Quyết định 5609/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quyết định 4413/QĐ-BYT về tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh

BỘ Y TẾ

-------

Số: 5609/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26/09/2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh
tham chiếu quốc gia về kháng sinh”

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng sinh vì Quyết định này mang tính quy phạm, về nội hàm của Quyết định ban hành điều kiện của Phòng Xét nghiệm vi sinh và thủ tục hành chính đều không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

- Các Thứ trưởng BYT;

- Cổng thông tin điện tử BYT;

- Trang thông tin điện tử Cục KCB;

- Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực