Quyết định 984/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch mua sắm thuốc Trung tâm Phục hồi chức năng TPHCM

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 984/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thuốc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 4849/BKHĐT-QLĐT ngày 12/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc mua sắm trực tiếp thuốc, vật tư y tế;

Xét Tờ trình số 170/TTr-CHHCM_KT ngày 24/6/2020 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm thuốc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm thuốc tại Phụ lục số 01 kèm theo.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc tại phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:

1. Phê duyệt danh mục thuốc, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn công nghệ và yêu cầu về chất lượng của thuốc cần mua sắm theo quy định. Không mua sắm trực tiếp đối với các loại thuốc thuộc danh mục thuốc phải đấu thầu mua sắm tập trung cấp quốc gia, thuốc phải đấu thầu mua sắm tập trung cấp địa phương và thuốc được thực hiện đàm phán giá kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; không thực hiện mua sắm các danh mục thuốc thuộc danh mục cấm nhập khẩu, chưa được phép lưu hành, thuốc thử lâm sàng, thuốc mẫu dùng để đăng ký hoặc giới thiệu cho thầy thuốc và các chuyên khoa không thuộc chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao.

2. Thực hiện phân chia nhóm thuốc và các phần trong gói thầu theo quy định; phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (riêng đối với thuốc sản xuất trong nước được Bộ Y tế công bố đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp thì trong hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu), tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng thuốc theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, hướng dẫn tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

3. Đơn giá của các thuốc thuộc các gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các thuốc tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng, đồng thời phải phù hợp với giá thuốc trúng thầu được công bố tại thời điểm thương thảo hợp đồng và đảm bảo không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

4. Mua sắm thuốc phải tuân theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo hiệu quả, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của thuốc và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm và chống lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 
 

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH MUA SẮM THUỐC CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 984/QĐ-LĐTBXH ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Tổng giá trị dự kiến (Đồng)

 

Thuốc Generic

729.011.000

 

 

Ghi chú:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, tính năng sử dụng, hàm lượng của thuốc mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn danh mục đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo Tờ trình số 170/TTr-CHHCM_KT ngày 24/6/2020 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thuốc mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua thuốc sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm thuốc trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm thuốc có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với thuốc phải có giấy phép nhập khẩu.

 

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM THUỐC CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 984/QĐ-LĐTBXH ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

1

Thuốc Generic

729.011.000

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ y tế

Mua sắm trực tiếp

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III năm

2020

Theo đơn giá cố định

 

Tổng cộng

729.011.000

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Bẩy trăm hai mươi chín triệu, không trăm mười một nghìn đồng.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm thuốc trong nước đã sản xuất theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua thuốc mới 100%, sản xuất năm 2020 (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua thuốc sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, tiêu chuẩn chất lượng...; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn công năng, công dụng, tiêu chuẩn chất lượng... của thuốc đơn vị đã trình tại Tờ trình số 170/TTr-CHHCM_KT ngày 24/6/2020 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; đã bao gồm các loại thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 984/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thuốc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:984/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/08/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!