Quyết định 874/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

 

Số: 874/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình
Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch trin khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn chi đảm bảo xã hội - sự nghiệp gia đình năm 2023 phân bổ cho Vụ Gia đình (qua Văn phòng Bộ).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, GĐ.NH.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 04 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

- Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình, dân tộc bên cạnh việc tiếp nhận có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ trong quá trình hội nhập quốc tế .

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền được xây dựng đảm bảo kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới.

- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức treo băng rôn, pa-nô, áp phích tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023

- Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình và đơn vị liên quan.

- Dự kiến số lượng:

+ Pano lớn: 01 cái;

+ Phướn dọc: 25 cái;

+ Băng rôn: 02 cái;

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023.

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tổ chức tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên Báo Điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

a) Xây dựng phóng sự tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
- Nội dung: Tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Thể loại: Phim Phóng sự.
- Dự kiến số lượng: 02 phóng sự.
- Thời lượng phim phóng sự: Từ 5-7 phút.
- Đơn vị thực hiện: Báo Điện tử Tổ quốc.
- Chuyên mục đăng tải: Chuyên mục “Văn hóa”.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023.
b) Xây dựng, sản xuất chương trình talkshow tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
- Nội dung: Lan tỏa, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc tốt đẹp về tình yêu thương, sự hiếu thuận, hòa hợp, tôn trọng, cần cù, sáng tạo, hướng con người đến những giá trị của chân, thiện, mỹ. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thể loại: Talkshow.
- Dự kiến số lượng: 03 talkshow.
- Thời lượng chương trình: Từ 7-10 phút.
- Đơn vị thực hiện: Báo Điện tử Tổ quốc.
- Chuyên mục đăng tải: Chuyên mục “Văn hóa”.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023.
c) Thực hiện tuyên truyền trên báo chí
- Nội dung: Tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.
- Các chân trang báo đăng bài, tin tuyên truyền có dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.
- Thể loại: Tin, bài và tranh, ảnh minh họa.
- Dự kiến số lượng: 12 tin, 25 bài, 43 ảnh minh họa, 05 phóng sự ảnh chuyên sâu, 03 bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu...
- Đơn vị thực hiện: Báo Điện tử Tổ quốc.
- Chuyên mục đăng tải: Chuyên mục “Văn hóa”.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Gia đình, Vụ Kế hoạch, Tài chính phê duyệt dự toán và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn chi đảm bảo xã hội - sự nghiệp gia đình năm 2023 phân bổ cho Vụ Gia đình (qua Văn phòng Bộ)./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi