Thông báo 418/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Định Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông Vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

Số: 418/TB-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
--------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ ĐÌNH THỌ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO

VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Ngày 27/6/2013, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp Ban Chđạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2020. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Sau khi nghe báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, báo cáo của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT về công tác xuất bản cho các Trường, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thtrưởng Lê Đình Thọ kết luận như sau:

Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của các Trường trong thời gian qua trong việc đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện xã hội hóa giáo dục, đặc biệt một số mô hình về liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của các Trường trong lĩnh vực hàng hải và đường bộ. Trong thời gian tới các Trường cần phải tiếp tục tăng cường tính chủ động, từng bước khẳng định thương hiệu đào tạo, đồng thời tăng cường sự gắn kết, liên kết với nhau, tạo điều kiện hỗ trợ nhau cùng phát triển. Thứ trưởng đã có một số ý kiến chđạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số công việc trong 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

1. Các cơ quan tham mưu của Bộ phối hợp thực hiện giải quyết nhanh các kiến nghị, đề xuất của các Trường liên quan đến công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải.

2. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Sm xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trình Trưởng Ban Chđạo phê duyệt, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo;

- Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chđạo các cơ quan, đơn vị triển khai một số Đề án, Kế hoạch cần thiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và Đán Xã hội hóa công tác đào tạo của các Trường, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Đầu tư:

- Trong điều kiện nguồn ngân sách dành cho giáo dục - đào tạo ngày càng khó khăn, Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ động lồng ghép các Chương trình đào tạo vào các dự án đầu tư để tạo nguồn hỗ trợ cho công tác đào tạo;

- Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các Trường các chính sách ưu đãi về đầu tư,... trong việc thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo;

- Chủ động đăng ký buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư để đề nghị hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hàng năm cho các Dự án đầu tư của các Trường thuộc Bộ Giao thông vận tải.

4. Vụ Tài chính: Nghiên cứu các cơ chế, chính sách để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các Trường thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội và Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo, đặc biệt là các chính sách về đất đai, tài sản trên đất và các thủ tục pháp lý liên quan.

5. Vụ Hợp tác quốc tế: Thường xuyên tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tìm những đối tác nước ngoài để tăng cường liên doanh, liên kết, hp tác quốc tế trong giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên, các đối tác phải được sàng lọc theo định hướng của Bộ, nếu cần thiết thì phối hợp vi cơ quan an ninh để tìm hiểu kỹ về đối tác.

6. Các Trường thuộc Bộ:

- Thành lập ngay Ban Chỉ đạo thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội và Đán Xã hội hóa công tác đào tạo, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban Chđạo để thực hiện. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo gắn với quy chế hoạt động của Trường;

- Bám sát quy hoạch nguồn nhân lực quốc gia, quy hoạch nhân lực của ngành GTVT đến năm 2020, lồng ghép với quy hoạch của địa phương để thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội và xã hội hóa công tác giáo dục;

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng các Chương trình, Đề án/Dự án xã hội hóa công tác giáo dục - đào tạo tùy theo tình hình thực tế của từng Trường, trong đó lưu ý việc rà soát hoàn thiện các cơ sở, thủ tục pháp lý về đất đai, tài sản trên đất theo đúng quy định;

- Chủ động rà soát, tìm ra khâu đào tạo đang còn yếu của Ngành, thực hiện đào tạo theo nhu cầu của Ngành. Các Trường bám vào mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải, chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp.

7. Về công tác phối hợp xuất bản sách, tài liệu phục vụ công tác đào tạo giữa Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT và các Trường: Thứ trưởng ủng hộ phương án thực hiện xuất bản sách và các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo cho các Trường của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT chủ động tìm hiểu nhu cầu của từng Trường để phối hợp thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhn:
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên dự họp;
- Trang TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt), VP (TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lưu

 

thuộc tính Thông báo 418/TB-BGTVT

Thông báo 418/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Định Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:418/TB-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Lưu
Ngày ban hành:04/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi