Quyết định 280/QĐ-HĐQHQG 2019 sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUY HOẠCH
QUỐC GIA

------------

Số: 280/QĐ-HĐQHQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

-----------------------------

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUY HOẠCH QUỐC GIA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8074/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-HĐQHQG ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia như sau:

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 2.

2. Bổ sung khoản 6 Điều 9 như sau:

"6. Sau khi kết thúc phiên họp của Hội đồng, Văn phòng Chính phủ dự thảo nội dung Kết luận, trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia và ký ban hành Thông báo kết luận theo thẩm quyền”.

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 11 như sau:

"3. Biên bản phiên họp của Hội đồng được Lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng và người ghi biên bản ký và ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quy hoạch quốc gia; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưỏưg các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nuớc;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, HĐQHQG (2).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 280/QĐ-HĐQHQG của Hội đồng quy hoạch quốc gia về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia
Cơ quan ban hành: Hội đồng quy hoạch quốc gia Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 280/QĐ-HĐQHQG Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực