Quyết định 495/QĐ-BTP 2022 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 495/QĐ-BTP

Quyết định 495/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022 - 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:495/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:31/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 31/3/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 495/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022 – 2023.

Theo đó, đối tượng thực hiện Kế hoạch là các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trên cơ sở hướng dẫn chung của Tổng cục Thi hành án dân sự).

Ngoài ra, chậm nhất ngày 20/12 hàng năm, Văn phòng Bộ xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Bên cạnh đó, kinh phí phục vụ công tác triển khai xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC và Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 495/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 495/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, MỞ RỘNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP VÀ HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022 - 2023

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia;

Căn cứ văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về lộ trình chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022 - 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT,VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, MỞ RỘNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP VÀ HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 495/QĐ-BTP ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục tiêu

1.1. Xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự (sau đây gọi là Hệ thống quản lý chất lượng) để giải quyết và xử lý các công việc theo các quy trình một cách khoa học, phù hợp với quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho Lãnh đạo các đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp Lãnh đạo Bộ điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của Bộ Tư pháp; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

1.2. Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

2. Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện là các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trên cơ sở hướng dẫn chung của Tổng cục Thi hành án dân sự).

3. Phạm vi áp dụng

3.1. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; quy trình xử lý công việc và các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

3.2. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của của Hệ thống thi hành án dân sự tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Tư pháp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của Bộ Tư pháp, Tổ giúp việc triển khai xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và Ban Chỉ đạo ISO của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Tập huấn kiến thức, tăng cường truyền thông về xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Xây dựng, mở rộng, ban hành, tổ chức triển khai áp dụng và công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Chi tiết nhiệm vụ, phân công đơn vị thực hiện, sản phẩm và thời gian hoàn thành tại Phụ lục kèm theo).

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

1.1. Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của Bộ Tư pháp, Tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

1.2. Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn theo quy định; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, đơn vị tư vấn tổ chức các lớp tập huấn kiến thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng, kỹ năng xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh đạo, công chức đầu mối theo dõi của các đơn vị thuộc Bộ.

1.3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp, gồm:

- Trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự năm 2022 - 2023; chủ trì điều phối việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ khi được Lãnh đạo Bộ phân công;

- Rà soát, đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Bộ Tư pháp;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng, mở rộng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho hoạt động xây dựng, mở rộng, chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ Tư pháp.

1.4. Tham mưu xây dựng, trình công bố, ban hành Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị

2.1. Đối với các đơn vị quản lý lĩnh vực có thủ tục hành chính chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động xây dựng, mở rộng, ban hành, tổ chức triển khai áp dụng và công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị; phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của đơn vị được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

2.2. Đối với các đơn vị thuộc khối ISO cơ quan Bộ (do Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng): Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành mới quy trình ISO thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2.3. Kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị; phân công cán bộ đầu mối ISO giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị.

2.4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của đơn vị chủ trì (Văn phòng Bộ) về kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý trong quá trình triển khai.

2.5. Chủ động xây dựng dự toán ngân sách hàng năm phục vụ cho công tác triển khai xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.

2.6. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện tốt công tác truyền thông cho hoạt động xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ Tư pháp.

3. Trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự

3.1. Thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại các điểm 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 mục 2 phần III Kế hoạch này.

3.2. Tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo việc xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Hệ thống thi hành án dân sự.

3.3. Xây dựng Kế hoạch chi tiết hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Hệ thống Thi hành án dân sự; phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ đánh giá nội bộ; kỹ năng xây dựng, áp dụng, cập nhật, duy trì, cải tiến cho lãnh đạo, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Hệ thống Thi hành án dân sự tại các cơ quan này.

4. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu, đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác triển khai xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự tại các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động này.

5. Trách nhiệm của Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin

Phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho hoạt động xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự.

6. Chế độ báo cáo

6.1. Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo năm về đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (lồng ghép vào báo cáo định kỳ năm theo điểm a khoản 2 Điều 32 Quyết định số 2402/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ), gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp chung.

6.2. Chậm nhất ngày 20/12 hàng năm, Văn phòng Bộ xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ công tác triển khai xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG, MỞ RỘNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP VÀ HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 495/QĐ-BTP ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

I

Công tác chỉ đạo, điều hành

1.

Tham mưu Lãnh đạo Bộ kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Sau khi Bộ hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc

2.

Quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; đơn vị tư vấn

Hàng năm

Hội nghị/Tọa đàm; Công văn

3.

Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức chung hệ thống quản lý chất lượng, kỹ năng xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh đạo, công chức đầu mối theo dõi của các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; đơn vị tư vấn

Sau khi Bộ hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Các lớp tập huấn được tổ chức

4.

Ban hành Kế hoạch hướng dẫn Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và phổ biến, quán triệt việc thực hiện

Tổng cục THADS

Văn phòng Bộ; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm

Quyết định ban hành Kế hoạch

5.

Rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo ISO Bộ về thực trạng xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị và gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp chung

Các đơn vị thuộc Bộ có Hệ thống quản lý chất lượng riêng

Văn phòng Bộ

Hàng năm (trước ngày 15/12)

Báo cáo

6.

Rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo ISO Bộ về thực trạng xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong Hệ thống thi hành án dân sự và gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp chung

Tổng cục THADS

Văn phòng Bộ

Hàng năm (trước ngày 15/12)

Báo cáo

7.

Thực hiện công tác truyền thông về hoạt động xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Các đơn vị thuộc Bộ có Hệ thống quản lý chất lượng riêng và Hệ thống quản lý chất lượng theo ngành dọc

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Các tin, bài, chuyên đề được đăng tải

II

Công tác xây dựng, mở rộng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

8.

Thực hiện các đợt đánh giá chất lượng nội bộ để tìm ra những điểm chưa phù hợp; đề xuất thực hiện khắc phục, phòng ngừa và các phương án cải tiến để hoàn chỉnh hệ thống tài liệu

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC; Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; đơn vị tư vấn

Thực hiện tối thiểu 01 lần/01 năm

Báo cáo

9.

Thực hiện soạn thảo tài liệu, quy trình ISO; chỉnh sửa, tổng hợp hệ thống văn bản đã xây dựng, chuyển đổi

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC; Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; đơn vị tư vấn

Trước ngày 15/12 hàng năm (Khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng )

Tài liệu, Quy trình

Ban hành, phổ biến hệ thống tài liệu và triển khai áp dụng tại đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC; Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC; Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng

10.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC; Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thực hiện thường xuyên hàng năm

Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng

11.

Rà soát, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC; Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên (Chậm nhất ba tháng kể từ khi văn bản QPPL có hiệu lực thi hành)

Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng

12.

Thực hiện các đợt đánh giá chất lượng nội bộ để tìm ra những điểm chưa phù hợp; đề xuất thực hiện khắc phục, phòng ngừa và các phương án cải tiến để hoàn chỉnh tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng của Hệ thống thi hành án dân sự

Tổng cục THADS

Văn phòng Bộ; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị tư vấn

Thực hiện tối thiểu 01 lần/01 năm

Báo cáo

13.

Ban hành, phổ biến tài liệu và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan thi hành án dân sự. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng của Hệ thống thi hành án dân sự.

Tổng cục THADS

Văn phòng Bộ; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị tư vấn

Trước ngày 15/12 hàng năm (Khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng)

Quyết định ban hành/ Quyết định công bố lại

14.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của hệ thống thi hành án dân sự

Tổng cục THADS

Văn phòng Bộ; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị tư vấn

Thực hiện thường xuyên hàng năm

Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng trong hệ thống THADS

15.

Rà soát, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng

Tổng cục THADS

Văn phòng Bộ; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị tư vấn

Thường xuyên (Chậm nhất ba tháng kể từ khi văn bản QPPL có hiệu lực thi hành)

Quyết định công bố lại Mô hình khung

III

Chế độ kiểm tra, giám sát

16.

Tự theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và Mô hình khung quản lý chất lượng

Các đơn vị thuộc Bộ có Hệ thống quản lý chất lượng riêng và Hệ thống quản lý chất lượng theo ngành dọc

 

Thường xuyên

Báo cáo

17.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng, mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị thuộc bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm của Bộ

Công văn; Báo cáo

18.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng tại Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục THADS

Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo Kế hoạch riêng của Tổng cục THADS

Công văn; Báo cáo

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi