Quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020

Thuộc tính văn bản
Quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 58/2016/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Loading...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 58/2016/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.
Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục I về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Phụ lục II về Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.
Công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, công ty thủy nông thực hiện sắp xếp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
1. Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập; Người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc phân loại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.
1. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm sau:
a) Căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp tại Phụ lục II để triển khai sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020.
b) Xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để đảm bảo phù hợp với tiêu chí tại Phụ lục I.
c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong trường hợp không có doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng và mức phí dịch vụ hợp lý.
d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với Đề án tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành, tập đoàn kinh tế (như: Quản lý, khai thác cảng biển; trường hợp Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ và các trường hợp đặc thù khác).
đ) Trước ngày 15 tháng 4 hằng năm, báo cáo kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm trước và kế hoạch thực hiện năm báo cáo trong phạm vi phụ trách, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I để xây dựng Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế và tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới giai đoạn 2016 - 2020 trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện như sau:
a) Đối với những doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa; Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng Phương án cổ phân hóa;
b) Đối với những doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt và xây dựng lộ trình bán phần vốn nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định này.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) Tổng hợp kết quả thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án sắp xếp các công ty quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
c) Xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
d) Định kỳ rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 tại Phụ lục II.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế và tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty thực hiện Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đảng ủy Khối DNTW;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). KN
THỦ TƯỚNG
 
 

Nguyễn Xuân Phúc

 
 
TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
I. NHỮNG DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:
1. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.
2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.
3. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.
4. Quản hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.
5. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.
6. Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng).
7. Bưu chính công ích.
8. Kinh doanh xổ số.
9. Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm).
10. In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng.
11. Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.
II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:
1. Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay.
2. Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không.
3. Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng.
4. Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.
5. Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).
III. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:
1. Sản xuất hóa chất cơ bản.
2. Vận chuyển hàng không.
3. Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lơn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:
a) Bán buôn gạo;
b) Đầu mối nhập khẩu xăng dầu.
4. Sản xuất thuốc lá điếu.
5. Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.
6. Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh.
7. Những doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.
8. Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực).
 
DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
(Sắp xếp theo cơ quan đại diện chủ sở hữu - tổng số 240 doanh nghiệp)
 

TT
Tên doanh nghiệp
 
1
2
3
4
5
6
Bộ Giao thông vận tải - 6 doanh nghiệp
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 
7
Bộ Giáo dục và Đào tạo - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
 
8
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội
 
9
10
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hải sản Biển Đông
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp
 
11
12
Bộ Tài chính - 2 doanh nghiệp
Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Công ty Xổ số điện toán Việt Nam
 
13
14
Bộ Tài nguyên và Môi trường - 3 doanh nghiệp
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường
Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam
15
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
 
16
Bộ Thông tin Truyền thông - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
 
17
18
19
20
21
22
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 6 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn học
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thế giới
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thể dục thể thao
Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báo
Công ty TNHH một thành viên Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
 
23
BY tế - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học
 
24
25
26
27
28
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 5 doanh nghiệp
Nhà máy in tiền quốc gia
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu
Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Ngân hàng Đại dương
 
29
An Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
 
30
Bà Rịa - Vũng Tàu - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp
 
31
Bắc Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang
 
32
Bắc Kạn - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn
 
33
Bạc Liêu - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu
 
34
Bắc Ninh - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
 
35
Bến Tre - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
 
36
Bình Định - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Định
 
37
Bình Dương - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
 
38
Bình Phước - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước
 
39
Bình Thuận - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận
 
40
Cà Mau - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
 
41
Cần Thơ - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
 
42
Cao Bằng - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng
 
43
44
Đà Nng - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng
 
45
Đắk Lắk - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
 
46
Đắk Nông - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
 
47
Điện Biên - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Điện Biên
 
48
Đồng Nai - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
 
49
Đồng Tháp - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
 
50
Gia Lai - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai
 
51
Hà Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang
 
52
Hà Nam - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam
 
53
54
55
56
Hà Nội - 4 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô
Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội
 
57
Hà Tĩnh - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh
 
58
Hải Dương - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương
 
59
60
Hải Phòng - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng
Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng
 
61
Hậu Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang
 
62
Thành phố Hồ Chí Minh - 1 doanh nghiệp
Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
 
63
Hòa Bình - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình
 
64
Hưng Yên - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên
 
65
66
Khánh Hòa - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
 
67
Kiên Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
 
68
Kon Tum - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum
 
69
Lai Châu - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu
 
70
Lâm Đồng - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
 
71
Lạng Sơn - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
 
72
Lào Cai - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai
 
73
Long An - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Long An
 
74
Nam Định - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định
 
75
Nghệ An - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An
 
76
Ninh Bình - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Bình
 
77
Ninh Thuận - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết
 
78
Phú Thọ - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Thọ
 
79
Phú Yên - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên
 
80
Quảng Bình - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
 
81
Quảng Nam - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Quảng Nam
 
82
Quảng Ngãi - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
 
83
Quảng Ninh -1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
 
84
Quảng Trị - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị
 
85
Sóc Trăng - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
 
86
Sơn La - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La
 
87
Tây Ninh - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh
 
88
Thái Bình - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình
 
89
Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên
 
90
91
Thanh Hóa - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
 
92
Thừa Thiên Huế - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết
 
93
Tiền Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang
 
94
Trà Vinh - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh
 
95
Tuyên Quang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
 
96
Vĩnh Long -1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
 
97
Vĩnh Phúc - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc
 
98
Yên Bái - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái
 
99
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 1 doanh nghiệp
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty mẹ
 
100
101
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 2 doanh nghiệp
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty mẹ
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
 
102
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 1 doanh nghiệp
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
103
Ngân hàng Chính sách xã hội - 1 doanh nghiệp
Ngân hàng Chính sách xã hội

 
1
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1 doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
2
Thừa Thiên Huế - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản
 
3
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí
 
4
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 1 doanh nghiệp
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ

 
1
Bộ Công Thương - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Thuốc lá - Công ty mẹ
 
2
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 4 doanh nghiệp
Tổng công ty Cà phê Việt Nam
3
Tổng công ty Lương thực miền Nam
4
Tổng công ty Lương thực miền Bắc
5
Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long
 
6
Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc
 
7
Bộ Thông tin và Truyền thông - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Viễn thông MobiFone
 
8
An Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang
 
9
Đắk Nông - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
 
10
Đồng Nai - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 
11
Đồng Tháp - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp
 
Hà Nội - 3 doanh nghiệp
12
13
14
Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội
Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất
Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội
 
15
Hải Phòng - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng
16
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng
 
17
Thành phố Hồ Chí Minh - 3 doanh nghiệp
Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn
18
Công ty TNHH một thành viên 27/7
19
Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh
 
20
Khánh Hòa - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Khánh Việt
 
21
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - 1 doanh nghiệp
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ
 
22
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 5 doanh nghiệp
Tổng công ty Điện lực miền Bắc
23
Tổng công ty Điện lực miền Nam
24
Tổng công ty Điện lực miền Trung
25
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
26
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
 
27
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - 1 doanh nghiệp
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ

 
1
Bộ Công Thương - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Giấy Việt Nam
 
2
Bộ Giao thông vận tải - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
 
3
Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD
 
4
Bộ Thông tin và Truyền thông - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
 
5
Bộ Xây dựng - 4 doanh nghiệp
Tổng công ty Sông Đà
6
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)
7
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
8
Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
 
9
Bộ Y tế - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt.
 
10
11
Đài Truyền hình Việt Nam - 2 doanh nghiệp
Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab)
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom)
 
12
13
An Giang - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang
 
14
Bà Rịa Vũng Tàu - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị
 
15
Bắc Kạn - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn
 
16
Bắc Ninh - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị
 
17
18
Bình Dương - 2 doanh nghiệp
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp
Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
 
19
Cà Mau - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau
 
20
21
Cao Bằng - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng
 
22
23
Đắk Lắk - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng
Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường
 
24
25
Đng Tháp - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
 
26
27
28
29
30
31
Hà Nội -12 doanh nghiệp
Tổng công ty Vận tải Hà Nội
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
Tổng công ty Du lịch Hà Nội
Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)
Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội
32
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
33
Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội
34
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội
35
Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông
36
Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội
37
Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
 
Hà Tĩnh - 1 doanh nghiệp
38
Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh
 
Hải Dương - 1 doanh nghiệp
39
Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương
 
Hải Phòng - 1 doanh nghiệp
40
Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị
 
Thành phố Hồ Chí Minh - 36 doanh nghiệp
41
Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn
42
Tổng công ty Thương mại Sài Gòn
43
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
44
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
45
Tổng công ty Bến Thành
46
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn
47
Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn
48
Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
49
Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn
50
Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn
51
Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin
52
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
53
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh
54
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh
55
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1
56
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2
57
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3
58
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4
59
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
60
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6
61
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7
62
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8
63
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9
64
65
66
67
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò vấp
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè
 
77
78
Hưng Yên - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên
Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên
 
79
80
Kiên Giang - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang
Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang
 
81
Kon Tum - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum
 
82
Lâm Đồng -1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng
 
83
Nam Định - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định
 
84
85
Nghệ An - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An
 
86
Phú Yên - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô
 
87
88
Quảng Nam - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi
 
89
Sóc Trăng - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng
90
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng
 
91
Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên
 
92
93
Thừa Thiên Huế - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch Huế
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước
 
94
Tiền Giang - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang
 
95
96
Tuyên Quang - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang
Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang
 
97
98
Vĩnh Long - 2 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long
 
99
Vĩnh Phúc -1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc
 
100
101
102
103
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 4 doanh nghiệp
Tổng công ty Dầu Việt Nam
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR)
Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)
 
104
105
106
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 3 doanh nghiệp
Tổng công ty Phát điện 1
Tổng công ty Phát điện 2
Tổng công ty Phát điện 3

 
DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
(Sắp xếp theo tiêu chí ngành, lĩnh vực - tổng số 240 doanh nghiệp)
 

TT
Tên doanh nghiệp
 
1
2
Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh - 2 doanh nghiệp
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
3
4
Truyền tải, điều độ hệ thống điện; thủy điện đa mục tiêu - 2 doanh nghiệp
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty mẹ
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 
5
6
Quản lý hệ thống kết cấu đường sắt quốc gia, đô thị - 2 doanh nghiệp
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội
 
Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm cứu nạn - 1 doanh nghiệp
7
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải)
 
Bảo đảm hàng hải - 3 doanh nghiệp
8
9
10
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bộ Giao thông vận tải)
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (Bộ Giao thông vận tải)
Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải)
 
11
Bưu chính công ích - 1 doanh nghiệp
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin Truyền thông)
 
Hoạt động kinh doanh Xổ số - 63 doanh nghiệp
12
Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Bộ Tài chính)
13
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
14
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp (Bà Rịa - Vũng Tàu)
15
16
17
18
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn
Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
19
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
20
21
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Định
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
22
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước
23
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận
24
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
25
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
26
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng
27
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng
28
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
29
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
30
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Điện Biên
31
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
32
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
33
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai
34
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang
35
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam
36
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô
37
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh
38
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương
39
Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng
40
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang
41
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình
42
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên
43
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
44
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
45
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum
46
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu
47
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
48
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
49
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai
50
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Long An
51
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định
52
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An
53
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình
54
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
55
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Thọ
56
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên
57
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
58
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam
59
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
60
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
61
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị
62
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
63
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La
64
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh
65
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình
66
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên
67
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
68
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
69
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang
70
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh
71
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
72
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
73
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc
74
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái
 
Xuất bản - 13 doanh nghiệp
75
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải)
76
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
77
Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội
78
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
79
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
80
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn học (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
81
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thế giới (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
82
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
83
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học (Bộ Y tế)
84
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng
85
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội
86
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
87
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
In, đúc tiền - 1 doanh nghiệp
88
Nhà máy In tiền quốc gia (Ngân hàng Nhà nước)
 
Tín dụng chính sách, đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng - 6 doanh nghiệp
89
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
90
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
91
Ngân hàng Chính sách xã hội
92
Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu
93
Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
94
Ngân hàng Đại dương
 
Các trường hợp khác - 9 doanh nghiệp
95
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty mẹ (Bộ Công Thương)
96
Trung tâm lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính)
97
Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
98
Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng
99
Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội
100
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hải sản Biển Đông (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
101
Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa
102
Công ty TNHH một thành viên Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
103
Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 
Khai thác khoáng sản - 2 doanh nghiệp
1
Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản (Thừa Thiên Huế)
2
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 
Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí - 1 doanh nghiệp
3
Tổng công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
 
Tài chính ngân hàng
4
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 
1
Sản xuất hóa chất cơ bản - 1 doanh nghiệp.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ (Bộ Công Thương)
 
2
Bán buôn lương thực - 2 doanh nghiệp
Tổng công ty Lương thực miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
3
Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
4
Đu mi nhập khẩu xăng du - 1 doanh nghiệp
Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Đồng Tháp)
 
5
Sản xuất thuốc lá điếu - 5 doanh nghiệp
Tổng công ty Thuốc lá - Công ty mẹ (Bộ Công Thương)
6
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
7
Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
8
Công ty TNHH một thành viên 27/7 (Thành phố Hồ Chí Minh)
9
Tổng công ty Khánh Việt (Khánh Hòa)
 
Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng - 2 doanh nghiệp
10
Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Bộ Thông tin và Truyền thông)
11
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam)
 
Trồng và chế biến cà phê - 1 doanh nghiệp
12
Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
Đảm bảo nhu cầu thiết yếu - 1 doanh nghiệp
13
Công ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
 
Kinh doanh bán lẻ điện - 5 doanh nghiệp
14
TCT Điện lực miền Bắc (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
15
TCT Điện lực miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
16
TCT Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
17
TCT Điện lực TP Hà Nội (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
18
TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 
Các trường hợp khác - 9 doanh nghiệp
196
Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ)
20
Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
21
Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang
22
Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội
23
Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất (Hà Nội)
24
Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội
25
Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh
26
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng
27
ng ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

 
Môi trường, chiếu sáng, cấp thoát nước - 53 doanh nghiệp
1
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang
2
Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội
3
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng
4
Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng (Đắk Lắk)
5
Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
6
Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội
7
Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông (Hà Nội)
8
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh)
9
Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên
10
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum
11
Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định
12
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng
13
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước
14
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang
15
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long
16
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị (Bà Rịa - Vũng Tàu)
17
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội
18
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh
19
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang
20
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng
21
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên
22
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang
23
Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị (Bắc Ninh)
24
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau
25
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng
26
Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường (Đắk Lắk)
27
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
28
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh
29
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh)
30
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh)
31
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh)
32
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh)
33
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh)
34
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh)
35
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh)
36
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh)
37
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh)
38
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh)
39
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh)
40
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh)
41
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh)
42
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh)
43
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh)
44
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh)
45
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh)
46
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh)
47
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh)
48
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò vấp (Thành phố Hồ Chí Minh)
49
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh)
50
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh)
51
Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên
52
Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng
53
Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long
 
Sản xuất vắc xin sinh phẩm y tế - 1 doanh nghiệp
54
Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt (Bộ Y tế)
 
Bán buôn, bán lẻ - 7 doanh nghiệp
55
Công ty TNHH một thành viên ứng dụng và Phát triển công nghệ (NEAD) (Bộ Khoa học và Công nghệ)
56
Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Bình Dương)
57
Tổng công ty Thương mại Hà Nội
58
Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
59
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Thành phố Hồ Chí Minh)
60
Tổng công ty Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh)
61
Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
 
Công nghiệp, chế biến, chế tạo - 14 doanh nghiệp
62
Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bộ Công Thương)
63
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Bộ Giao thông vận tải)
64
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) (Bộ Xây dựng)
65
Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng)
66
Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang Công ty
67
Công ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn
68
Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
69
Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
70
Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin (Thành phố Hồ Chí Minh)
71
Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An
72
Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang
73
Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
74
Tổng công ty Dầu Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
75
Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
 
Du lịch - 4 doanh nghiệp
76
Tổng công ty Du lịch Hà Nội
77
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
78
Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang
79
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch Huế
 
Quản lý nhà và kinh doanh bt động sản - 2 doanh nghiệp
80
Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
81
Công ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc
 
Nông, lâm nghiệp, thủy sản - 2 doanh nghiệp
82
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
83
Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương
 
Sản xuất điện - 4 doanh nghiệp
84
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
85
Tổng công ty Phát điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
86
Tổng công ty Phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
87
Tổng công ty Phát điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 
Thông tin và Truyền thông - 5 doanh nghiệp
88
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (Bộ Thông tin và Truyền thông)
89
Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab) (Đài Truyền hình Việt Nam)
90
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom) (Đài Truyền hình Việt Nam)
91
Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội
92
Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
 
Vận tải kho bãi - 2 doanh nghiệp
93
Tổng công ty Vận tải Hà Nội
94
Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô (Phú Yên)
 
Xây dựng - 11 doanh nghiệp
95
Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng)
96
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) (Bộ Xây dựng)
97
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Bình Dương)
98
Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
99
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
100
Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) (Hà Nội)
101
Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị (Hải Phòng)
102
Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
103
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An
104
Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam)
105
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi
 
Hoạt động dịch vụ khác - 1 doanh nghiệp
106
Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan