Thông tư 27/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 27/1998/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1998
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM VÀ QUẢN LÝ
PHÍ BẢO HIỂM

 

Căn cứ Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 sửa đổi bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm;

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm được tiến hành trong môi trường hoạt động cạnh tranh lành mạnh, tăng cường sự phối hợp hợp tác lẫn nhau giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm. Thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển, phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

Đối tượng áp dụng Thông tư này là doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm được phép thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt nam, đại lý, cộng tác viên bảo hiểm đã ký hợp đồng đại lý, cộng tác viên bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.

Hoạt động khai thác bảo hiểm trong Thông tư này được hiểu là hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, vận động mời chào khách hàng tham gia bảo hiểm, bán sản phẩm bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trực tiếp tiến hành hay thông qua đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm.

Phạm vi quản lý phí bảo hiểm quy định tại Thông tư này bao gồm biểu phí, tỷ lệ phí bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng trực tiếp hay gián tiếp thông qua đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm trong mọi dịch vụ kinh doanh bảo hiểm phát sinh và tiến hành tại Việt nam.

 

II. NHỮNG QUY ĐINH CỤ THỂ:

 

1. Các quy định cụ thể về khai thác bảo hiểm:

1.1. Hoạt động tuyên truyền quảng cáo:

Doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm có quyền tiến hành các hình thức tuyên truyền quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để công chúng hiểu rõ chức năng, tác dụng của việc tham gia bảo hiểm, hiểu biết về doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm và các loại sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ có liên quan do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp.

Thông tin tuyên truyền quảng cáo phải là các thông tin trung thực phản ánh chính xác về tình hình doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm như: Tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức hoạt động, bộ máy điều hành, loại sản phẩm bảo hiểm cung cấp... nghiêm cấm thông tin không chính xác nhằm mục đích giành dịch vụ và lợi dụng lòng tin của khách hàng tham gia bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm không được phép tuyên truyền quảng cáo bất cứ thông tin nào liên quan đến các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm khác, trừ trường hợp được doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm này đồng ý bằng văn bản .

Nghiêm cấm doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm, đại lý, cộng tác viên bảo hiểm thông tin không chính xác về tình hình tài chính; nội dung, phạm vi và lĩnh vực được phép hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm; quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm.

Trường hợp nội dung tuyên truyền quảng cáo không phù hợp với quy định của pháp luật, không đúng nội dung quy tắc, điều khoản bảo hiểm dẫn tới tranh chấp với người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm sẽ được giải quyết theo các điều khoản có lợi nhất.

1.2. Trường hợp bán bảo hiểm trực tiếp:

Trong phạm vi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động mời chào khách hàng tham gia bảo hiểm. Việc vận động mời chào khách hàng tham gia bảo hiểm được thực hiện trực tiếp với khách hàng hay đại diện của họ.

Nghiêm cấm các doanh nghiệp bảo hiểm thông qua các tổ chức, cá nhân ép buộc mua bảo hiểm dưới mọi hình thức làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

Nghiêm cấm các công ty bảo hiểm cổ phần ép buộc các cổ đông phải mua bảo hiểm tại chính công ty mình.

1.3. Trường hợp bán bảo hiểm thông qua đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy quyền cho đại lý, cộng tác viên bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm thuộc các loại nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép tiến hành. Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý, công tác viên bảo hiểm được quy định tại hợp đồng đại lý, cộng tác viên bảo hiểm ký giữa doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý, cộng tác viên bảo hiểm.

Tổ chức môi giới bảo hiểm đại diện cho khách hàng, hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng tham gia bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm tốt nhất.

Đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm không được ngăn cản hoặc tác động để người tham gia bảo hiểm không khai báo hoặc khai báo sai lệch các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm có trách nhiệm giải thích tất cả các thông tin về sản phẩm bảo hiểm để người tham gia bảo hiểm hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm mà họ dự định mua hoặc đã mua.

Đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm phải giữ bí mật mọi thông tin mà khách hàng cung cấp liên quan đến việc giao dịch mua bảo hiểm.

1.4. Trường hợp bán bảo hiểm thông qua phương thức đấu thầu:

- Căn cứ để xét thầu là tài liệu mời thầu, bản chào giá phí bảo hiểm và các dịch vụ phục vụ có liên quan khác.

- Việc tổ chức đấu thầu phải đảm bảo công khai, các điều kiện gọi thầu được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đấu thầu.

- Hồ sơ tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp bảo hiểm phải ghi rõ điều kiện bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm và các quy định khác theo yêu cầu của tài liệu gọi thầu.

2. Các quy định cụ thể về quản lý phí bảo hiểm:

2.1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện các quy định về quản lý phí bảo hiểm như sau:

a. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ quy tắc điều khoản, biểu phí hoặc khung mức phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành.

b. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm liên quan đến con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trình biểu phí bảo hiểm và được Bộ Tài chính phê chuẩn mới được áp dụng.

c. Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm khác, doanh nghiệp bảo hiểm phải đăng ký với Bộ Tài chính trước khi áp dụng.

2.2. Khi xác định tỷ lệ phí bảo hiểm, ngoài những nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 2.1 Mục 2 nói trên, doanh nghiệp bảo hiểm có thể tự tính phí bảo hiểm hoặc căn cứ vào biểu phí của thị trường bảo hiểm quốc tế sau khi đã điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Việt nam và của bản thân doanh nghiệp tuân theo nguyên tắc tính phí quy định Khoản 2.3 dưới đây.

2.3. Doanh nghiệp bảo hiểm khi tính phí bảo hiểm phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phí bảo hiểm phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong nước và có xét đến khả năng tham gia của khách hàng.

- Phí bảo hiểm phải tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm.

- Phí bảo hiểm phải đảm bảo tính đúng, đủ các chi phí hoạt động kinh doanh, các khoản dự phòng trích lập theo quy định và có tính đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.

2.4. Thủ tục trình và đăng ký biểu phí bảo hiểm với Bộ Tài chính:

Khi trình hoặc đăng ký biểu phí bảo hiểm với Bộ Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp biểu phí bảo hiểm dự kiến áp dụng và các thông tin có liên quan như sau:

+ Số liệu thống kê tình hình tổn thất, bồi thường trong ít nhất 3 năm trước (Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập phải có kế hoạch kinh doanh nghiệp vụ này trong 3 năm sắp tới) và xu thế tổn thất trong tương lai có tính đến chu kỳ tổn thất lớn (nếu có);

+ Chi phí quản lý, kinh doanh;

+ Các khoản thuế phải nộp.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản về việc áp dụng biểu phí bảo hiểm đã trình hoặc đăng ký.

2.5. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm phải tuân thủ biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, biểu phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm đã trình hoặc đăng ký đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

2.6. Bộ Tài chính đảm bảo giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến biểu phí bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm đã trình hoặc đăng ký với Bộ Tài chính .

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, tổ chức môi giới bảo hiểm vi phạm các quy định tại Thông tư này tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét bổ sung, sửa đổi.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 27/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 27/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 04/03/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 27/1998/TT-BTC
Hanoi, March 4, 1998

 
CIRCULAR
GUIDING THE INSURANCE EXPLOITATION ACTIVITIES AND PREMIUM MANAGEMENT
Pursuant to Decree No.100-CP of December 18, 1993 of the Government on the insurance business and Decree No.74-CP of June 14, 1997 amending and supplementing a number of Articles of Decree No.100-CP of December 18, 1993 of the Government on the insurance business;
In order to ensure that the insurance business activities shall be carried out in a healthy competition environment, to enhance the co-ordination and co-operation among insurance enterprises as well as insurance brokerage organizations, to promote the development of insurance market, and better serve insurance needs of the economy and the society, the Ministry of Finance hereby guides the insurance exploitation and premium management as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
Subject to this Circular shall be the insurance enterprises and insurance brokerage organizations, which are licenced to be established and operate lawfully in Vietnam; insurance agents and have signed insurance agency and collaborator contracts with insurance enterprises.
In this Circular, the insurance exploitation activities are construed as activities of propagating, advertising, mobilizing customers to take part in insurance, selling insurance products, which are carried out directly by insurance enterprises or through agents, insurance collaborators and/or insurance brokerage organizations.
The scope of premium management defined in this Circular includes the premium index, premium rates applied directly by insurance enterprises or indirectly through agents, insurance collaborators and/or insurance brokerage organizations to all insurance business services arising and carried out in Vietnam.
II. SPECIFIC PROVISIONS
1. Specific provisions on insurance exploitation:
1.1. Advertising and propagating activities:
Insurance enterprises and insurance brokerage organizations shall be entitled to carry out advertisement and propagation forms suitable to the current provisions of law in order to make the public understand the functions and effects of taking part in insurance and to have knowledge about the insurance enterprises, insurance brokerage organizations and insurance products as well as relevant services provided by insurance enterprises.
Propagating and advertising information must be truthful information reflecting accurately the situation of concerned insurance enterprises and/or insurance brokerage organizations, such as: financial status, business operation, organizational structure, executive apparatus,
Insurance enterprises agents, collaborators and/or brokerage organizations are not allowed to propagate and advertise any information relating to other insurance enterprises and/or insurance brokerage organizations, except for cases where it is so agreed in writing by such insurance enterprises and/or insurance brokerage organizations.
Insurance enterprises, brokerage organizations, agents and/or collaborators are strictly forbidden to give inaccurate information about financial status; contents, scope and field of operations of the insurance enterprises and/or insurance brokerage organizations; and about the insurance regulations, terms, premium index and/or insurance commissions.
In cases where advertising and propagating contents fail to conform with the provisions of law, the contents of the regulations, and/or
1.2. Direct sale of insurance:
Within the scope of their business operation, insurance enterprises shall take initiative in mobilizing customers to take part in insurance. The mobilization of customers to take part in insurance is done directly with the customers or their representatives.
Insurance enterprises are strictly forbidden to force, through organizations and/or individuals, the insurance purchase in any forms, thus affecting the legitimate interests of the insured.
Joint stock insurance companies are strictly forbidden to force their shareholders to buy insurance at their own companies.
1.3. Sale of insurance through insurance agents, collaborators, and/or brokerage organizations:
Insurance enterprises may authorize their agents, and/or collaborators to sell insurance products within their permitted scope of insurance operation. The rights and obligations of insurance enterprises, agents and collaborators are defined in the insurance agency or collaborator contracts signed between the insurance enterprises and the relevant agents or collaborators.
Insurance brokerage organizations shall represent the customers, guide and advise them to take part in insurance so as to secure their best insurance benefits.
Insurance agents, collaborators and brokerage organizations must not prevent the insured from providing necessary information or influence them not to provide such information or to provide false information for insurance enterprises.
Insurance agents, collaborators and brokerage organizations shall have to explain all information on the insurance products so that the insured persons may clearly understand the insurance products which they plan to buy or have already bought.
Insurance agents, collaborators and brokerage organizations shall have to keep secret all information provided by customers, which are related to their insurance transactions.
1.4. Sale of insurance through tender:
- Bases for considering tenders shall be the tender soliciting documents, tables of insurance premium offers and relevant service prices.
- Bidding must be organized openly and bidding conditions shall be applied to all insurance enterprises participating in the bidding.
- Insurance enterprises' bidding dossiers must clearly state the insurance conditions, terms, regulations, premium tables and other regulations, as required by the bid-soliciting documents.
2. Specific regulations on management of insurance premium:
2.1. In the course of their business operations, insurance enterprises shall have to comply with the regulations on the management of insurance premium as follows:
b/ For insurance operations related to human being, the enterprises shall have to submit their premium tables to the Ministry of Finance for approval before their application.
2.2. When determining the premium rate, apart from the compulsory insurance operations stipulated in Point (a) Clause 2.1 Section 2 above, the insurance enterprises may calculate the insurance premiums themselves or based on the premium index of the international insurance market after making adjustments suitable to the actual situation of Vietnam and of their enterprises under the principle of calculating the insurance premiums in Clause 2.3 hereunder:
2.3. When calculating insurance premiums, the insurance enterprises shall have to comply with the following principles;
- Insurance premium must be compatible with the socio-economic conditions in the country and the customers' capability.
- Insurance premiums must correspond with the insurance conditions and responsibilities.
- Insurance premiums must accurately and fully cover all business operation expenses and prescribed reserves with the business results of insurance enterprises being taken into account.
2.4. Procedures for submitting and registering premium tables with the Ministry of Finance.
When submitting or registering their premium tables with the Ministry of Finance, the insurance enterprises shall have to provide the premium table expected to apply and all relevant information as follows:
+ Statistical data on compensation and loss situation in at least 3 previous years (for newly set-up insurance enterprises, a plan for such business operations in 3 following years is required) and general trend of loss in the future, with the cycles of big loss (if any) being taken into account.
+ Business, management expenses.
+ Payable tax amounts.
Within 30 days from the date of receiving the full and valid dossiers, the Ministry of Finance shall reply in writing about the applications of the premium tables which have been submitted or registered.
2.5. Insurance enterprises, agents, collaborators, and brokerage organizations shall have to comply with the premium table promulgated by the Ministry of Finance and the premium tables submitted or registered by insurance enterprises and approved by the Ministry of Finance.
2.6. The Ministry of Finance guarantees to keep secret all information related to the premium tables submitted or registered with it by insurance enterprises.
III. IMPLEMENTATION PROVISIONS
This Circular takes effect 15 days after its signing.
Any insurance enterprises, agents, collaborators or brokerage organizations that violate the provisions of this Circular shall be administratively sanctioned or examined for penal liability, depending on the seriousness of their violations.
Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration, supplement or amendment.
 

 
THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Le Thi Bang Tam

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!