Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định về ủy quyền và phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, chương trình, dự án viện trợ, dự án vay nợ thuộc Bộ Tư pháp (Hết hiệu lực từ ngày 01/08/2019) Quyết định 1740/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
Quyết định 1886/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về ủy quyền cho Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước không yêu cầu lập dự án (Hết hiệu lực từ ngày 01/08/2019) Như trên
Quyết định 50/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 01/08/2019) Như trên
Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2019) Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Thông tư 34/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2019) Như trên
Thông tư 89/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2019) Như trên
Doanh nghiệp
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 20/09/2019) Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 20/09/2019) Như trên
Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2019) Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Thông tư 34/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2019) Như trên
Thông tư 89/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2019) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Giao thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 26/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ (Hết hiệu lực từ ngày 31/03/2020) Thông tư 27/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3:2018
Thông tư 32/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển (Hết hiệu lực từ ngày 31/03/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (Được đính chính từ ngày 07/08/2019) Công văn 9029/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính
An ninh quốc gia
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 30/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho quân đội (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Thông tư 129/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư 03/2008/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư 148/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư 215/2013/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư 118/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BQP ngày 13/12/2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bội Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Tư pháp-Hộ tịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định về ủy quyền và phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, chương trình, dự án viện trợ, dự án vay nợ thuộc Bộ Tư pháp (Hết hiệu lực từ ngày 01/08/2019) Quyết định 1740/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
Quyết định 1886/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về ủy quyền cho Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước không yêu cầu lập dự án (Hết hiệu lực từ ngày 01/08/2019) Như trên
Quyết định 50/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 01/08/2019) Như trên
Thông tư 30/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho quân đội (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Thông tư 129/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư 03/2008/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư 148/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư 215/2013/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư 118/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BQP ngày 13/12/2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bội Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh (Hết hiệu lực từ ngày 30/09/2019) Như trên
Thông tin-Truyền thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 1498/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1300/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
Quyết định 1499/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1303/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
Quyết định 1116/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1306/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
Quyết định 658/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - National Technical Systems (NTS) - US0054 (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1299/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
Quyết định 153/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1298/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
Quyết định 776/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1293/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
Quyết định 1022/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Compliance Management Group (CMG) - US0155 (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1291/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
Quyết định 1085/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1284/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
Quyết định 766/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm (US0201) (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1285/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
Quyết định 775/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm (US0106) (Hết hiệu lực từ ngày 14/08/2019) Quyết định 1292/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
Thông tư 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất" (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Thông tư 08/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 11/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2020) Thông tư 07/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 3971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 09/08/2019) Quyết định 4267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội
Quyết định 4209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 09/08/2019) Như trên
Quyết định 7026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 09/08/2019) Như trên
Quyết định 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Hết hiệu lực từ ngày 09/08/2019) Quyết định 4263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định 5102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 13/08/2019) Quyết định 4304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ Thành phố Hà Nội
Quyết định 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 13/08/2019) Như trên
Quyết định 2398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 13/08/2019) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.