Quyết định 2700/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch thực hiện chăm sóc trẻ em, người cao tuổi trong gia đình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2700/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2700/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2700/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:28/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hôn nhân gia đình

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi

Ngày 28/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2700/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳn giới trong gia đình.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình, từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biết là trong gia đình; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc;…

Bên cạnh đó, đối với nội dung tổ chức tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em như sau: các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có đối tượng là trẻ em trong gia đình trên cả nước; các kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình; việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ không may bị xâm hại để hạn chế thấp nhất những hệ quả của việc bị xâm hại với trẻ em;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2700/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2700/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 ngày 7 tháng 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 978/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, GĐ. L.A.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

(Kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Gia đình.

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình, từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trong gia đình.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Việc tổ chức tuyên truyền phải tiếp cận được nhiều đối tượng; bảo đảm về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch. Ưu tiên tuyên truyền trên các báo, tạp chí hướng tới đông đảo độc giả là cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, trẻ em trong gia đình và phụ nữ trên toàn quốc.

- Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đông đảo người dân.

- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

- Các sản phẩm truyền thông của hoạt động này có thể sử dụng để phục vụ các hoạt động truyền thông tiếp theo của công tác gia đình.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình.

- Các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có đối tượng là trẻ em trong gia đình trên cả nước.

- Các kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình; việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ không may bị xâm hại để hạn chế thấp nhất những hệ quả của việc bị xâm hại với trẻ em.

- Những kinh nghiệm hay; nêu gương những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

b) Hình thức, thời gian tuyên truyền

Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Báo Phụ nữ Việt Nam (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), Chuyên trang Vì trẻ em của báo điện tử Dân sinh - www.vitreem.baodansinh.vn, phiên bản điện tử của Báo Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội).

Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo và tạp chí.

- Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

- Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:

+ Báo Điện tử tổ quốc: 12 tin; 15 bài; 6 ảnh; 02 phóng sự ảnh chuyên sâu; 01 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.

+ Báo Phụ nữ Việt Nam: 4 bài, 4 ảnh trên 4 số báo in; 8 bài, 8 ảnh trên Báo Phụ nữ điện tử.

+ Chuyên trang Vì trẻ em của báo điện tử Dân sinh-www.vitreem.baodansinh.vn, phiên bản điện tử của Báo Lao động và Xã hội: 22 bài viết; 23 ảnh minh họa.

- Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

2. Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình.

- Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

- Việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình.

- Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình.

b) Hình thức, thời gian tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc.

- Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo.

- Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

- Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:

+ Báo Điện tử tổ quốc: 13 tin; 8 bài; 12 ảnh; 01 phóng sự ảnh chuyên sâu; 01 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.

- Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

3. Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình.

- Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong gia đình trên cả nước.

- Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

b) Hình thức, thời gian tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc, Báo Phụ nữ Việt Nam.

- Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo.

- Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

- Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:

+ Báo Điện tử tổ quốc: 10 tin; 8 bài; 12 ảnh; 01 phóng sự ảnh chuyên sâu; 02 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.

+ Báo Phụ nữ Việt Nam: 3 bài, 3 ảnh trên 03 số báo in; 3 bài, 3 ảnh trên Báo Phụ nữ điện tử.

- Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

- Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề tài chính liên quan.

- Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Gia đình, Vụ Kế hoạch, Tài chính phê duyệt dự toán và tổ chức thực hiện thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, bất cập, Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi