Thông tư 64/2011/TT-BGTVT về sử dụng năng lượng tiết kiệm trong hoạt động GTVT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------

Số: 64/2011/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quy hoạch giao thông; hoạt động đầu tư, xây dựng công trình giao thông; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện vận tải để lưu hành; hoạt động vận tải.
Điều 3. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác quy hoạch, xây dựng, cải tạo công trình giao thông
1. Công tác quy hoạch
Tổ chức, cá nhân khi xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải phải đưa nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một tiêu chí để lựa chọn phương án; ưu tiên phát triển vận tải công cộng, phát triển phương tiện vận tải khối lượng lớn, hiệu suất sử dụng năng lượng cao (đường sắt, đường thủy, phương tiện vận tải khác); quan tâm khả năng kết nối các phương thức vận tải nhằm tiết kiệm nhiên liệu.
2. Đầu tư xây dựng, cải tạo công trình giao thông
a) Khuyến khích tổ chức, cá nhân khi tham gia thiết kế, lập dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải lựa chọn hướng tuyến có cự ly ngắn, lợi dụng dòng chảy, hạn chế độ dốc; lựa chọn công nghệ, giải pháp thi công tiết kiệm năng lượng; tối ưu hóa nguồn cung ứng nguyên, vật liệu nhằm giảm khối lượng vận chuyển, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường.
b) Đơn vị tổ chức thi công có trách nhiệm: áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nêu trong dự án đã được phê duyệt; sử dụng hợp lý máy móc, thiết bị thi công; xây dựng và thực hiện định mức nhiên liệu, định mức ca máy, định ngạch bảo dưỡng sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu của máy móc, thiết bị thi công.
c) Đơn vị nhận bàn giao khai thác, sử dụng công trình giao thông có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì theo quy định, duy trì tình trạng kỹ thuật của công trình nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu trong khai thác vận tải.
Điều 4. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động vận tải
1. Tổ chức vận tải
a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khi xây dựng phương án tổ chức vận tải phải đưa nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một tiêu chí để lựa chọn phương án. Ưu tiên các phương án: rút ngắn cự ly vận chuyển, nâng cao hệ số lợi dụng trọng tải, hệ số lợi dụng quãng đường.
b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành vận tải; kết hợp các phương thức vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động vận tải tại đơn vị.
2. Đầu tư và quản lý sử dụng phương tiện vận tải
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải có trách nhiệm:
a) Xây dựng và thực hiện định mức tiêu thụ nhiên liệu tại doanh nghiệp; hàng năm cập nhật, hoàn thiện định mức nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.
b) Xây dựng định ngạch và thực hiện đúng chế độ bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ phương tiện, thiết bị vận tải trong quá trình khai thác, sử dụng tại doanh nghiệp nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
c) Tuân thủ niên hạn sử dụng của phương tiện vận tải và xây dựng kế hoạch loại bỏ phương tiện không bảo đảm mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định hiện hành.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, năng lượng mới trong giao thông vận tải.
Tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành được kết hợp các nguồn lực theo quy định hiện hành để tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải.
Điều 5. Quản lý chỉ tiêu mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện vận tải nhằm quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
1. Phương tiện giao thông vận tải sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu để lưu hành phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải phải đưa chỉ tiêu mức tiêu hao nhiên liệu cho 1000 đơn vị sản phẩm vận tải (T.Km; Hk.Km) vào hệ thống các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vận hành phương tiện của đơn vị; triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm chỉ tiêu này tại đơn vị mình.
Điều 6. Chế độ báo cáo, thống kê sử dụng năng lượng
1. Các doanh nghiệp vận tải thuộc đối tượng cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP có trách nhiệm bố trí người quản lý năng lượng xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng năm năm và hàng năm, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tại địa phương cập nhật danh sách cơ sở vận tải sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc địa phương quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Công Thương có báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.
3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP; tổng hợp kế hoạch, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP và gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.
Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan
1. Vụ Môi trường
a) Đôn đốc, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải, hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.
b) Tham mưu, đề xuất kết hợp nguồn kinh phí để triển khai các đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, ứng dụng năng lượng mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải theo các quy định hiện hành
2. Vụ Vận tải
Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải công cộng; các biện pháp điều tiết nhu cầu vận tải giữa các phương thức vận tải; hạn chế phương tiện có năng lực thông qua thấp, tiêu tốn nhiều nhiên liệu; thúc đẩy phát triển phương thức vận tải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Cục Đăng kiểm Việt Nam
a) Xây dựng và trình Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải phù hợp với từng thời kỳ theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Tổ chức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với kiểu loại phương tiện giao thông vận tải sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
c) Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kiểm tra việc tuân thủ quy định về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
4. Tổng cục đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam:
a) Thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải theo phân cấp.
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các đơn vị trong phạm vi quản lý; hàng năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện.
5. Các Sở Giao thông vận tải
a) Tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giảm cự ly vận tải; phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến vận tải công cộng; tùy theo điều kiện từng khu vực đô thị, thúc đẩy phát triển giao thông phi cơ giới (tuyến phố đi bộ; tuyến đường dành riêng cho xe đạp …).
b) Thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải, quản lý phương tiện vận tải theo phân cấp; báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả thực hiện các quy định quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải tại địa phương.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website CP, Website BGTVT;
- Lưu: VT, MT.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

thuộc tính Thông tư 64/2011/TT-BGTVT

Thông tư 64/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:64/2011/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:26/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
No.: 64/2011/TT-BGTVT
Hanoi , December 26, 2011
 
CIRCULAR
PROVIDING FOR MEASURES FOR ECONOMICAL AND EFFICIENT USE OF ENERGY IN TRANSPORT ACTIVITIES
Pursuant to the June 28, 2010 Law on Economical and Efficient Use of Energy;
Pursuant to the Decree No. 51/2008/ND-CP of April 22, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Transport;
Pursuant to the Decree No. 21/2011/ND-CP of March 29, 2011 of  the Government detailing and providing for implement measures for the Law on Economical and Efficient Use of Energy;
The Minister of Transport provides measures for economical and efficient use of energy in transport activities as follows:
Article 1. Scope of regulation
This circular provides measures for economical and efficient use of energy in transport activities.
Article 2. Objectives of application
This Circular applies to organizations and individuals involved in the planning of traffic; activities of traffic work investment and construction; production of, assembly and import the transport vehicles for circulation; transport activities.
Article 3. The measures for economical and efficient use of energy in planning, construction and upgrading of transport works.
1. Planning
Organizations and individuals, when develop strategies, planning of transport development, must bring content of economical and efficient use of energy into criteria for project selection; give priority to develop public transport, transportation means with big mass, high energy use efficiency (railways, waterways and other transport means); pay attention to possibility of connecting transport mode for fuel saving.
2. Investment in construction and upgrading of transport works
a) Organizations and individuals, when take part in designing, setting up projects of transportation system investment and development, are encouraged to select route directions have short distance, may utilize flow, restrain slope; to select fuel saving technology and construction solution; to optimize supplying sources of raw materials in order to reduce transported volume, improve energy use efficiency and limit environmental pollution.
b) The construction units are responsible for: application of measures for economical and efficiency use of energy outlined in the approved project; rational use of machines and construction equipment, building and performing norms for fuel and machine shift, norm of maintenance and repair in order to improve fuel use efficiency of construction machines and equipment.
c) The units to which the transport works are handed for exploiting and using shall be responsible for maintenance as regulated, maintaining the technical condition of the work to reduce fuel consumption in transport exploiting.
Article 4. Measures for economical and efficient use of energy in transportation activities
1. Organization of transport
a) Organizations and individuals, when building transportation project, must bring content of economical and efficient use of energy into selection criteria for the project. To give priority to options which shortening transport distance, raising advantage coefficient of load and distance.
b) To encourage organizations and individuals engaging in transport business to apply technology in transport management and operation;  to combine transportation modes to improve energy use efficiency in transportation activities at their units.
2. Investment and management in use of transportation vehicles
Organizations and individuals engaging in transportation business are responsible for:
a) Develop and implement norms for fuel consumption at enterprises; annually update and complete the norm for the purpose of promoting the economical and efficient use of energy in accordance with the law.
b) Develop norms and adhere to periodical technical maintenance regimen of transport facilities and equipment during the use and exploitation process at enterprises in order to maintain the technical condition and improve energy use efficiency.
c) Comply with the service life of transportation vehicles and build removal plan of vehicles that are no longer to ensure the level of minimum energy efficiency under current regulations.
3. Promoting the application of new technologies, new energy in transportation.
Organizations and individuals inside and outside transport sector are entitled to combine resources according to current regulations in order to research and apply new technologies, use new energy, renewable energy to improve energy use efficiency in transportation activities.
Article 5. Management of the norm of fuel consumption level of vehicles for purpose of management of economical and efficient energy use
1. Transportation means which are manufactured, assembled, imported for circulation shall meet the national technical standards on fuel consumption promulgated by the competent agencies.
2. Organizations and individuals engaging in transportation business must bring the norm of fuel consumption level for 1000 transportation production units (T.Km; Hk.Km) into the system of technical and economical norms for mean operation of their units; execute of management and technical measures to reduce such norm in their units.
Article 6. The regime of reporting, statistic of energy use
1. Transport Enterprises are being subject of key energy use establishments prescribed in point a, Clause 1, Article 6 of the Decree No. 21/2011/ND-CP shall be responsible for assign the energy management person for building 5-year and annual plans of energy use, reporting the annual energy use situation under the guidance of the Ministry of Industry and Trade.
2. Department of Transport of provinces and centrally-run cities shall coordinate with local agencies to update the list of key energy-use transport establishments under their corresponding management as prescribed in Clause 2, Article 7 of the Decree No. 21/2011/ND-CP and in the guidance of the Ministry of Industry and Trade and report to Ministry of Transport before February 01 each year.
3. Ministerial State Groups, Corporations are responsible for reviewing and build up the list of key energy use establishments as prescribed in Clause 2, Article 7 of Decree No. 21/2011/ND-CP; synthesizing plans and report on the use situation of the energy of affiliated units in accordance with Article 10 of the Decree No. 21/2011/ND-CP and sending to the Ministry of Transport before February 01 each year.
Article 7. Responsibilities of agencies
1. Department of Environment
a) To speed up, supervise, summarize the performance situation of law on economical and efficient use of energy in transportation activities, and annually report the performance result to the Heads of Ministries.
b) To advise and propose combination of funding sources to deploy schemes and projects of scientific and technology research and application, new energy applications in order to improve energy use efficiency in transportation activities under the current regulations
2. Department of Transportation
To advise and propose mechanisms and policies stimulating the development of public transportation; the regulating methods of transport demand among modes of transport; to restrict means with passed low capacity, spending lot of fuel; to promote the development of economically and efficiently consuming energy use transportation modes
3. The Vietnam Register
a) To develop and submit to the Ministry of Transport for promulgation the national technical standard and norms on fuel consumption for some transportation means suitable to each period as stipulated in Point a, Clause 4, Article 33 of the Decree No. 21/2011/ND-CP of the Government.
b) To examine, test and certify the fuel consumption norms under national technical standard for each type of manufactured, assembled and imported transportation means.
c) To test the technical safety and environmental protection; to examine the compliance of regulations on service life of vehicles promulgated by state authorities.
4. Directorate for Road of Vietnam, The Civil Aviation Administration of Vietnam, the Vietnam Maritime Administration, the Vietnam Railway Administration and the Vietnam Inland Waterways Administration:
a) To implement measures for economical and efficient use of energy in the organization and administration of the transportation system as assigned.
b) To examine and supervise the implementation of regulations on economical and efficient use of energy of their units in the management scope; to annually report on performance result to the Ministry of Transport.
5. Departments of Transport
a) To organize guidance, dividing of traffic flows in order to restrain traffic congestion, to reduce transportation distances, to develop and improve the deployment efficiency of public transport routes; depending on the conditions of each urban areas, to boost development of non-motorized transportation (walking streets; roads dedicated for cycling...).
b) To implement measures for economical and efficient use of energy in the organization and administration of the transport system, management of transport means as assigned, report to the Ministry of Transport on the performance result of State management regulations on economical and efficient use of energy in local transportation activities.
Article 8. Effect
1. This circular takes effect 45 days after the signing date.
2. Chief of Ministry Office, Chief of Ministry Inspectorate, Heads of Ministerial-under Agencies, General Director of the Directorate for Road of Vietnam, Directors of Departments, Directors of Transport Departments of provinces, centrally-run cities, Heads of agencies, organizations and concerned individuals are responsible for implementing this Circular. /.
 

 
MINISTER OF TRANSPORT
Dinh La Thang
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 64/2011/TT-BGTVT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi