Công văn 891/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------
Số: 891/BHXH-CSXH
V/v: Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Tiếp theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (Công văn số 4281/BHXH-CSXH), theo phản ánh của BHXH các tỉnh, thành phố (BHXH tỉnh), trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg) còn một số nội dung vướng mắc, BHXH Việt Nam đã tổng hợp các nội dung vướng mắc báo cáo Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xử lý các nội dung vướng mắc. Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 659/BGDĐT-TCCB ngày 17/02/2014 về việc giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo (Công văn số 659/BGDĐT-TCCB).
BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 659/BGDĐT-TCCB đến BHXH tỉnh để tổ chức thực hiện. Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi đối với các nhà giáo, đề nghị BHXH tỉnh căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, Công văn số 4281/BHXH-CSXH và Công văn số 659/BGDĐT-TCCB tự kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện trường hợp tính chưa đúng trợ cấp một lần đối với nhà giáo thì ra quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (Mẫu số 08-QĐ52 đính kèm). Trường hợp phát hiện việc giải quyết sai so với quy định thì ra Quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 09-QĐ52 đính kèm) và thu hồi số tiền hưởng sai quy định nộp vào nguồn ngân sách Nhà nước (quy trình, thủ tục hồ sơ, thẩm quyền giải quyết thực hiện theo đúng quy định). Quyết định điều chỉnh hoặc hủy được lập thành 03 bản (trong đó 01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản chuyển cho BHXH huyện để thực hiện, 01 bản giao cho nhà giáo hoặc thân nhân).
Đối với nhà giáo chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trước ngày 31/5/2011, kể từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/10/2013 được giải quyết hưởng lương hưu thì lấy lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp một lần theo hướng dẫn tại Khoản 2 Công văn số 4281/BHXH-CSXH. Trường hợp từ ngày 01/11/2013 trở đi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu thì chưa có căn cứ để giải quyết, nội dung này Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có căn cứ hướng dẫn thực hiện.
Trung tâm Công nghệ Thông tin căn cứ hướng dẫn tại văn bản này bổ sung vào phần mềm hỗ trợ BHXH tỉnh ra quyết định điều chỉnh, hủy theo mẫu quy định tại văn bản này và tổng hợp số tiền chi trả bổ sung vào Mẫu số 05-QĐ52 ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH; triển khai và hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện chương trình phần mềm.
Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.
Việc thực hiện trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên. Vì vậy, Giám đốc BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách quy định, không gây phiền hà cho người lao động. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không giải quyết.
Trong quá trình thực hiện, nếu tiếp tục có vướng mắc, BHXH tỉnh tổng hợp và báo cáo về BHXH Việt Nam để nghiên cứu hướng dẫn thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, LĐTB&XH, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/h);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, CSXH (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương
 

Mẫu số 08-QĐ52
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……
--------
Số: ………./QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…….., ngày … tháng … năm ….
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
NGÀY 30/8/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------------------
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………..
 
 
- Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số ……………..ngày ….. tháng …. năm ……. của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố……………………….;
- Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí số: ………………………………..……… của ông (bà) (1) …………………………………………………………………………………………………………….
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1: Điều chỉnh lại trợ cấp một lần đối với Ông, Bà (1) ………………………………………., sinh ngày …….. tháng ………. năm ………………
Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ……… tháng ……… năm …………….
Lương hưu tính tại thời điểm tháng 10/2013 là ………………………….. đồng/tháng
Lý do điều chỉnh: (2)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Nội dung điều chỉnh (3):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Truy lĩnh/phải thu hồi (4) mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:
- Trợ cấp một lần đã giải quyết: …………………………………………………… đồng
- Trợ cấp một lần sau điều chỉnh: …………………………………………………. đồng
- Số tiền chênh lệch được truy lĩnh/phải thu hồi (4): ……………………………. đồng
Điều 2: Các Ông, Bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội ……………… và ông/bà (5) ………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ông/ Bà (5) ………………………………..;
- BHXH………………………………………;
- Lưu hồ sơ
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)
Ghi chú: - (1) Nhà giáo hưởng lương hưu.
- (2) Lý do điều chỉnh: Ghi rõ lý do sai so với quy định.
- (3) Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh.
- (4) Nếu được truy lĩnh thì gạch ngang toàn bộ cụm từ “phải thu hồi” và ngược lại
- (5) Nhà giáo hưởng lương hưu hoặc thân nhân của nhà giáo đối với trường hợp nhà giáo hưởng lương hưu đã chết (tên thân nhân ghi theo quyết định hưởng trợ cấp đã giải quyết).
 

Mẫu số 09-QĐ52
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……
--------
Số: ………./QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…….., ngày … tháng … năm ….
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
 NGÀY 30/8/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------------------
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………..
- Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số ……………..ngày ….. tháng …. năm ……. của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……………………….;
- Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí số: …………………………………..…… của ông (bà) (1) …………………………………………………………………………………………………………….
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1: Hủy Quyết định số ……../QĐ-BHXH ngày ..../..../....của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……………………. về việc hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với Ông, Bà (1) ……………………………, sinh ngày …… tháng …. năm ……………………………
Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ……… tháng …………. năm ………...
Lý do hủy: (2)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Điều 2: Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có):
Số tiền: …………………………………… đồng
(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………..)
Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội ………………. và ông/bà (3) ………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ông/ Bà (3) ………………………………..;
- BHXH………………………………………;
- Lưu hồ sơ
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)
Ghi chú: - (1) Nhà giáo hưởng lương hưu.
- (2) Lý do hủy: Ghi rõ lý do sai so với quy định.
- (3) Nhà giáo hưởng lương hưu hoặc thân nhân của nhà giáo đối với trường hợp nhà giáo hưởng lương hưu đã chết (tên thân nhân ghi theo quyết định hưởng trợ cấp đã giải quyết).

thuộc tính Công văn 891/BHXH-CSXH

Công văn 891/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:891/BHXH-CSXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành:19/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi