Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 850a/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 16/12/2019) Quyết định 2464/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Quyết định 599/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản cố định đặc thù trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 04/12/2019) Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính áp dụng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ cấu tổ chức
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 29/QĐ-BCĐQGĐL của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 06/12/2019) Quyết định 269/QĐ-BCĐQGĐL của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/07/2020) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số 47/2019/QH14
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2020) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số 47/2019/QH14
Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG của Hội đồng quy hoạch quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia (Hết hiệu lực một phần từ ngày 13/12/2019) Quyết định 280/QĐ-HĐQHQG của Hội đồng quy hoạch quốc gia về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia
Chính sách
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL của Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo chí, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Thông tư 02/2019/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD của Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL của Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Hành chính
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 850a/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 16/12/2019) Quyết định 2464/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Thông tư 08/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2020) Thông tư 185/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Quyết định 999/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/12/2019) Quyết định 2192/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/07/2020) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số 47/2019/QH14
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2020) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số 47/2019/QH14
Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/12/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Cán bộ-Công chức-Viên chức
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Hết hiệu lực từ ngày 25/12/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2020) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14
Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/12/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
An ninh quốc gia
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội, số 43/2009/QH12 (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2020) Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14
Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2020) Luật Lực lượng dự bị động viên, số 53/2019/QH14
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 10/01/2020) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, số 50/2019/QH14
Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/07/2020) Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 của Quốc hội (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/07/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 132/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Nội quy trại giam quân sự (Hết hiệu lực một phần từ ngày 22/01/2020) Thông tư 182/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại
Tư pháp-Hộ tịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 08/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2020) Thông tư 185/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 132/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Nội quy trại giam quân sự (Hết hiệu lực một phần từ ngày 22/01/2020) Thông tư 182/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại
Thông tư 132/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Nội quy trại giam quân sự (Hết hiệu lực một phần từ ngày 22/01/2020) Thông tư 184/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù
Quyết định 279/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (Hết hiệu lực một phần từ ngày 06/12/2019) Quyết định 599/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 4045/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 09/12/2019) Quyết định 7023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện và Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 4046/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 09/12/2019) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 4267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 06/12/2019) Quyết định 6987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.