Quyết định 2326/QĐ-BYT 2019 lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung

BỘ Y TẾ
-------

Số: 2326/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN BẮC MIỀN TRUNG, THUỘC VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3158/QĐ-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương và Quyết định số 806/QĐ-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế đổi tên Viện Giám định pháp y tâm thần trung ương thành Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ số 279/BBGN-BYT-UBNDNA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An về việc thống nhất thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Trung ương thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban cán sự ngày 07 tháng 5 năm 2019 về việc thống nhất chủ trương thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

Xét đề nghị của Viện Pháp Y tâm thần Trung ương tại Tờ trình số 09/TTr-VPYTTTW ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung, thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Phân viện là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Viện Pháp y tâm thn Trung ương.

Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung có tư cách pháp nhân, có con dấu tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung có chức năng thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Giám định tư pháp; đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành quy định; nghiên cứu khoa học; tham gia chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực pháp y tâm thần theo sự phân công của Viện Pháp y tâm thần Trung ương; tham gia khám và điều trị bệnh nhân tâm thần theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung trình Bộ trưởng Y tế quyết định ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Trang thiết bị và Công trình y tế, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ; TANDTC, VKSNDTC;
- UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Sở Y tế, Sở Tư pháp và Công an nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực