Quyết định 990/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch mua sắm vật tư y tế của Trung tâm Phục hồi chức năng TPHCM

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 990/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư y tế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 170a/TTr-CHHCM_KT ngày 24/6/2020 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chi Minh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư y tế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư y tế tại Phụ lục số 01 kèm theo.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế tại phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được Bộ giao tại Điều 1 (kể cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết) để phê duyệt danh mục, chủng loại, tiêu chuẩn về chất lượng của vật tư y tế cần mua sắm theo quy định. Không thực hiện mua sắm danh mục vật tư y tế thuộc danh mục vật tư y tế cấm nhập khẩu, vật tư y tế chưa được phép lưu hành và vật tư y tế không thuộc các chuyên khoa thuộc chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao.

2. Thực hiện phân chia nhóm vật tư y tế và các phần trong gói thầu theo quy định để lập và phê duyệt dự toán gói thầu, dự toán của từng hợp phần để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu đối với vật tư y tế cần mua sắm; tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng vật tư y tế theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, hướng dẫn tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan; bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư y tế theo quy định.

3. Mua sắm vật tư y tế phải tuân theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo hiệu quả, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư y tế và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm và chống lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01

HOẠCH MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ-LĐTBXH ngày 13/8/2020 của Bộ truởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Tổng giá trị dự kiến (Đồng)

1

Vật tư y tế

2.244.919.000

2

Kinh phí dự phòng

100.000.000

 

Cộng

2.344.919.000

 

 

Ghi chú:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật... kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có) của vật tư y tế mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật... kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo Tờ trình số 170a/TTr-CHHCM_KT ngày 24/6/2020 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vật tư y tế mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua vật tư y tế mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm vật tư sản xuất trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm vật tư y tế có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với vật tư y tế nhập khẩu.

 

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ-LĐTBXH ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vật tư y tế

2.244.919.000

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu từ dịch vụ y tế

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2020

Theo đơn giá cố định

365 ngày

2

Kinh phí dự phòng

100.000.000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

2.344.919.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm bốn mươi tư triệu, chín trăm mười chín nghìn đồng.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm vật tu y tế trong nước đã sản xuất theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua vật tư y tế mới 100%, sản xuất năm 2020 (trường trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua vật tư y tế mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật... kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật... kèm theo của vật tư y tế đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 170a/TTr-CHHCM_KT ngày 24/6/2020; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: chi phí vận chuyển, bảo hành..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 990/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư y tế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:990/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/08/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!