Quyết định 974/QĐ-TTg hình thức lựa chọn nhà thầu Mua vắc xin COVID-19 AZD1222

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 974/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu “Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam”

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 50-CV/VPTW ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam;

t Tờ trình số 725/TTr-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc xin phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu đi với gói thầu “Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu; Tờ trình số 784/TTr-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2021 và Tờ trình số 848/TTr-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2021 về việc tiếp thu, giải trình phương án lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam ” trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu;

Xét văn bản số 3118/BKHĐT-QLĐT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam ";

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu “Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca (AZ) sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) với các điều kiện của nhà thầu như sau:

1. Chấp nhận mua 30 triệu liều vắc xin AZD1222 của Công ty VNVC đã ký Hợp đồng mua của AZ (bao gồm cả số lượng vắc xin mà Bộ Y tế đã nhận để tiêm chủng trước khi ký hợp đồng mua vắc xin của Công ty VNVC).

2. Chấp nhận giá mua vắc xin theo nguyên tắc phi lợi nhuận như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với Công ty VNVC, trong đó:

a) Giá mua vắc xin là giá tạm tính; trường hợp AZ giảm giá bán cho Công ty VNVC thì Công ty VNVC phải giảm giá tương ứng cho Bộ Y tế; trường hợp AZ tăng giá bán cho Công ty VNVC thì Bộ Y tế chỉ thanh toán cho Công ty VNVC theo giá đã đàm phán, ký hợp đồng;

b) Thanh toán chi phí vận chuyển vắc xin về Việt Nam theo hóa đơn, chứng từ thực tế do AZ cung cấp cho Công ty VNVC theo các điều khoản trong hợp đồng giữa AZ và Công ty VNVC;

c) Thanh toán các khoản phí bảo lãnh tạm ứng, bảo đảm hợp đồng theo số tiền Công ty VNVC phải thanh toán thực tế cho ngân hàng.

3. Chấp nhận các nội dung sau:

a) Điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin cho AZ và Công ty VNVC;

b) Công ty VNVC có thể giao hàng không đúng tiến độ trong năm 2021, nếu vắc xin giao trong năm 2022 thì Bộ Y tế có quyền từ chối không mua số vắc xin về trong năm 2022.

Điều 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu, báo cáo giải trình tại các Tờ trình số 725/TTr-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2021, 784/TTr-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2021 và 848/TTr-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2021 và về đơn giá, số lượng trên cơ sở kết quả đã đàm phán với Công ty VNVC; tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AZ sản xuất của Công ty VNVC theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: KTTH, CN, QHQT, NC, PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi