Quyết định 98/QĐ-VKSTC 2023 Định hướng nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm sát nhân dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 98/QĐ-VKSTC

Quyết định 98/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:98/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Tiến
Ngày ban hành:23/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 23/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 98/QĐ-VKSTC về việc phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, nội dung định hướng nghiên cứu bao gồm những vấn đề chung sau: nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các chủ trương về cải cách tư pháp nói chung và về VKSND nói riêng trong Văn kiện Đại hội XIII, Nghị quyết số 27, Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 về thực hiện Nghị quyết số 27 và Kế hoạch số 14; nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND theo phân công, tạo cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài những vấn đề chung, những vấn đề cụ thể cần nghiên cứu gồm: cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tăng cường cơ chế kiểm soát bên trong đối với việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng, đất đai, tài sản công, chứng khoán, đấu thầu; hoàn thiện cơ chế xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản trong quá trình tố tụng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong phòng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 98/QĐ-VKSTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

__________

Số: 98/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

________________________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ, ngày 31/01/2023 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xà hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới:

Căn cứ Chương trình trọng tâm công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (năm 2021-2026);

Căn cứ Định hướng nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm sát nhân dân trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC (để chỉ đạo thực hiện)

- Lưu: VT, V14

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Nguyễn Huy Tiến

 

 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2024 CỦA NGÀNH KIẾM SÁT NHÂN DÂN

(Bạn hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-VKSTC ngày 23/3/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao)

 

Năm 2024, ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27), Kết luận số 19-KL/TW, ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Kết luận số 19), Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Kế hoạch số 81); các Chương trình, Kế hoạch công tác của ngành KSND năm 2024 và những năm tiếp theo, tập trung vào việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ, ngày 31/01/2023 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về thực hiện Nghị quyết số 27 (Kế hoạch số 14), Chương trình trọng tâm công tác của Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), các định hướng nghiên cứu khoa học của ngành KSND trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời, xử lý tốt những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; VKSND tối cao định hướng trọng tâm công tác nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành KSND như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phục vụ thiết thực việc triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành KSND;

- Bám sát Chương trình, Kế hoạch trọng tâm công tác và yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành KSND trong năm 2024 và những năm tiếp theo;

- Bảo đảm rõ ràng, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; làm cơ sở thực hiện việc đăng ký, xét chọn, xác định danh mục, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

II. NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Những vấn đề chung

1.1. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương về cải cách tư pháp nói chung và về VKSND nói riêng trong Văn kiện Đại hội XIII, Nghị quyết số 27, Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/11/2022 về thực hiện Nghị quyết số 27 và Kế hoạch số 14;

1.2. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND theo phân công, tạo cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27, Kết luận số 19 và Kế hoạch số 81 bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và sự đồng bộ, phù hợp trong đổi mới các cơ quan tư pháp;

1.3. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và cơ chế bảo vệ cán bộ của các cơ quan tư pháp trong quá trình thực hiện hoạt động tố tụng.

2. Những vấn đề cụ thể

2.1. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; tăng cường cơ chế kiểm soát bên trong đối với việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

2.2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng, đất đai, tài sản công, chứng khoán, đấu thầu, đấu giá, giám định, định giá tài sản...;

2.3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ;

2.4. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản trong quá trình tố tụng;

2.5. Nghiên cứu tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong phòng chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân;

2.6. Nghiên cứu những khía cạnh pháp lý hình sự và giải pháp đấu tranh phòng, chống một số loại tội phạm có diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, còn có nhiều vuớng mắc, bất cập, chưa thống nhất nhận thức trong áp dụng pháp luật;

2.7. Nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND và mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra VKSND với các đơn vị trong ngành KSND;

2.8. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định của pháp luật về thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với hoạt động của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển;

2.9. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự - hành chính; chú trọng đề xuất thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ, đinh chỉ giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng;

2.10. Tiếp tục nghiên cứu việc hoàn thiện tổ chức bộ máy của các đơn vị, VKS các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quan điểm, chủ trương của Đảng; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong ngành KSND;

2.11. Nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành;

2.12. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới (trọng tâm là nghiên cứu xây dựng hệ thống số hóa và lưu trữ hồ sơ, công tác trợ lý ảo trong cung cấp thông tin, các phần mềm quản lý các lĩnh vực công tác và ứng dụng phòng họp không giấy; các giải pháp triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của ngành KSND) nghiên cứu, đổi mới chính sách, chế độ tiền lương và cơ chế bảo đảm hoạt động phù hợp với đặc thù thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tình hình mới.

3. Các nội dung nghiên cứu khác: nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn công tác của VKSND.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các định hướng nêu tại Mục II, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh đăng ký các vấn đề nghiên cứu dưới hình thức đề tài khoa học cấp bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở, đề án triển khai thực hiện trong năm 2024.

Lưu ý: Ngoài việc đăng ký nghiên cứu với VKSND tối cao trên cơ sơ định hướng nghiên cứu này, VKSND cấp tỉnh có thể phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh đăng ký nghiên cứu đề lài, đề án (từ nguồn kinh phí Khoa học và Công nghệ của tỉnh) phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND và báo cáo về VKSND tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để theo dõi, quản lý.

2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chịu trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký, tổng hợp đăng ký, tham mưu tổ chức xét chọn, xác định danh mục, kế hoạch nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án triển khai thực hiện trong năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và của VKSND tối cao; phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao, các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu quan bố trí kinh phí bao đảm thực hiện./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi