Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_____

Số: 317/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 16/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Thanh tra Chính phủ; (để phối hợp);

- Bộ Nội vụ; (để phối hợp);

- Bộ Tài chính; (để phối hợp);

- Tổng liên đoàn LĐVN, Liên đoàn TMCNVN, Liên minh HTXVN; (để phối hợp);

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Trang thông tin điện tử thanhtralaodong.gov.vn;

- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

           

 

 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 -2025"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Ngày 16 tháng 02 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 212/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Đề án). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án.

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ của các hoạt động đã đề ra.

II. Nội dung

1. Phổ biến nội dung Đề án

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần tham dự: Đại diện các Bộ, ngành liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian: Trong tháng 04 năm 2022.

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án

Chi tiết các nội dung hoạt động tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện Đề án ở địa phương.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

Phụ lục

CÁC HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025"

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Các nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian bắt đầu - hoàn thành

Kết quả hoạt động

I

Hoàn thiện quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động cho công tác thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Rà soát chính sách, pháp luật về tổ chức, hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ LĐTBXH (Thanh tra)

Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế), Bộ Nội vụ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2022-2025

Báo cáo kết quả rà soát hàng năm

2

Xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH phù hợp với quy định của Luật Thanh tra sửa đổi

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế), Bộ Nội vụ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2023

Nghị định

3

Xây dựng Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH (nếu có)

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH được ban hành

4

Xây dựng Thông tư của Bộ LĐTBXH quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Bộ LĐTBXH (Thanh tra, Vụ Pháp chế và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế); UBND tỉnh,

thành phố trực thuộc TW

2023

Thông tư

5

Xây dựng Nghị định hoặc Thông tư quy định việc sử dụng thiết bị chuyên dùng trong công tác thanh tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động và điều tra tai nạn lao động (dựa trên kết quả nghiên cứu ở mục IV của Phụ lục này)

Bộ LĐTBXH (Thanh tra, Vụ Pháp chế,

Cục An toàn lao động, Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế); Bộ Tài chính;

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2023-2024

Thông tư

6

Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về tự kiểm tra pháp luật lao động; bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phiếu tự kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra, Vụ Pháp chế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động)

Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế); Bộ Tài chính;

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2023

Thông tư

7

Xây dựng Thông tư quy định về phương thức hoạt động thanh tra theo vùng

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra, Vụ Pháp chế)

Sở LĐTBXH

2023

Thông tư

8

Các văn bản pháp luật khác được rà soát và hoàn thiện

Bộ LĐTBXH (Thanh tra, Vụ Pháp chế)

Sở LĐTBXH

Cả giai đoạn

Báo cáo kết quả rà soát

II

Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025

1

Rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra ngành phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành

Ở Trung ương: Bộ LĐTBXH

Ở địa phương: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thanh tra Chính phủ (Vụ Tổ chức cán bộ); Bộ Nội vụ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2022-2023

Quyết định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

2

Bố trí biên chế cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

2.1

Biên chế tại Thanh tra Bộ LĐTBXH

Bộ LĐTBXH (Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ)

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Hàng năm

Quyết định của Bộ trưởng

2.2

Biên chế tại Thanh tra Sở LĐTBXH địa phương

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ

Hàng năm

Quyết định của UBND

III

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm bảo đảm đội ngũ công chức có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và môi trường chuyển đổi số

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thanh tra

- Cập nhật, chỉnh sửa, chuẩn hóa chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn theo vị trí việc làm và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo chương trình, tài liệu đã được hoàn thiện

1

Xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm trong cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH, bảo đảm đội ngũ công chức có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và môi trường chuyển đổi số

Ở Trung ương: Bộ LĐTBXH

Ở địa phương: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Nội vụ

2023-2025

Đề án vị trí việc làm được phê duyệt

2

Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thanh tra

 

 

 

 

2.1

Khảo sát, đánh giá nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của công chức thuộc các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và thanh tra sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố

Bộ LĐTBXH (Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH)

Sở LĐTBXH,

Thanh tra Sở LĐTBXH

Hàng năm

Báo cáo khảo sát, đánh giá

2.2

Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của địa phương, yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành và quy định của pháp luật

Bộ LĐTBXH (Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH)

Sở LĐTBXH, Thanh tra Sở LĐTBXH

Hàng năm

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng

3

Cập nhật, chỉnh sửa chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn cho thanh tra ngành LĐTBXH; chuẩn hoá chương trình tài liệu theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề công chức thanh tra

 

 

 

 

3.1

Xây dựng và chuẩn hoá chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức thanh tra

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH)

Thanh tra Chính phủ (Vụ Tổ chức cán bộ); Bộ Nội vụ

2023-2025

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn

3.2

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH)

Thanh tra Chính phủ

Cả giai đoạn

Lớp tập huấn, bồi dưỡng

3.3

Tổ chức báo cáo chuyên đề

Bộ LĐTBXH (Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành); Sở LĐTBXH

 

Cả giai đoạn

Báo cáo chuyên đề

IV

Đổi mới quy trình, phương pháp thanh tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đánh giá, điều chỉnh, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ thực hiện thanh tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; xây dựng cơ chế áp dụng thống nhất danh mục trang thiết bị chuyên dùng trong hoạt động điều tra tai nạn lao động và thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động

- Nghiên cứu xây dựng phiếu để thu thập thông tin đối tượng thanh tra trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra; sử dụng bảng kiểm trong quá trình thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thanh tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực

1

Đánh giá, điều chỉnh, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ thực hiện thanh tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế); Sở LĐTBXH

2022-2023

Báo cáo đánh giá

2

Nghiên cứu xây dựng cơ chế áp dụng thống nhất danh mục trang thiết bị chuyên dùng trong hoạt động điều tra tai nạn lao động và thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ LĐTBXH (Thanh tra và Cục An toàn lao động)

Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế); UBND cấp tỉnh

2022-2023

Báo cáo

nghiên cứu

3

Nghiên cứu xây dựng phiếu cung cấp thông tin trong các lĩnh vực để thu thập thông tin đối tượng thanh tra trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra; sử dụng bảng kiểm trong quá trình thanh tra

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Thanh tra Chính phủ; UBND cấp tỉnh

2022-2023

Báo cáo nghiên cứu và Phiếu cung cấp thông tin

4

Tổ chức chiến dịch thanh tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành) Sở LĐTBXH

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các Hiệp hội của doanh nghiệp

Cả giai đoạn

Các chiến dịch thanh tra được tổ chức

V

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng phần mềm quản lý cuộc thanh tra; phần mềm kiểm soát tài sản, thu nhập tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để tạo lập cơ sở dữ liệu về tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc trong tổ chức thực hiện thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Xây dựng phần mềm quản lý cuộc thanh tra lĩnh vực lao động

Bộ LĐTBXH (Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Trung tâm thông tin)

Sở LĐTBXH

2021-2023

Phần mềm ứng dụng

2

Mở rộng ứng dụng phần mềm quản lý cuộc thanh tra đến các lĩnh vực khác

Bộ LĐTBXH (Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Trung tâm thông tin)

Sở LĐTBXH

2023-2025

Phần mềm ứng dụng

3

Xây dựng phần mềm quản lý công tác phòng chống, tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập

Bộ LĐTBXH (Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Trung tâm thông tin)

Thanh tra Chính phủ (Cục IV)

2023-2024

Phần mềm ứng dụng

4

Nâng cấp, tích hợp, đồng bộ các phần mềm hiện có: Các phần mềm báo cáo, tự kiểm tra pháp luật lao động tại doanh nghiệp; phần mềm quản lý điều hành; trang thông tin điện tử; phần mềm xử lý đơn thư quyết khiếu nại, tố cáo

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Trung tâm thông tin)

Thanh tra Chính phủ (Trung tâm thông tin) Sở LĐTBXH

2022-2024

Phần mềm ứng dụng

5

Ứng dụng khác để hướng dẫn tuân thủ

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Trung tâm thông tin)

Sở LĐTBXH

2022-2025

Phần mềm ứng dụng

VI

Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan thanh tra thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trang cấp thiết bị chuyên dùng đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động và điều tra tai nạn lao động, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1

Rà soát, tổng hợp trang thiết bị làm việc của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH; xây dựng danh mục trang thiết bị

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Tài chính

 

Báo cáo tổng hợp rà soát

2

Danh mục thiết bị cần bổ sung, trang cấp và tổ chức mua sắm

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính

2022-2025

Thiết bị được trang cấp

VII

Phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp, tổ chức đại diện người sử dụng lao động nhằm thúc đẩy tình hình tuân thủ pháp luật lao động; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực trong công tác thanh tra chuyên ngành; xây dựng các kênh chia sẻ thông tin, báo cáo chuyên đề về tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật trong quá trình tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Xây dựng các kênh chia sẻ thông tin, báo cáo chuyên đề về tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực của Ngành hàng năm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để nghiên cứu trong quá trình tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực LĐTBXH

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các Hiệp hội doanh nghiệp

2022-2025

Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật

2

Phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp, tổ chức đại diện người sử dụng lao động để thúc đẩy tình hình tuân thủ pháp luật lao động

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các Hiệp hội doanh nghiệp

2022-2025

Các chương trình phối hợp

3

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tăng cường hiệu quả và hiệu lực trong công tác thanh tra chuyên ngành

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành)

Các Bộ, ngành có liên quan

2022-2025

Các hoạt động phối hợp hàng

năm

VIII

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia các hoạt động trong khối ASEAN nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ các cam kết quốc tế

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra, Vụ Hợp tác quốc tế)

Sở LĐTBXH

Các tổ chức quốc tế có liên quan (ILO, UNICEF, IALI)

2022-2025

Các dự án

hợp tác

IX

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo, các kênh hỏi đáp trực tuyến hoặc qua thư điện tử

Bộ LĐTBXH (Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ LĐTBXH);

Sở LĐTBXH

UBND các cấp; Tổ chức công đoàn các cấp; Tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động; các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan

2022-2025

Hội thảo, hội nghị; bài báo, phóng sự, tờ rơi

X

Thiết lập đội ngũ cộng tác viên có chuyên môn, kinh nghiệm tại các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp thanh tra chuyên ngành cho đội ngũ này

1

Tập hợp danh sách đội ngũ cộng tác viên từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành); Sở LĐTBXH

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

2022-2025

Danh sách đội ngũ cộng tác viên thanh tra

2

Rà soát trình độ chuyên môn, lĩnh vực công tác, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp thanh tra

Bộ LĐTBXH

(Thanh tra và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành);

Sở LĐTBXH

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

2022-2025

Kế hoạch, chương trình đào tạo cho đội ngũ cộng tác viên thanh tra, các lớp đào tạo, tập huấn

 

 

thuộc tính Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:317/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:05/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành kế hoạch nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 05/4/2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Cụ thể, Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế), Bộ Nội vụ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH phù hợp với quy định của Luật Thanh tra sửa đổi; xây dựng Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH (nếu có); xây dựng Thông tư của Bộ LĐTBXH quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội hoàn thành trong năm 2023.

Ngoài ra, Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW cùng với Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra ngành phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn 2022 – 2023; biên chế tại Thanh tra Bộ LĐTBXH hàng năm; …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định317/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo

Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo

Lao động-Tiền lương, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi