Chỉ thị 07/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 07/2008/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều

của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Nhằm bảo đảm sự thống nhất với các quy định mới của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Để Pháp lệnh được thi hành nghiêm chỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Bộ Công an

a) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn Pháp lệnh này cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù;

Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn Pháp lệnh cho kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án phạt tù và cán bộ tòa án có liên quan đến công tác thi hành án phạt tù.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thi hành Pháp lệnh, trước mắt khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh này trước ngày 15 tháng 3 năm 2008;

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát trại giam và khẩn trương xây dựng, sửa chữa các khu giam giữ, các nhà giam, buồng giam phù hợp với chế độ giam giữ theo quy định của Pháp lệnh; có kế hoạch điều chuyển phạm nhân hợp lý, không gây xáo trộn và làm ảnh hưởng đến quá trình quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; bố trí cơ sở lưu trú cho người nước ngoài khi hết thời hạn chấp hành hình phạt tù;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù cho cán bộ, công chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm việc thực hiện Pháp lệnh được thống nhất.

2. Bộ Quốc phòng

Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn Pháp lệnh cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của Pháp lệnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý các trại giam, trại tạm giam và khẩn trương xây dựng, sửa chữa các khu giam giữ, các nhà giam, buồng giam theo đúng quy định của Pháp lệnh.

3. Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh có nội dung liên quan đến người nước ngoài.

4. Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc tham gia quản lý, giáo dục phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

5. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai thực hiện Pháp lệnh trong năm 2008, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lập dự toán trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp bổ sung cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiếp nhận, tạo điều kiện, giúp đỡ người đã chấp hành xong hình phạt tù trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng chính sách xã hội;

- Ngân hàng phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Chỉ thị 07/2008/CT-TTg

Chỉ thị 07/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2008/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:
Ngày ban hành:20/02/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Nâng cao năng lực quản lý phạm nhân – Ngày 20/02/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 07/2008/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Công an biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn Pháp lệnh này cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thi hành Pháp lệnh. Khẩn trương xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh này trước ngày 15/3/2008; kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát trại giam và khẩn trương xây dựng, sửa chữa các khu giam giữ, nhà giam, buồng giam phù hợp với chế độ giam giữ theo quy định của Pháp lệnh. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh có nội dung liên quan đến người nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp trong công tác phổ biến rộng rãi Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc tham gia quản lý, giáo dục phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Xem chi tiết Chỉ thị 07/2008/CT-TTg tại đây

tải Chỉ thị 07/2008/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

An ninh trật tự , An ninh quốc gia , Thương mại-Quảng cáo

Vui lòng đợi