Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43-CP NGÀY 13-7-1995 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ khoản 1 Điều 27 của Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam kèm theo Nghị định này.

 

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

(Được phê chuẩn tại Nghị định số 43-CP ngày 13-7-1995 của Chính phủ)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Tổng công ty Cao su Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước gồm các đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, nghiên cứu khoa học, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, tiếp thị, hoạt động trong ngành Cao su. Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất; để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

 

Điều 2.- Tổng công ty có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát quy hoạch vùng trồng cao su, đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguyên liệu; sản xuất sản phẩm cao su và thiết bị, phụ tùng ngành Cao su; cung ứng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu cao su, sản phẩm cao su, vật tư, máy móc, phụ tùng cho ngành Cao su; thực hiện các dịch vụ phục vụ ngành Cao su và tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật.

 

Điều 3.- Tổng công ty có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành;

3. Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý;

4. Con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trong nước và nước ngoài;

5. Bảng cân đối tài sản riêng, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Điều 4.- Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM GENERAL RUBBER CORPORATION, viết tắt là GERUCO (GRC).

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 5.- Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 6.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng Quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.

Điều 7.- Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 

MỤC I. QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 8.-

1.- Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có quyền phân giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã phân giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.

3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, tài nguyên thuộc quyền quản lý của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.

 

Điều 9.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:

1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao;

2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;

3. Đặt chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung;

5. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước;

6. Quyết định khung giá hoặc giá mua, giá bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá;

7. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá công lao động, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;

8. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty;

9. Mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài đến làm việc với Tổng công ty ở Việt Nam; quyết định cử đại diện Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát; đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng Quản trị ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định. Phó Tổng Giám đốc và các chức danh khác trong bộ máy giúp việc; các Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ các đơn vị thành viên Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng Giám đốc quyết định.

 

Điều 10.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:

1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các nguồn vốn, quỹ khác trái mục đích sử dụng thì phải theo nguyên tắc có hoàn trả;

2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại các Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản; tỷ lệ trích, chế độ quản lý và sử dụng các quỹ này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và được quy định trong Quy chế Tài chính Tổng công ty;

4. Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định, để chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần;

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty;

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 11.- Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

 

MỤC II. NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 12.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác Nhà nước giao, để thực hiện mục tiêu kinh doanh và những nhiệm vụ khác được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:

a) Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b) Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;

c) Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.

 

Điều 13.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và các phương án quy hoạch vùng để phát triển cao su, phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường;

3. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;

4. Bảo đảm cân đối lớn của Nhà nước về cao su, đáp ứng nhu cầu cao su trong nước và xuất khẩu, thực hiện bình ổn giá cao su trên thị trường nội địa theo quy định của Nhà nước;

5. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; sử dụng thu nhập từ chuyển nhượng tài sản để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của Tổng công ty;

6. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;

7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan Tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 14.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ.

3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp thuế trước bạ; các bán thành phẩm luân chuẩn nội bộ giữa các đơn vị thành viên Tổng công ty để tiếp tục hoàn chỉnh, các dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên Tổng công ty để phục vụ sản xuất không phải nộp thuế doanh thu.

 

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

Điều 15.-

1. Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Hội đồng Quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;

b) Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng Giám đốc đề nghị về việc phân giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn và các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;

c) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; việc sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

d) Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

đ) Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quản lý;

e) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án nhóm A; được uỷ quyền quyết định đầu tư dự án trồng cao su thuộc nhóm B và quyết định đầu tư các dự án nhóm C; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật;

g) Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia;

h) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê chuẩn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và những sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Quyết định mở chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo thủ tục quy định của pháp luật; xây dựng Quy chế Tài chính của Tổng công ty trên cơ sở Quy chế Tài chính mẫu để trình Bộ Tài chính thông qua trước khi quyết định ban hành;

i) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc; trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

k) Phê duyệt phương án do Tổng Giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;

l) Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), bảo lãnh các khoản vay; thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo các nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 38 của Điều lệ này;

m) Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng Giám đốc trình, và yêu cầu Tổng Giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính;

n) Ban hành nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, do Tổng Giám đốc trình, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

3. Hội đồng Quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

4. Hội đồng Quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, một thành viên kiêm Tổng Giám đốc, một thành viên kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát và một số thành viên kiêm nhiệm là các chuyên gia về lĩnh vực trồng và chế biến cao su, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật.

5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty.

6. Nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm và được thanh thế trong những trường hợp sau:

a) Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;

b) Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3 thành viên đương nhiệm của Hội đồng Quản trị;

c) Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;

d) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị quy định tại khoản 2 của Điều này.

8. Chế độ làm việc của Hội đồng Quản trị:

a) Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc Trưởng ban Ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng Quản trị đề nghị;

b) Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp Hội đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng Quản trị chủ trì cuộc họp;

c) Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng Quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả thành viên Hội đồng Quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình;

d) Khi Hội đồng Quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện của các Bộ, ngành liên quan dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự họp; trường hợp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động thì phải mời dại diện Công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng Quản trị, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng Giám đốc khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng Giám đốc vẫn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;

e) Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, của Ban kiểm soát, kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chuyên viên giúp việc Hội đồng Quản trị, được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng Giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát làm việc.

 

Điều 16.- Giúp việc Hội đồng Quản trị:

1. Hội đồng Quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng Quản trị có 3 đến 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng Quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc và các thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, chấp hành pháp luật.

 

Điều 17.- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức Nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tướng ứng với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị:

a) Không được đặt mình vào vị thế nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;

b) Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;

c) Không được hành động vượt quyền của Hội đồng Quản trị quy định trong Điều lệ này.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị là Chủ tịch, Tổng Giám đốc không được nhân danh cá nhân mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty có trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.

4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và tại các đơn vị thành viên.

5. Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, làm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

 

Điều 18.- Ban kiểm soát:

1. Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng Quản trị làm Trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán một thành viên do Đại hội công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải là người không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp khác cùng ngành kinh tế - kỹ thuật với Tổng công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Là chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kinh tế, công nghệ trồng và chế biến cao su; hiểu biết pháp luật;

b) Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;

c) Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm. Trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng Quản trị quyết định theo chế độ của Nhà nước.

 

Điều 19.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị;

2. Báo cáo Hội đồng Quản trị theo định kỳ hàng quý và hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng Quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty;

3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng Quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

 

CHƯƠNG IV

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

 

Điều 20.-

1. Tổng Giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng Quản trị. Tổng Giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng Giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.

2. Phó Tổng Giám đốc là người giúp Tổng Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công thực hiện.

3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng, các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

 

Điều 21.- Tổng Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Phân giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng Quản trị điều chỉnh vốn các nguồn lực khác khi phân giao lại các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng, giảm vốn;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng Quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo Công ty Tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, kế hoạch chương trình hoạt động, các phương án bảo vệ và khai thác tài nguyên của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng Quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt;

4. Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện các nhiệm vụ và cân đối lớn Nhà nước giao cho Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về việc thực hiện bình ổn giá cao su trên thị trường trong nước;

5. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành phù hợp với các quy định chung của ngành và của Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá này trong toàn Tổng công ty;

6. Đề nghị Hội đồng Quản trị trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó Giám đốc đơn vị thành viên và các Giám đốc đợn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng, Phó các phòng (ban), Chánh và Phó văn phòng của Tổng công ty;

7. Xây dựng để trình Hội đồng Quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do Giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do Giám đốc đơn vị thành viên trình;

8. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế lao động; Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật; Nội quy bảo mật áp dụng trong Tổng công ty;

9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; báo cáo Hội đồng Quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty.

Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng Quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan Kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước;

11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng Quản trị;

12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình;

13. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng Quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

 

CHƯƠNG V

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY

 

Điều 22.- Đại hội công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;

2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty; 4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

 

Điều 23.- Đại hội công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

 

CHƯƠNG VI

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

 

Điều 24.-

1. Tổng công ty có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, những đơn vị hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp (có danh sách ghi trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này).

2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng phù hợp với phương thực hạch toán của mình.

3. Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Các Điều lệ và Quy chế này đều do Hội đồng Quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 25.- Thành viên là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập:

1. Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:

a) Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc;

c) Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết toán tài chính; quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp với Quy chế Tài chính của Tổng công ty;

d) Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Quy chế Tài chính Tổng công ty và hướng dẫn của Bộ Tài chính để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên;

đ) Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;

e) Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô doanh nghiệp đó;

g) Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp;

h) Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;

i) Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho Giám đốc doanh nghiệp về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán chậm trả); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà nước;

k) Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

 

Điều 26.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng; cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:

a) Doanh nghiệp được giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án đó;

b) Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a) Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty;

b) Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a) Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực của Nhà nước giao cho Tổng công ty, do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;

b) Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;

c) Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng Quản trị phê chuẩn và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng Quản trị;

d) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật;

e) Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a) Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;

b) Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp, thi hành chế độ tiền lương tuân thủ sự phân cấp của Tổng công ty theo Điều lệ này;

c) Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo Bộ luật lao động và Luật công đoàn.

 

Điều 27.- Thành viên là đơn vị hạch toán phụ thuộc:

1. Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này;

2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp của Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của đơn vị hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của đơn vị này do Hội đồng Quản trị phê chuẩn.

 

Điều 28.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế Tổ chức và hoạt động do Hội đồng Quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ lấy thu bù chi, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Tổng công ty.

 

 

Điều 29.-

1. Công ty Tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động do Hội đồng Quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Công ty Tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các Ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị trong ngành kinh tế - kỹ thuật mà Tổng công ty kinh doanh.

3. Công ty Tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ của Công ty và Quy chế công ty Tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty Tài chính làm chức năng dịch vụ.

4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty Tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty Tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị.

 

CHƯƠNG VII

QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

MỤC I. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

Điều 30.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng Quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng giám đốc xây dựng để quyết dịnh hoặc trình Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo phân cấp tại tiết e, khoản 2, Điều 15 của Điều lệ này;

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc, quyết định cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vón của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác.

 

Điều 31.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;

3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Tổng công ty về phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.

 

MỤC II. QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

Điều 32.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, Giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn góp này như sau:

1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê duyệt;

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác.

 

Điều 33.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình theo Điều lề của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình;

3. Thực hiện chế độ báo cáo do Giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Tổng công ty và Giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.

 

MỤC III. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH

 

Điều 34.- Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp thành viên Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Công ty và các luật khác có liên quan của Việt Nam. Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

 

 

CHƯƠNG VIII

TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 35.- Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 36.-

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:

a) Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b) Vốn Nhà nước đầu tư bổ sung (nếu có);

c) Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy định hiện hành;

d) Các nguồn vốn khác (nếu có).

2. Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được điều chỉnh.

 

Điều 37.-

1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Tài chính Tổng công ty và do Hội đồng Quản trị quyết định, bao gồm:

a) Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác và các nguồn khác.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Vốn khấu hao cơ bản của vườn cây ở các doanh nghiệp hạch toán độc lập không có kế hoạch trồng mới thì Tổng công ty điều động theo nguyên tắc tăng, giảm vốn để đầu tư chăm sóc và trồng mới ở những đơn vị khác. Nếu Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản khác và lợi tức tái đầu tư của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b) Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp, đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có), và các nguồn khác, trong đó có nguồn thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp dồng nghiên cứu khoa học, đào tạo được ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;

c) Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này được quy định trong Quy chế Tài chính của Tổng công ty.

 

Điều 38.- Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:

1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu và chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.

2. Tổng công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và các cam kết tài chính khác (nếu có).

3. Tổng công ty kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty.

4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với những đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân theo sự phân cấp về hạn mức đối với một lần vay theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, trình, đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cấp có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.

6. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Quy chế Tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

7. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.

8. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty và mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Tài chính Tổng công ty.

9. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

10. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước.

11. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG IX

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

Điều 39.- Mối quan hệ với Chính phủ:

1. Chấp hành pháp luât, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước;

2. Thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và lãnh thổ của Nhà nước;

3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể; các chính sách về tổ chức và cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ về kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;

5. Được đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế và chính sách quản lý của Nhà nước đối với Tổng công ty;

6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó;

7. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 40.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính:

1. Tổng công ty chịu sự chi phối về quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính trong việc:

a) Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế toán;

b) Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.

2. Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:

a) Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;

b) Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;

c) Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;

d) Ban hành Quy chế Tài chính mẫu, thông qua Quy chế Tài chính của Tổng công ty.

3. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác của Bộ Tài chính.

4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc hợp tác đầu tư với nước ngoài và các thành phần kinh tế khác, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.

 

Điều 41.- Mối quan hệ với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp và thực phẩm:

1. Với chức năng quản lý Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chi phối Tổng công ty về:

a) Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;

b) Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật, và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện quy hoạch đó;

c) Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và các cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật khác; được kiến nghị với các cơ quan này về các nội dung liên quan nói trên.

2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chi phối Tổng công ty về:

a) Thành lập, tách, nhập, tổ chức lại, giải thể Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong phạm vi được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;

b) Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; giới thiệu người vào Ban kiểm soát Tổng công ty;

d) Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm;

đ) Chỉ đạo Tổng công ty trong việc bảo đảm các cân đối lớn của Nhà nước được giao cho Tổng công ty thực hiện để bình ổn giá cả;

e) Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và các cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật khác trong phạm vi các chức năng khác của các cơ quan này theo quy định của pháp luật.

 

Điều 42.- Các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:

1. Thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia liên quan;

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường;

3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch theo vùng kinh tế;

4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu;

5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động trong Tổng công ty theo quy định của pháp luật;

6. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.

 

Điều 43.- Đối với chính quyền địa phương, với tư cách là các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

 

Điều 44.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng Quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 45.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi có quyết định giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Điều 46.- Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 47.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 48.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Cao su Việt Nam. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên của Tổng công ty Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.

 

Điều 49.-

1. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty, các đơn vị thành viên Tổng công ty tuỳ theo loại hình tổ chức mà xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế Tổ chức và hoạt động của mình để Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn. Điều lệ, Quy chế của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với Điều lệ Tổng công ty.

2. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên Tổng công ty khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế Tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty quyết định.

 

Điều 50.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này, nếu được Chính phủ cho phép thì thực hiện theo Điều lệ này.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam)

 

I- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

 

A. CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP:

1. Công ty Cao su Đồng Nai

2. Công ty Cao su Bà Rịa

3. Công ty Cao su Tây Ninh

4. Công ty Cao su Tân Biên

5. Công ty Cao su Phước Hoà

6. Công ty Cao su Dầu Tiếng

7. Công ty Cao su Bình Long

8. Công ty Cao su Lộc Ninh

9. Công ty Cao su Đồng Phú

10. Công ty Cao su Phú Riềng

11. Công ty Cao su Quảng Trị

12. Công ty Cao su Mang Yang

13. Công ty Cao su Chư Sê

14. Công ty Cao su Chư Pảh

15. Công ty Cao su Chư Prông

16. Công ty Cao su Eahleo

17. Công ty Cao su Krông Buk

18. Công ty Cao su Kon Tum

19. Công ty Xây dựng

20. Công ty Xây dựng và tư vấn đầu tư (1)

21. Công ty Sản xuất và xuất khẩu cao su

22. Công ty Cơ khí cao su

23. Công ty Công nghiệp cao su

24. Công ty Kỹ thuật xây dựng cơ bản cao su

25. Công ty Tài chính

 

B. CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC:

1. Xí nghiệp Kho vận.

 

C. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Viện Nghiên cứu cao su

2. Trường công nhân cơ khí Đồng Phú

3. Báo Cao su Việt Nam (2)

4. Viện Điều dưỡng công nhân cao su

5. Trung tâm Phục hồi chức năng nghề nghiệp

6. Bảo hiểm y tế ngành Cao su.

 

II- DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

 

1. Xí nghiệp Liên doanh Việt Xô nghiên cứu khoa học và sản xuất thực nghiệm cao su (VISORUTEX).

2. Xí nghiệp Liên doanh sản xuất bóng thể thao Việt Nam - Đài Loan (GERU - YOUNG).

 

thuộc tính Nghị định 43/CP

Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 43/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 13/07/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 43/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 43-CP
Hanoi, July 13, 1995

 
DECREE
RATIFYING THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM GENERAL RUBBER CORPORATION.
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Item 1, Article 27 of the Law on State Enterprises;
At the proposal of the Managing Board of the Vietnam General Rubber Corporation,
DECREES:
Article 1.- To ratify the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam General Rubber Corporation attached to this Decree.
Article 2.- The Minister of Finance, the Minister of Agriculture and Food Industry, the Governor of the State Bank, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the Heads of the relevant agencies attached to the Government shall base themselves on this Statute to provide guidance for its implementation.
Article 3.-hi Ts Decree takes effect from the date of its signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam General Rubber Corporation shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM GENERAL RUBBER CORPORATION
(Issued attached to Decree No.43-CP on the 13th of July 1995 of the Government).
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam General Rubber Corporation (hereafter referred to as the Corporation) is a State corporation composed of independent-accounting enterprises, dependent-accounting enterprises, and non-business units closely related to one another in economic interests, finance, scientific research, technology, supply, consumption, service, information, training and marketing, operating in the rubber industry. The Corporation is established by the Prime Minister aimed at increasing the accumulation, concentration, and specialization and cooperation in production in order to fulfill the tasks assigned by the State, raise the capabilities and business effectiveness of the member units and of the entire Cooperation, and meet the needs of the economy.
Article 2.- The Corporation has the tasks of conducting research, survey, planning the rubber growing areas, investing in the planting, tending, exploitation and processing of material rubber; producing rubber goods and equipment and spare parts; supplying, consuming, exporting exprting and importing rubber, rubber goods, material, machinery and spare parts for the rubber industry; and supplying services to cater for the rubber industry and other business activities prescribed by law.
Article 3.- The Corporation has :
1. The legal person status as prescribed by Vietnamese<%0> law;
2. Its Statute on organization and operation, its managerial and executive apparatus;
3. Its own capital and assets, and takes responsibility for the debts within the limit of the capital managed by the Corporation;
4. Its own seal and can open its accounts at the State Treasury and at the banks inside and outside the country;
5. Its own balance of assets and centralized funds as prescribed by the Government and directed by the Ministry of Finance.
Article 4.- The Corporation adopts its international transaction name of VIETNAM GENERAL RUBBER CORPORATION or GERUCO (GRC) in abbreviation.
The main office of the Corporation is located in Ho Chi Minh City.
Article 5.- The Corporation is placed under the State management of the Ministries, ministerial-level Agencies, Agencies attached to the Government, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in their capacity as State management agencies; and at the same time it is placed under the management of these agencies in their capacity as agencies exercising the right of ownership over the State enterprises as prescribed by the Law on State Enterprises a ondther provisions of law.
Article 6.- The Corporation is managed by a Managing Board and directed by a General Director.
Article 7.- The organization of the Communist Party of Vietnam in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and the laws of the State of the Socialist Republic of Vietnam and the regulations of the Communist Party of Vietnam.
The Trade Union and other political-social organizations in the Corporation operate in accordance with the Constitution and the law.
Chapter II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CORPORATION
Section I. RIGHTS OF THE CORPORATION
Article 8.-
1. The Corporation has the right to manage and use its capital, land, and other natural resources and sources entrusted by the State according to the provisions of law in order to achieve the targets and fulfill the tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the right to re-assign to its member units for management and use of the sources which it has received from the State, and to readjust the sources assigned to its member units in necessary cases and in line with the common development plan of the entire Corporation.
3. The Corporation is entitled to invest in, enter into cooperation or joint venture with, contribute stocks, and buy part or the whole property of another or other enterprises in accordance with the provisions of law.
4. The Corporation is entitled to transfer, replace, lease out, use as collateral or mortgage properties under its management, except the important equipment and workshops which, by prescription of the Government, must have the permission of the authorized State agency and on the principle of preserving and developing the capital; with regard to the land and natural resources under its management, the Corporation must handle them in accordance with corresponding laws.
Article 9.- The Corporation has the following rights in the organization of management and business:
1. To organize the managerial apparatus and organize business in conformity with the objectives and tasks assigned by the State;
2. To renew technology and equipment;
3. To set up branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad as prescribed by law;
4. To conduct business in such trades and occupations suitable for the objectives and tasks assigned by the State; to broaden the scope of business according to the capabilities of the Corporation and market demand; and to conduct other trades and occupations as permitted by the authorized State agency;
5. To select markets and coordinate the division of markets among its member units; to conduct import and export according to prescriptions of the State;
6. To decide itself the price frame or the buying and selling prices of the main materials, raw materials and services, to set uniform minimum export prices and maximum import prices, except those products and services of which the prices are set by the State;
7. To work out and apply the norms for labor, materials, unit prices of wages per unit of product within the framework of the norms and unit prices set by the State;
8. To delegate powers in the selection, hire, assignment, employment and training of labor, select the forms of wage and bonus payment, and exercise other rights of the employer as provided for by the Labor Code and other prescriptions of law; to decide theag wes and bonuses for the laborers on the basis of the unit prices of wage per unit of product, or the service fees and effectiveness of the operations of the Corporation;
9. To invite and receive foreign business partners to work with the Corporation in Vietnam; to send representatives of the Corporation abroad to work, study, and research, except for the President of the Managing Board and the General Director who must get the permission of the Prime Minister. The sending of other members of the Managing Board for visits abroad shall be decided by the President of the Managing Board. The sending abroad of the Deputy General Directors and other functionaries in the assisting apparatus, the Directors and Deputy Directors of the member units shall be decided by the General Director.
Article 10.- The Corporation has the following powers in financial management :
1. To use the capital and the various funds of the Corporation to meet in time the business requirements on the principle of capital preservation and efficiency. In case it is necessary to use capital and other funds not in line with their purported use, the principle of refund shall apply;
2. To mobilize capital of its own for business activities but without changing the form of ownership ; to issue bonds as defined by law; to mortgage the land use right associated with the property under the management of the Corporation at the Vietnamese banks in order to borrow capital for business according to prescriptions of law;
3. To set up, manage and use the centralized funds and the capital depreciation fund at the level and rate of reduction and under the regime of utilization and management of the funds as defined by the Ministry of Finance and stipulated in the Financial Statute of the Corporation;
4. To use the remaining profits after fulfilling all obligations toward the State, to set up development investment funds and other funds as prescribed, in order to distribute to the laborers according to the contribution of each of them to the business results in the year, and according to the shares they have contributed;
5. To benefit from the regime of the subsidies, price subsidies and other preferential regimes of the State when performing its production or supply tasks in service of defense and security, and the prevention and fight against natural calamities, or in service of public interests, or in the supply of products and services in accordance with the price policy of the State which cannot make up for the production cost and service cost which the Corporation has spent on these products and services;
6. To benefit from the investment or reinvestment preferential regime as prescribed by the State.
Article 11.- The Corporation may refuse and denounce all requests for resource supply not stipulated by law by any individual or organization, except the voluntary contributions for humanitarian purposes and public interest.
Section II. OBLIGATIONS OF THE CORPORATION
Article 12.-
1. The Corporation has the duty to receive and effectively use, maintain and develop the capital allocated by the State including the part of the capital invested in other enterprises; accept and effectively use the natural resources including land, areas and other sources assigned by the State.
2. The Corporation has the obligation to:
a/ Clear a tllhe debts it owes and is owed as recorded in the property balance of the Corporation at the time of its establishment;
b/ Pay the international credits used by the Corporation by decision of the Government;
c/ Pay the credits directly borrowed by the Corporation or borrowed for its member units under trust contracts if these credit units are unable to pay.
Article 13.- The Corporation has the following tasks in managing its business operations:
1. To register for business and conduct its business in accordance with the registration; to take responsibility before the State for the results of its operations and before the customers and law for its products and services;
2. To work out its development strategy, its five-year and annual plans, its plans for the zoning to develop rubber production in conformity with the tasks assigned to it by the State and the demand of the market;
3. To sign economic contracts with its partners, and organize their implementation;
4. To ensure the major balances of the State in rubber consumption, meet the rubber need in the country and for export, achieve stabilization of rubber price on the domestic market as prescribed by the State;
5. To renew and modernize the technology and mode of management; to use the income generated by the transfer of property to re-invest, renew the equipment and technology of the Corporation;
6. To perform its obligations toward the laborers as prescribed by the Labor Code, and ensure the participation of the laborers in the management of the Corporation;
7. To carry out the regulations of the State with regard to the protection of natural resources and the environment, national defense and security;
8. To abide by the regime of statistical reporting and periodical reporting as prescribed by the State, and also the regime of irregular reporting at the request of the representative of the owner, and take responsibility for the accuracy of the reports;
9. To submit to the control of the representative of the owner; to abide by the regulations concerning the inspection by the Financial Service and other authorized State agencies as prescribed by law.
Article 14.-
1. The Corporation has the duty to correctly carry out the regime and other regulations on the management of capital, property, the various funds, book keeping, cost accounting, the audit regime and other regimes prescribed by the State, and to take responsibility for the accuracy of its financial operations.
2. The Corporation has the duty to make public its annual financial report and other information so that a correct and objective evaluation can be made of its operations as prescribed by the Government.
3. The Corporation shall discharge its obligation to pay taxes and make other remittances to the State budget as prescribed by law. In case property is transferred by the Corporation among its member units in the form of recording the increase or decrease of capital, it shall not have to pay registration tax. Neither shall it have to pay turnover tax when the semi-finished products are circulated among its member units in the finishing process, or when services are provided among its member units aimed at catering for production.
Chapter III
THE MANAGING BOARD, THE CONTROL COMMISSION
Article 15.-
1. The Managing Board performs its function of managing the operations of the Corporation, and takes responsibility before the Government for t dheevelopment of the Corporation in accordance with the tasks assigned by the State.
2. The Managing Board has the following powers and tasks:
a/ To receive capital (including debts), land, natural resources and other sources assigned to the Corporation by the State;
b/ To examine and approve the plans proposed by the General Director concerning the allocation of capital and other resources to the member units, and the plan for the regulation of capital and other resources among the member units; to control and supervise the realization of these plans;
c/ To control and supervise all activities of the Corporation; the utilization, preservation and development of the capital and other sources assigned; the realization of the resolutions and decisions of the Managing Board and the regulations of law; and the discharge of the obligations toward the State;
d/ To adopt the proposals of the General Director to be submitted to the Prime Minister for ratification concerning the strategy, planning and plan for long-term development, the five-year plan of the Corporation; to decide the annual targets and plans of the Corporation, and submit them to the Prime Minister so that the General Director may assign it to the member units;
e/ To organize the examination and submit to the authorized agency for adoption the plans of investment, new investment projects, projects of investment in cooperation with foreign parties with capital managed by the Corporation;
f/ To submit to the Prime Minister for approval and, in case of accreditation by the Prime Minister, to decide the joint venture projects with foreign countries as provided for the Government; to decide the joint venture projects in the country and other economic contracts of great value. To submit to the Prime Minister for approval the investment in the projects of Group A. It is empowered to decide the rubber investment projects of Group B and investment projects of Group C; to empower the General Director or the Directors of member units to approve the small investment projects. To ratify the plan for organizing the management and business activities of the Corporation presented by the General Director. To propose the establishment, splitting, merger or dissolution of member units as prescribed by law;
g/ To issue and supervise the implementation of the economic and technical norms and criteria, including the unit price of wages, unit prices and norms in specialized construction, product criteria, trade marks, prices of products and services within the Corporation, at the proposal of the General Director and on the basis of the common regulations of the branch and of the country;
h/ To work out and submit to the Prime Minister for approval the Statute on the Organization and Operation of the Corporation, and the amendments and supplements to the Statute. To approve the Statutes and the Regulations on the Organization and Operation of the member units, and the amendments or supplements to these Statutes and Regulations at the proposal of the General Director. To decide to open branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad in accordance with the procedures defined by law; to elaborate the Financial Statute of the Corporation on the basis of the Model Financial Statute, and submit it to the Minister of Finance for approval before deciding to issue it;
i/ To propose to the Prime Minister to appoint, dismiss, reward or discipline the General Director; to propose to the Minister of Agriculture and Food Industry to appoint, dismiss, reward or discipline the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation at the proposal of the General Director of the Corporation to decide the appointment, dismissal, reward and discipline of the Directors of the member units of the Corporation at the proposal of the General Director; to decide the total personnel of the managerial and operational apparatus of the Corporation, and to readjust it when necessary at the proposal of the General Director;
j/ To adopt the plan proposed by the General Director concerning the founding and utilization of the centralized funds corresponding with the business and financial plans of the Corporation;
k/ To examine the plan for capital mobilization (in all forms), to guarantee the loans; to liquidate properties of the member units in order to decide, or submit to the Prime Minister for decision, according to the principles mentioned in Item 4, Article 38 of this Statute;
l/ To adopt the quarterly, six-month and annual operational reports of the Corporation, and the annual synthetic financial report (including the property balance) of the Corporation and the member units as presented by the General Director; and request the General Director to make public the annual financial report as prescribed by the Ministry of Finance;
m/ To issue the Regulation on the safeguard of business secrecy, internal economic information and State secrets in accordance with the provisions of law, as presented by the General Director for uniform application in the whole Corporation.
3. The Managing Board comprises 5 members to be appointed and dismissed by the Prime Minister. The criteria of the members of the Managing Board are stipulated in Article 32 of the Law on State Enterprises.
4. The Managing Board shall comprise a number of full-time members, including the President of the Board, a member who is the General Director, a member who is also Chairman of the Control Mission, and a number of half-time members who are specialists operating in the domain of planting and processing of rubber, economy, finance, business management and law.
5. The President of the Managing Board must not be also General Director of the Corporation.
6. The term of office of the members of the Managing Board is five years. A member of the Managing Board may be re-appointed. He/she shall be dismissed and replaced in the following cases:
a/ Violating law or the Statute of the Corporation;
b/ Incapable of assuming the task assigned, as suggested by at least two-thirds of the incumbent members of the Board;
c/ Personally requesting resignation with plausible reasons;
d/ There is a decision to assign him/her to another task.
7. The President of the Managing Board has the duty to organize the implementation of the tasks and powers of the Managing Board stipulated in Item 2 of this Article.
8. Working regime of the Managing Board:
a/ The Managing Board shall adopt the system of collective work, meet regularly every quarter to examine and decide questions under its jurisdiction and responsibility. When necessary, it can convene extraordinary meetings to resolve urgent questions of the Corporation at the proposal of the President of the Managing Board, or the General Director, or more than 50 % omef mbers of the Managing Board.
b/ The President of the Managing Board shall convene and preside over all the meetings of the Board. When he is absent for a plausible reason, he shall empower a member of the Board to chair the meeting on his behalf.
c/ The meetings of the Managing Board shall be valid only when at least two thirds of the members are present. The documents to be discussed at the meetings must be sent to all the members of the Board and the invited persons at least five days in advance. The contents and conclusion of the meetings of the Managing Board must be recorded in written minutes to which all the members present must affix their signatures. Any resolution or decision of the Managing Board shall be valid only when they receive the approval by vote of more than 50% of the members of the Board. A member of the Managing Board may have his or her reservations about the resolutions or decisions.
d/ When the Managing Board meets to examine questions related to the development strategy, the planning and the five-year and annual plans, the major investment projects, the projects of joint venture with foreign countries, the annual financial report, the systems of economic, or the technical norms and criteria of the Corporation, it must invite the authorized representatives of the concerned ministries and branches. In case the meeting deals with an important issue related to the local administration, it must invite the representative of the People's Committee of provincial level. In case the issue relates to the interests and obligations of the laborers in the Corporation, it shall have to invite a representative of the Trade Union of the rubber service. These representatives may speak but do not take part in the voting; when they discover that the resolutions or decisions of the Managing Board are damaging the common interests, they may send a written petition to the Managing Board and at the same time report to the Heads of the agencies which they represent so that they may examine and settle the question according to their competence. If necessary, the Heads of these agencies may report the question to the Prime Minister.
e/ The resolutions and decisions of the Managing board are binding on the whole Corporation. In case the opinion of the General Director differs from the resolution or decision of the Managing Board, the General Director may make reservations and submit it to the authorized State agency for settlement. Pending the resolution of the authorized State agency, the General Director must abide by the resolution and decision of the Managing Board.
f/ The operational expenditures of the Managing Board and the Control Commission, including wages and allowances of the members of the Managing Board, the members of the Control Commission and the specialists assistants to the Managing Board shall be accounted for in the managerial fees of the Corporation. The General Director shall have to assure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board.
Article 16.- Assisting body of the Managing Board:
1. The Managing Board uses the operational apparatus and the seal of the Corporation to carry out its tasks.
2. The Managing Board is assisted by from 3 to 5 specialists working on a full-time basis.
3. The Managing Board shall set up the Control Commission to help it monitoring and supervisinghe t General Director, the assisting apparatus of the Corporation and the member units of the Corporation in their managerial and financial activities, in the observance of the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board, and in the observance of law.
Article 17.- Interests and responsibilities of the members of the Managing Board:
1. The full-time members shall have their basic wages as State employees, be paid according to the regime of wage distribution in a State enterprise as prescribed by the Government, and receive bonuses corresponding to the results of the operations of the Corporation. The half-time members shall receive responsibility allowances and bonuses as prescribed by the Government.
2. The members of the Managing Board:
a/ Shall under no circumstances place themselves in a position that might restrict the observance of honesty and public mindedness, or provoke contradictions between the interests of the Corporation and personal interests.
b/ Shall not abuse their powers for personal interests, or usurpe the business opportunities of the Corporation to cause damage to the interests of the Corporation.
c/ Shall not act beyond the powers of the Managing Board as prescribed in this Statute.
3. The members of the Managing Board who are the President of the Board and the General Director are not allowed to use their titles to set up a private enterprise, a limited liability company or a stock company. They shall not hold managerial or executive posts in such economic units. They are also forbidden to entertain economic contract relations with such units where their spouses, parents or children hold managerial or executive posts.
4. Their spouses, parents, children and siblings must not hold the posts of chief accountant or cashier at the Corporation and the member units.
5. The members of the Managing Board shall have to take collective responsibility before the Prime Minister and the law for all its resolutions and decisions. In case they fail to accomplish the tasks assigned, violate the Statute of the Corporation or abuse power to cause damage to the Corporation and the State, they shall have to take responsibility and make material compensations for the damage caused by them as stipulated by law.
Article 18.- The Control Commission:
1. The Control Commission shall comprise five members headed by a member of the Managing Board as assigned by the Board. The four others are appointed, dismissed, commended and disciplined by the Managing Board. One member is an accountancy specialist, another shall be presented by the Congress of workers and employees of the Corporation, another shall be presented by the Minister of Agriculture and Food Industry, and another presented by the General Director of the General Department for Management of State Capital and Property at Enterprises.
2. A member of the Control Commission must not be a spouse, parent or sibling of the General Director, the Deputy General Directors or the Chief Accountant of the Corporation, must not cumulate any other responsibility in the executive apparatus of the Corporation, or any other posts in the other enterprises of the same economic technical branch as the Corporation.
3. A member of the Control Commission must meet these criteria:
a/ Being a specialist in accountancy, audit and economy, in the planting and processing of rubber, and having a deep knowledge of law.
b/ Having at least five years of experience in the above specialties;
c/ Having no previous convictions concerning offenses related to economic activities.
4. The term of office of the members of the Control Commission is five years. In the process of work they may be replaced if they fail to accomplish their tasks.
5. The members of the Control Commission shall receive wages and bonuses to be decided by the Managing Board according to the common regime of the State.
Article 19.- Tasks, powers and responsibilities of the Control Commission.
1. To carry out the tasks assigned by the Managing Board in controlling and supervising the executive activities of the General Director, the assistant apparatus and the member units of the Corporation in their financial activities and in their implementation of law, the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board.
2. To report to the Managing Board periodically every quarter and every year and on specific affairs concerning the results of its control and supervisory work; to detect and report in time to the Managing Board any irregular activities and signs of law-breaking within the Corporation.
3. Not to disclose the results of control and supervision unless permitted by the Managing Board; to take responsibility before the Managing Board and law for any act of deliberate ignorance or cover-up for the law - breaking acts already detected.
Chapter IV
THE GENERAL DIRECTOR AND THE ASSISTING APPARATUS
Article 20.-
1. The General Director shall be appointed, dismissed, commended and disciplined by the Prime Minister at the proposal of the Managing Board. The General Director is the legal person representative of the Corporation, and takes responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for directing the operations of the Corporation. The General Director holds the highest executive authority in the Corporation.
2. The Deputy General Director assists the General Director in running one or a number of domains of activity of the Corporation as assigned by the General Director. He takes responsibility before the General Director and law for the tasks assigned by the General Director.
3. The Chief Accountant of the Corporation assists the Director General in directing and organizing the conduct of accountancy and statistical work of the Corporation. He has the powers and tasks prescribed by law.
4. The Office and the professional and specialized sections or departments shall provide consultancy for and assist the Managing Board and the General Director in managing and directing the operations.
Article 21.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the President of the Managing Board, to sign the receipt of capital (including debts) land, natural resources, and other sources assigned by the State for management and utilization according to the objectives and tasks which the State has assigned to the Corporation. To assign the resources entrusted by the State to the member units of the Corporation according to the plan already ratified by the Managing Board. To propose to the Managing Board to adjust the capital and other sources when reassigning them to the member units and adjust them by increasing or decreasing the capital when there is a change in the tasks;
2. To make effective use of and preserve and develop the capital under the plan already ratified by the Managing Board. To work out the plan for capital mobilization, submit it to the Managing Board for approval, and organize the implementation of that plan. To carry out and direct the Financial Company of the Corporation to carry out the capital mobilization and lending in service of the capital need of the Corporation and the member units;
3. To work out the development strategy, the long-term and annual plans, the program of action for the protection and exploitation of the natural resources of the Corporation, projects for new investment and in-depth investment, investment projects in cooperation with foreign countries, the joint venture programs, business cooperation programs of the member units, plans for personnel training within the Corporation, and measures for the realization of economic contracts of major value to submit to the Managing Board for examination and decision, or to the subsequent submission to the authorized State agencies for decision. To organize the realization of the strategy, plans, programs, projects and measures already approved;
4. To run business activities of the Corporation; take responsibility for the results of the Corporation business operations; to carry out the major tasks and balances assigned by the State to the Corporation, take responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for the stability of rubber prices in the domestic markets;
5. To work out and submit to the Managing Board for approval the economic and technical norms, product criteria, wage unit price, and the unit prices and norms in specialized construction in accordance with the common regulations of the industry and of the State. To organize the implementation and control of the implementation of these norms, criteria and unit prices within the whole Corporation;
6. To propose to the Managing Board to submit to the Minister of Agriculture and Food Industry to appoint, commend and discipline the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation; to propose to the Managing Board to appoint, dismiss, commend and discipline the Directors of the member units. To appoint, dismiss, commend, and discipline the Deputy Directors and Chief Accountants of the member units, the Directors of dependent units of the member units and equivalent posts at the proposal of the Directors of the member units. To appoint, dismiss, commend and discipline the Heads and Deputy Heads of sections or departments, the Chief and Deputy Chiefs of the Office of the Corporation;
7. To work out and submit to the Managing Board for approval the total personnel of the managing apparatus of the Corporation, and the adjustment plan in case of a change in the organization and personnel of the managing apparatus of the Corporation and of the member units; to establish and personally direct the assisting apparatus; to control the implementation of the decisions on the personnel of the managing apparatuses of the member units; to submit to the Managing Board for approval the Statutes, and Organizational and Operation Regulations of the member units elaborated by the Directors of these units; to ratify the plan for establishing, reorganizing and dissolving the dependent units of the member units proposed by the Directors of the member units;
8. To work out and submit to the Managing Board for approval the Regulation on Labor; the Regulation on Wages, Commendations and Discipline; and the Regulation on the Safeguard of Secrecy to be applied within the Corporation;
9. To organize and direct the Corporation's operation according to the resolutions and decisions of the Managing Board; to report to the Managing Board and the authorized State agencies the results of the business operations of the Corporation, including the quarterly, half-year and annual reports, the general financial report, and the property balance of the Corporation.
The general financial report must clearly present the centralized accounting of the Corporation and the accountings of the independent-accounting member units, and must be submitted to the Managing Board for adoption. The general financial report must be based on the documents already certified by the legal audit agencies;
10. To carry out and control the carrying out by the member units of the tax payment obligation and other payments as prescribed by law and the State. To draw up the plan for distribution of the after-tax profits of the Corporation, and submit it to the Managing Board for approval as provided for by the State;
11. To supply all the documents requested by the Managing Board and the Control Commission. To prepare documents for the meetings of the Managing Board;
12. To be subject to the control and supervision of the Managing Board, the Control Commission and the other authorized State agencies in the realization of his/her executive duties;
13. To have the right to apply measures exceeding his/her jurisdiction in emergency cases (such as natural calamities, enemy sabotage, fires, accidents), and to take responsibility for his/her relevant decisions; at the same time, to report immediately to the Managing Board and the authorized State agencies for subsequent solution.
Chapter V
THE COLLECTIVE OF LABORERS IN THE CORPORATION
Article 22.- The Congress of Workers and Employees in the Corporation is the direct form for the laborers to take part in the management of the Corporation. The Congress has the following rights :
1. To discuss the elaboration of the collective labor bargain for the representative of the collective of laborers to negotiate and sign it with the General Director.
2. To discuss and adopt the regulations for the utilization of the funds directly related to the interests of the laborers in the Corporation.
3. To discuss and make suggestions to the planning, plan, the evaluation of the result of business management, to propose measures for labor protection and improvement of the working conditions, the material and spiritual living conditions, and environmental hygiene, as well as to the training and re-training of laborers in the Corporation.
4. To present candidates to the Managing Board and the Control Commission.
Article 23.- The Congress of Workers and Employees is organized and operates under the guidance of the Vietnam General Confederation of Labor.
Chapter VI
MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 24.-
1. The Corporation has its member units which are independent-accounting State enterprises, dependent accounting units, and non-business units (see list in attached Appendix)
2. The member units of the Corporation have their own seals, are allowed to open their accounts at the banks in conformity with their modes of accounting.
3. The member units of the Corporation which are independent-accounting units and dependent-accounting units shall have their own Organizational and Operating Statutes. The non-business units of the Corporation shall have their own Organizational and Operating Statutes. These Statutes and Regulations have to be ratified by the Managing Board in conformity with law and the Statute of the Corporation.
Article 25.- The members of the Corporation which are independent-accounting units:
1. The independent-accounting State enterprise which is a member of the Corporation has the right to business and financial autonomy, is bound in interest and duties to the Corporation as provided for in the Statute of the Corporation.
2. The Managing Board and General Director of the Corporation have the following rights over the members which are independent-accounting enterprises:
a/To empower the Director of the enterprise to manage and conduct the operations of the enterprise in conformity with the Statute of the enterprise already ratified by the Managing Board of the Corporation. The Director of an independent-accounting member enterprise shall take responsibility before the Managing Board and General Director of the Corporation for the activities of his enterprise;
b/ To appoint, dismiss, commend and discipline the Director and Deputy Directors;
c/ To ratify the plans, to inspect the execution of the plans and the financial statement of accounts; to define the level to be deducted for reward and welfare funds of the enterprise as provided for by the Ministry of Finance and the Financial Statute of the Corporation;
d/ To deduct part of the capital depreciation fund and the after-tax profit according to the Financial Statute of the Corporation and as provided for by the Ministry of Finance in order to establish centralized funds of the Corporation to be used for reinvestment and for the execution of investment projects at member units;
e/ To ratify the plans and programs for expanded investment, intensive investment, joint venture, retrieval of part of the capital, transfer of stocks managed by the Corporation and held by the member enterprises;
f/ To regulate the financial sources, including foreign exchange, among the member units with a view to using the capital most efficiently within the whole Corporation, on the principle of ensuring that the total assets of the enterprise whose capital is withdrawn shall not be lower than the total amount of the debts plus the legal capital after adjustment to suit the tasks or size of that enterprise;
g/ To ratify the forms of wage payment, wage unit price and other measures to ensure the livelihood and the working conditions for the workers and employees of the enterprise;
h/ To decide on expanding or reducing the scope of business of the member enterprises in accordance with the overall development strategy of the Corporation;
i/ To ratify the Statute on Organization and Operation of the enterprise, including the assignment of power to the Director of the enterprise on: organization of the managing apparatus of the enterprise; recruitment, commendation, promotion and discipline of workers and employees; credit limits (borrowing, lending, and on-credit purchase and sale); purchase and sale of fixed assets, stocks of joint-stock companies; purchase and sale of invention patents, innovations and technology transfers; participation in joint venture units and economic associations; and other issues related to the autonomy of a State enterprise as defined by the Law on State Enterprises;
j/ To control the operations of the enterprise, and ask it to report on the financial situation and the results of its business operations.
Article 26.- The members of the Corporation which are independent-accounting enterprises are responsible for the debts and commitments within the capital that it manages and uses, namely:
1. In the development strategy and investment:
a/ The enterprise is assigned to organize the implementation of the development investment projects according to the plan of the Corporation. The enterprise is allocated resources by the Corporation to carry out the projects.
b/ The enterprise can invest on its own in development works and projects outside the projects directly conducted by the Corporation. In this case, the enterprise shall mobilize fund by itself and take financial responsibility.
2. In business operation, the enterprise shall draw up and organize the implementation of its own plan on the basis of:
a/ Ensuring that the objectives, targets as well as the major balances, the main techno-economic norms (including unit price and prices) of the enterprise are in conformity with the overall plan of the Corporation.
b/ The plan of business expansion based on the optimum use of all resources in the possession of the enterprise or mobilized by itself in conformity with the needs of the market.
3. In financial operation and economic accounting:
a/ The enterprise shall receive part of the capital and other resources allocated by the State to the Corporation and reassigned to the enterprise by the Corporation. The enterprise has the task of preserving and developing these capital and resources;
b/ The enterprise is entitled to mobilize captial and other credit sources as prescribed by law in order to carry out its business and development investment plans;
c/ The enterprise is entitled to establish its own capital construction investment fund, production expansion fund, reward fund, welfare fund, and financial reserve fund as prescribed by the financial regulations of the Corporation. The enterprise has the duty to deduct its budget to contribute to the centralized funds of the Corporation and is entitled to use these funds as defined in the Statute of the Corporation and the decision of the Managing Board;
d/ The enterprise shall have to pay taxes and fulfill other financial obligations (if any) to the State as prescribed by law;
e/ The enterprise may be empowered by the Corporation to carry out contracts with customers inside and outside the country on behalf of the Corporation.
4. In the domain of organization, personnel and labor:
a/ The enterprise may propose to the Corporation to consider and decide, or may be empowered by the Corporation to decide the establishment, reorganization or dissolution of its attached units, and the organization of its managerial apparatus as defined in the Statute of the Corporation and the enterprise's own Statute.
b/ In the framework of the payroll allowed by the Corporation, the enterprise is entitled to recruit, assign or lay off the employees in its managerial and business apparatus. The appointment and dismissal of the posts in the managerial apparatus of the enterprise and its attached units as well as the positioning and application of the wage system must comply with the delegation of power of the Corporation as defined in this Statute.
c/ The enterprise has the responsibility to attend to the development of human resources to ensure the realization of its development strategy and business tasks; to attend to the improvement of the working and living conditions of the laborers in compliance with the Labor Code and the Law on Trade Union.
Article 27.- The members which are dependent accounting units:
1. Have autonomy in business as delegated by the Corporation and are bound by obligations and interests to the Corporation. The Corporation bears final responsibility for the financial obligations originating from the commitment of these units;
2. Are authorized to sign economic contracts, take the initiative in undertaking activities of business, finance, organization and personnel as designated or empowered by the Corporation. The powers and tasks of the dependent-accounting units are concretized in their Statutes on Organization and Operation approved by the Managing Board.
Article 28.- The non-business units have their own organizational and operational regulations approved by the Managing Board; are allowed to cover their expenditures with their revenues, to create their own sources of revenues by carrying out services and contracts on scientific research and training for units at home and abroad; to benefit from the funds for reward and welfare according to the prescribed regime; if this benefit is lower than the average level of the Corporation, they may be supported by the reward and welfare funds of the Corporation.
Article 29.-
1. The Financial Company is an independent accounting member enterprise of the Corporation, operating under law, the guidance of the Governor of the State Bank, the Organizational and Operational Statute approved by the Managing Board, and the direction of the General Director of the Corporation.
2. The Financial Company performs the task of mobilizing capital to cater loans to meet the need in capital of the Corporation and other member units, through preferential credits from the Government, credits from commercial banks and financial institutions at home and abroad; issuing share and bonds of the enterprise or its projects, buying and selling documents and bills of value as prescribed by law; mobilizing idle capital from workers and employees of the Corporation and other units in the same techno-economic branch as the Corporation.
3. The Financial Company carries out the mobilization of capital for investment projects of the Corporation, and performs other services as prescribed by the Statute of the Company and the regulation of the Financial Company in the Corporation issued by the State Bank. With regard to major projects, the investors shall directly sign contracts while the Financial Company performs the service function.
4. The units shall use the capital of the Financial Company on the principle of borrowing and repaying, apply the regime of internal interest rate proposed by the Financial Company and approved by the General Director of the Corporation on madate of the Managing Board.
Chapter VII
MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION AND MEMBER ENTERPRISES TO OTHER ENTERPRISES
Section I. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION TO OTHER ENTERPRISES.
Article 30.- With regard to the capital contributed by the Corporation to other enterprises, the Managing Board of the Corporation has the following rights and obligations:
1. To approve the plan for capital contribution worked out by the General Director for final decision, or for submission to the Head of the authorized State agency for decision according to the delegation of power stipulated in Point e, Item 2, Article 15 of this Statute;
2. At the proposal of the General Director, to appoint, dismiss, commend or discipline the person directly managing the capital of the Corporation at the enterprise to which the Corporation has contributed capital;
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the Corporation to other enterprises; take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the capital already contributed, and to collect the profit from the capital contributed by the Corporation to other enterprises.
Article 31.- Rights and obligations of the persons directly managing the capital contributed by the Corporation to other enterprises:
1. To assume managerial and executive posts at the enterprise having capital contributed by the Corporation, in line with the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the operations of this enterprise;
3. To report, and be responsible before, the Managing Board of the Corporation on the capital contributed by the Corporation to this enterprise.
Section II. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY AN INDEPENDENT-ACCOUNTING MEMBER ENTERPRISE TO OTHER ENTERPRISES.
Article 32.- An independent-accounting member enterprise may contribute capital to other enterprises as designated by the Corporation. With regard to the capital contributed by the enterprise to other enterprises, the Director has the following rights and obligations in managing this capital:
1. To work out the program of capital contribution for the General Director to submit to the Managing Board of the Corporation for approval;
2. To appoint, dismiss, commend and discipline the person directly managing the capital that the unit contributes to other enterprises;
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the enterprise; to take responsibility for the efficiency in the use, preservation and development of the capital already contributed; to collect the profit from the capital contributed by the enterprise to other enterprises.
Article 33.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the enterprise to other enterprises:
1. To assume managerial and executive posts at the enterprise where his/her enterprise contributes capital in line with the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the business operations of the enterprise where his/her enterprise contributes capital;
3. To observe the regime of reporting defined by the Director; to be responsible before the Managing Board of the Corporation and the Director for the efficiency of the use of the capital contributed by his/her enterprise to the enterprise where he/she is assigned to managerial or executive post.
Section III. JOINT VENTURE UNITS
Article 34.- The joint ventures, that the Corporation or its member unit takes part in, are managed, directed and operated in accordance with the Law on Foreign Investment, the Corporate Law and other related laws of Vietnam. The Corporation or its member enterprises shall perform all rights, obligations and responsibilities toward these joint ventures in terms of financial operation as prescribed by law and under the signed contracts.
Chapter VIII
FINANCE OF THE CORPORATION
Article 35.- The Corporation performs the regime of general accountancy and financial autonomy in business in conformity with the Law on State Enterprises, other provisions of law, and the Statute of the Corporation.
Article 36.- The prescribed capital of the Corporation is composed of:
a/ The capital assigned by the State at the time of the founding of the Corporation;
b/ The additional investment capital by the State (if any);
c/ The part of the after-tax profit which is added to the capital in accordance with current regulations;
d/ The capital from other sources (if any).
2. At each increase or decrease of capital, the Corporation shall have to adjust in time its property balance, and make public its adjusted prescribed capital.
Article 37.-
1. The Corporation may establish and use centralized funds to ensure a high efficient development of the Corporation.
2. The centralized funds of the Corporation are established according to the Statute of the Corporation, and by decision of the Managing Board. They comprise:
a/ The development investment fund established from the capital depreciation fund and the deduction of profits of the member units as prescribed by the Ministry of Finance, the profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises, and other sources.
The capital depreciation fund and the profit from reinvestment of the dependent - accounting units of the Corporation are concentrated at the Corporation for investment according to the annual plan.
With regard to the basic capital depreciation fund of the plantations in the independent accounting member enterprises which have no plan for new planting, the Corporation shall mobilize it on the principle of capital increase and decrease in order to invest in the tending and new planting at other units. If the Corporation mobilizes other basic depreciation funds or the profits in reinvestment of the independent - accounting member units, it shall have to observe the principle of borrowing and repayment at the internal interest rate ratified by the General Director with the accreditation of the Managing Board, and under the guidance of the Ministry of Finance.
b/ The fund for scientific research and concentrated training for allocation to the units entrusted with scientific research, training and retraining within the entire Corporation, is formed by the deduction from the fund for production development of the member units and the allocations for operation and training from the State budget (if any), and from other sources, including the money collected from undertaking services and contracts on scientific research and training signed with enterprises and non-business units at home and abroad.
c/ The financial reserve fund, the reward fund and the welfare fund are founded under the direction of the Ministry of Finance. The concrete ratio of contribution to, and the use of, these funds are defined in the Financial Regulation of the Corporation.
Article 38.- Financial autonomy of the Corporation:
1. The Corporation operates on the principle of financial autonomy and self-balancing of its revenues and expenditures. It has the responsibility to preserve and develop the various business capital sources, including the capital contributed to other enterprises.
2. The Corporation is responsible for clearing all debts recorded in the property balance of the Corporation and other financial commitments, if any.
3. It shall control and supervise the financial operations within the entire Corporation.
4. All the credit relations (borrowing, lending, on-credit purchases and sales, guarantee) between the Corporation and outside partners must comply with the quotas assigned to each borrowing as prescribed by the Ministry of Finance.
5. The Corporation shall have to draft, submit and register the financial plan, the financial reports and the property balance of the Corporation to the authorized agencies, and submit its annual financial statement to the Ministry of Finance. The latter shall control and approve the annual financial statement of the Corporation.
6. The Corporation shall have to pay the taxes and other remittances as prescribed by the current law and the Financial Regulations of the Corporation, except for the taxes already paid by the member units. It is entitled to use part of the profit after fulfilling its tax duties toward the State as currently prescribed.
7. The profit gained by the Corporation or its member units from their capital contributed to other enterprises is exempt from profit tax if these enterprises have already paid profit taxes before distributing the dividends to the share holders.
8. The financial operations of the member units of the Corporation and the relationship in financial operation between the Corporation and its member units shall be effected in conformity with the Statute and Financial Regulations of the Corporation.
9. The material responsibility of the Corporation in its business relations and in civic relation is limited to the total capital of the Corporation at the latest publicity.
10. The Corporation has to seriously observe the Ordinance on Accountancy and Statistics, and the current regime on financial accounting and reporting for State enterprises.
11. The Corporation places itself under the control and supervision in financial matters and business operations by the authorized State agencies as prescribed by law.
Chapter IX
RELATIONS BETWEEN THE CORPORATION AND STATE AGENCIES AND LOCAL ADMINISTRATIONS
Article 39.- Relations with the Government:
1. To observe law and seriously carry out the Government regulations related to the Corporation and other State enterprises;
2. To carry out the development plan and strategy of the Corporation within the State master plan and strategy for the development of the branch and for territorial development;
3. To carry out the regulations on the establishment, splitting, merger, dissolution; the policies on organization and personnel; the regime of finance, credit, tax, profit collection; the regimes on accountancy and statistics;
4. To submit to the control and inspection concerning the observance of law, undertakings, policies and regimes of the State within the Corporation;
5. To make suggestions and proposals on solutions, mechanism and managerial policies of the State over the Corporation;
6. To manage and use the capital, properties, land and other sources assigned to it by the State to carry out its business tasks; and to preserve and develop these sources;
7. To enjoy allowances and price subsidies, and other regimes as provided for by the Government.
Article 40.- Relations with the Ministry of Finance:
1. The Corporation is subject to State management by the Ministry of Finance in:
a/ The observance of the financial, accountancy, tax, the organization of the apparatuses for accountancy and accounting;
b/ Financial audit and internal audit of the Corporation.
2. The Ministry of Finance is the agency assigned by the Government to carry out a number of rights of the owner. It shall direct the Corporation in the following aspects:
a/ To determine the capital, natural resources and other resources assigned by the State to the Corporation for management and utilization;
b/ To inspect the efficient use, preservation and development of the capital and other resources assigned in the process of its activities as reflected in the annual financial statement;
c/ To ratify the annual financial accounts of the Corporation;
d/ To issue the model Financial Statute, ratify the Financial Statute of the Corporation.
3. The Corporation shall be subject to the financial control and supervision of its finance and other matters by the Ministry of Finance.
4. The Corporation is entitled to propose solutions, mechanisms and policies concerning finance, credits and other matters related to the Corporation; propose to the Ministry of Finance and the Prime Minister to ratify the plan for the transfer of properties of great value, the joint investment projects with foreigners and other economic sectors, the credit relations beyond norms, the realization of the financial obligations, the distribution of after-tax profits, the liquidation of properties in the Corporation, the supplement to the budget capital of the Corporation.
Article 41.- Relations with the Ministry of Agriculture and Food Industry:
1. With its function of State management, the Ministry of Agriculture and Food Industry shall direct the Corporation in the following respects:
a/ To issue product criteria, technological norms, including imported spare parts and complete equipment, the economic and technical norms of the service; and directly control, inspect and supervise the Corporation in the realization of these criteria and norms;
b/ To work out and issue the plan and orientation for the development of the economic technical branch, and directly control and inspect the Corporation in the realization of this plan;
c/ The Corporation takes responsibility for the carrying out of the above regulations of the Ministry of Agriculture and Food Industry and the other agencies for economic and technical management; it is entitled to make suggestions to these agencies concerning related issues mentioned above.
2. With its tasks assigned by the State to exercise a number of rights of State ownership, the Ministry of Agriculture and Food Industry shall direct the Corporation in the following respects:
a/ To establish, split, merge, reorganize and dissolve the Corporation and the member units of the Corporation within the powers assigned by the Prime Minister;
b/ Together with the agencies empowered by the Prime Minister to prepare and submit to the Prime Minister for the appointment, dismissal, commendation and discipline of the members of the Managing Board and the General Director;
c/ To appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy General Directors, the Chief Accountant of the Corporation; to present candidates to the Control Commission of the Corporation;
d/ To take part in the allocation of the capital and other resources to the Corporation, inspect the activities of the Corporation. The Corporation has the responsibility to report as prescribed by the State and at the request of the Ministry of Agriculture and Food Industry;
e/ To direct the Corporation in the assurance of the major balances assigned to the Corporation by the State with a view to price stabilization;
f/ The Corporation is also placed under the control, inspection and supervision of the Ministry of Agriculture and Food Industry and the other State economic-technical management agencies within the scope of other functions of these agencies as prescribed by law.
Article 42.- The other Ministries, the ministerial-level Agencies and the Agencies attached to the Government, in their capacity as State management agencies, shall direct the Corporation in the following respects:
1. To carry out the economic and technical norms, product criteria and product quality norms corresponding to the service and national norms;
2. To implement the regulations on environmental protection;
3. To take part in the expertise of the investment projects according to the development strategy and plan of the economic-technical service and the economic area zoning;
4. To implement the regulations on external relations, and in export and import;
5. To ensure the realization of the interests and obligations concerning the laborers in the Corporation as prescribed by law;
6. The Corporation is subject to the control, inspection and supervision of these agencies in the areas under the functions which the law has assigned to these agencies.
Article 43.- With regard to the local administration as State management agencies in the localities, the Corporation is subject to their State management and shall implement the administrative regulations and its obligations toward the People's Councils and the People's Committees at various levels as prescribed by law.
Chapter X
REORGANIZATION, DISSOLUTION, BANKRUPTCY
Article 44.- The reorganization of the Corporation shall be proposed by the Managing Board, and the Prime Minister shall consider and decide.
Article 45.- The Corporation shall be dissolved when the Prime Minister sees no need to maintain it. On its dissolution, the Prime Minister shall set up the Dissolution Council of the Corporation. The remaining property of the dissolved Corporation, after all payments as required by the provision of law, shall belong to State ownership.
Article 46.- The reorganization, splitting, merger, dissolution and the organization of new member units of the Corporation shall be proposed by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 47.- When the Corporation and its member units lose their capability of payment of due debts, they shall be dealt with according to the Law on Bankruptcy of Enterprises.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 48.- This Statute applies to the Vietnam General Rubber Corporation. All individuals and member units of the Corporation have to comply with this Statute.
This Statute takes effect from the date of the signing of the promulgation Decree.
Article 49.-
1. Basing themselves on the Law on State Enterprises and the Statute of the Corporation, the member units of the Corporation shall, depending on their forms of organization, draft their own Organizational and Operational Regulations, and the General Director shall submit them to the Managing Board for ratification. The Statutes and Regulations of the member units of the Corporation must not be contrary to the Statute of the Corporation.
2. If the need arises to supplement or amend the Statute of the Corporation, the Managing Board shall submit the case to the Prime Minister for decision. If the member units of the Corporation need to amend or supplement their own Statutes or Regulations on Organization and Operation, the General Director shall have to submit the proposal to the Managing Board for decision.
Article 50.- In case the documents of the Government, the Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government, and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the Decision on the establishment of the member enterprises provide otherwise than this Statute, this Statute shall be complied with if the Government so permits.
 
APPENDIX
(issued attached to the Statute on of the Organization and Operation of the Vietnam General Rubber Corporation)
I. LIST OF MEMBER UNITS OF THE VIETNAM GENERAL RUBBER CORPORATION
(at the time of establishment of the Corporation)
A. INDEPENDENT-ACCOUNTING STATE ENTERPRISES:
01. The Dong Nai Rubber Company
02. The Ba Ria Rubber Company
03. The Tay Ninh Rubber Company
04. The Tan Bien Rubber Company
05. The Phuoc Hoa Rubber Company
06. The Dau Tieng Rubber Company
07. The Binh Long Rubber Company
08. The Loc Ninh Rubber Company
09. The Dong Phu Rubber Company
10. The Phu Rieng Rubber Company
11. The Quang Tri Rubber Company
12. The Mang Yang Rubber Company
13. The Chu Se Rubber Company
14. The Chu Pah Rubber Company
15. The Chu Prong Rubber Company
16. The Eah'leo Rubber Company
17. The Krong Buk Rubber Company
18. The Kon Tum Rubber Company
19. The Construction Company
20. The Construction and Investment Consultancy Company(1)
21. The Rubber Production and Export Company
22. The Rubber Engineering Company
23. The Rubber Industry Company
24. The Rubber Technical and Capital Construction Company
25. The Financial Company
B. DEPENDENT-ACCOUNTING UNITS:
1. The Storage and Transport Enterprise
C. NON-BUSINESS PUBLIC-SERVICE UNITS:
1. The Rubber Research Institute
2. The Dong Phu Engineering Workers School
3. The newspaper Vietnam Rubber
4. The Sanatorium of Rubber Workers
5. The Vocational Functional Rehabilitation Center
6. The Rubber Medical Insurance Company
II. LIST OF JOINT VENTURE UNITS WITH CAPITAL CONTRIBUTION FROM THE VIETNAM GENERAL RUBBER COMPANY(at the time of establishment of the Corporation)
1. The Vietnam-Soviet Joint Enterprise for Scientific Research and Experimental Production of Rubber (VISORUTEX)
2. The Vietnam-Taiwan Joint Enterprise for the Production of Sport Balls (GERU-YOUNG)
------------
(1) Old name: Construction and Investment Service Company
(2) Old name: Rubber Industry Bulletin.-

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 43/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi