Thông tư 10/2003/TT-BYT đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế

BỘ Y TẾ
-----------------

Số: 10/2003/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN,

SINH PHẨM Y TẾ VỚI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30/6/1989;

- Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 23-HĐBT ngày 24/1/1991;

- Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ qui định về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;

- Căn cứ Quyết định số 4012/2003/QĐ-BYT ngày 30/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế";

Để quản lý và tạo điều kiện phát triển nguồn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người dùng, Bộ Y tế nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng dẫn việc đăng ký của các Công ty nước ngoài (sau đây gọi tắt là bên nước ngoài) được phép buôn bán, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế thành phẩm và bán thành phẩm, nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế thông qua các Công ty của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam).

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:
II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ :
1. Hồ sơ đăng ký mới gồm:
2. Hồ sơ đăng ký lại gồm:
3.
4.
5. Đối với các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp trong thời gian Giấy phép vẫn còn hạn sử dụng thì phải thông báo cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS), kèm theo các tài liệu pháp lý có liên quan của nước sở tại (bản gốc hoặc bản sao hợp pháp). Bộ Y tế sẽ xem xét và có văn bản trả lời. 
6. Khi đăng ký mới hay đăng ký lại, doanh nghiệp phải nộp phí theo quy định hiện hành và phải hoàn tất các thủ tục nộp phí và nhận Giấy phép trong thời hạn 6 tháng kể từ khi Giấy phép được ký. Quá thời hạn trên, Giấy phép mặc nhiên không còn giá trị sử dụng.
III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN, SINH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẮC XIN, SINH PHẨM VỚI VIỆT NAM:
1. Doanh nghiệp nước ngoài có quyền:
- Đứng tên là nhà đăng ký nước ngoài khi đăng ký lưu hành sản phẩm là vắc xin, sinh phẩm thành phẩm, bán thành phẩm tại Việt Nam.
- Cung cấp vắc xin, sinh phẩm, nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm vào Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng nhập khẩu với các doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm của Việt Nam.
- Mở hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi thông tin và quảng cáo vắc xin, sinh phẩm theo qui định của Bộ Y tế.
2. Doanh nghiệp nước ngoài có trách nhiệm:
- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam và các qui định của Bộ Y tế về quản lý vắc xin, sinh phẩm.
- Không được nhập khẩu vào Việt Nam các vắc xin, sinh phẩm không được phép lưu hành hợp pháp, vắc xin, sinh phẩm kém chất lượng...
- Không được phân phối trực tiếp vắc xin, sinh phẩm vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam và người tiêu dùng về chất lượng vắc xin, sinh phẩm đã cung cấp vào Việt Nam. Bồi thường cho người tiêu dùng và các đối tác Việt Nam trong trường hợp thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp cung cấp vắc xin, sinh phẩm gây ra theo qui định của pháp luật.
- Báo cáo hàng năm với Bộ Y tế Việt Nam (Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS) về hoạt động trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam.
- Báo cáo với Bộ Y tế Việt Nam (Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS) và gửi kèm theo các tài liệu pháp lý có liên quan trong các trường hợp:
+ Thay đổi Giám đốc, người chịu trách nhiệm chính về hoạt động về vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm
+ Chấm dứt hoạt động trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm với Việt Nam
- Doanh nghiệp nước ngoài có trách nhiệm báo cáo đột xuất trong các trường hợp:
+ Khi các cơ quan chức năng yêu cầu
+ Khi phát hiện sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp vào Việt Nam không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm các qui định chuyên môn khác
+ Khi phát hiện những tai biến nghiêm trọng do dùng vắc xin, sinh phẩm của doanh nghiệp.
IV. KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:
1. Kiểm tra, thanh tra: Doanh nghiệp nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động về vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm với Việt Nam chịu sự kiểm tra giám sát theo qui định của pháp luật.
2. Xử lý vi phạm: Doanh nghiệp nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động về vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm với Việt Nam nếu vi phạm các qui định trong Thông tư này thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo qui định của pháp luật.
V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
Bộ Y tế giao trách nhiệm cho Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS làm thường trực trong việc xem xét cấp đăng ký và trực tiếp theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế cho Thông tư số 01/BYT-TT ngày 29/1/1997 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đăng ký của các Công ty nước ngoài được phép nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch với các tổ chức, công ty của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 
nhayKhoản 1, Khoản 2 Mục II bị bãi bỏ bởi Điểm 2 Khoản II Mục B Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BYT. Do vậy Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3, Mẫu 4 không còn được áp dụngnhay

MẪU 1

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN, SINH PHẨM

VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẮC XIN, SINH PHẨM VỚI VIỆT NAM

(Đăng ký mới) 

Kính gửi:Bộ Y tế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS 

Tên doanh nghiệp: 

Địa chỉ:

Điện thoại: 

Fax:

Hình thức hoạt động về vắc xin, sinh phẩm xin đăng ký: 

Xuất khẩuNhập khẩuSản xuất

Chúng tôi làm đơn này xin đăng ký doanh nghiệp với Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam để hoạt động về vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm với Việt Nam. Nếu được phép chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật Việt Nam, qui định của Bộ Y tế, chịu sự thanh kiểm tra của cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam. 

 

Ngày..... tháng…….. năm………

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

MẪU 2

TIỂU SỬ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệpQuốc tịch 

2. Địa chỉ:

Điện thoại

Fax 

3. Lĩnh vực được phép sản xuất, buôn bán tại nước sở tại

                                          Sản xuất        Buôn bán

- Vắc xin                                                            

- Sinh phẩm                                                         

- Nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm             

- Các lĩnh vực khác (nếu có)

4. Năm thành lập

5. Vốn pháp định

6. Số tài khoảntại ngân hàng

7. Số Giấy phép do nước sở tại cấp:ngày hết hạn Giấy phép:

8. Tên, địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp phép:

9. Doanh thu 3 năm gần đây về vắc xin, sinh phẩm y tế

10. Tổng số nhân viên của doanh nghiệp

11. Tổng số nhân viên về vắc xin, sinh phẩm y tế

12. Giám đốc doanh nghiệp

- Họ tên:

- Trình độ chuyên môn 

Tôi xin đảm bảo những nội dung trên là đúng sự thật, nếu không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

Ngày…… tháng….. năm………

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MẪU 3

ĐƠN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN, SINH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẮC XIN, SINH PHẨM VỚI VIỆT NAM

(Đăng ký lại) 

Kính gửi:Bộ Y tế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS

Tên doanh nghiệp: 

Địa chỉ:

Điện thoại:

 Fax:

Hình thức hoạt động về vắc xin, sinh phẩm xin đăng ký: 

Xuất khẩuNhập khẩuSản xuất

Đã được Bộ Y tế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp Giấy phép doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm với Việt Nam

Số Giấy phép được cấp lần đầu:Ngày cấp:

Số Giấy phép đang còn hiệu lực:Ngày hết hạn:

Chúng tôi làm đơn đăng ký với Bộ Y tế Việt Nam xin cấp lại Giấy phép doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm với Việt Nam. Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật Việt Nam, qui định của Bộ Y tế, chịu sự thanh kiểm tra của cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam. 

 

Ngày……. tháng…… năm……..

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MẪU 4

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN, SINH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẮC XIN, SINH PHẨM VỚI VIỆT NAM

(Trong 2 năm)

Kính gửi:Bộ Y tế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS 

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax: 

Nội dung báo cáo 

1. Văn phòng đại diện (nếu có):

- Giấy phép mở Văn phòng đại diện số:Ngày cấp:

- Địa chỉ:

- Phụ trách Văn phòng đại diện:

2. Có quan hệ kinh doanh, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam sau:

3. Doanh số về vắc xin, sinh phẩm y tế, nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam (qui đổi ra USD) 

 

Năm…….

Năm………

Vắc xin

 

 

Sinh phẩm

 

 

Nguyên liệu

 

 

4. Hoạt động trong các lĩnh vực khác:

5. Báo cáo về các lần vi phạm qui định: 

Chúng tôi cam đoan những nội dung thông báo trên là đúng, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 

Ngày… tháng…..năm……..

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực