Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT chẩn đoán, điều trị trước sinh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----------
Số: 30/2019/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Khoản 2 Điều 97 của Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Khoản 2 Điều 84 của Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Sàng lọc trước sinh (còn gọi là tầm soát trước sinh) là việc sử dụng các kỹ thuật trong thời gian mang thai để phát hiện nguy cơ dị tật bào thai”.
2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau:
“3. Sàng lọc sơ sinh (còn gọi là tầm soát sơ sinh) là việc sử dụng các kỹ thuật để phát hiện trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc các bất thường bẩm sinh, các bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết - chuyển hóa - di truyền nhưng chưa có biểu hiện trên lâm sàng ở giai đoạn sơ sinh”.
3. Bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Chế độ báo cáo, thống kê
Các cơ sở thực hiện việc tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có trách nhiệm báo cáo, thống kê về các hoạt động của cơ sở. Việc báo cáo, thống kê thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
2. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh để thay thế Quyết định số 573/QĐ-BYT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số; Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);

Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng TTĐTCP);

Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

Bộ trưởng (để báo cáo);

Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế các Bộ, ngành;

Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

Cổng TTĐT Bộ Y tế;

Trang TTĐT TCDS;

Lưu: VT, PC, BM-TE, TCDS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

Thuộc tính văn bản
Thông tư 30/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 30/2019/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH

-----------

No. 30/2019/TT-BYT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

-------------------

Hanoi, December 03, 2019

 

 

CIRCULAR

On amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 34/2017/TT-BYT dated August 18, 2017 of the Minister of Health, guiding the prenatal and neonatal consultation, screening, diagnosis, and treatment

------------------

Pursuant to Clause 2 Article 97 of the Law on Marriage and Family dated June 19, 2014;

Pursuant to Clause 2 Article 84 of the Law on Children dated April 05, 2016;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of Director of General Office for Population;

The Minister of Health hereby issues the Circular on amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 34/2017/TT-BYT dated August 18, 2017 of the Minister of Health, guiding the prenatal and neonatal consultation, screening, diagnosis, and treatment.

 

Article 1. To amend and supplement a number of Articles of the Circular No. 34/2017/TT-BYT dated August 18, 2017 of the Minister of Health, guiding the prenatal and neonatal consultation, screening, diagnosis, and treatment

1. To amend Clause 2, Article 2 as follows:

“2. Prenatal screening (or prenatal examining) refers to a set of procedures that are performed during pregnancy to determine whether a baby is likely to have birth defects.”

2. To amend Clause 3, Article 2 as follows:

“3. Neonatal screening (or neonatal examining) refers to a set of procedures that are performed to determine whether a newborn is likely to have congenital disorder, pathological signs relating to endocrine -metabolic-genetic disorder, but not clinically evident in the newborn period.”

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!