Nghị quyết 07/2011/QH13 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
----------------
Nghị quyết số: 07/2011/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2011
 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2012 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2011
------------------------------------
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;
Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-UBTVQH13 ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;
 
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1.
Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 như sau:
1. Bổ sung dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ nhất;
2. Chuyển dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật giáo dục đại học từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2;
3. Bổ sung dự án Luật cơ yếu, Luật biển Việt Nam vào Chương trình thông qua tại kỳ họp 2;
4. Chuyển dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) từ Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2, sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012;
5. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật phòng, chống rửa tiền vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2;
6. Bổ sung dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.
Điều 2.
Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 như sau:
A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC
I. CÁC DỰ ÁN LUẬT
1. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII
a) Trình Quốc hội thông qua: 14 dự án
1. Luật quản lý giá
2. Luật bảo hiểm tiền gửi
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
4. Luật phòng, chống rửa tiền
5. Luật giám định tư pháp
6. Luật xử lý vi phạm hành chính
7. Luật giáo dục đại học
8. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
9. Bộ luật lao động (sửa đổi)
10. Luật công đoàn (sửa đổi)
11. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
12. Luật quảng cáo
13. Luật tài nguyên nước (sửa đổi)
14. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013
b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 07 dự án
1. Luật dự trữ quốc gia
2. Luật hợp tác xã (sửa đổi)
3. Luật đô thị
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
5. Luật xuất bản (sửa đổi)
6. Luật thư viện
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
2. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII
a) Trình Quốc hội thông qua: 09 dự án
1. Luật dự trữ quốc gia
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
3. Luật hợp tác xã (sửa đổi)
4. Luật đô thị
5. Luật Thủ đô
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
7. Luật xuất bản (sửa đổi)
8. Luật thư viện
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 09 dự án
1. Luật đất đai (sửa đổi)
2. Luật đầu tư công, mua sắm công
3. Luật quy hoạch
4. Luật hộ tịch
5. Luật hòa giải cơ sở
6. Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai
7. Luật phòng, chống khủng bố
8. Luật giáo dục quốc phòng – an ninh
9. Luật hoặc Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 02 dự án mới và các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 nhưng chưa được thông qua
1. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ: 25 dự án
1. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)
2. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
3. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)
5. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
6. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)
7. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi)
8. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
9. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
10. Bộ luật dân sự (sửa đổi)
11. Bộ luật hình sự (sửa đổi)
12. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
13. Luật tạm giữ, tạm giam
14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng
15. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
16. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
17. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
18. Luật việc làm
19. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
20. Luật khí tượng thủy văn
21. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
22. Luật Quân đội nhân dân Việt Nam
23. Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
24. Pháp lệnh Cảnh sát cơ động
25. Pháp lệnh đào tạo nghề một số chức danh tư pháp
Điều 3.
1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo việc triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay sau khi Chương trình được thông qua; việc tổ chức thực hiện Chương trình cần được đổi mới với cách làm tập trung hơn, hiệu quả hơn; bảo đảm tính ổn định của Chương trình, chỉ điều chỉnh trong trường hợp thật cần thiết.
2. Chính phủ sớm phân công cơ quan soạn thảo các dự án mới được đưa vào Chương trình, củng cố các Ban soạn thảo đã được thành lập; bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện Chương trình; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.
3. Cơ quan trình dự án, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia soạn thảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình chuẩn bị dự án; bảo đảm dự án được chuẩn bị kỹ về nội dung và kỹ thuật văn bản, hạn chế tối đa những quy định chung chung; bảo đảm tiến độ chuẩn bị, thời hạn gửi dự án và các tài liệu liên quan đến cơ quan thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội; tham gia chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.
4. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan trình dự án trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.
5. Các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tổ chức nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia và các ngành có liên quan; dành thời gian thảo luận, cho ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 06 tháng 8 năm 2011.
 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng
 

thuộc tính Nghị quyết 07/2011/QH13

Nghị quyết 07/2011/QH13 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2011/QH13Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:06/08/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 07/2011/QH13

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi