Quyết định 336/QĐ-BKHCN 2023 Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

______

Số: 336/QĐ-BKHCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

__________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 5177/BTP-BTNN ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGNguyễn Hoàng Giang

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ
(Kèm theo Quyết định số 336/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khả thi của cơ chế bồi thường trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ).

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác TNBTCNN đối với công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ cần phải quan tâm, chỉ đạo việc tham gia vào công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác TNBTCNN trong cơ quan, đơn vị mình đúng quy định của pháp luật.

- Kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật.

- Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại, người thừa kế hoặc đại diện hợp pháp của họ.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ các văn bản quy phạm pháp luật về TNBTCNN, Quyết định số 3408/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy trình giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Bộ KH&CN bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

2. Tổ chức thực hiện Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (tổ chức hội nghị, báo cáo...).

3. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết TNBTCNN, giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật về TNBTCNN trong hoạt động quản lý.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định tại các khoản 1, 5, 6, 7 của Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 75 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, như sau:

- Phối hợp với Bộ Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước bằng hình thức phù hợp, hiệu quả, trong đó lồng ghép việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác TNBTCNN theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác giải quyết bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả, thực hiện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền;

- Xử lý và chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

- Hằng năm hoặc theo yêu cầu của đơn vị đầu mối của Bộ về công tác TNBTCNN, thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác TNBTCNN;

- Trả lời, thực hiện kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN; cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin;

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác TNBTCNN cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác TNBTCNN trong phạm vi quản lý của Bộ để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về TNBTCNN mà đặc biệt là các quy định về sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về TNBTCNN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai Kế hoạch thực hiện công tác TNBTCNN năm 2023 (Kế hoạch) và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong công tác TNBTCNN theo quy định tại Mục II của Kế hoạch này và quy định của pháp luật về TNBTCNN.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công tại Kế hoạch; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác TNBTCNN của Bộ theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ và nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Chế độ báo cáo

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ hằng năm hoặc theo yêu cầu của Vụ Pháp chế báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và gửi Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị đề xuất, báo cáo về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

thuộc tính Quyết định 336/QĐ-BKHCN

Quyết định 336/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:336/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Giang
Ngày ban hành:09/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023

Ngày 09/3/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 336/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, các đơn vị trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện quản lý Nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) theo quy định tại các khoản 1, 5, 6, 7 của Điều 33 và thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 75 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, như sau:

Thứ nhất, phối hợp với Bộ Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng hình thức phù hợp, hiệu quả, trong đó lồng ghép việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác TNBTCNN theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác giải quyết bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả, thực hiện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền; Xử lý và chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả;…

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai Kế hoạch thực hiện công tác TNBTCNN năm 2023 (Kế hoạch) và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định336/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi