Quyết định 6987/QĐ-UBND Hà Nội 2019 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------

Số: 6987/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội
địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

-----------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 11010/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:
Thủ tục số 1,2, 17, 19, 20, 21 và 22 Phần II lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBNĐ Thành phố;

- Các PCT UBND Thành phố;

- VPUBTP: CVP, PCVP L.T. Lực;

Các phòng: KSTTHC, ĐT, TKBT, TTTH-CB;

- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;

- Lưu: VT, KSTTHC (Quyên).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6987/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Thành Chủ tịch UBND thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

 

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

1.

Số 1 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND thành phố

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2.

Số 2 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

3.

Số 17 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

4.

Số 19 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh Vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

5.

Số 20 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ ục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

6.

Số 21 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải tuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

7.

Số 22 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ ục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải tuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải


 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 6987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6987/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực