Quyết định 06/QĐ-HĐGDQPANTW về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG - AN NINH

TRUNG ƯƠNG

Số: 06/QĐ-HĐGDQPANTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương

 

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRUNG ƯƠNG

 

 

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu;

Xét đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, Ban Thư ký Hội đồng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHỦ TỊCH

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐGDQPANTW

ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương)

 

Chương 1.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG, CÁC THÀNH VIÊN,

BAN THƯỜNG TRỰC, BAN THƯ KÝ VÀ CƠ QUAN GIÚP VIỆC

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRUNG ƯƠNG

Điều 1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương (dưới đây gọi tắt là Hội đồng) thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng - an ninh của Hội đồng.

2. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động về giáo dục quốc phòng - an ninh sau khi đã được Hội đồng hoặc Ban Thường trực Hội đồng thảo luận và quyết nghị.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng.

5. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh ở các Bộ, ngành và địa phương.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Phó Chủ tịch Thường trực

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc thường xuyên của Hội đồng;

b) Chuẩn bị và đề xuất với Chủ tịch Hội đồng về nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng;

c) Phối hợp và đôn đốc các thành viên của Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phân công;

d) Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh ở các Bộ, ngành và các địa phương;

đ) Khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng và ký các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng khác:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những nhiệm vụ đó;

b) Thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền;

c) Chuẩn bị các nội dung về giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Bộ mình để đưa ra thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng, tham gia ý kiến vào các văn bản do Ban Thường trực Hội đồng gửi đến;

đ) Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động về giáo dục quốc phòng - an ninh của ngành mình phụ trách; tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng thuộc quyền quản lý theo quy định của Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh (sau đây gọi là Nghị định 116/2007/NĐ-CP) và kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của Hội đồng;

đ) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy viên Hội đồng

1. Đề xuất các giải pháp, biện pháp giáo dục quốc phòng - an ninh, nhất là phần liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan do ủy viên Hội đồng làm đại diện.

2. Chuẩn bị ý kiến thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng, tham gia ý kiến vào các văn bản do Ban Thường trực Hội đồng gửi đến.

3. Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động về giáo dục quốc phòng - an ninh của cơ quan do ủy viên Hội đồng làm đại diện phù hợp với chương trình, kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của Hội đồng. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng thuộc quyền quản lý theo quy định của Nghị định 116/2007/NĐ-CP.

4. Hàng năm vào tháng 5 và tháng 11 báo cáo Chủ tịch Hội đồng (bằng văn bản) kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của Bộ, ngành mình phụ trách.

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực Hội đồng

1. Chỉ đạo giải quyết công việc thường xuyên của Hội đồng giữa hai kỳ hội nghị.

2. Tổ chức, phối hợp công tác giữa các thành viên Hội đồng; thay mặt Hội đồng ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động của Hội đồng; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phối hợp với các cơ quan của Đảng, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các quyết định, các nhiệm vụ về giáo dục quốc phòng - an ninh.

3. Chủ trì các đoàn kiểm tra của Hội đồng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công tác giáo dục quốc phòng ở các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Hội đồng tại các kỳ họp.

4. Xem xét các văn bản của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp dưới để phù hợp văn bản của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương và các văn bản pháp quy liên quan nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh. Nghiên cứu giải quyết các kiến nghị, đề nghị của Hội đồng cấp dưới hoặc tổng hợp báo cáo đề nghị Hội đồng các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Chỉ đạo Ban Thư ký, cơ quan giúp việc của Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng và các báo cáo, đề án, dự án trình Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Thường trực) quyết định; giải quyết những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng trong phiên họp gần nhất hoặc báo cáo bằng văn bản.

Điều 6. Thành phần và nhiệm vụ Ban Thư ký Hội đồng

1. Thành phần:

a) Trưởng ban: Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

b) Các Phó Trưởng ban:

- Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực;

- Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an;

- Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Các ủy viên:

- Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu;

- Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị;

- Trưởng Ban Giáo viên đào tạo nghề, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng;

- Chánh Văn phòng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng;

- Cục trưởng Cục Huấn luyện - Đào tạo, Học viện Quốc phòng;

- Một cán bộ cấp vụ, Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ;

- Một cán bộ cấp vụ, Vụ Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Một cán bộ cấp vụ, Vụ Tài chính quốc phòng - an ninh, Bộ Tài chính;

- Một cán bộ cấp vụ, Vụ Quốc phòng - an ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mời các đồng chí sau đây tham gia Ban Thư ký Hội đồng:

- Một cán bộ cấp vụ, Vụ Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương;

- Một cán bộ cấp vụ, Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Chánh Văn phòng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ:

a) Đề xuất chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc cụ thể và giúp Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác;

b) Chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng; dự thảo các báo cáo; tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức Trung ương và các địa phương về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; ghi biên bản các phiên họp và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho hoạt động của Hội đồng;

c) Theo dõi nắm tình hình, đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện giáo dục quốc phòng - an ninh; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; giúp Hội đồng đôn đốc các cơ quan, tổ chức Trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định của Nghị định 116/2007/NĐ-CP;

d) Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc Ban Thường trực Hội đồng phân công;

đ) Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thư ký Hội đồng trực tiếp chỉ đạo cơ quan giúp việc Ban Thường trực Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Hội đồng;

e) Các thành viên Ban thư ký được dự các cuộc họp của Hội đồng, được cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công việc.

3. Các thành viên Ban Thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 7. Thành phần và nhiệm vụ của cơ quan giúp việc Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng:

1. Thành phần:

- Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng;

- Một số chuyên viên Vụ Giáo dục quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Một số chuyên viên Vụ Đào tạo, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an.

2. Nhiệm vụ:

a) Giúp Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng và Ban Thư ký Hội đồng giải quyết công việc hàng ngày về giáo dục quốc phòng - an ninh;

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng; dự thảo nội dung các phiên họp, các kết luận kiểm tra của Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng; xây dựng lịch sinh hoạt của Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng; xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục quốc phòng - an ninh khi được cấp có thẩm quyền phân công;

c) Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh. Trực tiếp hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự án liên quan nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh khi được cấp có thẩm quyền phân công;

d) Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể trong tổ chức, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định của Nghị định số 116/2007/NĐ-CP; thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng;

đ) Lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng, quản lý và sử dụng kinh phí đúng Luật ngân sách nhà nước;

e) Tiếp nhận báo cáo, nắm tình hình, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của các Bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các quân khu và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hàng quý, tổng hợp báo cáo với Ban Thường trực Hội đồng về kết quả thực hiện giáo dục quốc phòng - an ninh, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh;

g) Quan hệ với các thành viên của Hội đồng, các Bộ, Ban, ngành, các đoàn thể Trung ương, các quân khu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh. Dự các phiên họp của Hội đồng, Ban Thường trực và Ban Thư ký Hội đồng, được cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công việc.

Điều 8. Các thành viên của Hội đồng căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan mình, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Điều 9. Trụ sở Ban Thư ký và cơ quan giúp việc Ban Thường trực Hội đồng đặt tại Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, số 7 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chương 2.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 10. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng hoặc của Phó Chủ tịch Hội đồng (khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền). Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện giáo dục quốc phòng - an ninh theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mà thành viên đó đại diện.

Điều 11. Khi Ban Thường trực Hội đồng gửi các nội dung, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch và tài liệu về giáo dục quốc phòng - an ninh và yêu cầu tham gia ý kiến bằng văn bản, các ủy viên Hội đồng phải có ý kiến gửi đến cơ quan giúp việc Ban Thường trực Hội đồng đúng thời gian quy định.

Điều 12. Mỗi năm Hội đồng họp thường kỳ 01 lần; khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng triệu tập các phiên họp Hội đồng bất thường. Ban Thường trực Hội đồng một năm họp 02 lần vào giữa năm và trước khi họp Hội đồng. Các thành viên của Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, đóng góp ý kiến trong các phiên họp, các văn bản và tham gia kiểm tra theo kế hoạch của Hội đồng.

Điều 13. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng phải thông báo kế hoạch công tác và chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 14. Sau mỗi phiên họp, Ban Thư ký Hội đồng phải tổng hợp, thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng gửi đến các Bộ, Ban, ngành và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chuẩn bị các văn bản để Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 15. Các văn bản do các Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, các ủy viên Ban Thường trực Hội đồng và Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng ký thuộc Bộ, Ban, ngành nào thì đóng dấu theo chức danh của Bộ, Ban, ngành đó.

Điều 16. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP. Hàng năm cơ quan giúp việc của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương lập dự toán chi cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh, báo cáo Bộ Quốc phòng để tổng hợp trong Dự toán ngân sách nhà nước báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Các thành viên Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng và cơ quan giúp việc Ban Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện Quy chế này.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có thành phần tham gia Ban Thư ký Hội đồng báo cáo danh sách nhân sự về cơ quan giúp việc Ban Thường trực Hội đồng (Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội).

Điều 18. Trong quá trình thực hiện, có nội dung cần sửa đổi, Ban Thư ký Hội đồng giúp Ban Thường trực Hội đồng tổng hợp trình Hội đồng xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 06/QĐ-HĐGDQPANTW

Quyết định 06/QĐ-HĐGDQPANTW về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương
Cơ quan ban hành: Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 06/QĐ-HĐGDQPANTW Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/02/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , An ninh trật tự , Cơ cấu tổ chức , An ninh quốc gia
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 06/QĐ-HĐGDQPANTW

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi