Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 nhiệm vụ triển khai kế hoạch về phòng, chống thiên tai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------

Số: 4335/QĐ-BNN-PCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

                                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
về công tác phòng, chống thiên tai

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghi quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về còng tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về còng tác phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phân công triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai’’.

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, định kỳ gửi báo cáo kết quá thực hiện vào ngày 20/6 và 20/12 hàng năm về Tổng cục Phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lưu: VT, PCTT (VT, ƯPKP).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

Phụ lục

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP  NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4335/QĐ-BNN-PCTT ngày 13/11/2019

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TT

 

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1. PHÂN NHIỆM VỤ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1

Rà soát, điều chỉnh Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và văn bản pháp luật khác có liên quan

Tổng cục PCTT

Vụ Pháp chế

Luật, Nghị định, Quyết định

2019-2020

2

Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ khấn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai

Tng cục PCTT

Vụ Pháp chế

Nghị định của Chính phủ

2019

3

Hướng dẫn nâng cao năng lực Văn phòng thường trực các cấp

Tng cục PCTT

 

Văn bản hướng dẫn

2019-2020

4

Chiến lược quốc gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Tng cục PCTT

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2019-2020

5

Rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia

Tng cục PCTT

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

 

Hàng năm

6

Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2019-2020; kế hoạch phóng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025

Tng cục PCTT

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

Các kế hoạch

Rá soát háng năm

7

Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai, đê điều

Tổng cục PCTT

Các đơn vị liên quan

Phương án ứng phó

Rà soát hàng năm

8

Lồng ghép phóng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Tổng cục PCTT

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

 

Thường

xuyên

9

Tiêu chuẩn công chức, viên chức làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp

Tổng cục PCTT

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn bản quy định

2019-2020

10

Xây dựng Trung tâm điều hành PCTT Quốc gia, cấp vùng

Tổng cục PCTT

Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ

Trụ sở cơ quan thường trực PCTT được xây dựng, nâng cấp

Theo kế hoạch

11

Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai, tập trung ưu tiên vùng nguy cao lũ quét, sạt lở đất

Tổng cục PCTT

Các cơ quan, địa phương liên quan

Dân cư được bố trí, di dời

2019-2025

12

Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Công trình phòng, chống sạt lở

2020-2025

13

Tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Công trình đê điều được tu bổ, nâng cấp

Hàng năm

14

Xây dựng công trình phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất

2020-2025

15

Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát công trình phòng, chống thiên tai

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Hệ thống quan trắc chuyên dùng

2019-2025

16

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,...)

Tổng cục PCTT

Các cơ quan, địa phương liên quan

Hệ thống quan trắc, cảnh báo

2019-2025

17

Tổ chức đào tạo tập huấn về công tác phòng chống thiên tai cho cộng đồng tại vùng thường xuyên bị thiên tai

Tổng cục PCTT

Các cơ quan, địa phương liên quan

Tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; lớp đào tạo, tập huấn

Theo kế hoạch

18

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP

Các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; tài liệu;

Theo kế hoạch

19

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phục vụ phòng, chống thiên tai

Tổng cục PCTT

Vụ KHCN MT

Chương trình, dự án

2020-2025

20

Rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng, chống thiên tai

Tổng cục PCTT

Vụ KHCN MT

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung

2020-2021

21

Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai

Tổng cục PCTT

Vụ HTQT

Hoạt động hợp tác được tăng cường

Hàng năm

22

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ và tiêu chí xã an toàn trong xây dựng nông thôn mới

Tổng cục PCTT

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Văn bản hướng dẫn

Hàng năm

23

Đề án phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên

Tổng cục PCTT

Các đơn vị liên quan

Đề án được phê duyệt

2019-2025

24

Xây dựng, cập nhật dữ liệu bản đồ về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển

Tổng cục PCTT

 

Báo cáo, bản đồ

Hàng năm

25

Lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi;

Tổng cục Thủy lợi

Tổng cục PCTT

Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền

2020

26

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch

Tổng cục PCTT

Các đơn vị liên quan

Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền

2020 - 2025

27

Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi

Tổng cục Thủy lợi

UBND các tỉnh/TP liên quan

Hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp

Hàng năm

28

Xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá

Tổng cục Thủy sản

UBND các tỉnh/TP liên quan

Cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão cho tàu cá

2019-2025

29

Xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống giám sát hành trình tàu cá trên biển

Tổng cục Thủy sản

UBND các tỉnh/TP liên quan

Hệ thống giám sát hành trình tàu cá

2019-2020

30

Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển

Tổng cục Lâm nghiệp

UBND các tỉnh/TP liên quan

 

Hàng năm

31

Chuyển đổi giống cây trồng, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

Cục Trồng trọt

Vụ KHCN MT, các đơn vị liên quan

 

Hàng năm

32

Chuyển đổi giống vật nuôi, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

Cục Chăn nuôi

Vụ KHCN MT, các đơn vị liên quan

 

Hàng năm

II. PHẦN NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTT

33

Xây dựng lực lượng xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

UBND các tỉnh/TP

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập

2019-2020

34

Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

Các Bộ ngành liên quan; VP Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương

Trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Hàng năm

35

Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

Các Bộ ngành liên quan; VP Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương

Cơ sở dữ liệu; Công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương

2019-2020

36

Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác PCTT các cấp

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

Cơ quan TT Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp

Tài liệu; Hội nghị, hội thảo, tập huấn; các khoá đào tạo

Hàng năm

 

III. PHẦN NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phối hợp với Bộ ngành, địa phương chủ trì để triển khai các nhiệm vụ liên quan.

thuộc tính Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT

Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4335/QĐ-BNN-PCTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành:13/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP của Bộ NNPTNT

Ngày 13/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT về việc phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 32 nhiệm vụ, cụ thể: Xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá; Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Lồng nghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội…

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai như sau: Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực; Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 4173/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Đợt II)

Quyết định 4173/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Đợt II)

Xuất nhập khẩu , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi