Nghị định 46/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46-CP NGÀY 17-7-1995 PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

CHÍNH PHỦ

nhayCác quy định về dự trữ quốc gia tại Nghị định 46/CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lương thực miền Bắc trái với Nghị định 10/CP về Quy chế quản lý dự trữ quốc gia bị bãi bỏ theo Điều 2nhay

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Hội dồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc theo Nghị định này.
Điều 2.- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm bàn với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình để lập danh sách bổ sung thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chậm nhất vào cuối tháng 10 năm 1995.
Tổng công ty Lương thức miền Bắc có trách nhiệm bàn với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hải phòng và tỉnh Thái Bình để phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp lương thực và bình ổn giá cả lương thực trên địa bàn trong thời gian các Công ty lương thực ở các tỉnh, thành phố này chưa tham gia Tổng công ty.
Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện.
Điều 5.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC.
(Được phê chuẩn tại Nghị định số 46-CP ngày 17-7-1995 của Chính phủ).
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.- Tổng công ty Lương thực miền Bắc là Tổng công ty Nhà nước có các đơn vị thành viên từ Thừa Thiên - Huế trở ra; gồm những doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, xuất nhập khẩu hoạt động trong ngành Lương thực; do Thủ tướng Chính phủ thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
Điều 2.- Tổng công ty Lương thực miền Bắc (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) có nhiệm vụ kinh doanh lương thực, tiêu thụ hết lương thực hàng hoá của nông dân, cân đối điều hoà lương thực nhằm bảo đảm nhu cầu tiêu dùng, góp phần bình ổn giá cả lương thực; bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, tổ chức thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị chuyên dùng, hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài; tổ chức vùng lương thực hàng hoá, đào tạo công nhân, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần hiện đại hoá nền sản xuất lương thực trong vùng; và tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.
Điều 3.- Tổng công ty có:
1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành;
3. Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý;
4. Con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước và nước ngoài;
5. Bảng cân đối tài sản riêng, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Điều 4.- Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION, viết tắt là VIETNAMFOOD I.
Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 5.- Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
Điều 6.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng Quản trị và được điều hành bởi Tổng Giám đốc.
Điều 7.- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY
MỤC I. QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 8.-
1. Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.
2. Tổng công ty có quyền phân giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã phân giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.
3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật về đất đai.
Điều 9.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:
1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao;
2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;
3. Đặt chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung;
5. Được tham gia xây dựng kế hoạch, hạn mức xuất nhập khẩu lương thực của Nhà nước và là khâu trung tâm trong việc thực hiện kế hoạch, hạn mức đó. Được ưu tiên tham gia thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu lương thực để trả nợ nước ngoài. Là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các địa phương bảo đảm trật tự trong thu mua, tiêu thụ, xuất nhập khẩu lương thực trong vùng. Được ưu tiên tham gia thực hiện việc mua vào và bán đổi hạt lương thực dự trữ quốc gia thông qua hợp đồng ký kết hàng năm với Cục Dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, cơ chế và khung giá của Nhà nước;
6. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước;
7. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá;
8. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;
9. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và thực hiện các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty;
10. Mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài đến làm việc với Tổng công ty ở Việt Nam; quyết định cử đại diện Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát; đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng Quản trị ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định. Phó tổng giám đốc, các chức danh khác trong bộ máy giúp việc và các Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ các đơn vị thành viên Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng giám đốc quyết định.
Điều 10.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:
1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các nguồn vốn, quỹ khác trái mục đích sử dụng thì phải theo nguyên tắc có hoàn trả;
2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại các Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;
3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản; tỷ lệ trích, chế độ quản lý và sử dụng các quỹ này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và được quy định trong Quy chế Tài chính Tổng công ty;
4. Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định để chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần;
5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty;
6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.
Điều 11.- Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.
MỤC II. NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 12.-
1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận, sử dụng có hiệu quả đất đai và các nguồn lực khác Nhà nước giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh và những nhiệm vụ khác được Nhà nước giao.
2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:
a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;
b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;
c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.
Điều 13.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:
1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện;
2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và các phương án thu mua, tiêu thụ, xuất nhập khẩu lương thực trên địa bàn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường;
3. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;
4. Tổ chức thu mua, bảo quản, chế biến, dự trữ lưu thông, xuất nhập khẩu lương thực để bảo đảm cân đối của Nhà nước về lương thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu; tiếp nhận lương thực từ Tổng công ty Lương thực miền Nam theo kế hoạch điều động của Nhà nước để cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng các địa phương miền Bắc nhằm thực hiện bình ổn giá lương thực; mua lương thực từ miền Nam đưa ra miền Bắc theo kế hoạch của Nhà nước khi cần thiết;
5. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản phải được sử dụng để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của Tổng công ty;
6. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;
7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;
8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;
9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 14.-
1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.
2. Tổng công ty có nghĩa vụ công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ.
3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp thuế trước bạ. Thóc gạo luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên Tổng công ty để tiếp tục chế biến hoặc theo kế hoạch điều động hàng năm của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu lương thực trên địa bàn và bình ổn giá cả lương thực không phải nộp thuế doanh thu.
CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Điều 15.-
1. Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước giao.
2. Hội đồng Quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a) Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;
b) Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc phân giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn và các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;
c) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; việc sử dụng, bảo toàn; phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;
d) Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;
đ) Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quản lý;
e) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án nhóm A; được uỷ quyền quyết định đầu tư dự án thuộc nhóm C và một số dự án nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.
g) Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong chế biến, vận chuyển, bảo quản lương thực, xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia;
h) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê chuẩn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và những sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế Tổ chức và hoạt động, của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo thủ tục quy định của pháp luật; xây dựng Quy chế Tài chính của Tổng công ty trên cơ sở Quy chế Tài chính mẫu để trình Bộ Tài chính thông qua trước khi quyết định ban hành;
i) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc; trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng giám đốc;
k) Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;
l) Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), bảo lãnh các khoản vay; thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo các nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 38 của Điều lệ này;
m) Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng giám đốc trình, và yêu cầu Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.
n) Ban hành nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, do Tổng giám đốc trình, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.
3. Hội đồng Quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.
4. Hội đồng Quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát và một số thành viên kiêm nhiệm là các chuyên gia về lĩnh vực lương thực, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật.
5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.
6. Nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm và được thanh thế trong những trường hợp sau:
a. Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;
b. Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3 thành viên đương nhiệm của Hội đồng Quản trị;
c. Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;
d. Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.
7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị quy định tại khoản 2 của Điều này.
8. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị:
a) Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc Trưởng ban Ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng Quản trị đề nghị;
b) Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp Hội đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng Quản trị chủ trì cuộc họp;
c) Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng Quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình;
d) Khi Hội đồng Quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện của các Bộ, ngành liên quan dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự họp; trường hợp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động thì phải mời đại diện Công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng Quản trị, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
đ) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng Giám đốc vẫn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;
e) Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, của ban Kiểm soát, kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và chuyên viên giúp việc Hội đồng Quản trị được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát làm việc.
Điều 16.- Giúp việc Hội đồng Quản trị:
1. Hội đồng Quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Hội đồng Quản trị có 3 đến 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.
3. Hội đồng Quản trị thành lập Ban Kiểm soát để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, chấp hành pháp luật.
Điều 17.- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị:
1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức Nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị:
a) Không được đặt mình vào vị thế nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;
b) Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;
c) Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng Quản trị quy định trong Điều lệ này.
3. Thành viên Hội đồng Quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc không được nhân danh cá nhân mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.
4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chỉ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
5. Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, làm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.
Điều 18.- Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng Quản trị làm Trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm giới thiệu và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.
2. Thành viên Ban kiểm soát là người không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp lương thực ở ngoài Tổng công ty.
3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
a) Là chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kinh tế, công nghệ trồng và chế biến lương thực; hiểu biết pháp luật;
b) Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;
c) Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.
4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm. Trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.
5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng Quản trị quyết định theo chế độ của Nhà nước.
Điều 19.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:
1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị;
2. Báo cáo Hội đồng Quản trị theo định kỳ hàng quý và hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng Quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty;
3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng Quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.
CHƯƠNG IV
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC
Điều 20.-
1. Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng Quản trị. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.
2. Phó tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công thực hiện.
3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
4. Văn phòng, các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.
Điều 21.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Phân giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng Quản trị điều chỉnh vốn các nguồn lực khác khi phân giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng, giảm vốn;
2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng Quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo Công ty Tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;
3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, kế hoạch chương trình hoạt động, các phương án thu mua, tiêu thụ, xuất nhập khẩu lương thực của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng Quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt;
4. Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện cân đối về lương thực do Nhà nước giao cho Tổng công ty, bảo đảm cung cấp an toàn lương thực; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về việc thực hiện bình ổn giá lương thực trong vùng, góp phần bình ổn giá lương thực;
5. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong bảo quản, chế biến, vận chuyển lương thực, xây dựng chuyên ngành, giá mua bán lương thực, vật tư nông nghiệp, dịch vụ áp dụng thống nhất trong Tổng công ty phù hợp với các quy định chung của ngành và của Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá và giá này trong toàn Tổng công ty;
6. Đề nghị Hội đồng Quản trị trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị thành viên, Giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng, Phó các phòng (ban), Chánh và Phó văn phòng của Tổng công ty;
7. Xây dựng để trình Hội đồng Quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do Giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do Giám đốc đơn vị thành viên trình;
8. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế lao động; Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật; Nội quy bảo mật áp dụng trong Tổng công ty;
9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; báo cáo Hội đồng Quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty.
Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng Quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan Kiểm toán hợp pháp xác nhận;
10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước;
11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng Quản trị;
12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình;
13. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng Quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.
CHƯƠNG V
TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY
Điều 22.- Đại hội công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội công nhân viên chức có các quyền sau:
1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;
2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;
3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty;
4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
Điều 23.- Đại hội công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
CHƯƠNG VI
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY
Điều 24.-
1. Tổng công ty có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, những đơn vị hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp (có danh sách ghi trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này).
2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình.
3. Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế Tổ chức và hoạt động riêng. Các Điều lệ và Quy chế này đều do Hội đồng Quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
Điều 25.- Thành viên là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập:
1. Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này Tổng công ty.
2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:
a) Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;
b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
c) Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết toán tài chính; quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp với Quy chế Tài chính của Tổng công ty;
d) Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Quy chế Tài chính Tổng công ty và hướng dẫn của Bộ Tài chính để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên;
đ) Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;
e) Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô doanh nghiệp đó;
g) Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp;
h) Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;
i) Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho Giám đốc doanh nghiệp về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán chậm trả); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước;
k) Kiểm tra hoạt dộng của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.
Điều 26.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các khoản cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng; cụ thể là:
1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:
a) Doanh nghiệp được giao tổ chức thực hiện các dự đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án đó;
b) Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.
2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:
a) Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty;
b) Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:
a) Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực của Nhà nước giao cho Tổng công ty, do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;
b) Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;
c) Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng Quản trị;
d) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;
đ) Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.
4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:
a) Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;
b) Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp, thi hành chế độ tiền lương tuân thủ sự phân cấp của Tổng công ty theo Điều lệ này;
c) Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo Bộ luật lao động và Luật công đoàn.
Điều 27.- Thành viên là đơn vị hạch toán phụ thuộc:
1. Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này;
2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp của Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của đơn vị này do Hội đồng Quản trị phê chuẩn.
Điều 28.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế Tổ chức và hoạt động do Hội đồng Quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ lấy thu bù chi, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Tổng công ty.
Điều 29.-
1. Công ty Tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động do Hội đồng Quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.
2. Công ty Tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các Ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luât; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị trong ngành kinh tế - kỹ thuật mà Tổng công ty kinh doanh.
3. Công ty Tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ của Công ty và Quy chế Công ty Tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty Tài chính làm chức năng dịch vụ.
4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty Tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty Tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị.
CHƯƠNG VII
QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC
MỤC I. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY Ở CÁC
DOANH NGHIỆP KHÁC
Điều 30.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng Quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng Giám đốc xây dựng để quyết định hoặc trình Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo phân cấp tại Tiết e Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này;
2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc, quyết định cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;
3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác.
Điều 31.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác:
1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này;
2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;
3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Tổng công ty về phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.
MỤC II. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC
Điều 32.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, Giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn góp này như sau:
1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê duyệt;
2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác;
3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác.
Điều 33.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác:
1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình theo Điều lề của doanh nghiệp này;
2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình;
3. Thực hiện chế độ báo cáo do Giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Tổng công ty và Giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.
MỤC III. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH
Điều 34.- Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp thành viên Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Công ty và các luật khác có liên quan của Việt Nam. Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.
CHƯƠNG VIII
TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 35.- Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
Điều 36.-
1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:
a) Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;
b) Vốn Nhà nươc đầu tư bổ sung (nếu có);
c) Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy định hiện hành;
d) Các nguồn vốn khác (nếu có).
2. Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được điều chỉnh.
Điều 37.-
1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.
2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Tài chính Tổng công ty và do Hội đồng Quản trị quyết định, bao gồm:
a) Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác và các nguồn khác.
Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.
Nếu Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
b) Quỹ dự trữ lưu thông để bảo đảm thực hiện bình thường nhiệm vụ kinh doanh lương thực được lập từ nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, trong đó phần vốn vay Ngân hàng có thể được hỗ trợ bằng lãi suất ưu đãi khi cần thiết. Nếu việc bán lương thực theo giá chỉ đạo của Nhà nước để thực hiện bình ổn giá cả thị trường lương thực có gây thiệt hại đến quỹ này thì được hỗ trợ từ quỹ trợ giá của Nhà nước;
c) Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp, đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có) và các nguồn khác, trong đó có nguồn thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp dồng nghiên cứu khoa học, đào tạo được ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;
d) Quỹ hỗ trợ sản xuất lương thực kể cả trước và sau khâu thu hoạch được thành lập từ các nguồn hiện có Nhà nước giao cho Tổng công ty, được bổ sung hàng năm từ lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (kể cả các đơn vị thành viên) và các nguồn tài trợ khác. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ khuyến nông do Nhà nước giao thì được hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước;
đ) Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên về việc sử dụng các quỹ này được quy định trong Quy chế Tài chính của Tổng công ty.
Điều 38.- Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:
1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu và chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.
2. Tổng công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và các cam kết tài chính khác (nếu có).
3. Tổng công ty kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty.
4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với những đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân thủ theo sự phân cấp về hạn mức đối với một lần vay theo quy định của Bộ Tài chính.
5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, trình, đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cấp có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.
6. Thực hiện mọi khoản thu trong nước và ngoài nước từ các hoạt động về lương thực, vật tư nông nghiệp được thoả thuận trong các hợp đồng; nộp các khoản thu này vào ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
7. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Quy chế Tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.
8. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.
9. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty có mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Tài chính Tổng công ty.
10. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm công bố gần nhất;
11. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước;
12. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định của pháp luật.
CHƯƠNG IX
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Điều 40.- Mối quan hệ với Chính phủ:
1. Chấp hành pháp luật thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước;
2. Thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và lãnh thổ của Nhà nước;
3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể; các chính sách về tổ chức và cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ về kế toán, thống kê;
4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;
5. Được đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế và chính sách quản lý Nhà nước đối với Tổng công ty.
6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó;
7. Được hưởng chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ;
Điều 40.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính:
1. Tổng công ty chịu sự chi phối về quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính trong việc:
a) Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế toán;
b) Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.
2. Đối với Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:
a) Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;
b) Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động, được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;
c) Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;
d) Ban hành quy chế tài chính mẫu, thông qua quy chế tài chính của Tổng công ty.
3. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác của Bộ Tài chính.
4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc hợp tác đầu tư với nước ngoài và các thành phần kinh tế khác, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.
Điều 41.- Mối quan hệ với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm:
1. Với chức năng quản lý Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chi phối Tổng công ty về:
a) Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;
b) Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật, và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện quy hoạch đó;
c) Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây và được kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm về các nội dung liên quan nói trên.
2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chi phối Tổng công ty về:
a) Thành lập, tách, nhập, tổ chức lại, giải thể Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty, trong phạm vi được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;
b) Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc;
c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; giới thiệu người vào Ban kiểm soát Tổng công ty;
d) Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm;
đ) Chỉ đạo Tổng công ty trong việc bảo đảm cân đối lương thực của Nhà nước và thực hiện bình ổn giá cả lương thực;
e) Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trong phạm vi các chức năng khác của Bộ này theo quy định của pháp luật.
Điều 42.- Các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ khác và cơ quan thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước chi phối Tổng công ty về việc:
1. Thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia liên quan;
2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường;
3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch theo vùng kinh tế;
4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu;
5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động trong Tổng công ty theo quy định của pháp luật;
6. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.
Điều 43.- Đối với chính quyền địa phương, với: tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;
CHƯƠNG X
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
Điều 44.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng Quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 45.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi có quyết định giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu Nhà nước.
Điều 46.- Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 47.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.
CHƯƠNG XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 48.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.
Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.
Điều 49.-
1. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty, các đơn vị thành viên Tổng công ty tuỳ theo loại hình thức tổ chức mà xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế Tổ chức và hoạt động của mình để Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn. Điều lệ, Quy chế của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với Điều lệ Tổng công ty.
2. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên Tổng công ty khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty quyết định.
Điều 50.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này, nếu được Chính phủ cho phép thì thực hiện theo Điều lệ này.
PHỤ LỤC
(Kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty
 Lương thực miền Bắc)
I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)
A. CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP:
PHỤ LỤC
(Kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty
 Lương thực miền Bắc)
I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)
A. CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP:
1. Công ty Lương thực cấp I Hải Phòng, (1)
2. Công ty Chế biến và kinh doanh lương thực sông Hồng, (2)
3. Công ty Vật tư bao bì lương thực, (3)
4. Công ty Kinh doanh vận tải lương thực,
5. Công ty Kinh doanh xây dựng lương thực, (4)
6. Công ty Lương thực cấp I Lương Yên, (5)
7. Công ty Lương thực Cao Bằng,
8. Công ty Lương thực Lạng Sơn,
9. Công ty Lương thực Quảng Ninh,
10. Công ty Lương thực Hà Giang,
11. Công ty Lương thực Lào Cai,
12. Công ty Lương thực Sơn La,
13. Công ty Lương thực Yên Bái,
14. Công ty Lương thực Tuyên Quang,
15. Công ty Lương thực Bắc Thái,
16. Công ty Lương thực Vĩnh Phú,
17. Công ty Lương thực Hà Bắc,
18. Công ty Lương thực Hoà Bình,
19. Công ty Lương thực Hà Tây,
20. Công ty Lương thực Hải Hưng,
21. Công ty Lương thực Nam Hà,
22. Công ty Lương thực Ninh Bình,
23. Công ty Lương thực Thanh Hoá,
24. Công ty Lương thực Nghệ An,
25. Công ty Lương thực Hà Tĩnh,
26. Công ty Lương thực Quảng Bình,
27. Công ty Lương thực Quảng Trị,
28. Công ty Lương thực Thừa Thiên - Huế,
29. Công ty Tài chính Lương thực miền Bắc.
B. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
1. Trường trung học nghề Lương thực thực phẩm I
II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)
1. Công ty Liên doanh sản xuất bột mì VIMAFLOUR,
2. Công ty Liên doanh BIC - TUNG SHING.

thuộc tính Nghị định 46/CP

Nghị định 46/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 46/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 17/07/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 46/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46-CP NGÀY 17-7-1995 PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Hội dồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc theo Nghị định này.

 

Điều 2.- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm bàn với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình để lập danh sách bổ sung thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chậm nhất vào cuối tháng 10 năm 1995.

Tổng công ty Lương thức miền Bắc có trách nhiệm bàn với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hải phòng và tỉnh Thái Bình để phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp lương thực và bình ổn giá cả lương thực trên địa bàn trong thời gian các Công ty lương thực ở các tỉnh, thành phố này chưa tham gia Tổng công ty.

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 5.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC.

(Được phê chuẩn tại Nghị định số 46-CP ngày 17-7-1995 của Chính phủ).

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Tổng công ty Lương thực miền Bắc là Tổng công ty Nhà nước có các đơn vị thành viên từ Thừa Thiên - Huế trở ra; gồm những doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, xuất nhập khẩu hoạt động trong ngành Lương thực; do Thủ tướng Chính phủ thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

 

Điều 2.- Tổng công ty Lương thực miền Bắc (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) có nhiệm vụ kinh doanh lương thực, tiêu thụ hết lương thực hàng hoá của nông dân, cân đối điều hoà lương thực nhằm bảo đảm nhu cầu tiêu dùng, góp phần bình ổn giá cả lương thực; bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, tổ chức thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị chuyên dùng, hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài; tổ chức vùng lương thực hàng hoá, đào tạo công nhân, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần hiện đại hoá nền sản xuất lương thực trong vùng; và tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

 

Điều 3.- Tổng công ty có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành;

3. Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý;

4. Con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng trong nước và nước ngoài;

5. Bảng cân đối tài sản riêng, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Điều 4.- Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION, viết tắt là VIETNAMFOOD I.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 5.- Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Điều 6.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng Quản trị và được điều hành bởi Tổng Giám đốc.

 

Điều 7.- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

 

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 

MỤC I. QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 8.-

1. Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có quyền phân giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã phân giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.

3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật về đất đai.

 

Điều 9.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:

1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao;

2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;

3. Đặt chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung;

5. Được tham gia xây dựng kế hoạch, hạn mức xuất nhập khẩu lương thực của Nhà nước và là khâu trung tâm trong việc thực hiện kế hoạch, hạn mức đó. Được ưu tiên tham gia thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu lương thực để trả nợ nước ngoài. Là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các địa phương bảo đảm trật tự trong thu mua, tiêu thụ, xuất nhập khẩu lương thực trong vùng. Được ưu tiên tham gia thực hiện việc mua vào và bán đổi hạt lương thực dự trữ quốc gia thông qua hợp đồng ký kết hàng năm với Cục Dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, cơ chế và khung giá của Nhà nước;

6. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước;

7. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá;

8. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;

9. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và thực hiện các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty;

10. Mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài đến làm việc với Tổng công ty ở Việt Nam; quyết định cử đại diện Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát; đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng Quản trị ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định. Phó tổng giám đốc, các chức danh khác trong bộ máy giúp việc và các Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ các đơn vị thành viên Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng giám đốc quyết định.

 

Điều 10.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:

1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các nguồn vốn, quỹ khác trái mục đích sử dụng thì phải theo nguyên tắc có hoàn trả;

2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại các Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản; tỷ lệ trích, chế độ quản lý và sử dụng các quỹ này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và được quy định trong Quy chế Tài chính Tổng công ty;

4. Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định để chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần;

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty;

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 11.- Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

 

MỤC II. NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 12.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận, sử dụng có hiệu quả đất đai và các nguồn lực khác Nhà nước giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh và những nhiệm vụ khác được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:

a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;

c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.

 

Điều 13.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và các phương án thu mua, tiêu thụ, xuất nhập khẩu lương thực trên địa bàn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường;

3. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;

4. Tổ chức thu mua, bảo quản, chế biến, dự trữ lưu thông, xuất nhập khẩu lương thực để bảo đảm cân đối của Nhà nước về lương thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu; tiếp nhận lương thực từ Tổng công ty Lương thực miền Nam theo kế hoạch điều động của Nhà nước để cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng các địa phương miền Bắc nhằm thực hiện bình ổn giá lương thực; mua lương thực từ miền Nam đưa ra miền Bắc theo kế hoạch của Nhà nước khi cần thiết;

5. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản phải được sử dụng để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của Tổng công ty;

6. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;

7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 14.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ.

3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp thuế trước bạ. Thóc gạo luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên Tổng công ty để tiếp tục chế biến hoặc theo kế hoạch điều động hàng năm của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu lương thực trên địa bàn và bình ổn giá cả lương thực không phải nộp thuế doanh thu.

 

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

Điều 15.-

1. Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Hội đồng Quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;

b) Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc phân giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn và các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;

c) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; việc sử dụng, bảo toàn; phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

d) Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

đ) Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quản lý;

e) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án nhóm A; được uỷ quyền quyết định đầu tư dự án thuộc nhóm C và một số dự án nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.

g) Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong chế biến, vận chuyển, bảo quản lương thực, xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia;

h) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê chuẩn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và những sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế Tổ chức và hoạt động, của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo thủ tục quy định của pháp luật; xây dựng Quy chế Tài chính của Tổng công ty trên cơ sở Quy chế Tài chính mẫu để trình Bộ Tài chính thông qua trước khi quyết định ban hành;

i) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc; trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng giám đốc;

k) Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;

l) Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), bảo lãnh các khoản vay; thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo các nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 38 của Điều lệ này;

m) Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng giám đốc trình, và yêu cầu Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

n) Ban hành nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, do Tổng giám đốc trình, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

3. Hội đồng Quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

4. Hội đồng Quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát và một số thành viên kiêm nhiệm là các chuyên gia về lĩnh vực lương thực, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật.

5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

6. Nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm và được thanh thế trong những trường hợp sau:

a. Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;

b. Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3 thành viên đương nhiệm của Hội đồng Quản trị;

c. Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;

d. Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị quy định tại khoản 2 của Điều này.

8. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị:

a) Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc Trưởng ban Ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng Quản trị đề nghị;

b) Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp Hội đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng Quản trị chủ trì cuộc họp;

c) Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng Quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình;

d) Khi Hội đồng Quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện của các Bộ, ngành liên quan dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự họp; trường hợp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động thì phải mời đại diện Công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng Quản trị, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng Giám đốc vẫn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;

e) Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, của ban Kiểm soát, kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và chuyên viên giúp việc Hội đồng Quản trị được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát làm việc.

 

Điều 16.- Giúp việc Hội đồng Quản trị:

1. Hội đồng Quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng Quản trị có 3 đến 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng Quản trị thành lập Ban Kiểm soát để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, chấp hành pháp luật.

 

Điều 17.- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức Nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị:

a) Không được đặt mình vào vị thế nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;

b) Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;

c) Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng Quản trị quy định trong Điều lệ này.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc không được nhân danh cá nhân mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.

4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chỉ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

5. Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, làm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

 

Điều 18.- Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng Quản trị làm Trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm giới thiệu và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

2. Thành viên Ban kiểm soát là người không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp lương thực ở ngoài Tổng công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Là chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kinh tế, công nghệ trồng và chế biến lương thực; hiểu biết pháp luật;

b) Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;

c) Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm. Trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng Quản trị quyết định theo chế độ của Nhà nước.

 

Điều 19.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị;

2. Báo cáo Hội đồng Quản trị theo định kỳ hàng quý và hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng Quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty;

3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng Quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

 

CHƯƠNG IV

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

 

 

Điều 20.-

1. Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng Quản trị. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.

2. Phó tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công thực hiện.

3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng, các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

 

Điều 21.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Phân giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng Quản trị điều chỉnh vốn các nguồn lực khác khi phân giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng, giảm vốn;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng Quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo Công ty Tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, kế hoạch chương trình hoạt động, các phương án thu mua, tiêu thụ, xuất nhập khẩu lương thực của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng Quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt;

4. Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện cân đối về lương thực do Nhà nước giao cho Tổng công ty, bảo đảm cung cấp an toàn lương thực; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về việc thực hiện bình ổn giá lương thực trong vùng, góp phần bình ổn giá lương thực;

5. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong bảo quản, chế biến, vận chuyển lương thực, xây dựng chuyên ngành, giá mua bán lương thực, vật tư nông nghiệp, dịch vụ áp dụng thống nhất trong Tổng công ty phù hợp với các quy định chung của ngành và của Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá và giá này trong toàn Tổng công ty;

6. Đề nghị Hội đồng Quản trị trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị thành viên, Giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng, Phó các phòng (ban), Chánh và Phó văn phòng của Tổng công ty;

7. Xây dựng để trình Hội đồng Quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do Giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do Giám đốc đơn vị thành viên trình;

8. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế lao động; Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật; Nội quy bảo mật áp dụng trong Tổng công ty;

9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; báo cáo Hội đồng Quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty.

Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng Quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan Kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước;

11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng Quản trị;

12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình;

13. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng Quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

 

CHƯƠNG V
TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY

 

Điều 22.- Đại hội công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;

2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty;

4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

 

Điều 23.- Đại hội công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

 

CHƯƠNG VI
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

 

Điều 24.-

1. Tổng công ty có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, những đơn vị hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp (có danh sách ghi trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này).

2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình.

3. Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế Tổ chức và hoạt động riêng. Các Điều lệ và Quy chế này đều do Hội đồng Quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 25.- Thành viên là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập:

1. Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này Tổng công ty.

2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:

a) Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;

c) Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết toán tài chính; quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp với Quy chế Tài chính của Tổng công ty;

d) Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Quy chế Tài chính Tổng công ty và hướng dẫn của Bộ Tài chính để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên;

đ) Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;

e) Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô doanh nghiệp đó;

g) Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp;

h) Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;

i) Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho Giám đốc doanh nghiệp về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán chậm trả); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

k) Kiểm tra hoạt dộng của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

 

Điều 26.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các khoản cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng; cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:

a) Doanh nghiệp được giao tổ chức thực hiện các dự đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án đó;

b) Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a) Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty;

b) Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a) Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực của Nhà nước giao cho Tổng công ty, do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;

b) Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;

c) Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng Quản trị;

d) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

đ) Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a) Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;

b) Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp, thi hành chế độ tiền lương tuân thủ sự phân cấp của Tổng công ty theo Điều lệ này;

c) Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo Bộ luật lao động và Luật công đoàn.

 

Điều 27.- Thành viên là đơn vị hạch toán phụ thuộc:

1. Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này;

2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp của Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của đơn vị này do Hội đồng Quản trị phê chuẩn.

 

Điều 28.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế Tổ chức và hoạt động do Hội đồng Quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ lấy thu bù chi, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Tổng công ty.

 

Điều 29.-

1. Công ty Tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động do Hội đồng Quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Công ty Tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các Ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luât; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị trong ngành kinh tế - kỹ thuật mà Tổng công ty kinh doanh.

3. Công ty Tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ của Công ty và Quy chế Công ty Tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty Tài chính làm chức năng dịch vụ.

4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty Tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty Tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị.

CHƯƠNG VII
QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

MỤC I. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY Ở CÁC
DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 30.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng Quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng Giám đốc xây dựng để quyết định hoặc trình Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo phân cấp tại Tiết e Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này;

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc, quyết định cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác.

 

Điều 31.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;

3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Tổng công ty về phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.

 

MỤC II. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

Điều 32.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, Giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn góp này như sau:

1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê duyệt;

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác.

 

Điều 33.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình theo Điều lề của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình;

3. Thực hiện chế độ báo cáo do Giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Tổng công ty và Giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.

 

MỤC III. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH

Điều 34.- Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp thành viên Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Công ty và các luật khác có liên quan của Việt Nam. Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

 

CHƯƠNG VIII
TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 35.- Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 36.-

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:

a) Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b) Vốn Nhà nươc đầu tư bổ sung (nếu có);

c) Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy định hiện hành;

d) Các nguồn vốn khác (nếu có).

2. Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được điều chỉnh.

 

Điều 37.-

1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Tài chính Tổng công ty và do Hội đồng Quản trị quyết định, bao gồm:

a) Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác và các nguồn khác.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Nếu Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b) Quỹ dự trữ lưu thông để bảo đảm thực hiện bình thường nhiệm vụ kinh doanh lương thực được lập từ nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, trong đó phần vốn vay Ngân hàng có thể được hỗ trợ bằng lãi suất ưu đãi khi cần thiết. Nếu việc bán lương thực theo giá chỉ đạo của Nhà nước để thực hiện bình ổn giá cả thị trường lương thực có gây thiệt hại đến quỹ này thì được hỗ trợ từ quỹ trợ giá của Nhà nước;

c) Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp, đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có) và các nguồn khác, trong đó có nguồn thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp dồng nghiên cứu khoa học, đào tạo được ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;

d) Quỹ hỗ trợ sản xuất lương thực kể cả trước và sau khâu thu hoạch được thành lập từ các nguồn hiện có Nhà nước giao cho Tổng công ty, được bổ sung hàng năm từ lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (kể cả các đơn vị thành viên) và các nguồn tài trợ khác. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ khuyến nông do Nhà nước giao thì được hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước;

đ) Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên về việc sử dụng các quỹ này được quy định trong Quy chế Tài chính của Tổng công ty.

 

Điều 38.- Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:

1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu và chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.

2. Tổng công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và các cam kết tài chính khác (nếu có).

3. Tổng công ty kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty.

4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với những đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân thủ theo sự phân cấp về hạn mức đối với một lần vay theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, trình, đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cấp có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.

6. Thực hiện mọi khoản thu trong nước và ngoài nước từ các hoạt động về lương thực, vật tư nông nghiệp được thoả thuận trong các hợp đồng; nộp các khoản thu này vào ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Quy chế Tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

8. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.

9. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty có mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Tài chính Tổng công ty.

10. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm công bố gần nhất;

11. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước;

12. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG IX
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

Điều 40.- Mối quan hệ với Chính phủ:

1. Chấp hành pháp luật thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước;

2. Thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và lãnh thổ của Nhà nước;

3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể; các chính sách về tổ chức và cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ về kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;

5. Được đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế và chính sách quản lý Nhà nước đối với Tổng công ty.

6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó;

7. Được hưởng chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ;

 

Điều 40.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính:

1. Tổng công ty chịu sự chi phối về quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính trong việc:

a) Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế toán;

b) Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.

2. Đối với Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:

a) Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;

b) Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động, được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;

c) Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;

d) Ban hành quy chế tài chính mẫu, thông qua quy chế tài chính của Tổng công ty.

3. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác của Bộ Tài chính.

4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc hợp tác đầu tư với nước ngoài và các thành phần kinh tế khác, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.

 

Điều 41.- Mối quan hệ với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm:

1. Với chức năng quản lý Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chi phối Tổng công ty về:

a) Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;

b) Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật, và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện quy hoạch đó;

c) Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây và được kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm về các nội dung liên quan nói trên.

2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chi phối Tổng công ty về:

a) Thành lập, tách, nhập, tổ chức lại, giải thể Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty, trong phạm vi được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;

b) Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; giới thiệu người vào Ban kiểm soát Tổng công ty;

d) Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm;

đ) Chỉ đạo Tổng công ty trong việc bảo đảm cân đối lương thực của Nhà nước và thực hiện bình ổn giá cả lương thực;

e) Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trong phạm vi các chức năng khác của Bộ này theo quy định của pháp luật.

 

Điều 42.- Các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ khác và cơ quan thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước chi phối Tổng công ty về việc:

1. Thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia liên quan;

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường;

3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch theo vùng kinh tế;

4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu;

5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động trong Tổng công ty theo quy định của pháp luật;

6. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.

 

Điều 43.- Đối với chính quyền địa phương, với: tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;

 

CHƯƠNG X
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

 

Điều 44.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng Quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 45.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi có quyết định giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Điều 46.- Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 47.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 48.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.

 

Điều 49.-

1. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty, các đơn vị thành viên Tổng công ty tuỳ theo loại hình thức tổ chức mà xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế Tổ chức và hoạt động của mình để Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn. Điều lệ, Quy chế của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với Điều lệ Tổng công ty.

2. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên Tổng công ty khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty quyết định.

 

Điều 50.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này, nếu được Chính phủ cho phép thì thực hiện theo Điều lệ này.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty
Lương thực miền Bắc)

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

 

A. CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP:

1. Công ty Lương thực cấp I Hải Phòng, (1)

2. Công ty Chế biến và kinh doanh lương thực sông Hồng, (2)

3. Công ty Vật tư bao bì lương thực, (3)

4. Công ty Kinh doanh vận tải lương thực,

5. Công ty Kinh doanh xây dựng lương thực, (4)

6. Công ty Lương thực cấp I Lương Yên, (5)

7. Công ty Lương thực Cao Bằng,

8. Công ty Lương thực Lạng Sơn,

9. Công ty Lương thực Quảng Ninh,

10. Công ty Lương thực Hà Giang,

11. Công ty Lương thực Lào Cai,

12. Công ty Lương thực Sơn La,

13. Công ty Lương thực Yên Bái,

14. Công ty Lương thực Tuyên Quang,

15. Công ty Lương thực Bắc Thái,

16. Công ty Lương thực Vĩnh Phú,

17. Công ty Lương thực Hà Bắc,

18. Công ty Lương thực Hoà Bình,

19. Công ty Lương thực Hà Tây,

20. Công ty Lương thực Hải Hưng,

21. Công ty Lương thực Nam Hà,

22. Công ty Lương thực Ninh Bình,

23. Công ty Lương thực Thanh Hoá,

24. Công ty Lương thực Nghệ An,

25. Công ty Lương thực Hà Tĩnh,

26. Công ty Lương thực Quảng Bình,

27. Công ty Lương thực Quảng Trị,

28. Công ty Lương thực Thừa Thiên - Huế,

29. Công ty Tài chính Lương thực miền Bắc.

 

B. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Trường trung học nghề Lương thực thực phẩm I.

 

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

 

1. Công ty Liên doanh sản xuất bột mì VIMAFLOUR,

2. Công ty Liên doanh BIC - TUNG SHING.

 

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 46-CP
Hanoi, July 17, 1995

 
DECREE
RATIFYING THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises on April 20, 1995;
At the proposal of the Managing Board of the Vietnam Northern Food Corporation,
DECREES:
Article 1.- To ratify the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam Northern Food Corporation issued together with this Decree.
Article 2.- The Ministry of Agriculture and Food Industry shall have to discuss with the People's Committees of Hanoi city, Haiphong city and Thai Binh province about drawing up a list of additional members of the Vietnam Northern Food Corporation, and submit it to the Prime Minister for decision no later than the end of October 1995.
The Vietnam Northern Food Corporation shall have to discuss with the People's Committees of Hanoi city, Haiphong city and Thai Binh province about their coordination in fulfilling the tasks of ensuring food supply and stabilizing food prices in these areas pending the participation of the food companies of the Corporation in these cities and province.
Article 3.- This Decree takes effect from the date of its signing. The earlier regulations which are contrary to this Decree are now annuled.
Article 4.- The Minister of Finance, the Minister of Agriculture and Food Industry, the Governor of the State Bank, and the concerned Ministers, Heads of the ministerial-level agencies, Heads of the agencies attached to the Government, shall base themselves on this Statute to guide the implementation.
Article 5.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam Northern Food Corporation shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION
(Ratified in Decree No. 46-CP of July 17, 1995 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam Northern Food Corporation is a State corporation made up of member units located from Thua Thien-Hue province northward; it comprises independent-accounting enterprises, dependent-accounting units, and non-business units which are closely connected in economic interests, finance, technology, material supply, consumption, servicing, information, training, research, marketing, and import and export, with the operation of the food industry. It is established by the Prime Minister to intensify accumulation, centralization, division along professional lines and production cooperation to undertake State-assigned duties, to raise the capabilities and business efficiency of the member units and the Corporation as a whole, and meet the needs of the economy.
Article 2.- The Vietnam Northern Food Corporation (hereafter referred to as the Corporation) has the tasks of trading foods, consuming all commodity foods produced by farmers, balancing the supply of foods in order to ensure the consumption needs and contributing to the stabilization of food prices, including the designing of development and investment plans, the creation of sources of investment capital, organization of food procurement, storage, processing, reserve, marketing, transport, consumption, import and export, supply of materials and specialized equipment, cooperation and joint venture with domestic and foreign economic organizations; organization of areas of commodity foods, personnel training, application of scientific and technological advances, contributing to the modernization of food production in the region; and engaging in other business activities in compliance with State law and policies.
Article 3.- The Corporation has:
1. The status of a juridical person as provided for by Vietnamese law;
2. A statute on its organization and operation, a managerial and executive apparatus;
3. Capital and asset of its own, and responsibility toward the debts within the capital under its management;
4. A seal and the right to open accounts at the State treasury and banks at home and abroad;
5. Its own table of property balance and centralized funds in accordance with the provision of the Government and the guidance of the Ministry of Finance.
Article 4.- The Corporation adopts the international transaction name of "VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION", or VINAFOOD I in abbreviation.
The head office of the Corporation is located in Hanoi City.
Article 5.- The Corporation submits to the State management of the Ministries, agencies at ministerial level, agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in as capacity as State management bodies; and, at the same time, to the management administered by the said bodies in their capacity as the executor of the ownership right over State enterprises as provided for by the Law on State Enterprises and other provisions of law.
Article 6.- The Corporation is managed by the Managing Board and is operated by the General Director.
Article 7.- The organization of the Communist Party of Vietnam in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and laws of the State of the Socialist Republic of Vietnam and the provisions of the Communist Party of Vietnam.
The Trade Union and other socio-political organizations in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and laws.
Chapter II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CORPORATION
Part I. RIGHTS OF THE CORPORATION
Article 8.-
1. The Corporation has the right to manage and use capital, land and other resources allocated to it according to the provisions of law in order to achieve the goals and duties assigned by the State.
2. The Corporation has the right to reassign the resources that it receives from the State to the member units for management and use; adjust the resources it has allocated to the member units in case of need and in accordance with the overall development plan of the entire Corporation.
3. The Corporation has the right to make investment, enter into business joint ventures, joint stocks, purchase part or all of the property of another enterprise in accordance with the provisions of law.
4. The Corporation has the right to transfer, replace, lease, use as collateral, mortgage, properties that are under its management, except for the important equipment and workshops that, as required by Government provisions, must be permitted by an authorized State agency, on the principle of preservation and development of the capital; with regard to the land under its management and use, the Corporation shall comply with the Land Law.
Article 9.- The Corporation has the right to organize its management and business operation as follows:
1. To organize the managerial apparatus and business operation in accordance with the goals and duties assigned by the State;
2. To renew technology and equipment;
3. To open branches and representative offices of the Corporation at home and abroad in accordance with the provisions of law;
4. To do business in trade and lines in compliance with the goals and duties assigned by the State; to expand the scope of business in accordance with the capability of the Corporation and the market demand; to engage in other business lines if they get the permission of authorized State agencies;
5. To take part in the drafting of the plans and quotas for import and export of foods by the State, and to serve as the center for the implementation of these plans and quotas. To have priority to participate in the implementation of the plans of exporting food to serve foreign debts. To serve as the core to coordinate localities in ensuring order in food procurement, consumption and import and export in the region. To have priority in procurement, and stock renewal, for the national food reserve through annual contracts with the Department of National Reserve in accordance with State plans, mechanism and price range.
6. To select markets and make unified market allocation among the member units; to undertake imports and exports in compliance with State provisions.
7. To set buying and selling prices for major products and services, set the floor prices for imports and ceiling prices for exports, except for the products the prices of which are set by the State;
8. To design and apply labor norms and salary scale per product unit within the framework of norms and scales set by the State;
9. To delegate authority in recruiting, hiring, assigning and training of labor, make offers on salary and bonus and execute other rights of the employer in accordance with the Labor Code and other provisions of law; to decide the salaries and bonuses for the laborers on the basis of the product unit salary scales, service expenses and operation efficiency of the Corporation; 10. To invite and host foreign business partners to Vietnam to work with the Corporation; to decide on sending representatives of the Corporation abroad for business, study, study tour and survey, except for the President of the Managing Board and the General Director who must have the permission of the Prime Minister. The other members of the Managing Board must have the permission of the President of the Managing Board to travel abroad. The Deputy General Directors and other functionaries in the assistant staff and the Directors and Deputy Directors of the member units of the Corporation must have the permission of the General Director.
Article 10.- The Corporation has the following rights in financial management:
1. To use the capital and funds of the Corporation to promptly serve the business needs on the principle of preservation and efficiency. When necessity arises to use capital resources and funds not in line with their purported uses, the principle of repayment shall apply;
2 To mobilize capital for business operations without changing the form of ownership; to issue bonds in accordance with the provisions of law; to mortgage the land-use right in connection with the properties of the Corporation at Vietnamese banks to take loans for business operations in accordance with the provisions of law;
3. To form, manage and use the centralized and capital depreciation funds; the ratio of deduction, management and use of these funds are effected under the guidance of the Ministry of Finance and as prescribed in the Financial Regulation of the Corporation;
4. To use the remainder of the profit after discharging all obligations to the State to set up the fund for development investment and other funds as provided for, and to apportion to the laborers according to the contribution of each individual to the business result of the year, and to the stock shares;
5. To enjoy allowance regimes, price subsidies or other preferential treatments of the State when conducting production for, or catering service to, national defense and security, combating against natural calamities, providing public services or products or services in accordance with the price policy of the State which cannot make up for the production or service cost which the Corporation has spent on these products and services.
6. To enjoy preferential treatment in investment or re-investment in accordance with State provisions.
Article 11.- The Corporation has the right to refuse and denounce all requests by any individual or organization for provision of resources not allowed by law, except the voluntary contributions for humanitarian purpose or public interest.
Part II. OBLIGATIONS OF THE CORPORATION
Article 12.-
1. The Corporation has the obligation of receiving and using in an efficient, secure and growing manner the capital allocated to it by the State, including the capital it invests in other enterprises; receiving and using in an efficient manner the land and other resources allocated by the State to realize the business targets and other duties assigned by the State.
2. The Corporation has the obligations to:
a) Clear all debts and credits reflected in the balance of properties of the Corporation as of the time of its establishment;
b) Pay the international credits put at the disposal of the Corporation by decision of the Government;
c) Pay all credits that the Corporation takes directly or the loans that it guarantees for member units to take under guaranty contracts when the member units are not capable of clearing.
Article 13.- The Corporation has the obligation to manage its business operation as follows:
1. To register its business and operate in line with the registered business; to be responsible before the State for the results of the operation of the Corporation and before the clients and law for the products and services conducted by the Corporation;
2. To work out its development strategy, annual and five-year plans and plans for procurement, consumption and import and export of food in the region, in line with the tasks assigned by the State and in accordance with the market demands;
3. To sign and organize the implementation of the economic contracts already signed with partners;
4. To organize the procurement, storage, processing, reserve for circulation, and import and export of food to ensure the State balance on food, and to meet the needs of consumption and export; to receive food from the Southern Food Corporation as mobilized by the State to cater to the consumption in northern areas so as to stabilize food prices; to purchase food in southern areas to cater to northern areas in accordance with the State plan when the need arises;
5. To renew and modernize technology and mode of management; to spend the income from transfers of properties on re-investment and renewal of equipment and technologies of the Corporation;
6. To carry out its obligations toward the laborers in accordance with the provision of the Labor Code, and to ensure that the laborers take part in the management of the Corporation;
7. To implement provisions of the State on environmental protection and national defense and security;
8. To implement the regime of statistical and periodical reports in accordance with the provisions of the State, and of irregular reports at the request of the representative of the owner; and to be responsible for the accuracy of the reports;
9. To be subject to the control of the representative of the owner; to comply with the provisions on inspection of the financial service and other authorized State agencies as provided for by law.
Article 14.-
1. The Corporation has the obligation to implement properly the management regimes and provisions on capital, properties, funds, accounting, audit and other regimes established by the State; to be responsible for the accuracy of the financial activities of the Corporation.
2. The Corporation has the obligation to publicize its annual financial reports and provide information to facilitate correct and appropriate assessments of the operation of the Corporation in accordance with the provisions of the Government.
3. The Corporation shall discharge its obligations in tax contribution and other remittance to the State budget in accordance with the provisions of law. In case of transfer of properties among member units in the form of registering increases or decreases of the respective capitals, no registration tax shall have to be paid. The transfer of paddy and rice among member units of the Corporation for continued processing or in accordance with the annual transfer plan of the Corporation to ensure the regional supply of food and stabilize food prices shall be exempted from turnover tax.
Chapter III
THE MANAGING BOARD AND THE CONTROL COMMISSION
Article 15.-
1. The Managing Board carries out the function of managing the operation of the Corporation and is responsible before the Government for the development of the Corporation in accordance with the tasks assigned by the State.
2. The Managing Board has the following powers and tasks:
a) To receive capital (including debts), land and other resources assigned by the State to the Corporation;
b) To consider and approve plans proposed by the General Director on allocating capital and other resources to the member units, and on arrangement of capital and other resources among the member units; to control and supervise the implementation of these plans;
c) To control and supervise all activities within the Corporation; the use, preservation and development of the assigned capital and other resources; the implementation of the resolutions and decisions of the Managing Board, the provisions of law; and the implementation of the obligations toward the State;
d) To approve the proposals of the General Director for submission to the Prime Minister for approval of the strategies, schemes and plans for long-term development and the five-year plans of the Corporation; to decide on the annual targets and plans of the Corporation and report them to the Prime Minister, so that the General Director may assign them to the member units;
e) To organize the evaluation and submit to the authorized agencies for approval the investment plans, new investment projects and projects for investment cooperation with foreign partners, which are financed by the capital under the management of the Corporation;
f) To submit to the Prime Minister for approval, or on mandate of the Prime Minister to decide on projects of joint venture with foreign partners in accordance with the provisions of the Government; to decide on projects of domestic joint ventures and economic contracts of large value. To submit to the Prime Minister for decision on investment in projects of Group A; to be mandated to make decisions on investment projects of Group C and a number of projects of Group B; to mandate the General Director or Directors of member units to approve small investment projects. To approve plans for management and business operation of the Corporation as submitted by the General Director. To propose on the establishment, splitting, merger and dissolution of member units in accordance with the provisions of law;
g) To issue and supervise the implementation of the technico-economic norms and standards, including salary scales and prices and norms of processing, transport and storage of foods, to design professional standards, product standards, trade marks, and prices of products and services of the Corporation at the proposal of the General Director on the basis of the common provisions of the branch and of the country;
h) To design and submit to the Prime Minister for approval the Statute and its amended or supplemented contents on the organization and operation of the Corporation. To approve the Statute and Regulation on organization and operation of the member units and the amendments and supplements to the Statute or Regulation on organization and operation of the member units at the proposal of the General Director. To decide on the opening of branches and representative offices of the Corporation at home and abroad in accordance with the provisions of law; to design the Financial Regulation of the Corporation on the basis of the Model Financial Regulation, and submit it to the Ministry of Finance for approval before putting it into effect;
i) To submit to the Prime Minister for decisions on the appointment, dismissal, reward or discipline of the General Director; to submit to the Minister of Agriculture and Food Industry for decisions on appointment, dismissal, reward or discipline of Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation at the proposal of the General Director; to decide on appointment, dismissal, reward or discipline of the Directors of member units at the proposal of the General Director; to decide on the overall payroll of the managerial and operational apparatuses of the Corporation and make adjustments when necessary at the proposal of the General Director;
j) To approve plans proposed by the General Director on the setting up and use of the centralized funds corresponding to the plans for business and finance of the Corporation;
k) To consider plans for capital mobilization (in all forms), guarantee loans; liquidate properties of member units to decide, or submit to the Prime Minister for decision, on the principles provided for in Item 4, Article 38, of this Statute;
l) To approve quarterly, bi-yearly and yearly operational reports of the Corporation, the annual financial statements (which include tables of property balances) of the Corporation and its member units as submitted by the General Director, and request the General Director to publicize the annual financial statement in accordance with the provisions of the Ministry of Finance;
m) To issue regulations on secrecy in business, secrecy of internal economic information, and on preservation of State secrets in line with the provisions of law, as proposed by the General Director, for uniform application within the Corporation.
3. The Managing Board is composed of five members appointed and dismissed by the Prime Minister. The criteria of the members of the Managing Board are provided for in Article 32 of the Law on State Enterprises.
4. The Managing Board is composed of a number of full-time members, including the President of the Board, a member who serves as the General Director, a member who serves as the Chairman of the Control Commission, and a number of part-time members who are experts in the fields of food, economics, finance, business management and legal affairs.
5. The President of the Managing Board shall not be also General Director of the Corporation.
6. The term of office of the members of the Managing Board is five years. Members of the Managing Board may be re-appointed. Members of the Managing Board shall be dismissed or replaced in the following cases:
a) Law-breaking or violation of the Statute of the Corporation;
b) Lack of competence to assume duties and the removal is proposed by at least two thirds of the incumbent members of the Managing Board;
c) Voluntary request for relief of duty for a plausible reason;
d) Being transferred or moved to other duties.
7. The President of the Managing Board has the responsibility to organize the discharge of the tasks and powers of the Board as provided for in Item 2 of this Article.
8. The work regime of the Managing Board:
a) The Managing Board shall adopt the system of collective work, meet every quarter to review and take decisions on matters within its jurisdiction and responsibility. When the need arises, the Board may meet in irregular session to review issues of urgency of the Corporation, at the proposal of the President of the Board, or of the General Director, or the Chairman of the Control Commission, or of over 50% of the total members of the Managing Board;
b) The President of the Managing Board convenes and presides over all meetings of the Board; in case he/she is absent on good reasons, he/she may mandate another member of the Board to preside over the meeting;
c) A meeting of the Managing Board is valid when it is attended by at least two thirds of the members. The documents of the meeting of the Managing Board shall be sent to the members of the Board and the invited representatives five days before the meeting. The content and conclusion of the meeting of the Managing Board are recorded in minutes and shall be signed by all the attending members of the Board. The resolutions and decisions of the Board shall be valid if they are voted for by over 50% of the members of the Managing Board. The members of the Managing Board have the right to reserve their opinions.
d) When the Managing Board meets to consider issues related to the development strategy, annual and five-year schemes and plans, large investment projects, projects for joint venture with foreign countries, annual financial reports, and the issuing of the system of technico-economic norms and standards of the Corporation, it shall invite representatives of the concerned ministries and branches to attend; in case there are important contents which are related to the local authorities, it shall invite representatives of the provincial People's Committee to attend; in case it is related to the interests and obligations of the laborers, it shall invite the representative of the Trade Union. The representatives of the concerned agencies and organizations invited to the meeting have the right to speak, but not to vote; when they detect that the resolutions and decisions of the Managing Board are harmful to the common interests, they have the right to recommend in writing to the Board and, at the same time, to the Heads of the agencies for which they represent, for consideration and settlement according to their jurisdiction. In case of necessity, the Heads of these agencies may report to the Prime Minister;
e) The resolutions and decisions of the Managing Board are binding on the entire Corporation. In case the General Director has a different opinion from the resolution and/or decision of the Managing Board, he/she may reserve his/her opinion and make recommendation to the authorized State agencies for settlement; pending such a decision of the authorized State agencies, the General Director shall still comply with the resolutions and decisions of the Managing Board;
f) All expenses on operations of the Managing Board and the Control Commission, including the salaries and allowances for the members of the Managing Board and the Control Commission and the assistant experts of the Managing Board, shall be accounted for in the managerial expenditure of the Corporation. The General Director shall provide the necessary working conditions and facilities for the Managing Board and the Control Commission.
Article 16.- Assistance to the Managing Board:
1. The Managing Board shall employ an apparatus and the seal of the Corporation to carry out its tasks.
2. The Managing Board has from 3 to 5 assisting experts who work full time.
3. The Managing Board shall establish the Control Commission to assist it in monitoring and supervising the General Director, the assistant staff and the member units of the Corporation in their operational and financial activities, their observance of the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board, and their observance of law.
Article 17.- Rights and responsibilities of the members of the Managing Board:
1. The full-time members shall be salaried as State employees and shall receive wages on the payment scale provided for State enterprises by the Government and bonuses corresponding to the efficiency of the operation of the Corporation. The part-time members shall enjoy responsibility allowances and bonuses as provided for by the Government.
2. The members of the Managing Board:
a) Shall not in any capacity restrain their capability to operate in honesty and selflessness and shall not sow discords between the interests of the Corporation and those of individuals;
b) Shall not abuse powers for personal benefits or take actions to usurp business opportunities of the Corporation to the detriment of the latter.
c) Shall not act in excess of the powers of the Managing Board as provided for in this Statute.
3. The members of the Managing Board who are the President and the General Director shall not in their own name form private businesses, or limited liability companies or joint-stock companies; shall not hold a managerial or operating post at private enterprises, or limited liability companies or joint-stock companies; shall not maintain any economic contracts with private enterprises, or limited liability companies or joint-stock companies in which their spouses, parents or children are holding managerial or executive posts.
4. The spouses, parents, children and biological brothers and sisters of the President of the Managing Board and the General Director shall not hold the posts of Chief Accountant and Cashier at the Corporation and its member units.
5. The members of the Managing Board share their responsibility before the Prime Minister and law for all resolutions and decisions of the Board; in case of a failure to fulfill the assigned missions, a violation of the Statute of the Corporation, an erroneous decision or an abuse of power, which results in damage to the Corporation and the State, they shall be held responsible for it and shall make material compensation for the damage caused by their action as provided for by law.
Article 18.- The Control Commission:
1. The Control Commission has five members, including one who is member of the Managing Board and who will serve as the Chairman of the Control Commission on assignment of the Managing Board. The four other members shall be appointed, dismissed, rewarded and disciplined by the Managing Board; they include a member who is an expert accountant; a member who is recommended by the Congress of the workers and Employees of the Corporation, a member who is recommended by the Minister of Agriculture and Food Industry, and a member who is recommended by the General Director of the General Department for Management of State Capital and Properties at Enterprises.
2. The members of the Control Commission shall not be spouses, parents or siblings of the General Director, the Deputy General Directors or the Chief Accountant of the Corporation, and shall not hold any posts in the executive apparatus of the Corporation or any posts in any food enterprises outside the Corporation.
3. The members of the Control Commission must fill the following criteria:
a) Being expert at accounting, audit, economics, technology in food culture and processing; knowledgeable in legal affairs;
b) Having no less than five years of experience in the related disciplines;
c) Having no criminal records related to economic activities.
4. The term of the members of the Control Commission is five years. In the course of their term, they may be replaced if they fail to discharge their duties.
5. The members of the Control Commission shall receive salaries and bonuses decided by the Managing Board in accordance with the State regime.
Article 19.- Tasks, powers and responsibilities of the Control Commission:
1. To carry out duties assigned by the Managing Board in controlling and supervising the executive operations of the General Director, the assisting staffs and the member units of the Corporation in their financial activities and their observance of laws, the Corporation Statute and the resolutions and decisions of the Managing Board;
2. To report to the Managing Board quarterly and annually, and on each operation on the results of its control and supervision work; to promptly detect and report to the Managing Board the activities of an abnormal character or with signs of crime within the Corporation;
3. Not to reveal results of the control and supervision work without the authorization of the Managing Board; to be responsible to the Managing Board and law if found to have intentionally overlooked or covered up criminal acts.
Chapter IV
THE GENERAL DIRECTOR AND THE ASSISTING APPARATUS
Article 20.-
1. The General Director shall be appointed, dismissed, rewarded and disciplined by the Prime Minister at the recommendation of the Managing Board. The General Director is the juridical representative of the Corporation and is responsible before the Managing Board, the Prime Minister and law for his/her direction of the operations of the Corporation. The General Director is the person with the highest executive power in the Corporation.
2. The Deputy General Director is the person to assist the General Director in directing one or a number of fields of operation of the Corporation under the assignment of the General Director, and is responsible before the General Director and law for the duty assigned by the General Director.
3. The Chief Accountant of the Corporation shall assist the General Director to conduct and organize the work of accounting and statistics at the Corporation, and has the powers and tasks provided for by law.
4. The Office and the professional sections of the Corporation have the functions to provide consultancy and assistance to the Managing Board and the General Director in their managerial and executive work.
Article 21.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the President of the Managing Board to receive capital (including debts), land and other resources allocated by the State to manage and use for the realization of the goals and tasks assigned by the State to the Corporation. To distribute the State-allocated resources to the member units of the Corporation along the plans approved by the Managing Board. To make recommendations to the Managing Board for adjusting the capital and other resources to be allocated to the member units, and for further adjustments when changes occur in the tasks of the member units, in forms of increasing or decreasing their capital;
2. To make efficient use of, and to preserve and develop, the capital according to plans approved by the Managing Board. To draft plans for capital mobilization to submit to the Managing Board for approval, and to organize the realization of these plans. To carry out, and to direct the financial company of the Corporation to carry out, capital mobilization and lending in service of the demand for capital of the Corporation and the member units;<%0>
3. To design the development strategy, the long-term and annual plans, operational schemes, plans for purchase, sales, and import and export of food for the Corporation, projects for new investment and intensive investment, projects for investment cooperation with foreign countries, plans for joint ventures, plans for business coordination among the member units, plans for personnel training and fostering in the Corporation, measures to carry out contracts of large economic value to submit to the Managing Board for consideration and decision, or for subsequent submission to authorized State agencies for decision. To organize the implementation of the approved strategy, plans, schemes, projects and measures.
4. To direct business operations of the Corporation; to be responsible for the business results of the Corporation; to implement the food balances assigned by the State to the Corporation so as to ensure food security; to be responsible before the Managing Board, the Prime Minister and law for the implementation of stabilization of food prices in the region and to contribute to the stabilization of the national food prices;
5. To draft, and submit to the Managing Board for approval, technico-economic norms, product quality standards, salary scale, costs and norms for food storage, processing and transport, plans for business development, prices for procurement of food and agricultural materials, and services to be applied uniformly within the Corporation, in line with the general provisions of the branch and the State. To organize and monitor the implementation of the norms, standards, price scale and its application within the entire Corporation;
6. To propose the Managing Board to submit to the Minister of Agriculture and Food Industry for decision to appoint, dismiss, reward or discipline Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation; to propose the Managing Board to decide on the appointment, dismissal, reward or discipline of Directors of member units. To appoint, dismiss, reward and discipline Deputy Directors and Chief Accountants at member units, Directors of units attached to member units, and personnel of equivalent rank, at the proposal of the Directors of these member units. To appoint, dismiss, reward and discipline the Chiefs and Deputy Chiefs of Divisions, and the Chief and Deputy Chiefs of the Office, of the Corporation;
7. To design for submission to the Managing Board for approval the total payroll of the Corporation and the plan for adjustment of the organization and staff of the managerial apparatuses at the Corporation and member units; to establish and directly conduct the assisting staff; to monitor the realization of the organizational plan for the managerial staffs of the member units; to submit to the Managing Board for approval the Statutes and Regulations on organization and operation of the member units drafted by their Directors; to approve the schemes for establishment, reorganization and dissolution of the units attached to the member units as proposed by the Directors of the member units;
8. To design, and submit to the Managing Board for approval the Regulation on Labor; Regulation on salary, reward and discipline; the Regulation on secrecy protection to be applied within the Corporation;
9. To organize and conduct the operation of the Corporation in line with the resolutions and decisions of the Managing Board; to report to the Managing Board and authorized State agencies on the results of the business operation of the Corporation including the quarterly, half-yearly and yearly reports, general financial statement and reports on the property balance of the Corporation.
The general financial statement must clearly indicate the finance of the Corporation and those of the independent-accounting units and must be submitted to the Managing Board for approval. The statement must be made on the basis of the data endorsed by the audit agency;
10. To implement, and monitor the member units in the implementation of the obligation in tax and other contributions as provided for by law and the State. To prepare plans for the after-tax division of the profit of the Corporation, and submit them to the Managing Board for approval in line with State provision;
11. To provide in full documents at the request of the Managing Board and the Control Commission. To prepare documents for the meetings of the Managing Board;
12. To submit to the control and supervision of the Managing Board, the Control Commission and the authorized State agencies, with regard to the conduct of his/her operational duties.
13. To have the authority to take measures in excess of his/her jurisdiction in cases of emergency (natural calamity, hostility, fire and accident) and bear responsibility for such decisions; and, at the same time, report the problems immediately to the Managing Board and authorized State agencies for further settlement.
Chapter V
THE COLLECTIVE OF LABORERS IN THE CORPORATION
Article 22.- The Congress of the Workers and Employees of the Corporation is a form of their exercise of direct involvement in the management of the Corporation. The Congress has the following rights:
1. To take part in the discussion to work out a collective labor bargain for the representative of the collective of laborers to negotiate and sign it with the General Director;
2. To discuss and approve the regulations on the use of the funds directly related to the interests of the laborers in the Corporation;
3. To discuss and contribute opinions on the schemes and plans, make assessment on the efficiency of business management, to propose measures for the protection of labor safety and the improvement of the working conditions, spiritual and material life, environmental sanitation and the training and retraining of laborers in the Corporation;
4. To present candidates to the Managing Board and the Control Commission.
Article 23.- The Congress of the Workers and Employees is convened and operates in accordance with the guidance of the Vietnam General Confederation of Labor.
Chapter VI
MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 24.-
1. The Corporation has its member units which are State-owned enterprises operating on independent financial accounting, dependent financial accounting and as non-business units (See attached list).
2. The member units of the Corporation have their own seals and are allowed to open bank accounts in line with their modes of operation.
3. The member units which are operating on independent and dependent financial accounting shall have their own Statutes on organization and operation; the non-business units of the Corporation shall have their own Regulations on organization and operation. These Statutes and Regulations are to be approved by the Managing Board in compliance with law and the Statute of the Corporation.
Article 25.- The member unit which is a State-owned enterprise operating on independent financial accounting:
1. The member unit which is a State-owned enterprise operating on independent financial accounting is authorized to have autonomy in business operation and finance and is bound by interests and obligations to the Corporation as provided for by the Statute of the Corporation.
2. The Managing Board and the General Director of the Corporation have the following rights toward the member units which are enterprises on independent accounting:
a) To mandate the Director of the enterprise to manage and conduct the operation of the enterprise in compliance with its Statute which has been approved by the Managing Board of the Corporation. The Director of the enterprise on independent financial accounting is responsible before the Managing Board, the General Director and law for the operation of the enterprise;
b) To appoint, dismiss, reward and discipline the Directors, Deputy Directors and Chief Accountants;
c) To approve plans and monitor their implementation, make financial accounting; to set the levels of funds for reward and welfare of the enterprise in compliance with the guidance of the Ministry of Finance and the Financial Regulation of the Corporation;
d) To put aside part of the funds of capital depreciation and after-tax profits in compliance with the Financial Regulation of the Corporation and the guidance of the Ministry of Finance, so as to establish centralized funds for the Corporation to spend on reinvestment or on investment projects at member units;
e) To approve schemes and plans for extensive and intensive investments, cooperation and joint ventures, to add or withdraw part of the capital, and to transfer stocks which belong to the Corporation but are held by the member units;
f) To regulate financial sources, including those in foreign exchange, among the member units with a view to using the capital in the most efficient way within the entire Corporation, on the principle that the total asset of the target member unit shall not fall below the total of its debt and its registered capital which has been adjusted according to its tasks or scope;
g) To approve the forms of salary, salary scales and measures to ensure the living and working conditions for the workers and employees of the enterprise;
h) To decide on expanding or narrowing the business scope of the member enterprises in line with the overall development strategy of the Corporation;
i) To approve the Statute on organization and operation of the enterprise, in which delegation of power is made to enable the Director of the enterprise to organize the managerial staff; to recruit, reward, promote and discipline workers and employees; to set credit limits (borrowing, lending and purchases on delayed payment); to purchase fixed assets, stocks from joint-stock companies; to acquire patents, technology transfer; to take part in joint ventures, in economic associations; and to decide on other matters related to the right to business autonomy of a State-owned enterprise, in accordance with the provisions of the Law on State Enterprises;
j) To monitor the operation of the enterprise and request it to report on its financial situation and business operation.
Article 26.- The member unit of the Corporation which is operating on independent accounting is responsible for its debts and financial commitments within the capital allocated to it for management and use, namely:
1. In development strategy and investment:
a) The enterprise is assigned to implement development investment projects according to the plan of the Corporation. The enterprise shall be allocated the necessary resources by the Corporation to implement such projects;
b) The enterprise makes investments on its own in works and development projects which are not part of the projects directly conducted by the Corporation. In these cases, the enterprise has to mobilize financial resources on its own and be responsible for them.
2. In business operation, the enterprise shall design its own plan and organize its implementation, on the basis of:
a) Ensuring the targets, quotas, major balances and the main technico-economic norms (including prices and unit prices) of the enterprise and in line with the overall plan of the Corporation;
b) Utilizing optimally all the resources that the enterprise has at its disposal or is able to mobilize, in line with market demands.
3. In financial operation and economic accounting:
a) The enterprise is to receive part of the capital and resources, which have been allocated to the Corporation by the State, through the allocation of the Corporation. The enterprise has the task of preserving and developing these capital and resources;
b) The enterprise has the right to mobilize capital and other sources of credit in line with law so as to carry out its plan for business operation and development investment;
c) The enterprise is allowed to form funds for capital construction, production expansion, reward, welfare and financial reserve, in line with the Statute of the enterprise which has been approved by the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance. The enterprise has the obligation to contribute to, and utilize, the centralized funds of the Corporation in accordance with the Statute of the Corporation and decisions of the Managing Board;
d) The enterprise is responsible for paying taxes of all kinds and meeting other obligations (if any) as provided for by law;
e) The enterprise may be mandated by the Corporation to carry out contracts with domestic and foreign clients on behalf of the Corporation.
4. In organization, personnel and labor:
a) The enterprise has the right to propose to the Corporation for consideration and decision, or may be mandated by the Corporation, to establish, reorganize or dissolve attached units, and this work must be done in accordance with the Statute of the Corporation and its own Statute;
b) Within the payroll allotted by the Corporation, the enterprise has <%-2>the right to recruit, assign or dismiss employees in its own managerial and business apparatus. The appointment or dismissal of personnel holding positions in the managerial apparatus of the enterprise and its attached units, the assignment of work and the payment of salary, shall be conducted in line with the delegation of power by the Corporation under this Statute;<%0>
c) The enterprise has the responsibility to develop its human resources to ensure the implementation of the development strategy and business tasks of the enterprise; to attend to the improvement of the working and living conditions of the laborers, in accordance with the Labor Code and the Law on Trade Union.
Article 27.- The member unit which is an enterprise on dependent accounting:
1. It has the autonomy in business operation, as delegated by the Corporation, and is bound by obligations and interests to the Corporation. The Corporation has the final responsibility for the financial obligations resulting from the commitment of the unit;
2. It has the right to sign economic contracts, to conduct business operations, financial operations, and to implement organizational and personnel work, in line with the power delegated by the Corporation. The rights and tasks of the unit on dependent accounting are provided for in details in its Statute on organization and operation approved by the Managing Board.
Article 28.- The non-business units have their Regulation on organization and operation approved by the Managing Board; operate on revenue-for-expense basis; are allowed to generate incomes through providing services, conducting scientific research and training for units at home and abroad; are entitled to benefit from funds for rewards and welfare as provided for by regimes, which, if falling below the average level of the Corporation, shall be supplemented with funds for reward and welfare of the Corporation.
Article 29.-
1. The Financial Company is the member unit enterprise operating on independent accounting of the Corporation, operate in compliance with law and under the guidance of the Governor of the State Bank, in line with the Statute on organization and operation approved by the Managing Board, and under the conduct of the General Director of the Corporation.
2. The Financial Company carries out the task of mobilizing capital for lending out to meet the need in capital of the Corporation and its member units, through taking concessional loans from the Government, commercial loans from banks and financial organizations at home and abroad; issuing corporate stocks and bonds, project bonds, or purchases of valued documents and notes in accordance with the provisions of law; mobilizing idle capital among the workers and employees of the Corporation and of units in the technico-economic branch in which the Corporation operates.
3. The Financial Company conducts its capital mobilization for investment projects of the Corporation and offers other services in compliance with the provisions of the Statute of the Corporation and the Regulation on Financial Companies in Corporations issued by the State Bank. With regard to large projects for which the investors sign the contracts directly, the Financial Company shall perform the service function.
4. The units which utilize capital provided by the Financial Company shall do it on the borrowing-and-payment principle, with an internal interest proposed by the Financial Company and approved by the General Director on mandate of the Managing Board.
Chapter VII
MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION AND MEMBER UNITS TO ENTERPRISES OUTSIDE THE CORPORATION
Item I. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION TO ENTERPRISES OUTSIDE THE CORPORATION
Article 30.- Regarding the capital contributed by the Corporation to outside enterprises, the Managing Board of the Corporation has the following rights and obligations:
1. To approve the plan for capital contribution designed by the General Director to decide, or to submit to the Head of the authorized State agency to decide, in accordance with the delegation of power provided for in Point (f), Par. 2, Article 15, of this Statute;
2. At the proposal of the General Director, to appoint, dismiss, reward and discipline the personnel directly involved in the management of the capital share of the Corporation at the invested enterprise;
3. To monitor and control the use of the capital contributed by the Corporation to outside enterprises; to be responsible for the efficiency of the use, preservation and development of the contributed capital and to collect profits yielded by the capital contributed by the Corporation to the outside enterprises.
Article 31.- The right and obligation of the personnel directly involved in the management of the capital contributed by the Corporation to outside enterprises:
1. To assume managerial position and operational duty at the enterprise which has capital contributed by the Corporation, in line with the Statute of the enterprise;
2. To monitor and supervise the operation of the enterprise;
3. To make obligatory reports and be responsible before the Managing Board of the Corporation for the capital contributed by the Corporation to the enterprise.
Item II. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY INDEPENDENT-ACCOUNTING MEMBER UNITS TO OUTSIDE ENTERPRISES
Article 32.- Member units on independent accounting are allowed to contribute capital to other enterprises outside the Corporation as delegated by the Corporation. Regarding this capital contribution, the Director of the unit has the following rights and obligations:
1. To design the plan for capital contribution for the General Director to submit to the Managing Board for approval;
2. To appoint, dismiss, reward and discipline the personnel directly involved in the management of the capital contributed by the enterprise to the outside enterprise;
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the enterprise; to be responsible for the efficiency of the use, preservation and development of the contributed capital; to collect profits on the capital contributed by the enterprise to the outside enterprise.
Article 33.- The rights and obligations of the personnel directly involved in the management of the capital contributed by the enterprise to the outside enterprise:
1. To assume managerial position and operational duty at the outside enterprise which has capital contribution from his/her own enterprise;
2. To monitor and supervise the business situation of the invested outside enterprise;
3. To make regular reports as required by the director; be responsible before the Managing Board of the Corporation and the Director for the efficiency of the use of the capital of his/her own enterprise at the outside enterprise where he/she is assigned to take part in the management and operation.
Item III. JOINT VENTURE UNITS
Article 34.- The joint venture units in which the Corporation or its member units take part shall be managed and operated in accordance with the Law on Foreign Investment, the Corporate Law and other related laws of Vietnam. The Corporation or its member units shall exercise all financial rights, obligations and responsibility toward these joint ventures in line with the provision of law and in accordance with the signed contracts.
Chapter VIII
FINANCE OF THE CORPORATION
Article 35.- The Corporation applies the regime of general accounting, exercises financial autonomy in its business operation in compliance with the Law on State Enterprises, other provisions of law and its own Statute.
Article 36.-
1. The statutory capital of the Corporation is composed of:
a) Capital allocated by the State at the point of establishment of the Corporation;
b) Additional capital allocated by the State (if any);
c) The part set aside from the after-tax profit as addition to the capital, as required by existing regulations;
c) Capital from other sources (if any).
2. When there is an increase or decrease in the statutory capital, the Corporation has to make prompt adjustments in its table of property balance and announce its adjusted statutory capital.
Article 37.-
1. The Corporation may establish and use centralized funds to ensure that its process of development yields high efficiency.
2. The centralized funds of the Corporation shall be established in accordance with provisions of the Statute of the Corporation and the Financial Regulation of the Corporation, and shall be decided by the Managing Board. They include:
a) The fund for development investment which is composed funds from capital depreciation, profit-based contributions from the member units as required by the Ministry of Finance, profits from the stocks of the Corporation at outside enterprises and funds from other sources.
The capital depreciation and profit from re-investment at units on dependent accounting of the Corporation shall be concentrated at the Corporation to invest according to annual plan.
If the Corporation mobilizes the fund from capital depreciation and reinvestment profit of the member unit which is on independent accounting, the mobilization shall be conducted on the borrowing-and-payment basis, with internal interest approved by the General Director on mandate of the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance;
b) The fund for circulation to ensure the normal performance of the food business is formed by funds from the operating capital of the Corporation, in which the part from bank loans may be made on preferential interest rates when necessary. If the sale of food made on Government-set price to help stabilize food price on the market causes losses to this fund, it shall receive assistance from the price-subsidy fund of the State;
c) The fund for scientific research and concentrated training, to be provided for units which are tasked to conduct scientific research and training and retraining for the employees of the Corporation, shall be formed by funds taken from the funds for production development contributed by the member units and the State-financed budget for non-business and training activities (if any), and from other sources including revenues from services and contracts on scientific research and training signed with enterprises and public service units inside and outside the country;
d)The fund for assistance of food production before and after harvest is formed by funds from sources which are currently allocated to the Corporation by the State and annually supplemented with allocations from the after-tax profit of the Corporation (including its member units) and from other sources. In case of the exercise of the agricultural expansion duty assigned by the State, the Corporation shall be assisted as provided for by the State policy;
e) The funds of financial reserve, reward and welfare shall be established under the guidance of the Ministry of Finance. The size of each fund as well as the allocations to them, and their use, are defined in the Financial Regulation of the Corporation.
Article 38.- Financial autonomy of the Corporation:
1. The Corporation shall operate on the principle of financial autonomy, self-balancing its revenues and expenditures and being responsible for the preservation and development of its sources of business capital, including the stocks maintained at outside enterprises.
2. The Corporation is responsible for clearing debts prescribed in the table of property balance of the Corporation and its other financial commitments (if any).
3. The Corporation shall monitor and supervise financial operations within the entire Corporation.
4. All credit relations (borrowing, lending, purchase and sale on delayed payment, and guaranty) between the Corporation and outside partners shall be conducted in strict compliance with the limit for each transaction as provided for the Ministry of Finance.
5. The Corporation has the responsibility to design and submit for registration its financial plans, file financial statements and tables of property balance to the authorized levels, and make annual financial statements to the Ministry of Finance. The Ministry of Finance shall check and approve the annual financial statement of the Corporation.
6. To conduct all domestic and foreign revenues from transactions in food and agricultural materials as agreed upon in contracts; to procure these revenues to the budget as guided by the Ministry of Finance.
7. The Corporation is responsible for paying all taxes and other contributions as required by current law and the Financial Regulation of the Corporation, except for the taxes which have already been paid by the member units. It is allowed to spend the after-tax profits as provided for by current law.
8. The profits that the Corporation or the member units have generated from their invested capital at outside enterprises shall be exempted from profit tax if these outside enterprises have already paid taxes before dividing the profit to the contributing share holders.
9. The financial operation of the member units of the Corporation and the financial relations between the Corporation and its member units shall be handled in accordance with the Statute and Financial Regulation of the Corporation.
10. The material responsibility of the Corporation in business and civic relations is limited within the total statutory capital announced most recently by the Corporation.
11. The Corporation shall strictly comply with the Ordinance on Accounting and Statistics and the current regime on accounting and financial report applied to State enterprises.
12. The Corporation is subject to the monitor and supervision of its financial and business operations by the authorized State agency as provided for by law.
Chapter IX
RELATIONS BETWEEN THE CORPORATION AND STATE AGENCIES AND LOCAL AUTHORITIES
Article 39.- The relations with the Government:
1. To observe laws and strictly implement Government regulations which are related to State corporations and businesses;
2. To carry out the development plans and strategy in line with the overall sectoral and geographical plan and strategy of development of the State;
3. To comply with the regulations on establishment, splitting, merger and dissolution; the policies on organization and personnel; the regimes on finance, credit, tax and profit; the regime on accounting and statistics;
4. To submit to the control and supervision for the observance of law, policies and regimes of the State at the Corporation;
5. To make proposals and recommendations on solutions, regimes and managerial policies of the State with regard to the Corporation;
6. To manage and use the capital, properties, land and other resources allocated by the State to carry out the business tasks, and to preserve and develop these resources;
7. To benefit from the regimes on allowances, price subsidies and other regimes as provided for by the Government.
Article 40.- The relations with the Ministry of Finance:
1. The Corporation is subject to the control and State management of the Ministry of Finance in:
a) Compliance with the regimes on finance, accounting, tax and organization of the accounting apparatus;
b) Financial audit and internal audit within the Corporation.
2. The Ministry of Finance is the government body assigned to perform a number of rights of the owner, and shall have control over the Corporation in:
a) Determining the capital, natural and other resources that have been allocated by the State to the Corporation for management and use;
b) To monitor and ensure the efficiency of the use, preservation and development of the capital and other resources which are allocated in the course of operation and which are reflected through the annual financial statement;
c) To approve the annual financial statement of the Corporation;
d) To issue the model Financial Regulation, to approve the Financial Regulation of the Corporation.
3. The Corporation is subject to the monitoring and supervision of its finance and other matters by the Ministry of Finance.
4. The Corporation has the right to propose solutions, mechanisms, financial policies, credits and other matters related to the Corporation; to recommend to the Ministry of Finance and the Prime Minister for approval so as to carry out the transfer of property of high value, enter into investment cooperation with foreign partners or other economic sectors, conduct credit relations above the allowed level, implement financial obligations, distribute after-tax profit, make stock clearance, and make additions to the budget of the Corporation.
Article 41.- The relations with the Ministry of Agriculture and Food Industry:
1. With its State management function, the Ministry of Agriculture and Food Industry is controlling the Corporation in:
a) The issuance of the norms for product quality, technology, including complete and incomplete equipment and components; and technico-economic norms of the branch. The Ministry shall exercise direct control and supervision over the Corporation in its implementation of these norms and standards;
b) The drafting and issuance of the plans and orientations for the development of the technico-economic branch. The Ministry shall exercise direct control and supervision over the Corporation in its implementation of these plans;
c) The Corporation is responsible for the implementation of the above-described provisions and has the right to make recommendations to the Ministry of Agriculture and Food Industry on the above-described contents.
2. With its State-assigned task of performing a number of State-ownership rights, the Ministry of Agriculture and Food Industry is controlling the Corporation in:
a) The establishment, splitting, merger, reorganization and dissolution of the Corporation and its member units, within the framework mandated by the Prime Minister;
b) Together with the agencies mandated by the Prime Minister, to prepare and submit to the Prime Minister for appointment, dismissal, reward and discipline of members of the Managing Board and the General Director;
c) To appoint, dismiss, reward and discipline Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation
d) To take part in the allocation of capital and other resources to the Corporation, to monitor the operation of the Corporation; the Corporation is responsible for reporting as required by the State and at the request of the Ministry of Agriculture and Food Industry;
e) To direct the Corporation in ensuring the food balances of the State and helping stabilize food prices;
f) The Corporation is also subject to the control and supervision of the Ministry of Agriculture and Food Industry in other areas of its jurisdiction as provided for by law.
Article 42.- The other Ministries, agencies at ministerial level and agencies attached to the Government, in their capacity as State-management bodies, shall have control over the Corporation in:
1. The implementation of the technico-economic norms, product specifications and quality standards in line with the branch and national standards;
2. The implementation of the norms on environmental protection;
3. The participation in the evaluation and appraisal of investment projects along the line of the branch's development strategy and plans and the regional economic planning;
4. The implementation of the regulations on external economic and import and export relations;
5. The exercise of the rights and obligations of the employees in the Corporation as required by the provision of law;
6. The Corporation is subject to the control, inspection and supervision of these offices in areas of their jurisdiction as provided for by law.
Article 43.- With regard to the local authority in its capacity as the State-management body on geographic areas, the Corporation is subject to its state management and shall comply with the local administrative regulations and discharge obligations towards the local People's Council and People's Committee as provided for by law.
Chapter X
REORGANIZATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY
Article 44.- The reorganization of the Corporation shall be proposed by the Managing Board and considered and decided by the Prime Minister.
Article 45.- The Corporation shall be dissolved in case the Prime Minister sees that it is no longer necessary to maintain it. In making the decision to dissolve the Corporation, the Prime Minister shall set up the Dissolution Council. The property of the dissolved Corporation, after clearing all payments, shall belong to the State ownership.
Article 46.- The reorganization, splitting, merger, dissolution and re-establishment of the member units of the Corporation shall be proposed by the Managing Board for the Prime Minister to consider and decide.
Article 47.- The Corporation or its member units which no longer have the payment capability to settle their due debts shall be handled in accordance with the Law on Bankruptcy.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 48.- This Statute shall be applied to the Vietnam Northern Food Corporation. All the individuals and member units of the Vietnam Northern Food Corporation have the responsibility to implement this Statute.
This Statute takes effect from the date of the signing of the promulgation Decree.
Article 49.-
1. Proceeding from the Law on State Enterprises and the Statute of the Corporation, the member units of the Corporation shall, depending on their mode of organization, design Statutes or Regulations of their own organizations and operations, which the General Director shall submit to the Managing Board for approval. The Statutes and Regulations of the member units of the Corporation shall not contradict the Statute of the Corporation.
2. In case a supplement or amendment is needed to the Statute of the Corporation, the Managing Board shall submit to the Prime Minister for decision. For the member units of the Corporation, a supplement or amendment to their Statutes or Regulations on organization and operation must be submitted by the General Director to the Managing Board for decision.
Article 50.- In case the documents of the Government, the Ministries, the Agencies at ministerial level, the Agencies attached to the Government, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, or the decisions to establish member enterprises, contain provisions which are contrary to this Statute, this Statute shall apply given the permission of the Government.
 
APPENDIX
(Attached to the Statute on Organization and Operation of the Vietnam Northern Food Corporation)
I. LIST OF MEMBER UNITS OF THE NORTHERN FOOD CORPORATION (at the time of the establishment of the Corporation)
A. STATE-OWNED ENTERPRISES WITH INDEPENDENT ACCOUNTING
1. The Haiphong First-Level Food Company,(1)
2. The Song Hong Food Processing and Trading Company,(2)
3. The Food Packaging Materials Company,(3)
4. The Food Transportation Company,
5. The Food Construction Company,(4)
6. The Luong Yen First-Level Food Company,(5)
7. The Cao Bang Food Company,
8. The Lang Son Food Company,
9. The Quang Ninh Food Company,
10. The Ha Giang Food Company,
11. The Lao Cai Food Company,
12. The Son La Food Company,
13. The Yen Bai Food Company,
14. The Tuyen Quang Food Company,
15. The Bac Thai Food Company,
16. The Vinh Phu Food Company,
17. The Ha Bac Food Company,
18. The Hoa Binh Food Company,
19. The Ha Tay Food Company,
20. The Hai Hung Food Company,
21. The Nam Ha Food Company,
22. The Ninh Binh Food Company,
23. The Thanh Hoa Food Company,
24. The Nghe An Food Company,
25. The Ha Tinh Food Company,
26. The Quang Binh Food Company,
27. The Quang Tri Food Company,
28. The Thua Thien - Hue Food Company,
29. The Northern Food Financial Company
B. NON-BUSINESS UNITS:
1. The Food and Foodstuff Vocational School No.1
II. LIST OF JOINT VENTURE UNITS WITH CAPITAL CONTRIBUTION FROM THE VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION
(at the time of establishment of the Corporation)
1. IC-TUNG SHING Joint Venture Company
Footnotes:
On the basis of merging the Yen My Food Processing Company and Ninh Giang Food Processing Company with the Haiphong First-Level Food Company.
(2) On the basis of merging the Nam Ha Food and Foodstuff Processing Company with the Song Hong Food Company.
(3) Old name: the Packing Materials Company No.1.
(4) On the basis of merging the Hanoi First-Level Food Company with the Construction Business Company.
(5) On the basis of merging the Hanoi Food Export-Import Company with the Luong Yen Food Processing Company.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 46/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi