Quyết định 6987/QĐ-UBND Hà Nội 2019 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6987/QĐ-UBND

Quyết định 6987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6987/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:06/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------

Số: 6987/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội
địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

-----------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 11010/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:
Thủ tục số 1,2, 17, 19, 20, 21 và 22 Phần II lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBNĐ Thành phố;

- Các PCT UBND Thành phố;

- VPUBTP: CVP, PCVP L.T. Lực;

Các phòng: KSTTHC, ĐT, TKBT, TTTH-CB;

- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;

- Lưu: VT, KSTTHC (Quyên).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6987/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Thành Chủ tịch UBND thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

 

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

1.

Số 1 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND thành phố

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2.

Số 2 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

3.

Số 17 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

4.

Số 19 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh Vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

5.

Số 20 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ ục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

6.

Số 21 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải tuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

7.

Số 22 mục II, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2019 về việc công bố thủ ục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải tuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải


 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Hành chính

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về kết quả giám sát việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về kết quả giám sát việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017", gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính

Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi