Quyết định 1702/QĐ-UBND Lâm Đồng 2019 danh mục TTHC lĩnh vực quản lý về lao động mới ban hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1702/QĐ-UBND

Quyết định 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1702/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:12/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính

tải Quyết định 1702/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Số: 1702/-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BSUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯC VỀ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đi lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đi, bsung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:
1. Ban hành mới 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2. Thay thế 04 thủ tục hành chính ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (số thứ tự 05, 08, 50 và 88, phần A).
3. Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (số thứ tự 06, 07, 70 và 71, phần A; số thứ tự 17 và 18, phần C).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Website VP. ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 12 tháng năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH (05 thủ tục)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa đim/cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VC GIÁO DC NGH NGHIP

1

286432

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

20 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ- CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

2

286433

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

05 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ- CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

3

286435

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

20 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ- CP.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngy 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

4

286436

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận.

20 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

5

286300

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính

Không

- Luật 74/2014/QH13

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 thủ tục)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thi hn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VC GIÁO DC NGHỀ NGHIỆP

1

286434

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

30 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Nghị định số 143/2016/NĐ- CP.

- Nghị định số 140/2018/NĐ- CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, B SUNG

(Thay thế 04 TTHC được ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; số thứ tự 05, 08, 50 và 88, phần A)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

286298

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

Giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh

2

286301

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

Giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh

3

286297

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

286173

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC được sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

(Bãi bỏ 06 TTHC được ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định s 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; số thứ tự 06, 07, 70 và 71, phần A; số thứ tự 17 và 18, phần C)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

286031

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

- Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

286032

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

- Điều 28 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết việc hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH.

3

286300

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

4

286299

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp).

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

II.

Thủ tục hành chính cấp xã

1

286038

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/20110 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH.

2

286039

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Số: 1702/-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BSUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯC VỀ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đi lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đi, bsung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Ban hành mới 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Thay thế 04 thủ tục hành chính ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (số thứ tự 05, 08, 50 và 88, phần A).

3. Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (số thứ tự 06, 07, 70 và 71, phần A; số thứ tự 17 và 18, phần C).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Website VP. ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH (05 thủ tục)

STT

Số hồTTHC

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa đim/cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VC GIÁO DC NGH NGHIP

1

286432

Giải thtrường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

20 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

2

286433

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

05 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ- CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

3

286435

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

20 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ- CP.

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngy 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

4

286436

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận.

20 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

5

286300

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính

Không

- Luật 74/2014/QH13

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 thủ tục)

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thi hn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VC GIÁO DC NGHỀ NGHIỆP

1

286434

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

30 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Nghị định số 143/2016/NĐ- CP.

- Nghị định số 140/2018/NĐ- CP.

- Quyết định số 981/QĐ- LĐTBXH.

 B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

(Thay thế 04 TTHC được ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; sthứ tự 05, 08, 50 và 88, phần A)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

286298

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

Giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh

2

286301

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

Giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh

3

286297

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

286173

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC được sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

(Bãi bỏ 06 TTHC được ban hành tại danh mục kèm theo Quyết định s 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; số thứ tự 06, 07, 70 và 71, phần A; số thứ tự 17 và 18, phần C)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

286031

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

- Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố TTHC được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

286032

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

- Điều 28 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết việc hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH.

3

286300

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

4

286299

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp).

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

II.

Thủ tục hành chính cấp xã

1

286038

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/20110 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH.

2

286039

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

- Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH.

 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi