Nghị định 44/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1995

PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

CÀ PHÊ VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Khoản 1, Điều 27 của Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam kèm theo Nghị định này.
Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thức phẩm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ vào Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện.
Điều 3.- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm tiếp tục bàn với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, nhất là tỉnh Đắc Lắc và tỉnh Gia Lai để lập danh sách bổ sung đơn vị thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chậm nhất vào cuối tháng 10 năm 1995.
Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
(Được phê chuẩn kèm theo Nghị định số 44/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995
của Chính phủ)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.- Tổng công ty Công nghiệp Cà phê Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn bao gồm các thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trong ngành Cà phê, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên của toàn Tổng công ty; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
Điều 2.- Tổng công ty có:
1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;
2. Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là VIET NAM NATIONAL COFFEE CORPORATION, viết tắt là VINACAFE.
3. Trụ sở của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội;
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành.
5. Vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý;
6. Con dấu; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trong nước, ngoài nước;
7. Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Điều 3.- Tổng công ty có nhiệm vụ thực hiện việc phát triển và kinh doanh cà phê theo quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Cà phê của Nhà nước. Kết hợp phát triển kinh doanh các ngành nghề khác nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu của vùng, lãnh thổ được giao theo quy định của pháp luật; chủ động trong công tác sản xuất, kinh doanh bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, chuẩn bị đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư và thực hiện đầu tư; cung ứng vật tư, thiết bị; trồng trọt, khuyến nông, giống cây trồng; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, phù hợp với luật pháp và chính sách của Nhà nước.
Điều 4.- Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương với tư cách là các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời chịu sự quản lý của cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
Điều 5.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.
Điều 6.- Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY
MỤC I. QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 7.-
1. Tổng công ty được giao và có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao cho Tổng công ty trong từng thời kỳ.
2. Tổng công ty có quyền giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.
3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, tài nguyên thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.
Điều 8.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:
1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao;
2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;
3. Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung;
5. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước.
6. Quyết định khung giá hoặc giá mua, giá bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá.;
7. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, trên tổng doanh thu hoặc trên lợi nhuận trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;
8. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, hoặc chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.
9. Được mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài của Tổng công ty ở Việt Nam; quyết định cử đại diện Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát, đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. Các chức danh khác trong Tổng công ty do Tổng Giám đốc quyết định.
Điều 9.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:
1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các loại vốn, quỹ trái mục đích thì phải hoàn trả;
2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;
3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản; tỷ lệ trích, chế độ sử dụng và quản lý các quỹ này được quy định trong Quy chế tài chính của Tổng công ty;
4. Tổng công ty được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định và chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần (nếu có);
5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty;
6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.
Điều 10.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực và thông tin không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích. 
MỤC II. NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 11.-
1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác Nhà nước giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh, sản xuất, phát triển, chế biến, tiêu thụ cà phê và những nhiệm vụ được Nhà nước giao.
2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:
a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;
b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;
c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.
Điều 12.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:
1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện;
2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các phương án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty theo định hướng phát triển ngành Cà phê của Nhà nước và nhu cầu của thị trường;
3. Tổng công ty phối hợp với Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn sản xuất, phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cà phê được sản xuất trong phạm vi cả nước và thống nhất xuất khẩu cà phê của các đơn vị thành viên phù hợp với quy chế xuất khẩu của Tổng công ty;
4. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;
5. Đáp ứng các nhu cầu của thị trường và thực hiện việc bình ổn giá đối với người trồng cà phê theo quy định của Nhà nước;
6. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; sử dụng thu nhập từ chuyển nhượng tài sản để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của Tổng công ty;
7. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;
8. Tổng công ty cùng các đơn vị thành viên chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực địa bàn có các đơn vị thành viên, đặc biệt quan tâm đến các khu vực có đồng bào dân tộc ít người, vùng kinh tế mới, vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn; xây dựng mối quan hệ kinh tế và hợp tác trong đầu tư, kỹ thuật, khuyến nông, phát triển cà phê đối với các cơ sở ngoài Tổng công ty, đặc biệt là phát triển cà phê nhân dân, cà phê vườn, đồi, góp phần xoá đói, giảm nghèo. Thực hiện việc cải tạo môi sinh, phủ xanh đất trống đồi, núi trọc, tăng nguồn nguyên liệu cà phê xuất khẩu;
9. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;
10. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;
11. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 13.-
1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.
2. Tổng công ty công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ;
3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp lệ phí trước bạ; các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh, các dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ sản xuất không phải nộp thuế doanh thu.
CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Điều 14.-
1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước giao.
2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a. Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;
b. Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn, các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;
c. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; việc sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;
d. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính  phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
đ. Tổ chức xét duyệt, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quản lý;
e. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn khác. Trình thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư nhóm A; Nếu được uỷ quyền thì quyết định các dự án đầu tư nhóm C và một số trường hợp của nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.
g. Ban hành và giám sát thực hiện các định mức tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm và đơn giá, định mức trong xây dựng chuyên ngành, phí lưu thông trong xuất, nhập khẩu, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia;
h. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty; Phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhành, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
Căn cứ Quy chế tài chính mẫu do Bộ Tài chính ban hành để xây dựng và trình Bộ Tài chính thông qua trước khi ký ban hành Quy chế tài chính cụ thể của Tổng công ty;
i. Đối với nhân sự trong bộ máy quản lý và điều hành Tổng công  ty:
Đề nghị để Thủ trưởng cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc.
Trình Thủ trưởng cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty.
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc; Quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết, theo đề nghị của Tổng giám đốc;
k. Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;
l. Xem xét các kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức) và bảo lãnh các khoản vay, thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng quyết định theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ này;
m. Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty và báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng giám đốc trình, và yêu cầu Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính;
n. Ban hành nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.
3. Hội đồng quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị tuân the quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp nhà nước.
4. Hội đồng quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị, một thành viên là Phó Chủ tịch, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát và một thành viên kiêm nhiệm là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.
6. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:
a. Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;
b. Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc, theo đề nghị của ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm;
c. Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;
d. Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị nói tại Khoản 2 của Điều này.
8. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:
a. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc Trưởng Ban kiểm  soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị.
b. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng, Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp;
c. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 (năm) ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình;
d. Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện có thẩm quyền của các Bộ, ngành liên quan dự họp. Trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự họp. Trường hợp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Tổng công ty thì phải mời đại diện Công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp nói trên có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện thấy các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
đ. Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc vẫn phải chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
e. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chuyên viên giúp việc, được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc.
Điều 15.- Giúp việc Hội đồng quản trị:
1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Hội đồng quản trị có 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.
3. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm sát để giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành pháp luật của Nhà nước.
Điều 16.- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:
1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức Nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.
Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.
2. Thành viên Hội đồng quản trị:
a. Không được đặt mình vào vị trí nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;
b. Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;
c. Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ này.
3. Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty không được nhân danh cá nhân mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.
4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
5. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.
Điều 17.- Ban kiểm soát:
1. Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng quản trị làm Trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội đại biểu công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.
2. Thành viên Ban kiểm soát không phải vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty và các doanh nghiệp khác cùng ngành kinh tế - kỹ thuật với Tổng công ty.
3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
a. Là chuyên gia về kế toán - kiểm toán, kinh tế, hoặc am hiểu sâu về ngành Cà phê, hiểu biết pháp luật;
b. Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;
c. Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.
4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 (năm) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại, trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.
5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo chế độ chung của Nhà nước.
Điều 18.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:
1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty;
3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.
CHƯƠNG IV
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC
Điều 19.-
1. Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật do Hội đồng quản trị đề nghị Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.
2. Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công thực hiện.
3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
4. Văn phòng Tổng công ty, các ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.
Điều 20.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ nhà nước giao cho Tổng công ty. Giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng quản trị điều chỉnh vốn, các nguồn lực khác khi giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn;
2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo công ty Tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;
3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình hoạt động các phương án bảo vệ và khai thác tài nguyên của Tổng công ty, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo lại cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt;
4. Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về việc thực hiện bình ổn giá cả đối với người trồng cà phê theo quy định; của Nhà nước.
5. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, phí lưu thông trong xuất, nhập khẩu, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành phù hợp với các quy định chung của ngành và của Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá này trong toàn Tổng công ty;
6. Đề nghị Hội đồng quản trị trình Thủ tưởng cơ quan Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Viện trưởng, Hiệu trưởng đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, kế toán trưởng đơn vị thành viên, Giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của Giám đốc đơn vị thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó các ban, chánh, phó văn phòng của Tổng công ty;
7. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty, kể cả phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên trình;
8. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các Quy chế lao động, Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật áp dụng trong Tổng công ty;
9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản Tổng công ty.
Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận;
10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước;
11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị;
12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình;
13. Được quyết định, áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.
CHƯƠNG V
TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY
Điều 21.- Đại hội công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội công nhân viên chức có các quyền sau:
1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;
2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;
3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty;
4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
Điều 22.- Đại hội công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
CHƯƠNG VI
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY
Điều 23.-
1. Tổng công ty Cà phê Việt Nam có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, những đơn vị hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp. Danh sách các đơn vị thành viên ghi  trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này;
2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình;
3. Đơn vị thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Các Điều lệ và Quy chế này đều do Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
4. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có trách nhiệm cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự chung trong khu vực, chấp hành nghiêm chỉnh các thể chế quy định của địa phương theo pháp luật.
Điều 24.- Thành viên là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập:
1. Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh, tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này;
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:
a. Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;
b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng;
c. Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch và quyết toán tài chính, thanh lý tài sản, quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo Quy chế tài chính của Tổng công ty;
d. Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Quy chế tài chính Tổng công ty để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên;
đ. Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;
e. Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô của doanh nghiệp đó;
g. Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp;
h. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;
i. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho giám đốc doanh nghiệp về: tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán trả chậm); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước;
k. Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.
Điều 25.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập có quyền tự chủ tài chính, tự chủ kinh doanh và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng, cụ thể là:
1. Trong chiến lược về đầu tư phát triển:
a. Doanh nghiệp được giao hoặc được uỷ quyền tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án;
b. Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp phải tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.
2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:
a. Bảo đảm các chỉ tiêu, mục tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty;
b. Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:
a. Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực khác của Nhà nước do Tổng công ty giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;
b. Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;
c. Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Quy chế tài chính của Tổng công ty. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng quản trị;
d. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;
đ. Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.
4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:
a. Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;
b. Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp, áp dụng chế độ tiền lương phải theo sự phân cấp của Tổng công ty quy định trong Điều lệ này;
c. Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.
Điều 26.- Thành viên là các đơn vị hạch toán phụ thuộc:
1. Có quyền tự chủ tài chính và tự chủ trong kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này;
2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
Điều 27.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ lấy thu bù chi, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Tổng công ty.
Điều 28.-
1. Công ty tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.
2. Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn và cho vay vốn phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các Ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của các đơn vị trong ngành Cà phê và công nhân viên chức trong toàn Tổng công ty.
3. Công ty tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo Điều lệ của Tổng công ty và Quy chế Công ty tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty tài chính làm chức năng dịch vụ.
4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.
CHƯƠNG VII
QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC
MỤC I. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY Ở CÁC
DOANH NGHIỆP KHÁC
Điều 29.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng giám đốc xây dựng và các doanh nghiệp khác để phê duyệt theo phân cấp tại điểm 2, khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này;
2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc, cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
Điều 30.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác:
1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của Doanh nghiệp này;
2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;
3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Tổng công ty ở doanh nghiệp này.
MỤC II. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP GÓP VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC
Điều 31.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn này như sau:
1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt;
2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác;
3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp ở các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp.
Điều 32.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác:
1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp theo Điều lệ của doanh nghiệp này;
2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình;
3. Thực hiện chế độ báo cáo do giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.
MỤC III. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH
Điều 33.- Các đơn vị liên doanh hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và hạch toán theo các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam, Điều lệ xí nghiệp liên doanh và các Nghị quyết của Hội đồng xí nghiệp liên doanh mà Tổng công ty Cà phê Việt nam là một phía tham gia. Xí nghiệp liên doanh này chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt nam.
CHƯƠNG VIII
TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 34.- Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định khác của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng công ty.
Điều 35.-
1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:
a. Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;
b. Vốn nhà nước đầu tư bổ sung cho Tổng công ty (nếu có);
c. Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy chế Tài chính của Tổng công ty;
d. Các nguồn vốn khác (nếu có).
2. Khi có sự tăng hoặc giảm vốn, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố số vốn của Tổng công ty đã được điều chỉnh.
Điều 36.-
1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của toàn Tổng công ty đạt hiệu quả cao.
2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo Điều lệ, Quy chế tài chính Tổng công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm:
a. Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp và các nguồn khác.
Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.
Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ, do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
b. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo từ ngân sách nhà nước (nếu có) và các nguồn khác, trong đó có nguồn do các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;
c. Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này được quy định trong Quy chế Tài chính của Tổng công ty
Điều 37.- Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:
1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác;
2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và cam kết các tài chính khác nếu có;
3. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty;
4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với các đối tác bên ngoài Tổng công ty phải theo sự phân cấp về hạn mức đối với một lần vay theo quy định của Bộ Tài chính;
5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng để trình và đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt tổng quyết toán hàng năm của Tổng công ty.
6. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo luật pháp hiện hành và theo Quy chế tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi từ các hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành;
7. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn;
8. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty và mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ này, và Quy chế tài chính của Tổng công ty.
9. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn của Tổng công ty được công bố tại thời điểm gần nhất;
10. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước.
11. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG IX
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Điều 38.- Mối quan hệ với Chính phủ:
1. Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước;
2. Thực hiện quy hoạch chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành lãnh thổ của Nhà nước;
3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể, các chính sách về tổ chức, cán bộ, chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận, các chế độ về kế toán, thống kê;
4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;
5. Được đề xuất, kiến nghị về các giải pháp cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước đối với Tổng công ty;
6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó;
7. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 39.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính:
1. Tổng công ty chịu sự chi phối nhà nước của Bộ Tài chính về việc:
a. Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán và kế toán;
b. Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.
2. Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu chi phối Tổng công ty về việc:
a. Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;
b. Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;
c. Duyệt tổng quyết toán năm của Tổng công ty;
d. Ban hành Quy chế tài chính áp dụng cho Tổng công ty và phê duyệt quy chế tài chính của Tổng công ty Cà phê Việt nam.
3. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác của Bộ Tài chính.
4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty Kiến nghị Bộ Tài chính phê duyệt và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc góp vốn hợp tác đầu tư với nước ngoài và các thành phần kinh tế khác, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc giải thể và thanh lý tài sản Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách Nhà nước cho Tổng công ty.
Điều 40. - Đối với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm:
1. Với chức năng quản lý nhà nước về ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm chi phối Tổng công ty về:
a. Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu, các định mức cấp ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;
b. Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về thực hiện quy hoạch đó;
c. Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, được kiến nghị với Bộ về các nội dung có liên quan nói trên.
2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm chi phối Tổng công ty về:
a. Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty;
b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các phó tổng giám đốc Tổng công ty theo quy trình về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Giới thiệu đại diện của Bộ tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty;
c. Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra các hoạt động của Tổng công ty. Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ;
d. Chỉ đạo Tổng công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, thực hiện việc bình ổn giá cả đối với người trồng cà phê theo quy định của Nhà nước;
đ. Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm trong phạm vi các chức năng khác của Bộ theo quy định của pháp luật.
Điều 41.- Các Bộ khác, các cơ quan ngang Bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:
1. Thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia liên quan.
2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.
3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch theo vùng kinh tế.
4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu.
5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
6. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.
Điều 42.- Mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương:
Đối với Chính quyền địa phương các cấp với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Đồng thời được chính quyền địa phương các cấp tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.
CHƯƠNG X
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
Điều 43.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm và Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 44.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập hội đồng giải thể Tổng công ty. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu Nhà nước.
Điều 45.-
1. Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Điều 46.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.
CHƯƠNG XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 47.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Cà phê Việt nam. Tất cả các cá nhân và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Cà phê Việt nam phải tuân thủ Điều lệ này.
Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.
Điều 48.-
1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ này của Tổng công ty, các đơn vị thành viên Tổng công ty tuỳ theo loại hình tổ chức mà xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn. Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với Điều lệ này.
2. Trường hợp bổ sung, sửa đổi Điều lệ này, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định.
Điều 49.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này nếu được Chính phủ cho phép thì thực hiện theo Điều lệ cụ thể này của Tổng công ty.
Điều 50.- Trong quá trình thực hiện, Tổng công ty Cà phê Việt Nam phải tổng kết kinh nghiệm về các mặt hoạt động để kiến nghị Chính phủ quyết định những điều cần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ này.
PHỤ LỤC
(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam)
I. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY
CÀ PHÊ VIỆT NAM
(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)
1. Nông trường 717.
2. Nông trường 714.
3. Nông trường 716.
4. Nông trường Cà phê 715A.
5. Nông trường Cà phê 715B.
6. Nông trường Cà phê 715C.
7. Xí nghiệp liên hợp nông công lâm nghiệp 333.
8. Nông trường 718.
9. Nông trường 719.
10. Nông trường Cà phê 720.
11. Nông trường Cà phê 721.
12. Nông trường 722.
13. Nông trường Cà phê 49.
14. Nông trường Cà phê 52.
15. Công ty vật tư Cà phê Tây nguyên.
16. Xí nghiệp gạch ngói 20.
17. Xí nghiệp xây dựng và thi công cơ giới.
18. Xí nghiệp Liên hiệp Cà phê Việt Đức.
19. Xí nghiệp liên hợp Cà phê 331.
20. Nông trường Ia Sao.
21. Nông trường Ia Sao I.
22. Nông trường Ia Sao II.
23. Nông trường Ia Châm.
24. Nông trường Ia Grai.
25. Nông trường 705.
26. Nông trường Đắc Uy I.
27. Nông trường Đắc Uy II.
28. Nông trường Đắc Uy III.
29. Nông trường Cà phê Ea Sim.
30. Nông trường Cà phê Chư Quỳnh.
31. Nông trường Cà phê Ea Ktur.
32. Nông trường Cà phê Ea Tiêu.
33. Nông trường Cà phê Ea Chư Cáp.
34. Nông trường Cà phê Ea H'nin.
35. Xí nghiệp Thi công cơ giới và xây dựng Việt Đức.
36. Nông trường D'rao.
37. Nông trường Đoàn Kết.
38. Nông trường Ea Tul.
39. Công ty Thi công cơ giới nông nghiệp.
40. Xí nghiệp Xây dựng giao thông thuỷ lợi.
41. Xí nghiệp Cơ khí chế biến cà phê.
42. Xí nghiệp Khai hoang xây dựng đồng ruộng.
43. Xí nghiệp Vận tải 331.
44. Nông trường Ia Blan.
45. Công ty Dịch vụ xuất khẩu cà phê III.
46. Nông trường Đắc Uy IV.
47. Nông trường 701.
48. Xí nghiệp Thuỷ nông Đắc Uy.
49. Công ty Chế biến cung ứng xuất nhập khẩu cà phê.
50. Nhà máy Cà phê Biên Hoà.
51. Công ty Du lịch - thương mại nông nghiệp.
52. Công ty Xuất nhập khẩu cà phê I Hà Nội.
53. Công ty Cung ứng và giới thiệu sản phẩm cà phê.
54. Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu cà phê II.
55. Công ty Vật tư chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu.
56. Xí nghiệp Liên hợp hồ tiêu Tân Lâm.
57. Nông trường Cà phê EaBa.
58. Nông trường Cà phê Buôn Kít.
59. Nông trường Cà phê Vân Hoà.
60. Nông trường Cà phê Sơn Thanh.
61. Nông trường Cà phê I Lâm Đồng.
62. Công ty Cà phê II Lâm Đồng.
II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
1. Trung tâm Nghiên cứu - kiểm nghiệm cà phê.
2. Trung tâm Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp ngành Cà phê.
3. Viện Nghiên cứu cà phề Ea Kmat.
4. Trường Quảng lý nghiệp vụ kỹ thuật cà phê.
5. Bệnh viện đa khoa 333.
6. Bệnh viện cà phê Việt - Đức
7. Bệnh viện cà phê 5.
8. Bệnh viện 331.

thuộc tính Nghị định 44/CP

Nghị định 44/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:44/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:15/07/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 44/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1995
PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY
CÀ PHÊ VIỆT NAM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Khoản 1, Điều 27 của Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam kèm theo Nghị định này.

 

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thức phẩm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ vào Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 3.- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm tiếp tục bàn với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, nhất là tỉnh Đắc Lắc và tỉnh Gia Lai để lập danh sách bổ sung đơn vị thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chậm nhất vào cuối tháng 10 năm 1995.

 

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

(Được phê chuẩn kèm theo Nghị định số 44/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995
của Chính phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Tổng công ty Công nghiệp Cà phê Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn bao gồm các thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trong ngành Cà phê, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên của toàn Tổng công ty; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

 

Điều 2.- Tổng công ty có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

2. Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là VIET NAM NATIONAL COFFEE CORPORATION, viết tắt là VINACAFE.

3. Trụ sở của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội;

4. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành.

5. Vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý;

6. Con dấu; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trong nước, ngoài nước;

7. Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Điều 3.- Tổng công ty có nhiệm vụ thực hiện việc phát triển và kinh doanh cà phê theo quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Cà phê của Nhà nước. Kết hợp phát triển kinh doanh các ngành nghề khác nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu của vùng, lãnh thổ được giao theo quy định của pháp luật; chủ động trong công tác sản xuất, kinh doanh bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, chuẩn bị đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư và thực hiện đầu tư; cung ứng vật tư, thiết bị; trồng trọt, khuyến nông, giống cây trồng; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, phù hợp với luật pháp và chính sách của Nhà nước.

 

Điều 4.- Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương với tư cách là các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời chịu sự quản lý của cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 5.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.

 

Điều 6.- Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

 

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 

MỤC I. QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 7.-

1. Tổng công ty được giao và có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao cho Tổng công ty trong từng thời kỳ.

2. Tổng công ty có quyền giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.

3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, tài nguyên thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.

 

Điều 8.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:

1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao;

2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;

3. Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung;

5. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước.

6. Quyết định khung giá hoặc giá mua, giá bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá.;

7. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, trên tổng doanh thu hoặc trên lợi nhuận trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;

8. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, hoặc chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

9. Được mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài của Tổng công ty ở Việt Nam; quyết định cử đại diện Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát, đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. Các chức danh khác trong Tổng công ty do Tổng Giám đốc quyết định.

 

Điều 9.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:

1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các loại vốn, quỹ trái mục đích thì phải hoàn trả;

2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản; tỷ lệ trích, chế độ sử dụng và quản lý các quỹ này được quy định trong Quy chế tài chính của Tổng công ty;

4. Tổng công ty được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định và chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần (nếu có);

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty;

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 10.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực và thông tin không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

 

MỤC II. NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 11.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác Nhà nước giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh, sản xuất, phát triển, chế biến, tiêu thụ cà phê và những nhiệm vụ được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:

a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;

c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.

 

Điều 12.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các phương án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty theo định hướng phát triển ngành Cà phê của Nhà nước và nhu cầu của thị trường;

3. Tổng công ty phối hợp với Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn sản xuất, phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cà phê được sản xuất trong phạm vi cả nước và thống nhất xuất khẩu cà phê của các đơn vị thành viên phù hợp với quy chế xuất khẩu của Tổng công ty;

4. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;

5. Đáp ứng các nhu cầu của thị trường và thực hiện việc bình ổn giá đối với người trồng cà phê theo quy định của Nhà nước;

6. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; sử dụng thu nhập từ chuyển nhượng tài sản để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của Tổng công ty;

7. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;

8. Tổng công ty cùng các đơn vị thành viên chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực địa bàn có các đơn vị thành viên, đặc biệt quan tâm đến các khu vực có đồng bào dân tộc ít người, vùng kinh tế mới, vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn; xây dựng mối quan hệ kinh tế và hợp tác trong đầu tư, kỹ thuật, khuyến nông, phát triển cà phê đối với các cơ sở ngoài Tổng công ty, đặc biệt là phát triển cà phê nhân dân, cà phê vườn, đồi, góp phần xoá đói, giảm nghèo. Thực hiện việc cải tạo môi sinh, phủ xanh đất trống đồi, núi trọc, tăng nguồn nguyên liệu cà phê xuất khẩu;

9. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

10. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;

11. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 13.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.

2. Tổng công ty công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ;

3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp lệ phí trước bạ; các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh, các dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ sản xuất không phải nộp thuế doanh thu.

 

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

Điều 14.-

1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a. Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;

b. Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn, các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;

c. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; việc sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

d. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ. Tổ chức xét duyệt, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quản lý;

e. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn khác. Trình thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư nhóm A; Nếu được uỷ quyền thì quyết định các dự án đầu tư nhóm C và một số trường hợp của nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.

g. Ban hành và giám sát thực hiện các định mức tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm và đơn giá, định mức trong xây dựng chuyên ngành, phí lưu thông trong xuất, nhập khẩu, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia;

h. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty; Phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhành, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Căn cứ Quy chế tài chính mẫu do Bộ Tài chính ban hành để xây dựng và trình Bộ Tài chính thông qua trước khi ký ban hành Quy chế tài chính cụ thể của Tổng công ty;

i. Đối với nhân sự trong bộ máy quản lý và điều hành Tổng công ty:

Đề nghị để Thủ trưởng cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc.

Trình Thủ trưởng cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty.

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc; Quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết, theo đề nghị của Tổng giám đốc;

k. Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;

l. Xem xét các kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức) và bảo lãnh các khoản vay, thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng quyết định theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ này;

m. Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty và báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng giám đốc trình, và yêu cầu Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính;

n. Ban hành nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

3. Hội đồng quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị tuân the quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp nhà nước.

4. Hội đồng quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị, một thành viên là Phó Chủ tịch, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát và một thành viên kiêm nhiệm là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

6. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:

a. Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;

b. Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc, theo đề nghị của ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm;

c. Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;

d. Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị nói tại Khoản 2 của Điều này.

8. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

a. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc Trưởng Ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị.

b. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng, Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp;

c. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 (năm) ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình;

d. Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện có thẩm quyền của các Bộ, ngành liên quan dự họp. Trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự họp. Trường hợp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Tổng công ty thì phải mời đại diện Công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp nói trên có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện thấy các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ. Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc vẫn phải chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

e. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chuyên viên giúp việc, được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc.

 

Điều 15.- Giúp việc Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng quản trị có 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm sát để giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

 

Điều 16.- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức Nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Không được đặt mình vào vị trí nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;

b. Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;

c. Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty không được nhân danh cá nhân mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.

4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

 

Điều 17.- Ban kiểm soát:

1. Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng quản trị làm Trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội đại biểu công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

2. Thành viên Ban kiểm soát không phải vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty và các doanh nghiệp khác cùng ngành kinh tế - kỹ thuật với Tổng công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Là chuyên gia về kế toán - kiểm toán, kinh tế, hoặc am hiểu sâu về ngành Cà phê, hiểu biết pháp luật;

b. Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;

c. Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 (năm) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại, trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo chế độ chung của Nhà nước.

 

Điều 18.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty;

3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

 

CHƯƠNG IV

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

 

Điều 19.-

1. Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật do Hội đồng quản trị đề nghị Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.

2. Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công thực hiện.

3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng Tổng công ty, các ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

 

Điều 20.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ nhà nước giao cho Tổng công ty. Giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng quản trị điều chỉnh vốn, các nguồn lực khác khi giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo công ty Tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình hoạt động các phương án bảo vệ và khai thác tài nguyên của Tổng công ty, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo lại cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt;

4. Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về việc thực hiện bình ổn giá cả đối với người trồng cà phê theo quy định; của Nhà nước.

5. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, phí lưu thông trong xuất, nhập khẩu, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành phù hợp với các quy định chung của ngành và của Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá này trong toàn Tổng công ty;

6. Đề nghị Hội đồng quản trị trình Thủ tưởng cơ quan Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Viện trưởng, Hiệu trưởng đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, kế toán trưởng đơn vị thành viên, Giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của Giám đốc đơn vị thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó các ban, chánh, phó văn phòng của Tổng công ty;

7. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty, kể cả phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên trình;

8. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các Quy chế lao động, Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật áp dụng trong Tổng công ty;

9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản Tổng công ty.

Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước;

11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị;

12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình;

13. Được quyết định, áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

 

CHƯƠNG V

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY

 

Điều 21.- Đại hội công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;

2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty;

4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

Điều 22.- Đại hội công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 

CHƯƠNG VI

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

 

Điều 23.-

1. Tổng công ty Cà phê Việt Nam có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, những đơn vị hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp. Danh sách các đơn vị thành viên ghi trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này;

2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình;

3. Đơn vị thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Các Điều lệ và Quy chế này đều do Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;

4. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có trách nhiệm cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự chung trong khu vực, chấp hành nghiêm chỉnh các thể chế quy định của địa phương theo pháp luật.

 

Điều 24.- Thành viên là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập:

1. Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh, tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này;

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:

a. Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;

b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng;

c. Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch và quyết toán tài chính, thanh lý tài sản, quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo Quy chế tài chính của Tổng công ty;

d. Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Quy chế tài chính Tổng công ty để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên;

đ. Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;

e. Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô của doanh nghiệp đó;

g. Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp;

h. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;

i. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho giám đốc doanh nghiệp về: tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán trả chậm); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước;

k. Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

 

Điều 25.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập có quyền tự chủ tài chính, tự chủ kinh doanh và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng, cụ thể là:

1. Trong chiến lược về đầu tư phát triển:

a. Doanh nghiệp được giao hoặc được uỷ quyền tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án;

b. Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp phải tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a. Bảo đảm các chỉ tiêu, mục tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty;

b. Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a. Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực khác của Nhà nước do Tổng công ty giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;

b. Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;

c. Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Quy chế tài chính của Tổng công ty. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

đ. Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a. Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;

b. Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp, áp dụng chế độ tiền lương phải theo sự phân cấp của Tổng công ty quy định trong Điều lệ này;

c. Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.

 

Điều 26.- Thành viên là các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

1. Có quyền tự chủ tài chính và tự chủ trong kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này;

2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị do Hội đồng quản trị phê chuẩn.

 

Điều 27.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ lấy thu bù chi, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Tổng công ty.

 

Điều 28.-

1. Công ty tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn và cho vay vốn phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các Ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của các đơn vị trong ngành Cà phê và công nhân viên chức trong toàn Tổng công ty.

3. Công ty tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo Điều lệ của Tổng công ty và Quy chế Công ty tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty tài chính làm chức năng dịch vụ.

4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

 

CHƯƠNG VII

QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

MỤC I. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY Ở CÁC
DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 29.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng giám đốc xây dựng và các doanh nghiệp khác để phê duyệt theo phân cấp tại điểm 2, khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này;

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc, cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

 

Điều 30.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của Doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;

3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Tổng công ty ở doanh nghiệp này.

MỤC II. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP GÓP VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

Điều 31.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn này như sau:

1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt;

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp ở các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp.

 

Điều 32.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp theo Điều lệ của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình;

3. Thực hiện chế độ báo cáo do giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.

MỤC III. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH

 

Điều 33.- Các đơn vị liên doanh hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và hạch toán theo các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam, Điều lệ xí nghiệp liên doanh và các Nghị quyết của Hội đồng xí nghiệp liên doanh mà Tổng công ty Cà phê Việt nam là một phía tham gia. Xí nghiệp liên doanh này chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt nam.

 

CHƯƠNG VIII

TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 34.- Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định khác của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng công ty.

 

Điều 35.-

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:

a. Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Vốn nhà nước đầu tư bổ sung cho Tổng công ty (nếu có);

c. Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy chế Tài chính của Tổng công ty;

d. Các nguồn vốn khác (nếu có).

2. Khi có sự tăng hoặc giảm vốn, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố số vốn của Tổng công ty đã được điều chỉnh.

 

Điều 36.-

1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của toàn Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo Điều lệ, Quy chế tài chính Tổng công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm:

a. Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp và các nguồn khác.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ, do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo từ ngân sách nhà nước (nếu có) và các nguồn khác, trong đó có nguồn do các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;

c. Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này được quy định trong Quy chế Tài chính của Tổng công ty

 

Điều 37.- Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:

1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác;

2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và cam kết các tài chính khác nếu có;

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty;

4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với các đối tác bên ngoài Tổng công ty phải theo sự phân cấp về hạn mức đối với một lần vay theo quy định của Bộ Tài chính;

5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng để trình và đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt tổng quyết toán hàng năm của Tổng công ty.

6. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo luật pháp hiện hành và theo Quy chế tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi từ các hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành;

7. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn;

8. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty và mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ này, và Quy chế tài chính của Tổng công ty.

9. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn của Tổng công ty được công bố tại thời điểm gần nhất;

10. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước.

11. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG IX

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

Điều 38.- Mối quan hệ với Chính phủ:

1. Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước;

2. Thực hiện quy hoạch chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành lãnh thổ của Nhà nước;

3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể, các chính sách về tổ chức, cán bộ, chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận, các chế độ về kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;

5. Được đề xuất, kiến nghị về các giải pháp cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước đối với Tổng công ty;

6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó;

7. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 39.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính:

1. Tổng công ty chịu sự chi phối nhà nước của Bộ Tài chính về việc:

a. Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán và kế toán;

b. Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.

2. Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu chi phối Tổng công ty về việc:

a. Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;

b. Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;

c. Duyệt tổng quyết toán năm của Tổng công ty;

d. Ban hành Quy chế tài chính áp dụng cho Tổng công ty và phê duyệt quy chế tài chính của Tổng công ty Cà phê Việt nam.

3. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác của Bộ Tài chính.

4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty Kiến nghị Bộ Tài chính phê duyệt và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc góp vốn hợp tác đầu tư với nước ngoài và các thành phần kinh tế khác, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc giải thể và thanh lý tài sản Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách Nhà nước cho Tổng công ty.

 

Điều 40. - Đối với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm:

1. Với chức năng quản lý nhà nước về ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm chi phối Tổng công ty về:

a. Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu, các định mức cấp ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;

b. Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về thực hiện quy hoạch đó;

c. Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, được kiến nghị với Bộ về các nội dung có liên quan nói trên.

2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm chi phối Tổng công ty về:

a. Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty;

b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các phó tổng giám đốc Tổng công ty theo quy trình về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Giới thiệu đại diện của Bộ tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty;

c. Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra các hoạt động của Tổng công ty. Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ;

d. Chỉ đạo Tổng công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, thực hiện việc bình ổn giá cả đối với người trồng cà phê theo quy định của Nhà nước;

đ. Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm trong phạm vi các chức năng khác của Bộ theo quy định của pháp luật.

 

Điều 41.- Các Bộ khác, các cơ quan ngang Bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:

1. Thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia liên quan.

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch theo vùng kinh tế.

4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu.

5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.

 

Điều 42.- Mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương:

Đối với Chính quyền địa phương các cấp với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Đồng thời được chính quyền địa phương các cấp tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

 

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

 

Điều 43.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm và Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 44.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập hội đồng giải thể Tổng công ty. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Điều 45.-

1. Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

Điều 46.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.

 

 

 

CHƯƠNG XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 47.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Cà phê Việt nam. Tất cả các cá nhân và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Cà phê Việt nam phải tuân thủ Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.

 

Điều 48.-

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ này của Tổng công ty, các đơn vị thành viên Tổng công ty tuỳ theo loại hình tổ chức mà xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn. Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với Điều lệ này.

2. Trường hợp bổ sung, sửa đổi Điều lệ này, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định.

 

Điều 49.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này nếu được Chính phủ cho phép thì thực hiện theo Điều lệ cụ thể này của Tổng công ty.

 

Điều 50.- Trong quá trình thực hiện, Tổng công ty Cà phê Việt Nam phải tổng kết kinh nghiệm về các mặt hoạt động để kiến nghị Chính phủ quyết định những điều cần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ này.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam)

I. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY
CÀ PHÊ VIỆT NAM

(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

 

1. Nông trường 717.

2. Nông trường 714.

3. Nông trường 716.

4. Nông trường Cà phê 715A.

5. Nông trường Cà phê 715B.

6. Nông trường Cà phê 715C.

7. Xí nghiệp liên hợp nông công lâm nghiệp 333.

8. Nông trường 718.

9. Nông trường 719.

10. Nông trường Cà phê 720.

11. Nông trường Cà phê 721.

12. Nông trường 722.

13. Nông trường Cà phê 49.

14. Nông trường Cà phê 52.

15. Công ty vật tư Cà phê Tây nguyên.

16. Xí nghiệp gạch ngói 20.

17. Xí nghiệp xây dựng và thi công cơ giới.

18. Xí nghiệp Liên hiệp Cà phê Việt Đức.

19. Xí nghiệp liên hợp Cà phê 331.

20. Nông trường Ia Sao.

21. Nông trường Ia Sao I.

22. Nông trường Ia Sao II.

23. Nông trường Ia Châm.

24. Nông trường Ia Grai.

25. Nông trường 705.

26. Nông trường Đắc Uy I.

27. Nông trường Đắc Uy II.

28. Nông trường Đắc Uy III.

29. Nông trường Cà phê Ea Sim.

30. Nông trường Cà phê Chư Quỳnh.

31. Nông trường Cà phê Ea Ktur.

32. Nông trường Cà phê Ea Tiêu.

33. Nông trường Cà phê Ea Chư Cáp.

34. Nông trường Cà phê Ea H'nin.

35. Xí nghiệp Thi công cơ giới và xây dựng Việt Đức.

36. Nông trường D'rao.

37. Nông trường Đoàn Kết.

38. Nông trường Ea Tul.

39. Công ty Thi công cơ giới nông nghiệp.

40. Xí nghiệp Xây dựng giao thông thuỷ lợi.

41. Xí nghiệp Cơ khí chế biến cà phê.

42. Xí nghiệp Khai hoang xây dựng đồng ruộng.

43. Xí nghiệp Vận tải 331.

44. Nông trường Ia Blan.

45. Công ty Dịch vụ xuất khẩu cà phê III.

46. Nông trường Đắc Uy IV.

47. Nông trường 701.

48. Xí nghiệp Thuỷ nông Đắc Uy.

49. Công ty Chế biến cung ứng xuất nhập khẩu cà phê.

50. Nhà máy Cà phê Biên Hoà.

51. Công ty Du lịch - thương mại nông nghiệp.

52. Công ty Xuất nhập khẩu cà phê I Hà Nội.

53. Công ty Cung ứng và giới thiệu sản phẩm cà phê.

54. Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu cà phê II.

55. Công ty Vật tư chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu.

56. Xí nghiệp Liên hợp hồ tiêu Tân Lâm.

57. Nông trường Cà phê EaBa.

58. Nông trường Cà phê Buôn Kít.

59. Nông trường Cà phê Vân Hoà.

60. Nông trường Cà phê Sơn Thanh.

61. Nông trường Cà phê I Lâm Đồng.

62. Công ty Cà phê II Lâm Đồng.

 

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

 

1. Trung tâm Nghiên cứu - kiểm nghiệm cà phê.

2. Trung tâm Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp ngành Cà phê.

3. Viện Nghiên cứu cà phề Ea Kmat.

4. Trường Quảng lý nghiệp vụ kỹ thuật cà phê.

5. Bệnh viện đa khoa 333.

6. Bệnh viện cà phê Việt - Đức

7. Bệnh viện cà phê 5.

8. Bệnh viện 331.

 

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 44-CP
Hanoi, July 15, 1995
 
DECREE
RATIFYING THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL COFFEE CORPORATION
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on September 30, 1992;
Pursuant to Item 1, Article 27 of the Law on State Enterprises;
At the proposal of the Managing Board of the Vietnam National Coffee Corporation,
DECREES:
Article 1.- To ratify the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Coffee Corporation issued together with this Decree.
Article 2.- The Minister of Finance, the Minister of Agriculture and Food Industry, the Governor of the State Bank and the concerned Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government shall base themselves on this Decree to guide the implementation.
Article 3.- The Ministry of Agriculture and Food Industry shall have to discuss further with the People's Committees of the provinces, Darlac and Gia Lai provinces in particular, to draw up a list of additional member units of the Vietnam National Coffee Corporation, and submit it to the Prime Minister for decision no later than the end of October 1995.
Article 4.- This Decree takes effect from the date of its signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Coffee Corporation shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL COFFEE CORPORATION
(Ratified together with Decree No.44-CP of July 15, 1995 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam National Coffee Corporation (hereafter referred to as the Corporation) is a large State enterprise composed of independent- accounting enterprises, dependent-accounting enterprises, and non-business units closely related to one another in economic interests, finance, technology, supply, consumption, service, information, training, research and marketing, operation in production, business, import and export of the coffee industry. The Corporation is established by the Prime Minister aimed at increasing the accumulation, concentration, specialization and cooperation in production in order to fulfill the tasks assigned by the State, raise the capabilities and business efficiency of the member units and of the entire Corporation, and meet the needs of the economy.
Article 2.-
1. The Corporation has the legal person status under Vietnamese law;
2. Its international transaction name is VIETNAM NATIONAL COFFEE CORPORATION, or VINACAFE in abbreviation;
3. The main office of the Corporation is located in Hanoi City;
4. The Corporation has its organizational and operational statute, and managerial and executive apparatus;
5. It has its own capital and properties, and takes responsibility for its debts within the capital under its management;
6. It has its own seal, bank accounts at the State treasury and banks inside and outside the country;
7. It has its balance of properties, and centralized funds according to Government prescriptions and under the guidance of the Ministry of Finance.
Article 3.- The Corporation has the task of carrying out coffee development and business according to the State coffee planning and development plan. It shall develop business in other branches aimed at efficiently exploiting the land and climate of the region and territory assigned under the prescriptions of law. It shall take the initiative in production and business, including the drafting of the development plan, preparation for investment, and creating the source of investment capital and carrying out the investment. It shall supply material and equipment; conduct the cultivation, the policy of supporting the growing of coffee and the improvement of coffee strains; conduct research and experimentation, transfer of scientific and technical know-how, processing and marketing products; conduct export and import, cooperation, joint venture, and linkage with economic organizations inside and outside the country in conformity with law and the State policies.
Article 4.- The Corporation submits to the State management of the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government in their capacity as State managerial agencies. At the same time it submits to the management of these agencies in their capacity as the representative of the right of ownership over State enterprises, as stipulated in the Law on State Enterprises and other prescriptions of law.
Article 5.- The Corporation is managed by the Managing Board and run by the General Director.
Article 6.- The organization of the Communist Party of Vietnam within the Corporation operates according to the Constitution, the law of the Socialist Republic of Vietnam and the regulations of the Party.
The Trade Union organization and other socio-political organizations within the Corporation operate according to the Constitution and law.
Chapter II
RIGHTS AND DUTIES OF THE CORPORATION
Section I: RIGHTS OF THE CORPORATION
Article 7.-
1. The Corporation has the right to manage and use its capital and the land, and other natural resources and sources entrusted by the State according to the law in order to achieve the targets and fulfill the tasks assigned by the State in each period.
2. The Corporation has the right to reassign to its member units for management and use of the sources which it has received from the State, and to readjust the sources assigned to its member units in necessary cases and in line with the common development plan of the entire Corporation.
3. The Corporation is entitled to invest, enter into cooperation or joint venture, contribute stocks, and buy part or the whole property of another or other enterprises as prescribed by law.
4. The Corporation is entitled to assign, rent, mortgage and pawn property under its management, except the important equipment and workshops which, by prescription of the Government, must have the permission of the authorized State agency, and on the principle of preserving and developing the capital. These rights shall be exercised according to the prescriptions of the relevant laws with regard to the land and other resources under the Corporation's management.
Article 8.- The Corporation has the following rights in the organization of management and business:
1. To organize the managerial apparatus and organize business in conformity with the objective and tasks assigned by the State;
2. To renew technology and equipment;
3. To set up branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad as prescribed by law;
4. To conduct business in such trades and occupations as suit the objectives and tasks assigned by the State; to broaden the scope of business according to the capabilities of the Corporation and market demand; and is authorized to conduct other businesses if permitted by the authorized State agency;
5. To select its own market and to divide the markets among its member units; to directly conduct import and export according to prescriptions of the State;
6. To decide itself the price bracket, or the buying and selling prices of the main materials, raw materials and services, the minimum export and maximum import prices, except those products and services of which the prices are set by the State;
7. To work out and apply the norms for labor, materials, unit price of wage per unit of product based on total turnover or profit, and in the framework of the norms and unit prices set by the State;
8. To assign responsibilities in the recruitment, hiring, assignment, employment and training of labor, to select the forms of wage and bonus payment, and exercise other rights of the employer as provided for by the Labor Code and other prescriptions of law; to decide the wages and bonuses for the laborers on the basis of the unit prices of wage per unit of product, or the service fees and the effectiveness of the operations of the Corporation;
9. To invite and receive foreign business partners to work with the Corporation in Vietnam; and send delegations abroad to work, study, and research, except for the President of the Managing Board and the General Director who must get the permission of the Prime Minister. The sending abroad of other members of the Managing Board, the Deputy General Director, and the Directors of the member units of the Corporation shall be decided by the President of the Managing Board. The sending abroad of other persons in the assisting apparatus shall be decided by the General Director.
Article 9.- The Corporation has the following powers in financial management:
1. To use the capital and the various funds of the Corporation to meet in time the business requirements on the principle of preservation and effectiveness. It has to reimburse capital or fund used contrarily with the purpose;
2. To mobilize capital of its own for business activities but without changing the form of ownership; to issue bonds as defined by law; to mortgage the land use right associated with the property under the management of the Corporation at Vietnamese banks in order to borrow capital for business according to prescriptions of law;
3. To set up, manage and use the centralized funds and the capital depreciation fund at the level and rate of deduction, and under the regime of utilization and management of these funds stipulated in the Financial Regulations of the Corporation;
4. The Corporation may use the remaining profits after fulfilling all obligations to the State to set up development investment funds and other funds as prescribed, in order to distribute to the laborers according to the contribution of each to the business results in the year, and according to the shares they have contributed (if any);
5. The Corporation is entitled to the regime of subsidies, price subsidies and other preferential regimes of the State when performing its production or supply tasks in service of national defense and security, and the prevention and fight against natural calamities, or in service of public interests, or in the supply of products and services in accordance with the price policy of the State which cannot make up for the production cost or service cost which the Corporation has spent on these products and services;
6. The Corporation is entitled to the investment or reinvestment preferential regime as prescribed by the State.
Article 10.- The Corporation and its member units may refuse and denounce all requests for resource supply not stipulated by law by any individual or organization, except the voluntary contributions for humanitarian purposes and public interest.
Section II. OBLIGATIONS OF THE ORPORATION
Article 11.-
1. The Corporation has the duty to receive and efficiently use, maintain and develop the capital allocated by the State, including the part of the capital investment in other enterprises; accept and efficiently use the natural resources including land, and other sources assigned by the State to realize the targets in business, production, development, processing and marketing of coffee, and the tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the obligation:
a/ To collect or pay the debts recorded in the property balance of the Corporation at the time of its establishment.
b/ Pay the international credits received by the Corporation by decision of the Government.
c/ To pay the credits directly borrowed by the Corporation or borrowed by its member units with guaranty from the Corporation and under trust contracts if these units are unable to pay.
Article 12.- The Corporation has the following tasks in managing its business operations:
1. To register for business and conduct its business in accordance with the registration. To take responsibility before the State for the results of its operations and before the customers and law for its products and services;
2. To work out its development strategy, its five-year and annual plans, its plans for investment in production and business development of the Corporation in conformity with the orientation for the development of the coffee industry of the State and the demand of the market;
3. In cooperation with the Vietnam Coffee and Cacao Association to guide the production, development, processing and marketing of coffee products in the whole country, and to unify the exportation of coffee by its member units in conformity with the export regulation of the Corporation;
4. To sign and organize the implementation of economic contracts signed with its partners;
5. To meet the need of the market, and achieve stabilization of prices for the coffee growers as prescribed by the State;
6. To renew and modernize the technology and mode of management; to use the income generated by the assignment of property to re-invest, renew the equipment and technology of the Corporation;
7. To perform its obligations toward the laborers as prescribed by the Labor Code, and ensure the participation of the laborers in the management of the Corporation;
8. Together with the member units, the Corporation shall have to care for the socio-economic development in the areas where its member units are located, with special attention to the areas inhabited by people of ethnic minorities, the newly reclaimed areas, the remote areas, and areas with difficult access where the people's life still meet with many hardships; and to build up economic and cooperative relations in investment, technical application, promotion of farming and expansion of coffee growing with units outside the Corporation, especially coffee growing by the population, in the gardens and on the hills, thus contributing to the elimination of famine and alleviation of poverty. The Corporation shall take part in the improvement of the ecology through the regreening of bare hills and mountains, thus helping to increasing coffee export;
9. To carry out the regulations of the State with regard to the protection of natural resources and the environment, national defense and security;
10. To abide by the regime of statistical and accountancy reporting and periodical reporting as prescribed by the State, and also the regime of irregular reporting at the request of the representative of the owner, and take responsibility for the accuracy of the reports;
11. To submit to the control of the representative of the owner; to abide by the regulations concerning the inspection by the financial agency and other authorized State agencies as prescribed by law.
Article 13.-
1. The Corporation has the duty to correctly carry out the regime and other regulations on the management of capital, property, the various funds, book-keeping, cost accounting, the audit regime and other regimes prescribed by the State, and to take responsibility for the accuracy of its financial operations.
2. The Corporation has the duty to make public its annual financial reports and other information so that a correct and objective evaluation can be made of its operations as prescribed by the Government.
3. The Corporation shall have to fulfill its obligation of paying taxes and other remittances to the State budget as prescribed by law. In case the property mobilized by the Corporation among its member units is recorded in the form of increase or decrease of capital, the Corporation shall not have to pay registration tax. The semi-finished products transferred internally among the member units in order to continue finishing, or the services mutually conducted by the member units in service of production shall not have to pay turnover tax.
Chapter III
THE MANAGING BOARD, THE CONTROL COMMISSION
Article 14.-
1. The Managing Board performs its function of managing the operations of the Corporation, and takes responsibility before the Government for the development of the Corporation in accordance with the tasks assigned by the State.
2. The Board has the following powers and tasks:
a/ To receive capital (including debts), land, natural resources and other sources assigned to the Corporation by the State.
b/ To examine and approve the plans proposed by the General Director concerning the allocation of capital and other resources to the member units, and the plan for the regulation of capital and other resources among the member units; to control and supervise the realization of these plans.
c/ To control and supervise all activities of the Corporation; the utilization, preservation and development of the capital and other sources assigned; the realization of the resolutions and decisions of the Managing Board and the regulations of law; and the discharge of the obligations toward the State.
d/ To adopt the proposals of the General Director to be submitted to the Prime Minister for ratification concerning the strategy, planning and plan for long-term development, the five-year plans of the Corporation; decide the annual targets and plan of the Corporation, and report them to the Prime Minister.
e/ To organize the examination and submit to the authorized agency for adoption the plans of investment, new investment projects, projects of investment in cooperation with foreign parties with capital managed by the Corporation.
f/ To submit to the Prime Minister for approval, and in case of accreditation by the Prime Minister, decide the joint venture projects with foreign countries as provided for by the Government; to decide the joint venture projects in the country and other economic contracts of great value. To submit to the Head of the authorized State agency for approval the investment in the projects of Group A. If empowered, it shall decide projects of Group C and a number of projects in Group B. It can empower the General Director or the Directors of its member units to approve the small investment projects. It ratifies the plan for organizing the management and business activities of the Corporation presented by the General Director. It may propose the establishment, splitting, merger or dissolution of member units as prescribed by law.
g/ To issue and supervise the implementation of the economic and technical norms and criteria, including unit price of wages, unit prices and norms in specialized construction, circulation fees in export-import, product criteria, trade marks, within the Corporation at the proposal of the General Director and on the basis of the common regulation of the branch and of the country.
h/ To work out and submit to the Prime Minister for approval the Statute on organization and operation of the Corporation, and the amendments and supplements to the Statute. To approve the Statutes and the Regulations on organization and operation of the member units, and the amendments or supplements to these Statutes and Regulations at the proposal of the General Director. It can decide to open branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad in accordance with the procedures defined by law.
To elaborate the Financial Regulations of the Corporation on the basis of the Model Financial Regulations published by the Ministry of Finance, and submit it to the Ministry of Finance for approval before the issuance.
i/ With regard to the personnel of the managing and executive apparatus of the Corporation:
- To propose the Head of the agency accredited by the Prime Minister to submit to the Prime Minister for decision to appoint, dismiss, commend or discipline the General Director.
- To propose the Head of the agency accredited by the Prime Ministry to appoint, dismiss, commend or discipline the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation.
- To appoint, dismiss, commend or discipline the Directors of the member units at the proposal of the General Director; decide the total personnel of the managerial and operational apparatus of the Corporation, and may readjust it when necessary at the proposal of the General Director.
j/ To adopt the plan proposed by the General Director concerning the founding and utilization of the centralized funds corresponding with the business and financial plans of the Corporation.
k/ To examine the plans for capital mobilization (in all forms) and guarantee the borrowings and liquidation of property of the member units, to decide or submit to the Prime Minister for decision, according to the principles mentioned in Item 4, Article 37 of this Statute.
l/ To adopt the quarterly, six-month and annual operational report of the Corporation, and the annual synthetic financial report (including the property balance) of the Corporation and the member units presented by the General Director, and request the General Director to make public the annual financial report as prescribed by the Ministry of Finance.
m/ To issue the Regulation on the safeguard of business secrecy, internal economic information and State secrets as prescribed by law, for uniform application in the entire Corporation.
3. The Managing Board comprises 5 members to be appointed and dismissed by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Agriculture and Food Industry. The criteria of the persons to be nominated as members of the Managing Board shall comply with the provision in Article 32 of the Law on State Enterprises.
4. The Managing Board shall comprise a number of full-time members, including the President of the Board, a member who is also Chairman of the Control Commission, and a number of half-time members who are specialists operating in the domains of economy, finance, business management and law.
5. The President of the Managing Board must not be also General Director of the Corporation.
6. The term of office of the members of the Managing Board is five (5) years. A member of the Managing Board may be re-appointed. He/she may also be dismissed and replaced in the following cases:
a/ Law-breaking, or violation of the Statute of the Corporation.
b/ He/she has proved to be incapable of assuming the task assigned, as suggested by at least two thirds of the incumbent members of the Managing Board.
c/ He/she asks to withdraw for plausible reasons.
d/ There is a decision to assign them to another task.
7. The President of the Managing Board has the duty to organize the implementation of the tasks and powers of the Board stipulated in Item 2 of this Article.
8. Working regime of the Managing Board:
a/ The Managing Board shall adopt the system of collective work. It shall meet regularly every quarter to examine and decide questions under its jurisdiction and responsibility. When necessary, it can convene extraordinary meetings to resolve urgent questions of the Corporation at the proposal of the President of the Managing Board, or the General Director, or the Chairman of the Control Commission, or more than 50% of members of the Managing Board.
b/ The President of the Managing Board shall convene and preside over all the meetings of the Board. When he is absent for a plausible reason, he shall empower a member in the Board to chair the meeting on his behalf.
c/ The meetings of the Managing Board shall be valid only when at least two thirds of the members are present. The documents to be discussed at the meetings must be sent to all the members of the Board and the invited persons at least five days in advance. The contents and conclusions of the meetings of the Managing Board must be recorded in written minutes to which all the members present at the meetings must affix their signatures. Any resolution or decision of the Managing Board shall be valid only when they receive the approval by vote of more than 50% of the members of the Board. A member of the Managing Board may have his or her reservations about the resolutions or decisions.
d/ When the Managing Board meets to examine questions related to the development strategy, the planning and the five-year and annual plans, the major investment projects, the projects of joint venture with foreign countries and the annual financial reports, and to issue the systems of economic, or the technical norms and criteria of the Corporation, it must invite the authorized representatives of the concerned ministries and branches. In case the meeting deals with an important question related to the local administration, it must invite the representative of the People's Committee at the provincial level. In case the issue relates to the interest and obligations of the laborers in the Corporation, the Managing Board shall have to invite a representative of the Trade Union of the coffee service. These representatives may speak but do not take part in the voting. When they discover that the resolutions or decisions of the Managing Board are damaging the common interests, they may send a written petition to the Managing Board and at the same time report to the Heads of the agencies which they represent, so that they may examine and settle the question according to their competence. If necessary, the Heads of these agencies may report the question to the Prime Minster.
e/ The resolutions and decisions of the Managing Board are binding on the whole Corporation. In case the opinion of the General Director differs from the resolution or decision of the Managing Board, the General Director may express his reservations and submit it to the authorized State agency for settlement. Pending the resolution of the authorized State agency, he still has to abide by the resolution and decision of the Managing Board.
f/ The operational expenditures of the Managing Board and the Control Commission including wages and allowances of the members of the Managing Board, the members of the Control Commission and the specialists assistants, shall be accounted for in the managerial fees of the Corporation. The General Director shall have to assure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board and the Control Commission.
Article 15.- Assisting body of the Managing Board:
1. The Managing Board uses the operational apparatus and the seal of the Corporation to carry out its tasks.
2. The Managing Board is assisted by from 5 specialists who work on a full-time basis.
3. The Managing Board shall set up the Control Commission to help it in the inspection and supervision of the operational activities of the General Director, the assisting apparatus of the Corporation and the member units of the Corporation in their operational and financial activities, in the implementation of the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board, and in the observance of State law.
Article 16.- Interests and responsibilities of the members of the Managing Board:
1. The full-time specialists shall receive their basic wages according to the wage scheme of State employees, and their wages according to the regime of wage distribution in a State enterprise as prescribed by the Government, and shall receive bonuses corresponding to the results of the operations of the Corporation.
The half-time members shall receive responsibility allowances and bonuses as prescribed by the Government.
2. Members of the Managing Board:
a/ Under no circumstances shall they place themselves in a position that might restrict the observance of honesty and public mindedness, or provoke contracdictions between the interests of the Corporation and personal interests.
b/ Under no circumstances shall they abuse their powers for personal interests, or take any action of usurping the business opportunities of the Corporation, or damaging the interests of the Corporation.
c/ Under no circumstances shall they take actions beyond the powers of the Managing Board prescribed in this Statute.
3. The members of the Managing Board who are the President of the Board or General Director of the Corporation, are not allowed to use his title to set up a private enterprise, a limited liability company, or a stock company. They shall not hold managerial or executive posts in such economic units. They are also forbidden to entertain economic contract relations with units in which their spouses, parents or children hold managing or executive posts.
4. The spouse, parents and siblings of the President of the Managing Board and the General Director shall not hold the posts of Chief Accountant or Cashier at the Corporation and its member units.
5. The members of the Managing Board shall have to take collective responsibility before the Prime Minister and the law for all its resolutions and decisions. In case they fail to accomplish the tasks assigned, violate the Statute of the Corporation, take wrong decisions or abuse power to cause damage to the Corporation and the State, they shall have to take responsibility and make material compensations for the damage caused by them as stipulated by law.
Article 17.- The Control Commission:
1. The Control Commission shall comprise five members headed by a member of the Managing Board as assigned by the Board. The four others are appointed, dismissed, commended or disciplined by the Managing Board. One member is an accountancy specialist, another shall be presented by the Congress of workers and employees of the Corporation, another presented by the Minister of the controlling Ministry, and the fourth presented by the Director General of the General Department of State Capital and Property Management at the Enterprises.
2. A member of the Control Commission must not be a spouse, a parent or sibling of the General Director, the Deputy General Director or the Chief Accountant of the Corporation, and must not cumulate any other responsibly in the executive apparatus of the Corporation, or any other posts in the member enterprises of the Corporation, or other enterprises in the same economic-technical branch as the Corporation.
3. A member of the Control Commission must:
a/ Be a specialist in accountancy and audit, economy, in the coffee industry and have a deep knowledge of law.
b/ Have at least five years of experience in the various specialties.
c/ Have no previous convictions related to economic activities.
4. The term of office of the members of the Control Commission is five years. In the process of work, they may be replaced if they fail to accomplish their tasks.
5. The members of the Control Commission shall receive wages and bonuses to be decided by the Managing Board according to the common regime of the State.
Article 18.- Tasks, powers and responsibilities of the Control Commission:
1. To carry out the tasks assigned by the Managing Board in controlling and supervising the executive activities of the General Director, the assisting apparatus and the member units of the Corporation in their financial activities and in their implementation of law, the Statute of the Corporation, and the resolutions and decisions of the Managing Board.
2. To report to the Managing Board periodically every quarter and every year and on specific affairs, concerning the results of its control and supervisory work; to detect and report in time to the Managing Board any irregular activities and signs of law-breaking within the Corporation.
3. Not to disclose the results of control and supervision unless permitted by the Managing Board. To take responsibility before the Managing Board and law for any act of deliberate ignorance or cover-up for the law breaking acts already detected.
Chapter IV
THE GENERAL DIRECTOR AND THE ASSISTING APPARATUS
Article 19.-
1. The General Director shall be appointed, dismissed, commended and disciplined by the Prime Minister at the proposal of the Managing Board to the Minister of the controlling ministry and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel who shall then submit it to the Prime Minister. The General Director is the legal person representative of the Corporation and takes responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for directing the operations of the Corporation. The General Director holds the highest executive authority in the Corporation.
2. The Deputy General Director assists the General Director in running one or a number of domains of activity of the Corporation as assigned or empowered by the General Director. He takes responsibility before the General Director and law for the tasks assigned or delegated by the General Director.
3. The Chief Accountant of the Corporation assists the Director General in directing and organizing the conduct of accountancy and statistical work of the Corporation. He has the powers and tasks prescribed by law.
4. The Office and the professional and specialized sections shall provide consultancy for and assist the Managing Board and the General Director in managing and directing the operations.
Article 20.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the Managing Board, to sign the reception of capital (including debts), land, natural resources, and other sources assigned by the State for management and utilization, according to the objectives and tasks which the State has assigned to the Corporation. To assign the resources entrusted by the State to the member units of the Corporation according to the plan already ratified by the Managing Board. To suggest to the Managing Board to adjust the capital and other sources when reassigning them to the member units and adjusting them by increasing or decreasing the capital when there is a change in the tasks.
2. To make effective use of, and preserve and develop the capital under the plan already ratified by the Managing Board. To work out the plan for capital mobilization, submit it to the Managing Board for approval, and organize the implementation of that plan. To carry out and direct the Financial Company of the Corporation to carry out the capital mobilization and lending, in service of the capital need of the Corporation and the member units.
3. To work out the development strategy, the long-term annual plans, the program of action for the protection and exploitation of the natural resource of the Corporation, the plan of production and business, projects for new investment and in-depth investment, investment projects in cooperation with foreign countries, the joint venture program, business cooperation of the member units, plans for personnel training within the Corporation, and measures for the realization of economic contracts of major value to submit to the Managing Board for examination and decision, or to the subsequent submission to the authorized State agencies for decision. To organize the realization of the strategy, plans, programs, projects and measures already approved.
4. To run business activities of the Corporation, take responsibility for the results of the Corporation business, to carry out the tasks assigned by the State to the Corporation; to take responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and the law for the stabilization of prices for the coffee growers as prescribed by the State.
5. To work out and submit to the Managing Board for approval the economic and technical norms, the circulation fees in export-import, products criteria, wage unit price, and the unit prices and norms in specialized construction, in accordance with the common regulations of the coffee service and of the State. To organize the implementation and control of the implementation of these norms, criteria and unit prices within the whole Corporation.
6. To propose to the Managing Board to submit to Head of the State agency empowered by the Prime Minister to appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy General Director and the Chief Accountant of the Corporation; to propose to the Managing Board to appoint, dismiss, commend and discipline the Directors of the member units. To appoint, dismiss, commend, and discipline the Deputy Directors and Chief Accountants of the member units, the Directors of dependent units of the member units and equivalent posts, at the proposal of the Directors of the member units. To appoint, dismiss, commend and discipline the Heads and Deputy Heads of the sections and of the Office of the Corporation.
7. To work out and submit to the Managing Board for approval the total personnel of the managing apparatus of the Corporation, and the adjustment plan in case of a change in the organization and personnel of the managing apparatus of the Corporation and of the member units; to establish and personally direct the assisting apparatus; to control the implementation of the decisions on the personnel of the managing apparatuses of the member units; to submit to the Managing Board for approval the Statutes, and Organizational and Operational Regulations of the member units elaborated by the Directors of these units; to ratify the plan for establishing, reorganizing and dissolving the dependent units of the member units proposed by the Directors of the member units.
8. To work out and submit to the Managing Board for approval the regulations on labor, wages, commendations and discipline applied within the Corporation.
9. To organize the running of the Corporation's affairs according to the resolutions and decisions of the Managing Board; to report to the Managing Board and the authorized State agencies the results of the business operations of the Corporation, including the quarterly, half-year and annual reports, the general financial report, and the property balance of the Corporation.
The general financial report must be clearly divided into two parts, one concerning the centralized accounting of the Corporation, and the other the accountings of the independent-accounting member units. It must be submitted to the Managing Board for adoption. The general financial report must be based on the documents already certified by the legal audit agencies;
10. To carry out and control the carrying out by the member units of the tax payment obligation and other payments as prescribed by law and the State. To draw up the plan for distribution of the after-tax profits of the Corporation, and submit it to the Managing Board for approval as provided for by the State;
11. o supply fully all the documents requested by the Managing Board and the Control Commission. To prepare documents for the meetings of the Managing Board;
12. To place himself/herself under the control and supervision of the Managing Board, the Control Commission and the other authorized State agencies in the realization of his/her executive duties;
13. To have the right to apply measures exceeding his/her jurisdiction in emergency cases (such as natural calamities, enemy sabotage, fires, accidents), and to take responsibility for his/her relevant decisions; at the same time, to report immediately to the Managing Board and the authorized State agencies for subsequent solution.
Chapter V
THE COLLECTIVE OF LABORERS IN THE CORPORATION
Article 21.- The Congress of Workers and Employees of the Corporation is the direct forum for the laborers to take in the management of the Corporation. The Congress has the following rights:
1. To discuss the elaboration of the collective labor bargain for the representative of the collective of laborers to negotiate and sign it with the General Director.
2. To discuss and adopt the regulations for the utilization of the funds directly related to the interests of the laborers in the Corporation.
3. To discuss and make suggestions to the planning, plan, the evaluation of the result of business, to propose measures for labor protection and improvement of the working conditions, the material and spiritual living conditions, and the environmental hygiene, as well as to the training and re-training of laborers in the Corporation.
4. To present candidates to the Managing Board and the Control Commission.
Article 22.- The Congress of Workers and Employees is organized and operates under the guidance of the Vietnam General Confederation of Labor.
Chapter VI
MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 23.-
1. The Vietnam National Coffee Corporation has its member units which are independent-accounting State enterprises, dependent-accounting units and non-business units (see list in attached Appendix).
2. The member units of the Corporation have their own seals, are allowed to open their accounts at the State treasury and banks in conformity with their modes of accounting.
3. The member units of the Corporation which are independent-accounting units and dependent-accounting units shall have their own organization and operating Statutes. The non-business units of the Corporation shall have their own organizational and operating Statutes. These Statutes and Regulations have to be ratified by the Managing Board in conformity with law and the Statute of the Corporation.
4. The member units of the Corporation shall have to join the local administration in socio-economic development, in safeguarding common security and order in the area, and in the strictly observance of the rules and regulations of the localities in conformity with law.
Article 24.- With regard to the member units which are independent-accounting State anterprises:
1. The independent-accounting State enterprise in the Corporation has the right to business and financial autonomy, is bound in interest and duties to the Corporation according to the regulations in this Statute.
2. The Managing Board and the General Director of the Corporation have the following rights over the member units which are independent-accounting enterprises:
a/ To empower the enterprise Director to manage and run the operations of the enterprise in conformity with the Statute of the enterprise already ratified by the Managing Board of the Corporation. The Director shall take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation for the activities of his/her enterprise;
b/ To appoint, dismiss, commend and discipline the Director, Deputy Director(s) and the Chief Accountant.
c/ To ratify the plans, to inspect the execution of the plans, the financial statement, and the liquidation of properties; to define the level to be deducted for the reward and welfare funds of the enterprise according to the financial statute of the Corporation.
d/ To deduct part of the capital depreciation fund and the after-tax profit according to the financial statute of the Corporation in order to establish centralized funds of the Corporation for use in reinvestment and the execution of the investment projects at the member units.
e/ To ratify the plans and programs for expanded investment and in-depth investment, joint venture, retrieval of part of the capital, assignment of stocks under the management of the Corporation held by the various member enterprises.
f/ To regulate the financial sources, including foreign exchange reserves, among different member units aimed at achieving the highest results in the use of capital in the whole Corporation, and on the basis of ensuring that the total assets of the enterprises from which part of the capital has been withdrawn shall not be lower than the total debts plus the prescribed capital of the enterprise which has been readjusted correspondingly with the tasks or size of this enterprise.
g/ To ratify the forms of wage payment, wage unit price and other measures aimed at ensuring the livelihood and the working conditions for the workers and employees of the enterprise.
h/ To expand or reduce the scope of business operation of the member enterprise under the common development strategy of the Corporation.
i/ To ratify the Organizational and Operational Statute of the enterprise, including the assignment of the power to the Director of the enterprise concerning the organization of the managing apparatus of the enterprise; recruitment, commendation, promotion and discipline of workers and employees; the level of credits (borrowing, lendings, buyings and sellings with delayed payments); buying and selling of fixed assets; buying and selling of stocks of the stock companies, buying and selling of patents of inventions, innovations and technological transfers; taking part in joint venture units and economic associations; and other issues related to the autonomy of a State enterprises as defined by the Law on State Enterprises.
j/ To control the operations of the enterprise, and ask it to report on the financial situation and the results of its business operations.
Article 25.- The members of the Corporation which are independent-accounting enterprises have the right to financial and business autonomy, and take responsibility for the debts and commitments within the capital managed and used by the enterprises. More concretely.
1. In the development investment strategy:
a/ The enterprise is assigned or accredited to organize the realization of the development investment projects according to the plan of the Corporation. The enterprise shall be allocated sources by the Corporation to carry out the projects.
b/ The enterprise can invest on its own in the development projects outside the projects directly managed by the Corporation. In this case, it shall mobilize fund by itself and take financial responsibility.
2. In business activities, the enterprise shall draw up and organize the implementation of its own plan on the basis of:
a/ Ensuring the norms, targets and objectives as well as the major balances, the main technical and economic norms (including unit price and prices) of the enterprise in accordance with the overall plan of the Corporation.
b/ The plan of business expansion based on the optimum use of all resources in the possession of the enterprise or mobilized by itself in conformity with the needs of the market.
3. In financial operations and economic accounting:
a/ The enterprise shall be assigned part of the capital and other resources allocated by the State to the Corporation which is reassigned by the Corporation to the enterprise. The enterprise has the duty to preserve and develop the capital and these resources.
b/ The enterprise is entitled to mobilize fund and other credit sources as prescribed by law in order to carry out its business plan and development investment plan.
c/ The enterprise is entitled to establish its own fund for capital construction investment fund, the production expansion fund, the reward fund, the welfare fund, and the financial reserve fund as prescribed by the financial regulations of the Corporation. The enterprise has the duty to deduct its budget to contribute to the centralized funds of the Corporation, and is entitled to use these funds as defined in the Statute of the Corporation and the decisions of the Managing Board.
d/ The enterprise shall have to pay taxes and fulfill other financial obligations (if any) to the State as prescribed by law.
e/ The enterprise may be empowered by the Corporation to carry out contract with customers inside and outside the country on behalf of the Corporation.
4. In the domain of organization, personnel and labor:
a/ The enterprise may propose to the Corporation to consider and decide, or it may be empowered by the Corporation to establish, reorganize, or dissolve the dependent units, and organize the managing apparatus of the enterprise as defined in the Status of the Corporation and the enterprise's own Statute.
b/ In the framework of the payroll allowed by the Corporation, the enterprise is entitled to recruit and appoint, use or lay off the employees in its managing and business apparatus. The appointment or dismissal of the posts in the managing apparatus of the enterprise and its dependent units as well as the designing and application of the wage and salary system shall comply with the assignment of power of the Corporation as defined in this Statute.
c/ The enterprise has the responsibility to care for the development of the manpower resource in order to ensure the realization of the development strategy and the business tasks of the enterprise; to care for the improvement of the working and living conditions of the laborers according to the Labor Code and the Law on Trade Union.
Article 26.- The members which are dependent-accounting units:
1. They have the right to financial and business autonomy as assigned by the Corporation, and are bound in obligation and interests to the Corporation. The Corporation takes final responsibility for the financial obligations arising from the commitments of these units;
2. They are entitled to sign economic contracts, take the initiative in undertaking business, financial, organizational and personnel activities as assigned or empowered by the Corporation. The powers and tasks of the dependent-accounting units are concretized in their Organizational and Operational Statutes ratified by the Managing Board.
Article 27.- The non-business units have their own Organizational and Operational Statutes ratified by the Managing Board. They adopt the regime of covering expenditures with revenues, are entitled to create their own sources of revenues from the carrying out of services, contracts on scientific research and training for units inside and outside the country; are entitled to the distribution of the reward and welfare funds according to the prescribed regime. In case this distribution is lower than the average of the Corporation, they may be compensated by the reward and welfare funds of the Corporation.
Article 28.-
1. The Financial Company is an independent accounting member enterprise of the Corporation, operating under law and the guidance of the Governor of the State Bank, and according to the Organizational and Operational Statute ratified by the Managing Board and under the direction of the General Director of the Corporation.
2. The Financial Company is entrusted with the task of mobilizing and lending capital to meet the needs in capital of the Corporation and member units through preferential credit loans of the Government, commercial credits of the banks and financial institutions inside and outside the country. It can issue bonds and stocks, enterprise bonds, construction project bonds, buy and sell valuable papers and vouchers as prescribed by law; mobilize idle capital of the units in the coffee industry and among the workers and employees of the Corporation.
3. The Financial Company also mobilizes funds for the investment projects of the Corporation, and performs other services as prescribed by Statute of the Corporation and the Financial Company Statute within the Corporation issued by the State Bank. With regard to major projects, the investors shall directly sign contracts while the Financial Company performs the service function.
4. The units shall use the capital of the Financial Company on the principle of borrowing and repaying, apply the regime of internal interest rate proposed by the Financial Company and ratified by the General Director of the Corporation with the accreditation of the Managing Board.
Chapter VII
MANAGEMENT OF THE CAPITAL ONTRIBUTED BY THE CORPORATION AND MEMBER ENTERPRISES TO OTHER ENTERPRISES
Sction I. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION TO OTHER ENTERPRISES
Article 29.- With regard to the capital contributed by the Corporation to other enterprises, the Managing Board of the Corporation has the following rights and obligations:
1. To adopt the plan for capital contribution worked out by the General Director in order to decide according to the powers as assigned in Point 2, Item 2, Article 14 of this Statute;
2. At the proposal of the General Director, to appoint, dismiss, commend and discipline the person directly managing the capital of the Corporation at the enterprise to which the Corporation has contributed capital;
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the Corporation to other enterprises; take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the capital already contributed; collect profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises.
Article 30.- Rights and obligations of the persons directly managing the capital contributed by the Corporation to other enterprises:
1. To hold managerial and executive posts at the enterprises having capital contributed by the Corporation under the Statute of the enterprise concerned;
2. To monitor and supervise the operations of this enterprise;
3. To observe the regime of reporting and take responsibility before the Managing Board of the Corporation for the efficiency in the utilization of the capital contributed by the Corporation to this enterprise.
Section II. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY AN INDEPENDENT - ACCOUNTING MEMBER ENTERPRISE TO OTHER ENTERPRISES
Article 31.- An independent-accounting member enterprise can contribute capital to other enterprises as designated by the Corporation. With regard to the capital contributed by the enterprise to other enterprises, the Director has the following rights and obligations in managing this capital:
1. To work out the program of capital contribution for the General Director to submit to the Managing Board of the Corporation for approval;
2. To appoint, dismiss, commend and discipline the persons directly managing the capital at other enterprises where the enterprise has contributed capital;
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the enterprise; to take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the capital already contributed; to collect the profits from the capital contributed by the enterprise to other enterprises.
Article 32.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the enterprise to other enterprises:
1. To assume various managerial and executive posts at the enterprise where his/her enterprise has contributed capital under the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the business operations of the enterprise where his/her enterprise has contributed capital;
3. To observe the regime of reporting defined by the Director; to take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation and the Director concerning the efficiency in the utilization of the capital contributed by his/her enterprise to the enterprise where he/she is assigned to managerial or executive post.
Section III. JOINT VENTURE ENTERPRISES
Article 33.- The joint venture enterprises shall operate in coffee production, processing and business and conducting accounting under the Law on Foreign Investment in Vietnam, the Statute on Joint Venture Enterprises and the resolutions of the Council of Joint venture Enterprises to which the Vietnam National Coffee Corporation is a party. This joint venture enterprise takes direct responsibility for the discharge of obligations under Vietnam law.
Chapter VIII
FINANCE OF THE CORPORATION
Article 34- The Corporation performs the regime of general accountancy, financial autonomy in business in conformity with the Law on State Enterprises, other provisions of law, the Statute and Financial Regulations of the Corporation
Article 35.-
1. The prescribed capital of the Corporation is composed of:
a/ The capital assigned by the State at the time of the founding of the Corporation;
b/ Additional investment by the State (if any);
c/ Deduction from the after-tax profit to supplement the capital as currently prescribed by the Financial Regulations of the Corporation;
d/ Other sources (if any);
2. At each increase or decrease of capital, the Corporation shall have to adjust in time its capital in the balance of property, and make public the capital of the Corporation after readjustment.
Article 36.-
1. The Corporation may establish and use centralized funds to ensure high efficiency of the development process of the Corporation.
2. The centralized funds of the Corporation are established according to the Statute of the Corporation, the Financial Regulations of the Corporation and by decision of the Managing Board. They comprise:
a/ The development investment fund, established from the capital depreciation funds and the deduction of profits of the member units as prescribed by the Ministry of Finance, the profits from the capital contributed by the Corporation to the enterprises, and other sources.
The capital depreciation funds and the profit from reinvestment of the dependent-accounting units of the Corporation are concentrated at the Corporation for investment according to the annual plan.
If the Corporation mobilizes capital depreciation funds of the independent-accounting member units, it shall have to observe the principle of borrowing and repayment and at the internal interest rate ratified by the General Director with the accreditation of the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance.
b/ The centralized scientific research and training fund for allocation to the units entrusted with scientific research, training and retraining in the whole Corporation is formed by the deduction from the production development funds of the member units and the training allocations from the State budget (if any), and other sources, including those collected by the non-business units of the Corporation from the realization of their services and scientific research and training contracts signed with the enterprises and non-business units inside and outside the country.
c/ The financial reserve fund, the reward fund, the welfare fund are founded under the direction of the Ministry of Finance. The concrete level of reduction and remittance of the above funds and their use are defined in the Financial Regulations of the Corporation.
Article 37.- Financial autonomy of the Corporation:
1. The Corporation operates on the principle of financial autonomy, self-balancing of its revenues and expenditures. It has the responsibility to preserve and develop the various business capital sources, including the capital contributed to other enterprises.
2. It takes the responsibility of paying the debts recorded in the property balance of the Corporation and other financial commitments, if any;
3. It supervises the financial operations in the whole Corporation.
4. All credit relations (borrowing, lending, buying and selling of goods with delayed payment, guarantee) between the Corporation and the partners outside the Corporation must comply with the assigned norms for each borrowing as prescribed by the Ministry of Finance.
5. The Corporation shall have to draft, submit and register the financial plan and the financial reports and the property balance of the Corporation to the authorized State agencies, and submit its annual general financial accounts to the Ministry of Finance. The latter shall control and notify the annual general financial accounts of the Corporation.
6. The Corporation shall have to pay the taxes and other remittances under the current law and according to the Financial Regulations of the Corporation, with the exclusion of the taxes already paid by the member units. It is entitled to use the profits after fulfilling its tax duties toward the State as currently prescribed.
7. The profit earned by the Corporation or member units from the capital they contributed to other enterprises shall not be subject to profit tax, if these enterprises have paid profit tax before the dividends are apportioned to the capital contributors.
8. The financial operations of the member units of the Corporation, and the relationship in financial operation between the Corporation and the member units shall be effected in conformity with the Statute and Financial Regulations of the Corporation.
9. The material responsibility of the Corporation in its business relations and in civic relations is limited to the total capital of the Corporation made public at the latest point of time.
10. The Corporation has to seriously observe the Ordinance of Accountancy and Statistics, the current regime of accountancy and financial reports for State-owned enterprises.
11. The Corporation places itself under the control and supervision in financial matters and business operations by the authorized State agencies as prescribed by law.
Chapter IX
RELATIONS BETWEEN THE ORPORATION AND THE STATE AGENCIES AND THE LOCAL DMINISTRATION
Article 38.- Relation with the Government:
1. To observe law, seriously carry out Government regulations related to the Corporation and the State enterprises;
2. To carry out the development plans and strategy of the Corporation in the master plan and strategy of development of the service and territorial development of the State;
3. To observe the regulations on the founding, splitting, merger and dissolution and the policies on organization and personnel, and the regimes on financial, credit, tax and revenue policy regimes, and the regimes on accountancy and statistics;
4. To submit to the control and inspection regarding the observance of law, undertakings, policies and regimes of the State at the Corporation;
5. To be entitled to make proposals on solution regarding the mechanism and the managerial policy of the State concerning the Corporation;
6. To be entitled to manage and use capital, properties, land and other resources assigned by the State in order to carry out the business duties and to have the obligation to preserve and develop these resources;
7. To benefit the regimes of allowances and subsidies and other regimes as provided for by the Government.
Article 39.- Relation with the Ministry of Finance:
1. The Corporation submits to the State management from the Ministry of Finance in the following domains:
a/ The Corporation must abide by the financial, accounting and tax regimes and the regime of the planning and accounting apparatus.
b/ It must submit to the regime of financial audit and internal audit within the Corporation;
2. The Ministry of Finance is the agency assigned by the Government to carry out a number of functions of the owner of the Corporation in the following domains:
a/ Determination of the capital, natural resources and other resources assigned by the State to the Corporation for management and use;
b/ Inspection of the effective use, preservation and development of the capital and other resources assigned to it during the process of operation reflected in the annual financial statement;
c/ Ratification of the annual general financial statement of the Corporation.
d/ Promulgation of the Financial Regulations applied to the Corporation, and ratification of the Financial Regulations of the Vietnam National Coffee Corporation;
3. The Corporation shall submit to the control and inspection in the financial and other domains of the Ministry of Finance;
4. The Corporation is entitled to propose solutions, mechanisms and policies regarding financial and credit domains and other matters related to the Corporation. It may propose the Ministry of Finance to ratify and organize the transfer of properties of great value, the contribution of capital to the investment cooperation projects with foreign countries and other economic sectors, the above norm credit relations, the implementation of the financial obligations, the distribution of after tax profits, the dissolution and liquidation of properties of the Corporation, the supplementation of the State budgetary capital to the Corporation.
Article 40.- Relations with the Ministry of Agriculture and Food Industry:
1. With its function of State management for economic and technical service, the Ministry of Agriculture and Food Industry shall regulate the Corporation on the following questions:
a/ To issue product criteria, technological norms, including imported detached and complete equipment, technical-economic criteria, and to directly inspect and supervise the Corporation in the realization of these criteria and norms.
b/ To work out and issue the planning and orientation for technical-economic development of the service, and to directly control the Corporation in the realization of these regulations.
c/ The Corporation shall have to carry out the above regulations of the Ministry of Agriculture and Food Industry, and may make suggestions to the Ministry regarding the above questions.
2. With the task assigned by the State to carry out a number of functions of the owner, the Ministry of Agriculture and Food Industry shall direct the work of the Corporation in these domains:
a/ Together with the agency accredited by the Prime Minister, it shall prepare for submission to the Prime Minister to appoint, dismiss, commend and discipline the members of the Managing Board and the General Director of the Corporation;
b/ To appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy General Directors of the Corporation according to the modalities of appointment and dismissal of officials defined by the Prime Minister. To nominate the representative of the Ministry to join in the Control Commission of the Corporation;
c/ To take part in the allocation of capital and other resources to the Corporation, to inspect the activities of the Corporation. The Corporation shall have to make reports as prescribed by the State and other reports at the request of the Ministry;
d/ To direct the Corporation in meeting the demands of the market, and carry out the stabilization of prices for the coffee growers as prescribed by the State;
e/ The Corporation shall also be submit to the control and supervision by the Ministry of Agriculture and Food Industry with the scope of other functions of the Ministry as stipulated by law.
Article 41.- The other Ministries, the other ministerial-level Agencies, the other Agencies attached to the Government, in their capacity as State management agencies, shall influence the work of the Corporation in the following areas:
1. To carry out the technical-economic norms, product criteria, product quality in conformity with the service criteria and related national criteria.
2. To carry out the stipulations on environmental protection.
3. To take part in the evaluation of the investment projects according to the strategy and plan for economic-technical service and planning according to the economic areas.
4. To carry out the stipulations on external relations and import - export.
5. To ensure the realization of the interests and obligations with regard to the laborers as prescribed by law.
6. The Corporation shall submit to the control and supervision of the these agencies in the areas according to the functions assigned by law to these agencies.
Article 42.- Relations with the local administrations at various levels:
With regard to the local administrations at various levels in their capacity as State management agencies along the territorial line, the Corporation shall submit to their State management and observe the administrative regulations, and carry out its obligations toward the People's Councils, the People's Committee at various levels as prescribed by law. At the same time, the local administrations shall at various levels shall create conditions for the Corporation to carry out its socio-economic development program, and to ensure national security and defense.
Chapter X
REORGANIZATION, DISSOLUTION, BANKRUPTCY
Article 43.- The reorganization of the Corporation shall be proposed by the Managing Board. The Minister of Agriculture and Food Industry, and the Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall consider and submit to the Prime Minister for decision.
Article 44.- The Corporation shall be dissolved when the Prime Minister sees no need to maintain it. On its dissolution, the Prime Minister shall set up the Council for the Dissolution of the Corporation. The remaining property of the dissolved Corporation after payment of the debts due under provisions of law shall belong to State ownership.
Article 45.- The reorganization, splitting, merger, dissolution and the organization of new member units of the Corporation shall be proposed by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 46.- When the Corporation and its member units lose their capability of payment of due debts, they shall be dealt with according to the Law on Bankruptcy.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 47.- This Statute applies to the Vietnam National Coffee Corporation. All individuals and member units of the Corporation have to comply with this Statute.
The Statute takes effect from the date of the signing of the promulgation Decree.
Article 48.-
1. Basing themselves on the Law on State Enterprises and this Statute of the Cooperation, the member units of the Corporation shall, depending on their forms of organization, draft their own Statutes or Organizational and Operational Regulations, and the General Director shall submit them to the Managing Board for ratification. The Statutes and Regulations of the member units of the Corporation must be not contrary to this Statute.
2. If the need arises to supplement or amend this Statute, the Managing Board of the Vietnam National Coffee corporation shall submit them to the Prime Minister for decision. If the member units of the Corporation need to amend or supplement their own Statues or their Regulations on organization and operation, the General Director shall have to submit the proposal to the Managing Board for decision.
Article 49.- In case the documents of the Government, the Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government, the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government and the Decision on the Establishment of the Member Enterprises provide otherwise than this Statute, this Statute of the Corporation shall be complied with if the Government so permits.
Article 50.- In the process of implementation, the Vietnam National Coffee Corporation shall sum up its experiences in all areas of activities in order to propose to the Government to decide on the necessary amendments and supplements to this Statute.
 
APPENDIX
(attached to the Statute on Organization and Operation of the Vietnam National Coffee Corporation)
MEMBER UNITS OF THE VIETNAM NATIONAL COFFEE CORPORATION
(at the time of the establishment of the Corporation)
I. MEMBER UNITS WITH INDEPENDENT ACCOUNTING:
1. Plantation No.717.
2. Plantation No.714.
3. Plantation No.716.
4. Coffee Plantation No.715A.
5. Coffee Plantation No.715B.
6. Coffee Plantation No.715C.
7. United Agro-Industrial-Forestry Enterprise No.333.
8. Plantation No.718.
9. Plantation No.719.
10. Coffee Plantation No.720.
11. Coffee Plantation No.721.
12. Plantation No.722.
13. Coffee Plantation No.49.
14. Coffee Plantation No.52.
15. The Tay Nguyen Coffee Material Company.
16. Brick and Tile Enterprise No.20.
17. The Construction and Engineering Enterprise.
18. The Viet-Duc United Coffee Enterprise.
19. United Coffee Enterprise No.331.
20. The Ia Sao Plantation.
21. The Ia Sao Plantation I.
22. The Ia Sao Plantation II.
23. The Ia Cham Plantation.
24. The Ia Grai Plantation.
25. Plantation No.705.
26. The Dac Uy Plantation I.
27. The Dac Uy Plantation II.
28. The Dac Uy Plantation III.
29. The Ea Sim Coffee Plantation.
30. The Chu Quynh Coffee Plantation.
31. The Ea Ktur Coffee Plantation.
32. The Ea Tieu Coffee Plantation.
33. The Ea Chu Cap Coffee Plantation.
34. The Ea H'nin Coffee Plantation.
35. The Viet-Duc Engineering and Construction Enterprise.
36. The D'rao Plantation.
37. The Doan Ket Plantation.
38. The Ea Tul Plantation.
39. The Agricultural Engineering Construction Company.
40. The Irrigation Construction and Transport Enterprise.
41. The Coffee Processing Engineering Enterprise.
42. The Land Reclamation and Field Construction Enterprise.
43. Transportation Enterprise No.331.
44. The Ia Blan Plantation.
45. The Coffee Import-Export Service Company III.
46. The Dac Uy Plantation IV.
47. Plantation No.701.
48. The Dac Uy Agricultural Irrigation Enterprise.
49. The Coffee Processing and Supplying Import-Export Company.
50. The Bien Hoa Coffee Plant.
51. The Agriculture Trade and Tourist Company.
52. The Hanoi Coffee Import-Export Company I.
53. The Coffee Products Supplying and Exposition Company.
54. The Coffee Import-Export Service Company II.
55. The Export Coffee Material Processing and Supplying Company.
56. The Tan Lam Pepper United Enterprise.
57. The EaBa Coffee Plantation.
58. The Buon Kit Coffee Plantation.
59. The Van Hoa Coffee Plantation.
60. The Son Thanh Coffee Plantation.
61. The Lam Dong Coffee Plantation I.
62. The Lam Dong Coffee Company II.
II. NON-BUSINESS UNITS:
1. The Coffee Research and Quality Control Center.
2. The Rehabilitation and Occupational Disease Treatment Center for Coffee Workers.
3. The Ea Kmat Coffee Research Institute.
4. The Coffee Technical and Professional Management School.
5. General Hospital No.333.
6. The Viet-Duc Coffee Hospital.
7. Coffee Hospital No.5.
8. Hospital No.331.-

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 44/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi