Quyết định 3174/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3174/QĐ-BTP

Quyết định 3174/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3174/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:28/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
---------------
Số: 3174/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp
trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Cục KTVB.
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

 
 

BỘ TƯ PHÁP
-----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
 

 
 
QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp
trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-BTP
 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
------------------------------
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về việc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý, sử dụng Cộng tác viên trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ thực hiện pháp điển, Cộng tác viên pháp điển và Cục Kiểm tra văn bản QPPL.
Điều 2. Cộng tác viên pháp điển
Cộng tác viên pháp điển là các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức vcông tác pháp điển hoặc có kinh nghiệm chuyên môn về pháp luật phù hợp với nội dung đề mục được đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ký hợp đồng cộng tác để thực hiện công tác pháp điển (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên).
Điều 3. Thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc quản lý, sử dụng Cộng tác viên
1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
a) Lập Danh sách nguồn Cộng tác viên pháp điển và công bố Danh sách Cộng tác viên trên Trang thông tin điện tử pháp điển để các cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển biết, tham khảo thực hiện thuê Cộng tác viên theo quy định; thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình thực hiện hoạt động pháp điển của Cộng tác viên để kịp thời đưa ra khỏi Danh sách nguồn Cộng tác viên pháp điển những người vi phạm hợp đồng hợp tác hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời thực hiện việc cập nhật bổ sung nguồn Cộng tác viên mới.
Người có nguyện vọng làm nguồn Cộng tác viên pháp điển gửi Đơn xin công nhận nguồn Cộng tác viên pháp điển đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (theo Mẫu kèm theo) để Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xem xét quyết định công nhận, đưa vào Danh sách nguồn Cộng tác viên pháp điển.
b) Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác pháp điển cho những người có tên trong Danh sách nguồn Cộng tác viên.
2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
a) Thủ trưởng đơn vị thực hiện pháp điển có quyền ký hợp đồng cộng tác với người đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quy chế này, có nguyện vọng làm Cộng tác viên theo nhu cầu thực tế và phạm vi, tính chất công việc thực hiện pháp điển của đơn vị; thông báo cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về việc ký hợp đồng thuê Cộng tác viên và tình hình thực hiện công việc của Cộng tác viên.
Đơn vị thực hiện pháp điển không được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế của đơn vị làm Cộng tác viên với đơn vị mình.
b) Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện pháp điển có thể tham khảo Danh sách nguồn Cộng tác viên do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lập để ký hợp đồng thuê Cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình.
 
Chương II
HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC,
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN
 
Điều 4. Hợp đồng cộng tác
1. Đơn vị thực hiện pháp điển ký hợp đồng cộng tác với Cộng tác viên theo nhu cầu cụ thể của công tác pháp điển tại đơn vị.
2. Hợp đồng cộng tác phải có những nội dung cơ bản sau đây: Thông tin về đơn vị sử dụng cộng tác viên; Họ tên, số chứng minh thư nhân dân, điện thoại và địa chỉ liên hệ của Cộng tác viên; Nội dung công việc phải thực hiện; Yêu cầu về chất lượng kết quả thực hiện công việc và thời hạn hoàn thành, giao nộp sản phẩm; Phương thức báo cáo, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện công việc; thù lao và thanh toán thù lao; Cơ chế giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh từ quá trình thực hiện hợp đồng.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cộng tác viên pháp điển
a) Được cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho công việc theo hợp đồng; được đề xuất, kiến nghị với Thủ trưởng đơn vị cộng tác về các vấn đề có liên quan đến quá trình thực hiện pháp điển; được thanh toán thù lao theo hợp đồng cộng tác.
b) Được Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật khi có thành tích trong công tác pháp điển.
c) Thực hiện nghiêm túc Quy chế này, hợp đồng cộng tác và quy định của pháp luật.
d) Có trách nhiệm thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật theo nội dung hợp đồng bảo đảm đúng quy định của pháp luật về pháp điển. Trường hợp pháp điển không đúng quy định thì phải thực hiện chỉnh lý, pháp điển lại để bảo đảm chất lượng kết quả pháp điển.
đ) Chịu trách nhiệm với đơn vị sử dụng cộng tác viên về các hoạt động và kết quả thực hiện công việc theo hợp đồng và pháp luật.
Điều 6. Chấm dứt quan hệ cộng tác giữa Cộng tác viên với đơn vị sử dụng Cộng tác viên
1. Quan hệ giữa Cộng tác viên với đơn vị cộng tác chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Hết thời hạn cộng tác theo hợp đồng;
b) Cộng tác viên không khách quan, không trung thực trong thực hiện công việc được giao hoặc có các hành vi trái pháp luật trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến việc thực hiện công việc đã giao kết trong hợp đồng cộng tác;
c) Cộng tác viên không thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng;
d) Cộng tác viên làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị đã ký hợp đồng cộng tác;
đ) Cộng tác viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết.
2. Trường hợp có căn cứ theo quy định của pháp luật làm thay đổi nội dung công việc phải thực hiện theo hợp đồng thì đơn vị sử dụng Cộng tác việc thông báo, trao đổi và thống nhất với Cộng tác viên hướng giải quyết để chấm dứt hợp đồng (nếu cần thiết).
3. Sau khi chấm dứt quan hệ cộng tác giữa Cộng tác viên với đơn vị thực hiện pháp điển, Thủ trưởng đơn vị sử dụng Cộng tác viên gửi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cộng tác đó đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 7. Kinh phí thuê Cộng tác viên cộng tác viên pháp điển
Kinh phí trả thù lao thuê Cộng tác viên pháp điển được sử dụng từ ngân sách nhà nước bố trí theo đề mục và đảm bảo các quy định về nội dung chi, mức chi trong Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
 
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO NHẬN,
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN
 
Điều 8. Giao nhận báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển
1. Đơn vị ký hợp đồng cộng tác với Cộng tác viên nhận trực tiếp báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển bằng văn bản giấy đã giao kết theo hợp đồng cộng tác tại đơn vị. Đồng thời gửi bản điển tử kết quả pháp điển theo quy định về sử dụng phần mềm pháp điển.
Trường hợp không giao nhận trực tiếp báo cáo kết quả pháp điển được thì Cộng tác viên có thể gửi báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển của mình đến đơn vị ký hợp đồng cộng tác theo đường bưu điện.
2. Việc giao nhận báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển kèm theo tài liệu liên quan (nếu có) được xem là hoàn tất, đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều này khi Cộng tác viên và Thủ trưởng đơn vị sử dụng Cộng tác viên ký văn bản thanh lý hợp đồng cộng tác theo từng công việc được thỏa thuận.
Điều 9. Lưu giữ kết quả pháp điển của Cộng tác viên
Đơn vị sử dụng Cộng tác viên có trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ kết quả pháp điển của Cộng tác viên và các văn bản, giấy tờ liên quan bằng hình thức lưu trữ hồ sơ tài liệu tại đơn vị theo quy định để phục vụ tốt cho công tác thực hiện pháp điển của đơn vị và của Bộ.
 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị thực hiện pháp điển thuộc Bộ Tư pháp tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời để xem xét chỉ đạo giải quyết.
2.Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện pháp điển thuộc Bộ trong việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Cộng tác viên theo quy định./.  
 
       
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Hà Hùng Cường
 
 
   Mu Đơn xin công nhận nguồn Cộng tác viên pháp điển
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3174 /QĐ-BTP ngày 28   tháng 11 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
                                                                        Hà Nội, ngày      tháng      năm 20…

 
 
 ĐƠN XIN CÔNG NHẬN
NGUỒN CỘNG TÁC VIÊN PHÁP ĐIỂN
 
Kính gửi: Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp
 
Tôi tên là:...................................................................Năm sinh:.............................
Trình độ chuyên môn: ............................................................................................
Hiện đang công tác tại: ...........................................................................................
Chức vụ (nếu có):....................................................................................................
CMND số:…………...............cấp ngày…...tháng….....năm…… tại.....................
Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................
Điện thoại: ………………….............Email: .........................................................
Công tác trong 3 năm gần đây:
 

Thời gian
(từ tháng, năm đến tháng năm nào)
Làm việc tại cơ quan/tổ chức
Công việc chính đang làm
Chức vụ
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau khi nghiên cứu về tiêu chuẩn, điều kiện cộng tác viên, tôi thấy mình đủ điều kiển để làm Cộng tác viên pháp điển. Tôi làm đơn này kính đề nghị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp xem xét, công nhận tôi vào nguồnCộng tác viên.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Tư pháp về Cộng tác viên và nguồn Cộng tác viên sau khi được công nhận làm nguồn Cộng tác viên pháp điển của Bộ Tư pháp.
 

 
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, viết rõ họ tên)

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi