Quyết định 68/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT  ĐỊNH

CỦA  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 68/1998/QĐ-TTG

NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1998 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÍ ĐIỂM

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

 Nhằm thực hiện việc gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, thúc đẩy việc ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và hỗ trợ một phần nguồn lực cho các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu;

 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn để thí điểm thành lập doanh nghiệp nhà nước trong một số trường đại học, cao đẳng công lập (gọi tắt là cơ sở đào tạo), viện nghiên cứu khoa học, trung tâm khoa học công nghệ, liên hiệp khoa học -  sản xuất nhà nước (gọi tắt là cơ sở nghiên cứu) thuộc mình quản lý, để hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu, triển khai công nghệ hoặc các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ gắn với chức  năng, nhiệm vụ chuyên môn của chính cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đó.
Điều 2. Ngoài những lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại  và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu không được sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực sau: khai thác mỏ, phân phối điện, sản xuất và lưu thông vật liệu nổ, khách sạn, nhà hàng, xuất bản, vận tải hàng không, dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính tín dụng, bất động sản. Những trường hợp đặc biệt phải được phép của Thủ tướng Chính phủ.
  Điều 3. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu được tiến hành theo quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/ CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/ CP.
    Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập của doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu không được thấp hơn 30% vốn pháp định quy định cho ngành nghề được phép kinh doanh có mức vốn pháp định cao nhất theo quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị định số 50/CP. Giá trị  nhà xưởng, thiết bị mà cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyển thành vốn điều lệ của doanh nghiệp không được vượt quá 1/3 tổng giá trị nhà xưởng, thiết bị của cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đó.
  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu thuộc mình quản lý sau khi có văn bản thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề án thành lập doanh nghiệp.
  Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu quản lý doanh nghiệp trong cơ sở của mình.
  Điều 6. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trình Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp và bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc doanh nghiệp.
 Giám đốc doanh nghiệp sau khi thống nhất với Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trình Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp.
Điều 7. Doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu ngoài việc  thực hiện nghĩa vụ và hưởng mọi quyền lợi của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật, được ưu đãi trong việc xem xét giải quyết đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh theo Luật Đất đai, được ưu tiên về điều kiện vay vốn đầu tư, được áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo quy định của pháp luật, đồng thời có nghĩa vụ tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo và nghiên cứu của cơ sở.
Điều 8. Các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu được Nhà nước cấp lại toàn bộ số thuế lợi tức của doanh nghiệp thuộc cơ sở mình để sử dụng cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tăng cường năng lực giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo đề án được duyệt.
Điều 9. Ngoài số giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên chức do Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu điều động làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu được ký hợp đồng với giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên trong cơ sở và hợp đồng tuyển dụng thêm lao động bên ngoài phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.   
 Điều 10. Giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên chức trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khi được điều động hẳn sang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc cơ sở, được doanh nghiệp trả lương  và các thu nhập khác tương ứng với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời vẫn được quyền ký hợp đồng tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại cơ sở đó. Khi cần thiết Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu có thể điều động số cán bộ khoa học, giáo viên, công nhân viên chức này trở lại phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo trong phạm vi biên chế được duyệt của cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đó.
Điều 11. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp và trước Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, theo phân cấp quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
Điều 12.- Đối với những doanh nghiệp nhà nước trước đây do các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đề nghị thành lập, đã được đăng ký lại theo Nghị định số 388/ HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, khi sắp xếp lại theo Chỉ thị 500/TTg ngày 25 tháng 8 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, không còn trực thuộc cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, nay nếu thực sự cần thiết phải gắn trở lại với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định, không phải làm thủ tục thành lập lại doanh nghiệp.
Điều 13. Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ qui định về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp nhà nước của cơ sở đó.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ qui định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét đề nghị của các Bộ và các địa phương, để lựa chọn đề án thí điểm thành lập những doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu có triển vọng hoạt động hiệu quả, đồng thời theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp này sau khi được thành lập và tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 14. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
   Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 68/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 68/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/03/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 68/1998/QĐ-TTG
NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1998 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÍ ĐIỂM
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ SỞ
ĐÀO TẠO, CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Nhằm thực hiện việc gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, thúc đẩy việc ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và hỗ trợ một phần nguồn lực cho các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn để thí điểm thành lập doanh nghiệp nhà nước trong một số trường đại học, cao đẳng công lập (gọi tắt là cơ sở đào tạo), viện nghiên cứu khoa học, trung tâm khoa học công nghệ, liên hiệp khoa học - sản xuất nhà nước (gọi tắt là cơ sở nghiên cứu) thuộc mình quản lý, để hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu, triển khai công nghệ hoặc các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của chính cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đó.

 

Điều 2. Ngoài những lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu không được sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực sau: khai thác mỏ, phân phối điện, sản xuất và lưu thông vật liệu nổ, khách sạn, nhà hàng, xuất bản, vận tải hàng không, dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính tín dụng, bất động sản. Những trường hợp đặc biệt phải được phép của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu được tiến hành theo quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/ CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/ CP.

Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập của doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu không được thấp hơn 30% vốn pháp định quy định cho ngành nghề được phép kinh doanh có mức vốn pháp định cao nhất theo quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị định số 50/CP. Giá trị nhà xưởng, thiết bị mà cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyển thành vốn điều lệ của doanh nghiệp không được vượt quá 1/3 tổng giá trị nhà xưởng, thiết bị của cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đó.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu thuộc mình quản lý sau khi có văn bản thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề án thành lập doanh nghiệp.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu quản lý doanh nghiệp trong cơ sở của mình.

 

Điều 6. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trình Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp và bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc doanh nghiệp.

Giám đốc doanh nghiệp sau khi thống nhất với Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trình Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp.

 

Điều 7. Doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu ngoài việc thực hiện nghĩa vụ và hưởng mọi quyền lợi của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật, được ưu đãi trong việc xem xét giải quyết đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh theo Luật Đất đai, được ưu tiên về điều kiện vay vốn đầu tư, được áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo quy định của pháp luật, đồng thời có nghĩa vụ tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo và nghiên cứu của cơ sở.

 

Điều 8. Các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu được Nhà nước cấp lại toàn bộ số thuế lợi tức của doanh nghiệp thuộc cơ sở mình để sử dụng cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tăng cường năng lực giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo đề án được duyệt.

 

Điều 9. Ngoài số giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên chức do Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu điều động làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu được ký hợp đồng với giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên trong cơ sở và hợp đồng tuyển dụng thêm lao động bên ngoài phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 10. Giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên chức trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khi được điều động hẳn sang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc cơ sở, được doanh nghiệp trả lương và các thu nhập khác tương ứng với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời vẫn được quyền ký hợp đồng tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại cơ sở đó. Khi cần thiết Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu có thể điều động số cán bộ khoa học, giáo viên, công nhân viên chức này trở lại phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo trong phạm vi biên chế được duyệt của cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đó.

 

Điều 11. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp và trước Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, theo phân cấp quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

 

Điều 12.- Đối với những doanh nghiệp nhà nước trước đây do các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu đề nghị thành lập, đã được đăng ký lại theo Nghị định số 388/ HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, khi sắp xếp lại theo Chỉ thị 500/TTg ngày 25 tháng 8 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, không còn trực thuộc cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, nay nếu thực sự cần thiết phải gắn trở lại với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định, không phải làm thủ tục thành lập lại doanh nghiệp.

 

Điều 13. Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ qui định về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp nhà nước của cơ sở đó.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ qui định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét đề nghị của các Bộ và các địa phương, để lựa chọn đề án thí điểm thành lập những doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu có triển vọng hoạt động hiệu quả, đồng thời theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp này sau khi được thành lập và tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 14. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 68/1998/QD-TTg
Hanoi, March 27, 1998

 
DECISION
ALLOWING THE EXPERIMENTAL ESTABLISHMENT OF STATE ENTERPRISES IN TRAINING AS WELL AS RESEARCH INSTITUTIONS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
In order to associate the training and scientific research with the actual production, to accelerate the prompt application of scientific and technological research results to production and to partly supply resources for training as well as scientific research institutions so as to raise the training and research quality;
At the proposals of the Minister of Education and Training and the Minister of Science, Technology and Environment,
DECIDES:
Article 1.- To allow the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government to select a number of public universities and colleges (hereafter referred to as training institutions for short), scientific research institutes, scientific and technological centers and State-run scientific research-production unions (hereafter referred to as research institutions for short) under their management, for the experimental establishment of State enterprises therein, to manufacture and trade in the products, which are the fruits of the technological research and application, or the scientific and technological products and services which are closely associated with the functions and professional tasks of such training and/or research institutions.
Article 2.- Besides the commodities and services banned from business, and the commodities and services allowed for business under certain conditions on the domestic market as defined in Decree No.02-CP of January 5, 1995 of the Government, the State enterprises in training and/or research institutions shall not be allowed to be engaged in the following production and/or business fields: mining, electricity distribution, manufacture and circulation of explosives, hotels, restaurants, publishing, air transport, postal and telecommunications services, finance and credit, real estate. Exceptional cases must be permitted by the Prime Minister.
Article 3.- The establishment, reorganization, dissolution and/or bankruptcy of the State enterprises in the training and/or research institutions shall comply with Decree No.50-CP of August 28, 1996 of the Government on the establishment, reorganization, dissolution or bankruptcy of State enterprises and Decree No.38-CP of April 28, 1997 of the Government on the amendments and supplements to a number of Articles of Decree No.50-CP.
The statutory capital of a State enterprise in a training or research institution at the time of its establishment must not be lower than 30% of the legal capital prescribed for the business branch or trade with the highest legal capital level specified in Appendix No.2 attached to Decree No.50-CP. The value of workshops and equipment to be converted by the training or research institution into the enterprise's statutory capital must not exceed 1/3 (one third) of the total value of the workshops and equipment of such training or research institution.
Article 4.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall sign decisions to establish State enterprises in the training and/or research institutions under their respective management after obtaining written consents from the Minister of Planning and Investment on the enterprise establishment plans.
Article 5.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall be entitled to authorize the heads of the training and/or research institutions to manage enterprises therein.
Article 6.- The heads of the training and/or research institutions shall study and submit to the heads of the agencies that decide the establishment of enterprises for approval the statutes on organization and operation of the enterprises as well as the appointment, dismissal, commendation or discipline of directors of enterprises.
The directors of the enterprises shall, after consulting the heads of the training and/or research institutions, study and submit to the heads of the agencies that decide the establishment of the enterprises for approval the appointment, dismissal, commendation or discipline of deputy directors or chief accountants of enterprises.
Article 7.- State enterprises in the training and/or research institutions shall, apart from fulfilling the obligations and enjoying all interests prescribed for the State enterprises by law, be given preferential treatment in being considered for the allocation of land for construction of production and business establishments under the Land Law, preferential conditions for borrowing investment capital, and be eligible for preferential tax rates as provided for by law; they shall at the same time have obligations to take part in supporting the training or research activities of such institutions.
Article 8.- The training and research institutions shall be reimbursed by the State all profit tax amounts already paid by the enterprises under their respective management, which shall be used for the construction of material bases, the procurement of equipment in service of teaching and studying activities as well as for scientific research and technological development according to the approved plans.
Article 9.- Besides teachers, science cadres, workers and employees assigned by the heads of the training or research institutions to perform the production and business tasks, the State enterprises in such training or research institutions shall be entitled to sign labor contracts with other teachers, scientific researchers, workers and employees in such institutions as well as contracts for recruitment of laborers from outside in accordance with the enterprises' demands and current provisions of law.
Article 10.- Teachers, scientific researchers, workers and employees in the training or research institutions, when being transferred to work at State enterprises attached to such institutions, shall be paid wages and other allowances corresponding to the business efficiency of the enterprises, while being at the same time, entitled to sign contracts for participation in training or research activities in such institutions, When necessary, the heads of the training or research institutions may withdraw such scientific researchers, teachers, workers and employees for research or training activities under the payrolls approved for such training or research institutions.
Article 11.- The heads of the training or research institutions shall have to direct their enterprises to operate in accordance with the assigned functions and tasks and shall be responsible to the heads of the agencies that decide the establishment of the enterprises for the observance of the State's law and policies by the enterprises and the operation efficiency thereof. The directors of the enterprises shall take responsibility before law, the heads of the agencies that decide the establishment of the enterprises and the heads of the training or research institutions for the entire operation of the enterprises, according to the responsibility assignment stipulated in the statutes on organization and operation of the enterprises.
Article 12.- If those State enterprises which have previously been established at the requests of training or research institutions, re-registered according to Decree No.388-HDBT of November 20, 1991 of the Council of Ministers promulgating the Regulation on the establishment and dissolution of State enterprises, then restructured according to Directive No.500-TTg of August 25, 1995 of the Prime Minister on the expeditious reorganization and restructure of State enterprises and consequently no longer attached to such training or research institutions, are now deemed really necessary to be re-attached to the training or research institutions, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government or the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall consider and decide, without going through any procedures for re-establishing the enterprises.
Article 13.- The Ministry of Education and Training shall have to coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment and the Government Commission for Organization and Personnel in defining the relationship between the training or research institutions and their attached State enterprises.
The Ministry of Finance shall have to stipulate the financial management regime to be applicable to State enterprises in the training or research institutions.
The Ministry of Planning and Investment shall have to consider the proposals of the ministries and localities, then select plans for the experimental establishment of State enterprises in training or research institutions with prospect of efficient operation, and at the same time oversee the operations of such enterprises after their establishment and report to the Prime Minister.
Article 14.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the concerned organizations shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

w
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!