Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 708/1999/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 1999
VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG
VIỆT NAM LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

 

- Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Nghị định số 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;

- Căn cứ Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 619/CP- VX ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Tiền công.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm công việc giản đơn nhất (chưa qua đào tạo) với điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

1. Mức lương tối thiểu không thấp hơn 626.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn các quận của thành phố Hà Nội và các quận của thành phố Hồ Chí Minh;

2. Mức lương tối thiểu không thấp hơn 556.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn các huyện của thành phố Hà Nội và các huyện của thành phố Hồ Chí Minh; các quận của thành phố Hải phòng, thành phố Biên Hoà và thành phố Vũng Tàu;

3. Mức lương tối thiểu không thấp hơn 487.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn các huyện, tỉnh, thành phố còn lại.

4. Đối với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn khó khăn, hạ tầng cơ sở thấp kém (ngoài phạm vi quy định tại khoản 1, 2 nói trên) cần phải áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn 487.000 đồng/tháng đến 417.000 đồng/tháng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định thực hiện trong thời hạn nhất định và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp.

 

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu theo quy định tại Điều 1 nói trên khi chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê công bố tăng từ 10% trở lên so lần điều chỉnh mức lương tối thiểu gần nhất sau khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện người sử dụng lao động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Không dùng các mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 nói trên để trả lương cho lao động chuyên môn, kỹ thuất đã qua đào tạo (kể cả lao động do doanh nghiệp tự đào tạo).

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01//7/1999.

Đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà mức lương tối thiểu và các mức lương khác ghi trong hợp đồng lao động bằng Đô la Mỹ (USD) thì nay chuyển đổi sang mức lương bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá 13.910 đồng Việt Nam/1 USD.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, đóng trên các địa bàn thuộc vùng thay đổi mức lương tối thiểu theo quy định tại Điều 1 nói trên thì người sử dụng lao động và tập thể người lao động thoả thuận áp dụng mức lương tối thiểu cho phù hợp.

 

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Tiền công và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thuê mướn lao động là người Việt Nam thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 708/1999/QĐ-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 15/06/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No.708/1999/QD-BLDTBXH
Hanoi, June 15, 1999

 
DECISION
CONCERNING THE MINIMUM SALARY RATE AND SALARY OF VIETNAMESE LABOURERS WORKING IN FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES
MINISTER OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
Pursuant to Decree No.96/CP dated December 7, 1993 by the Government concerning regulations on functions, responsibilities, powers and organisation structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs (MoLISA);
Pursuant to Decree No.197/CP dated December 31, 1994 by the Government providing detailed regulations and guidance on the implementation of some Articles of the Labour Code concerning salaries;
Pursuant to Decision No.53/1999/QD-TTg dated March 26, 1999 by the Prime Minister concerning some encouragement measures to attract foreign direct investment (FDI) and opinions by the Prime Minister stated in Document No.619/CP-VX dated June 15, 1999 by the Government Office;
In accordance with a proposal by the head of the Department of Salaries and Wages,
DECIDES
Article 1: The minimum salary rate applicable to Vietnamese labourers conducting the most simple jobs (untrained labourers) with normal working conditions and environment in foreign-invested enterprises (FIEs) is regulated as follows:
1/ The minimum salary rate cannot be lower than VND626,000 per month, applied to (FIEs) located in the urban districts of Hanoi and HCM City;
2/ The minimum salary rate cannot be lower than VND556,000 per month, applied to (FIEs) located in the rural districts of Hanoi and HCM City, and the urban districts of the cities of Hai Phong, Bien Hoa and Vung Tau;
3/ The minimum salary rate cannot be lower than VND487,000 per month, applied to (FIEs) located in the remaining districts, provinces and cities.
4/ For some (FIEs) located in areas with difficult economic conditions and poor infrastructure (outside areas regulated in the first two points of this Article), the minimum salary rate can be lower than VND487,000 per month but at least VND417,000 per month. However, an application must be submitted to the chairmen of Centrally controlled provincial or municipal People�s Committees for consideration and definition of the period of implementation, and as well must be reported to the MoLISA for general observation.
Article 2: When the Consumer Price Index (CPI) announced by the General Department of Statistics increases by 10 per cent or more against the latest adjustment of salaries, MoLISA will adjust the minimum rates regulated in Article 1 after having obtained approvals from the Vietnam Labour Federation, Ministry of Planning and Investment, and representatives of employers, and after having made a report to the Prime Minister.
Article 3: The above-mentioned minimum salary rates cannot be applied to specialised labourers, and trained technicians (including labourers trained by the enterprises).
Article 4: This Decision comes into force from June 1, 1999.
For Vietnamese labourers working in (FIEs) who have a minimum salary rate and other incomes written in US dollars in their Labour Contract, all salaries must now be converted into Vietnamese dong in accordance with the exchange rate of VND13,910 per US$.
For (FIEs) granted Investment Licences before Decision No.53/1999/QD-TTg, dated March 26, 1999, by the Prime Minister came into force, and located in areas subject to the adjustment of the minimum salary rate regulated in Article 1 of this Decision, employers and labourers must come to an agreement on the rational application of the minimum salary rate.
Article 5: The chairmen of the Centrally controlled provincial and municipal People’s Committees, head of the Department of Salaries and Wages and (FIEs) employing Vietnamese labourers have a responsibility for implementing this Decision.
 

 
THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
Nguyen Thi Hang

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!