Quyết định 287/QĐ-BGDĐT 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản lĩnh vực giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------------

Số: 287/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014 - 2018

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014 - 2018, bao gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014 - 2018.
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Độ

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

Văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Luật

38/2005/QH11

Giáo dục

01/01/2006

Luật

44/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005

01/7/2010

Luật

08/2012/QH13

Giáo dục đại học

01/01/2013

Luật

34/2018/QH1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012

01/7/2019

Nghị quyết

88/2014/NQ-QH13 ngày 28/11/2014

Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

28/11/2014

Nghị quyết

51/2017/NQ-QH14 ngày 21/11/2017

Điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

21/11/2017

Văn bản do Chính phủ ban hành

Nghị định

61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006

Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

13/7/2006

Nghị định

75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

23/8/2006

Nghị định

134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

09/12/2006

Nghị định

116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2017

Nghị định của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

12/8/2007

Nghị định

82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

31/5/2010

Nghị định

31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

01/7/2011

Nghị định

54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

01/9/2011

Nghị định

125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

15/02/2012

Nghị định

125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011

Nghị định số của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

15/02/2012

Nghị định

07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013

Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của 33 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

01/3/2013

Nghị định

19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/4/2013

Nghị định

42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013

Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

01/7/2013

Nghị định

124/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013

Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/12/2013

Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

10/12/2013

Nghị định

141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học

10/12/2013

Nghị định

143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

10/12/2013

Nghị định

186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013

Về Đại học quốc gia

01/01/2014

Nghị định

20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/5/2014

Nghị định

99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

15/12/2015

Nghị định

11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015

Quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học

01/7/2015

Nghị định

27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

25/4/2015

Nghị định

49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/7/2015

Nghị định

73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

25/10/2015

Nghị định

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

Nghị định

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

01/9/2016

Nghị định

46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

21/4/2017

Nghị định

57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

01/7/2017

Nghị định

69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/5/2017

Nghị định

80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bao lực học đường

05/9/2017

Nghị định

06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

20/02/2018

Nghị định

86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

Nghị định

127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/11/2018

Nghị định

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

20/11/2018

Nghị định

145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2018

Nghị quyết

05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

07/5/2005

Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định

1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997

Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/1998

Quyết định

239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999

Bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/2000

Quyết định

86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000

Về việc ban hành Quy chế trường đại học dân lập

02/8/2000

Quyết định

77/2001/QĐ-TTg ngày 14/5/2001

Về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

29/5/2001

Quyết định

194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001

Điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy được quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh , sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/2002

Quyết định

201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001

Về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010”.

28/12/2001

Quyết định

158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002

Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế

30/11/2002

Quyết định

06/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003

về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về giáo dục và đào tạo.

09/01/2003

Chỉ thị

35/2004/CT-TTg ngày 22/10/2004

Về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

22/10/2004

Quyết định

73/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khóa XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục

03/5/2005

Quyết định

244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005

Chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

30/10/2005

Quyết định

20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006

Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

20/02/2006

Quyết định

82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006

Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

14/5/2006

Quyết định

145/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006

Về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam

02/8/2006

Quyết định

146/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006

Về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công

16/7/2006

Chỉ thị

23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006

 Tăng cường công tác y tế trong các trường học.

06/8/2006

Quyết định

121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007

Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

28/8/2007

Quyết định

152/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007

Về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/10/2007

Chỉ thị

21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007

Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề

27/9/2007

Quyết định

157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

01/10/2007

Quyết định

15/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

20/4/2010

Quyết định

42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011

Về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

01/10/2010

Quyết định

45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011

Quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

05/10/2011

Quyết định

60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

15/02/2011

Quyết định

51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao.

01/01/2013

Quyết định

05/2013/QĐ-TTg ngày 15/02/2013

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

10/3/2013

Quyết định

12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/3/2013

Quyết định

13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013

Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

26/3/2013

Quyết định

37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013

Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

01/9/2013

Quyết định

52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

15/10/2013

Quyết định

66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

01/01/2014

Quyết định

26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

20/5/2014

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014

Ban hành Điều lệ trường đại học

30/01/2015

Quyết định

72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014

Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

20/02/2015

Quyết định

59/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo 

15/02/2017

Quyết định

18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017

Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

15/7/2017

Quyết định

37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

Văn bản do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành

Thông tư

08/TT ngày 21/3/1988

Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông

21/3/1988

Thông tư

31/TT ngày 04/11/1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu cho các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm ngoài trường của các trường sư phạm

Thông tư

14/TT ngày 19/12/1990

Hướng dẫn công tác và tổ chức bảo vệ các cơ quan trường học theo Nghị định số 223/HĐBT

Thông tư

04/TT ngày 10/7/1990

Hướng dẫn và quy định quản lý xuất bản nhất thời trong ngành giáo dục và đào tạo.

Thông tư

22/TT ngày 12/11/1992

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở trong nước

Chỉ thị

26/CT-BGD&ĐT ngày 08/12/1992

Về việc cải tiến và thống nhất công tác thông tin quản lý giáo dục và đào tạo

Thông tư

09/TT-GD&ĐT ngày 09/8/1993

Về việc hướng dẫn treo, chào Quốc kỳ và hát Quốc ca

Chỉ thị

17/CT-LT ngày 18/9/1993

Về việc tổ chức cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo

Thông tư

18/TTLT ngày 18/9/1993

Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo

Thông tư liên bộ

18/1994/TTLB-VHTT-GDĐT ngày 18/3/1994

Về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học”

Chỉ thị

15/GD-ĐT ngày 19/9/1994

Chỉ thị số 15/GD-ĐT ngày 19/9/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới.

Thông tư

22/GD-ĐT ngày 23/11/1994

Hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

35/TTLB ngày 21/4/1994

Liên bộ Tài chính Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý ngân sách giáo dục và đào tạo

Chỉ thị

11/CTLT ngày 1/7/1995

Đẩy mạnh công tác xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa” trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo

Thông tư liên tịch

23/1996/BTCCP-ĐTNCS-BGDĐT-BTC ngày 15/01/1996

Hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong trong trường phổ thông

01/01/1996

Chỉ thị

08/GD-ĐT ngày 18/4/1996

Về việc tiếp tục tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Chỉ thị

19/GD-ĐT ngày 10/9/1996

Về tăng cường công tác giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình trong toàn ngành

Thông t­ư liên tịch

984/2006/TTLT-UBDT-VHTT-GDĐT-BCVT ngày 10/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

15/12/2006

Chỉ thị

18/GD-ĐT ngày 22/9/1997

Về không tổ chức lớp chọn ở các cấp học, không tổ chức trường chuyên ở bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Thông tư liên tịch

09/1998/TTLT-BTP-BGD&ĐT ngày 31/12/1998

Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

01/01/1999

Thông tư liên tịch

53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập thi hành Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg.

01/01/1998

Thông tư liên tịch

54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998

Hướng dẫn tổ chức thực hiện thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

01/8/1998

Thông tư liên tịch

66/1998/TTLT-GD&ĐT-TC ngày 26/12/1998

Hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm

26/12/1998

Thông tư liên tịch

177/1998/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 25/12/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

09/01/1999

Thông tư liên tịch

13/1999/TTLT- BGD&ĐT-BTC-BYT ngày 16/3/1999

Hướng dẫn thực hiện chế độ phục vụ y tế cho học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

01/3/1999

Thông tư

14/1999/TT-BGD&ĐT ngày 23/3/1999

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động.

06/4/1999

Chỉ thị

27/1999/CT-BGD&ĐT ngày 10/6/1999

Về đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục

Thông tư số

39/1999/TT-BGD&ĐT ngày 01/11/1999

Hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

16/11/1999

Quyết định

42/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/1999

Điều lệ Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các sinh viên các trường đại học, cao đẳng

28/12/1999

Thông tư liên tịch

03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

30/06/2016

Quyết định

04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

16/3/2000

Thông tư liên tịch

09/2000/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/4/2000

Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

01/01/2000

Thông tư

10/2000/TT-BGD&ĐT ngày 20/4/2000

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/TT ngày 10/7/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn và quy định quản lý xuất bản nhất thời trong ngành giáo dục và đào tạo.

Thông tư liên tịch

44/2000/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 23/5/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

08/6/2000

Quyết định

41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000

Ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông

22/9/2000

Quyết định

47/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/11/2000

Ban hành quy định về thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục

23/11/2000

Thông tư

50/2000/TT-BGD&ĐT ngày 29/12/2000

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn mác hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư liên tịch

75/2000/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/7/2000

Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn

05/8/2000

Quyết định

10/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2001

Quy định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ

17/4/2001

Quyết định

14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001

Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

18/5/2001

Thông tư

34/2001/TT-BGD&ĐT ngày 06/8/2001

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/1999/TT-BGD&ĐT ngày 23/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động.

21/8/2001

Thông tư

42/2001/TT-BGDĐT ngày 22/10/2001

Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

06/11/2001

Thông tư liên tịch

46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001

Hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập

20/6/2001

Thông tư liên tịch

38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 22/8/2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ

01/9/2001

Thông tư

02/2002/TT-BGD&ĐT ngày 21/01/2002

Hướng dẫn một số điều của Quy chế trường đại học dân lập liên quan đến tổ chức và nhân sự

06/02/2002

Thông tư liên tịch

13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/3/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy được quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997

01/01/2002

Quyết định

07/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/3/2002

Ban hành quy định về tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn đối với bổ túc trung học

04/4/2002

Quyết định

31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/6/2002

Mẫu chữ viết trong trường tiểu học

14/6/2002

Quyết định

33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002

Chương trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

05/9/2002

Quyết định

48/2002/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2002

Ban hành chương trình Bổ túc Trung học cơ sở

Quyết định

51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002

Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

09/01/2003

Quyết định

01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003

Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

17/01/2003

Thông tư

15/2003/TT- BGDĐT ngày 31/3/2003

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài ở Việt Nam

11/5/2003

Thông tư

25/2003/TT-BGD&ĐT ngày 09/6/2003

Hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

16/7/2003

Quyết định

31/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/7/2003

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe

20/8/2003

Quyết định

32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường lớp năng khiếu thể dục thể thao

11/8/2003

Quyết định

36/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2003

Ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường ĐH, CĐ đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ chính quy

30/8/2003

Thông tư liên tịch

42/2003/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 19/8/2003

Hướng dẫn một số chính sách thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”

13/9/2003

Thông tư

57/2003/TT-BGD&ĐT ngày 11/12/2003

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 15/2003/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ Về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao

Thông tư liên tịch

35/2004/TTLT-BTC-BGD ngày 26/4/2004

Hướng dẫn một số nội dung và mức chi của Dự án Phát triển giáo viên tiểu học

31/5/2004

Quyết định

15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

16/7/2004

Quyết định

17/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2004

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng

01/7/2004

Quyết định

23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trình độ Đại học, Cao đẳng

25/8/2004

Thông tư liên tịch

28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTB&XH-BNV-BQP ngày 27/8/2004

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

25/9/2004

Quyết định

31/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên trình độ đại học

12/10/2004

Quyết định

36/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/10/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Ngoại ngữ trình độ đại học

06/12/2004

Quyết định

39/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/2004

Ban hành tiêu chuẩn ngành năm 2004

09/01/2005

Quyết định

01/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/01/2005

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn trình độ đại học

04/02/2005

Chỉ thị

02/2005/CT-BGD&ĐT ngày 31/01/2005

Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường

05/3/2005

Quyết định

10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng 

23/4/2005

Thông tư liên tịch

14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

29/5/2005

Thông tư liên tịch

22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10/8/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở

10/9/2005

Quyết định

29/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2005

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học xã hội trình độ đại học

19/10/2005

Thông tư

33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

31/12/2005

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

24/02/2006

Quyết định

02/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006

Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết)

24/02/2006

Quyết định

03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006

Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

24/02/2006

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT- BLĐTB&XH- BGD&ĐT-BYT ngày 18/01/2006

Hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

20/02/2006

Quyết định

10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2006

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

09/5/2006

Quyết định

11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

03/5/2006

Quyết định

22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2006

Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn

04/10/2006

Quyết định

25/2006/QĐ-BGDĐT

ngày 26/6/2006

Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

17/7/2006

Quyết định

28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006

Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

30/7/2006

Quyết định

29/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2006

Chương trình tiếng Chăm dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

26/7/2006

Quyết định

30/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2006

Bộ Chương trình tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

28/7/2006

Quyết định

34/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2006

Hủy bỏ Nghị quyết liên tịch số 22/2006/NQLT-BGDĐT-HKHVN ngày 12/5/2006 liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam về việc phối hợp hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”

Quyết định

36/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2006

Chương trình dạy Tiếng Jrai cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

26/9/2006

Quyết định

37/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2006

Chương trình Tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên Tiếng Jrai cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

27/9/2006

Quyết định

39/2006/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2006

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ đại học

31/10/2006

Quyết định

44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

29/11/2006

Quyết định

45/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Mông dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

29/11/2006

Quyết định

46/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Khmer dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc

29/11/2006

Quyết định

47/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc

01/12/2006

Quyết định

50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006

Ban hành Chương trình GDTX cấp THPT gồm 7 môn bắt buộc và 3 môn khuyến khích.

06/01/2007

Quyết định

01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm giáo dục thường xuyên

30/01/2017

Quyết định

02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

16/02/2007

Thông tư liên tịch

06/2007/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

13/5/2013

Quyết định

09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2007

Quyết định Về việc bổ sung vào Mục I và Mục III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/5/2007

Quyết định

10/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng

06/6/2007

Thông tư liên tịch

43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

08/6/2007

Quyết định

13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007

Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

27/6/2007

Quyết định

16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành GDMN thuộc khối ngành sư phạm

13/7/2007

Quyết định

17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2007

Quyết định

18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2007

Quyết định

19/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học

14/7/2007

Quyết định

21/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007

Quy định chương trình giáo dục thường xuyên về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông

19/7/2007

Quyết định

20/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

14/7/2007

Quyết định

22/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung giáo dục đại học ngành nông lâm kết hợp trình độ đại học

21/7/2007

Quyết định

23/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành công nghệ chế biến lâm sản trình độ đại học

21/7/2007

Quyết định

24/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành kiến trúc cảnh quan trình độ cao đẳng

21/7/2007

Quyết định

25/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành trồng trọt trình độ cao đẳng

21/7/2007

Quyết định

26/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng

22/7/2007

Quyết định

27/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành nông lâm kết hợp trình độ cao đẳng

22/7/2007

Quyết định

28/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng

22/7/2007

Quyết định

29/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành lâm sinh trình độ cao đẳng

22/7/2007

Quyết định

30/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành khuyến nông trình độ cao đẳng

22/7/2007

Quyết định

 32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2007

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

03/7/2007

Quyết định

33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007

Ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

18/7/2007

Quyết định

36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/8/2007

Quyết định

32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

03/8/2007

Quyết định

41/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2007

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực

12/9/2007

Quyết định

42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng

12/9/2007

Quyết định

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

07/10/2007

Quyết định

44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007

Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

14/9/2007

Chỉ thị

45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục

16/9/2007

Quyết định

46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007

Quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục

16/9/2007

Quyết định

48/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

25/9/2007

Quyết định

49/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về giáo dục hòa nhập học sinh tàn tật, khuyết tật cấp trung học cơ sở

27/9/2007

Quyết định

50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

10/10/2007

Chỉ thị

52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007

Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

27/9/2007

Chỉ thị

57/2007/CT-BGDĐT ngày 04/10/2007

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục

05/01/2007

Quyết định

58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

12/11/2007

Quyết định

60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

12/11/2007

Quyết định

64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng

02/12/2007

Quyết định

66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

01/12/2007

Quyết định

67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

01/12/2007

Quyết định

72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

30/12/2007

 1. 4

Quyết định

73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007

Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

29/12/2007

Quyết định

74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2007

Chương trình Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

04/01/2008

Thông tư liên tịch

182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV ngày 04/12/2007

Hướng dẫn Nghị định số 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành

31/12/2007

Quyết định

75/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2007

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục

09/02/2008

Quyết định

77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

14/01/2008

Quyết định

78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007

Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp

14/01/2018

Thông tư liên tịch

144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

01/01/2008

Quyết định

01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2008

Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

11/02/2008

Thông tư liên tịch

08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008

Hướng dẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

16/8/2008

Quyết định

09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, trị trấn.

16/4/2008

Quyết định

10/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2008

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm

16/4/2008

Thông tư liên tịch

13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT

 ngày 07/4/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các sơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thông giáo dục quốc dân

05/5/2008

Quyết định

14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008

Điều lệ Trường mầm non

03/5/2008

Quyết định

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008

Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

17/5/2008

Quyết định

17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THCS

17/5/2008

Thông tư liên tịch

23/2008/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/4/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

04/6/2008

Quyết định

25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp THPT và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Quyết định

28/2008/QĐ-BGD&ĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/7/2008

Quyết định

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007

Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

07/7/2008

Quyết định

31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008

Ban hành quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

16/7/2008

Quyết định

33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008

Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

27/7/2008

Quyết định

34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008

Mẫu bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định

37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy định về phòng học bộ môn

14/8/2008

Quyết định

39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

18/8/2008

Chỉ thị

46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008

Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

20/8/2008

Thông tư

48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008

Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

09/9/2008

Quyết định

52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

27/10/2008

Quyết định

53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Quy định đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.

23/10/2008

Quyết định

58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

13/12/2008

Quyết định

60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008

“Quy định Tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp”

07/12/2008

Chỉ thị

61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008

Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

11/12/2008

Quyết định

62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

21/12/2008

Thông tư

63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục

27/12/2008

Quyết định

66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008

Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

13/5/2009

Quyết định

67/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học

11/01/2009

Quyết định

68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

24/12/2008

Quyết định

69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động sư phạm hết hiệu lực

26/01/2009

Chỉ thị

71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008

Về tăng cường công tác phối hợp nhà trường – gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HSSV

13/02/2009

Quyết định

72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008

Quy định tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh sinh viên.

26/01/2009

Quyết định

74/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

27/01/2009

Quyết định

75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

27/01/2009

Quyết định

76/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học

27/01/2009

Quyết định

77/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Bana cấp tiểu học

27/01/2009

Quyết định

78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học

27/01/2009

Quyết định

79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008

Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

06/02/2009

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

06/02/2009

Thông tư

05/2009/TT-BGDĐT ngày 24/3/2009

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hòa nhập

10/5/2009

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

30/5/2009

Thông tư

11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009

Trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

23/6/2009

Thông tư

13/2009/TT-BGDĐT ngày 19/5/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng

03/7/2009

Thông tư

15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

30/8/2009

Thông tư

16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009

Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

04/9/2009

Thông tư

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009

Ban hành Chương trình giáo dục mầm non

08/9/2009

Thông tư liên tịch

18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-LĐTBXH ngày 03/8/2009

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 mục 1 phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-LĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

20/9/2009

Thông tư

19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

25/9/2009

Thông tư

23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng thạc sĩ

01/10/2009

Thông tư

24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng tiến sĩ

01/10/2009

Thông tư

26/2009/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2009

Quy định về đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của HSSV

14/11/2009

Thông tư

27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

02/12/2009

Thông tư

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

06/12/2009

Thông tư liên tịch

34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/01/2010

Thông tư

31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009

Quy định về công tác phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

11/12/2009

Thông tư liên tịch

109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009

Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

13/7/2009

Thông tư liên tịch

220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến.

04/01/2010

Thông tư

38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học.

08/02/2010

Thông tư

39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009

Thông tư ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

15/02/2010

Thông tư

01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

04/3/2010

Thông tư

02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02        năm 2010

Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

28/3/2010

Thông tư

08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

01/4/2010

Thông tư

09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010

Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

28/4/2010

Thông tư

13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010

Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

01/6/2010

Thông tư liên tịch

15/2010/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 29/01/2010

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015.

15/3/2010

Thông tư

15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/6/2010

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên - Môi trường

15/7/2010

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

12/8/2010

Thông tư

17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: công nghệ hóa học; công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viễn thông; sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

12/8/2010

Thông tư

18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: nông nghiệp; thủy sản

12/8/2010

Thông tư

19/2010/TT-BGDĐT ngày 29/6/2010

Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

18/8/2010

Thông tư

21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

04/9/2010

Thông tư

22/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học quân sự trình độ đại học, cao đẳng.

20/7/2010

Thông tư

23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010

Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

06/9/2010

Thông tư

24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

17/9/2010

Thông tư

26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010

Ban hành Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao công nghệ.

10/12/2010

Thông tư

28/2010/TT-BGDĐT ngày 01/11/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng.

16/12/2010

Thông tư liên tịch

30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

31/12/2010

Thông tư

33/2010/TT-BGDĐT ngày 06/12/2010

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

20/01/2011

Thông tư

35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010

Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

28/01/2011

Thông tư

37/2010/TT-BGDĐT ngày 21/12/2010

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học.

07/02/2019

Thông tư

39/2010/TT-BGDĐT ngày 23/12/2010

Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

08/02/2011

Thông tư

40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, trị trấn.

15/02/2011

Thông tư

41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

15/02/2011

Thông tư

42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Quy định Chuẩn giám đốc TTGDTX

15/02/2011

Thông tư

43/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Ban hành Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2011

Thông tư

44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2011

Thông tư liên tịch

206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

01/02/2011

Thông tư

01/2011/TT-BGDĐT ngày 14/01/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học

Mật

Thông tư

04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

15/3/2011

Thông tư

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

27/3/2011

Thông tư

06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/02/2011

Thông tư

09/2011/TT-BGDĐT ngày 24/02/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

09/4/2011

Thông tư

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

15/5/2011

Thông tư

13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

15/5/2011

Thông tư

15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

24/5/2011

Thông tư

16/2011/TT-BGDĐT ngày 13/4/2011

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường 

01/6/2011

Thông tư

19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

10/7/2011

Thông tư

20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011

Ban hành Mẫu bằng tiến sĩ danh dự

10/7/2011

Thông tư

21/2011/TT-BGDĐT ngày 27/5/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành khoa học An ninh

Mật

Thông tư

22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

13/7/2011

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

25/7/2011

Thông tư

24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

28/7/2011

Thông tư

25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/6/2011

Quy định tổ thức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

30/7/2011

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011

Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

01/8/2011

Thông tư

27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011

Quy chế học sinh sinh viên nội trú

10/8/2011

Thông tư

30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

22/9/2011

Thông tư

31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

22/9/2011

Thông tư

32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

22/9/2011

Thông tư

33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

22/9/2011

Thông tư

36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

30/9/2011

Thông tư

38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/8/2011

Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

13/10/2011

Thông tư

44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011

Ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

24/12/2011

Thông tư

48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

09/12/2011

Thông tư

49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non 

10/12/2011

Thông tư liên tịch

50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 8 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

30/12/2011

Thông tư

51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011

Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

19/12/2011

Thông tư

52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

26/12/2011

Thông tư

54/2011/TT-BGDĐT ngày 05/11/2011

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

31/12/2011

Thông tư

55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

07/01/2012

Thông tư

56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

09/01/2012

Thông tư

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

26/01/2012

Thông tư

59/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Thông tư số 59/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Địa chất, địa vật lý và trắc địa; Điện, Điện tử viễn thông; Cơ khí; Kiến trúc và công trình xây dựng

01/02/2012

Thông tư

60/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

01/02/2012

Thông tư

61/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải

01/02/2012

Thông tư

62/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

01/02/2012

Thông tư

63/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học

01/02/2012

Thông tư

64/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Quân sự (mật)

01/02/2012

Thông tư liên tịch

65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 06/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

06/02/2012

Thông tư

66/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011

Chương trình học phần kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

14/02/2012

Thông tư

 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011

Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

14/02/2012

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/ NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

20/02/2012

Thông tư

01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

27/02/2012

Thông tư

02/2012/TT-BGDĐT ngày 03/01/2012

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học 

27/01/2012

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân 

26/3/2012

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

05/3/2012

Thông tư

04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

 Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

02/4/2012

Thông tư

06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 

31/3/2012

Thông tư

07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, ưu tú

02/4/2012

Thông tư

08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012

Quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

20/4/2012

Thông tư

11/2012/TT-BGDĐT ngày 07/3/2012

Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

22/4/2012

Thông tư

13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

21/5/2012

Thông tư

14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 19/4/2012

Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lí công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

05/6/2012

Thông tư

15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá Trung tâm GDTX

16/6/2012

Thông tư

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012

Quy định về dạy thêm, học thêm

01/7/2012

Thông tư

19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

16/7/2012

Thông tư

21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

02/8/2012

Thông tư

23/2012/TT-BGDĐT ngày 27/6/2012

Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

12/8/2012

Thông tư

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Thông tư

27/2012/TT-BGDĐT ngày 11/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/8/2012

Thông tư liên tịch

28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 14/8/2012

Hướng dẫn Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

01/10/2012

Thông tư

30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định công nhận, hủy bỏ công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư

26/10/2012

Thông tư

32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012

Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

30/10/2012

Thông tư

33/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự

10/11/2012

Thông tư

34/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012

Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

12/11/2012

Thông tư

35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

26/11/2012

Thông tư

36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012

Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

09/12/2012

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

01/01/2013

Thông tư

38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012

Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

17/12/2012

Thông tư

39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

20/12/2012

Thông tư

40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

04/01/2013

Thông tư

41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/01/2013

Thông tư

42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

06/01/2013

Thông tư

43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012

Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

15/01/2013

Thông tư

44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

16/01/2013

Thông tư

45/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

16/01/2013

Thông tư

46/2012/TT-BGDĐT ngày 04/12/2012

Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

20/01/2013

Thông tư

48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012

Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học.

25/01/2013

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

01/02/2013

Thông tư

50/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ trường tiểu học

01/02/2013

Thông tư

51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

03/02/2013

Thông tư

52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012

Ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

01/3/2013

Thông tư

53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

03/02/2013

Thông tư

54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

08/02/2013

Thông tư

56/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012

Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2013

Thông tư

57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/02/2013

Thông tư liên tịch

58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012

Thông tư liên tịch của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

18/02/2013

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

15/02/2013

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

15/02/2013

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2013

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT

ngày 26/4/2012

Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

12/6/2012

Thông tư liên tịch

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập

22/4/2013

Thông tư

08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013

Ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

22/4/2013

Thông tư liên tịch

09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

25/4/2013

Thông tư

10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013

Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

11/5/2013

Thông tư

11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT

19/5/2013

Thông tư liên tịch

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

27/5/2013

Thông tư

12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

24/6/2013

Thông tư

13/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác

24/6/2013

Thông tư

14/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính

24/6/2013

Thông tư

15/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải

24/6/2013

Thông tư

16/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: An ninh và trật tự xã hội; Quân sự

24/6/2013

Thông tư

17/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác

14/6/2013

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013

Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2013

Thông tư

19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013

Ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông

16/7/2013

Thông tư

20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013

Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

19/7/2013

Thông tư

23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013

Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

12/8/2013

Thông tư

25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

30/8/2013

Thông tư

26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT 

30/8/2013

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTG ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

01/9/2013

Thông tư

29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013

Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

09/9/2013

Thông tư

30/2013/TT-BGDĐT ngày 26/7/2013

Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

10/9/2013

Thông tư

31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

15/9/2013

Thông tư

34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013

Sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

01/11/2013

Thông tư liên tịch

130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 09/9/2013

Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"

05/11/2013

Thông tư liên tịch

35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP Ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

03/11/2013

Thông tư liên tịch

143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/10/2013

Sửa đổi Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015 

02/12/2013

Thông tư

37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/01/2014

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

13/01/2014

Thông tư

39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (Được đính chính bởi Quyết định số 26/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính  Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục)

18/01/2014

Thông tư

40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/02/2014

Thông tư

41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2014

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013

Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

05/3/2014

Thông tư

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/ 2014

Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

16/3/2014

Thông tư

04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014

Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

15/4/2014

Thông tư

05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/4/2014

Thông tư

07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014

Quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học

29/4/2014

Thông tư

08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

05/5/2014

Thông tư

10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

28/5/2014

Thông tư

11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014

Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

02/6/2014

Thông tư

12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/6/2014

Thông tư

13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

16/6/2014

Thông tư

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

01/7/2014

Thông tư

16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

01/7/2014

Thông tư

17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

11/7/2014

Thông tư

18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung vào điểm a) khoản 2 Điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/6/2014

Thông tư

19/2014/TT-BGDĐT ngày 30/5/2014

Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm

15/7/2014

Thông tư

21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014

Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

20/8/2014

Thông tư

22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

22/8/2014

Thông tư

23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014

Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

01/9/2014

Thông tư

24/2014/TT-BGDĐT ngày 25/7/2014

Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

07/9/2014

Thông tư

26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viện theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT.

25/9/2014

Thông tư

28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014

Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

10/10/2014

Thông tư liên tịch

29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014

Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề

10/10/2014

Thông tư liên tịch

125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014

Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

10/10/2014

Thông tư

30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014

Thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/10/2014

Thông tư

31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

11/10/2014

Thông tư liên tịch

26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

06/11/2014

Thông tư

33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

18/11/2014

Thông tư

34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/12/2014

Thông tư liên tịch

35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

28/11/2014

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

01/02/2015

Thông tư

37/2014/TT-BGDĐT ngày 02/12/2014

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông

16/01/2015

Thông tư

38/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành GDQPAN

Thông tư

39/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

20/01/2015

Thông tư

40/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Nông nghiệp; Lâm nghiệp

20/01/2015

Thông tư

41/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật mỏ

20/01/2015

Thông tư

42/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Dịch vụ du lịch; Khách sạn, nhà hàng

20/01/2015

Thông tư

43/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý

20/01/2015

Thông tư

44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014

Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

25/01/2015

Thông tư

45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014

Quy định việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

01/02/2015

Thông tư

46/2014/TT-BGDĐT ngày 23/12/2014

Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

09/02/2015

Thông tư

47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/3/2015

Thông tư liên tịch

208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/12/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

10/02/2015

Thông tư

01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015

Điều lệ trường cao đẳng.

02/3/2015

Thông tư liên tịch

04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

24/4/2015

Thông tư liên tịch

05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015

Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”.

24/4/2015

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015

Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

01/5/2015

Thông tư

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015

Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

01/6/2015

Thông tư

09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

26/6/2015

Thông tư liên tịch

11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12/7/2015

Thông tư

13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

14/8/2015

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015

Thông tư liên tịch của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

01/9/2015

Thông tư

16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

28/9/2015

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015

Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục

28/8/2015

Thông tư

17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015

Ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

16/10/2015

Thông tư liên tịch

18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015

Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

23/10/2005

Thông tư

19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015

Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

Thông tư liên tịch

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015

Về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

01/11/2015

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

Ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

03/11/2015

Thông tư liên tịch

22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

Ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở

03/11/2015

Thông tư liên tịch

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

Ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông

03/11/2015

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015

Ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

09/11/2015

Thông tư

25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015

Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

01/7/2014

Thông tư liên tịch

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015

Thông tư liên tịch của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

Thông tư

26/2015/TT/BGDĐT ngày 30/10/2015

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học

15/12/2015

Thông tư

27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

15/12/2015

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015

Về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

25/12/2015

Thông tư liên tịch

29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/ TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30-12-2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

04/01/2016

Thông tư

30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/01/2016

Thông tư

33/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

30/12/2015

Thông tư

34/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12/2015

Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái, M'Nông

15/02/2016

Thông tư liên tịch

39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015

Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

02/12/2015

Thông tư liên tịch

11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT ngày 11/12/2015

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/02/2016

Thông tư

01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

02/3/2016

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016

Ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

29/4/2016

Thông tư

05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

06/5/2016

Thông tư

06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016

Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

06/5/2016

Thông tư

07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016

Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ

10/5/2016

Thông tư

08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

13/5/2016

Thông tư liên tịch

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

16/5/2016

Thông tư

10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

23/5/2016

Thông tư

11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/5/2016

Thông tư

12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016

Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

09/6/2016

Thông tư liên tịch

13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016

Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

21/6/2016

Thông tư liên tịch

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016

Quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

Thông tư liên tịch

14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05/5/2016

Sửa đổi bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/ TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

21/6/2016

Thông tư

16/2016/TT-BGDĐT ngày 18/5/2016

Hướng dẫn Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

04/7/2016

Thông tư liên tịch

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016

Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

10/8/2016

Thông tư

18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

11/8/2016

Thông tư liên tịch

19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/6/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

15/8/2016

Thông tư liên tịch

20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP ngày 22/6/2016

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

15/8/2016

Thông tư liên tịch

21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22/6/2016

Hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông”, vay vốn WB.

15/8/2016

Thông tư

22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016

Thông tư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

06/11/2016

Thông tư

23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

28/11/2016

Thông tư

24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016

Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

29/12/2016

Thông tư

25/2016/TT-BGDĐT ngày 15/12/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/01/2017

Thông tư

26/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016

Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

15/02/2017

Thông tư

27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục

15/02/2017

Thông tư

28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15/02/2017

Thông tư

01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở

01/3/2017

Thông tư

02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

01/3/2017

Thông tư

03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

01/3/2017

Thông tư

04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

10/3/2017

Thông tư

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

01/9/2014

Thông tư

06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017

Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

01/6/2015

Thông tư

07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017

Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

01/5/2017

Thông tư

08/2017/TT-BGDĐT ngày 24/3/2017

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

20/5/2017

Thông tư

09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

20/5/2017

Thông tư

10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017

Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

05/6/2017

Thông tư

11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cở sở giáo dục đại học"

20/6/2016

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

04/7/2017

Thông tư

13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017

Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

08/7/2017

Thông tư

14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

22/7/2017

Thông tư

15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/8/2017

Thông tư

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

28/8/2017

Thông tư

17/2017/TT-BGDĐT ngày 13/7/2017

Sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác quốc tế" và "Cục Đào tạo với nước ngoài" thành "Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành "Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

13/7/2017

Thông tư

18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

05/9/2017

Thông tư

19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

12/9/2017

Thông tư

20/2017/TT-BGDĐT ngày 08/8/2017

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

03/10/2017

Thông tư

21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017

Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

23/10/2017

Thông tư

22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

23/10/2017

Thông tư

23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

15/11/2017

Thông tư

24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

25/11/2017

Thông tư

25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/11/2017

Thông tư

26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017

Quy định tổ chức và hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

04/12/2017

Thông tư

27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

24/12/2017

Thông tư

28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

15/01/2018

Thông tư

29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

15/01/2018

Thông tư

30/2017/TT-BGDĐT ngày 05/12/2017

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

20/01/2018

Thông tư

31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

02/02/2018

Thông tư

32/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

03/02/2018

Thông tư

33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

06/02/2018

Thông tư

34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017

Sửa đổi Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

09/02/2018

Thông tư

35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

13/02/2018

Thông tư

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

12/9/2017

Thông tư

01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2008

Thông tư ban hành thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

14/3/2018

Thông tư

02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018

Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/3/2018

Thông tư

03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018

Thông tư quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

16/3/2018

Thông tư

04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/4/2018

Thông tư

05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2015

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/4/2018

Thông tư

06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

16/4/2018

Thông tư

07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

17/4/2018

Thông tư

08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

27/4/2018