Quyết định 1588/QĐ-BGTVT 2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 1588/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa; văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế vận chuyển hàng hóa; văn bản số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn các địa phương trong toàn quốc, ý kiến của một số Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistic Việt Nam đề xuất có quy định chung để thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Cảng vụ ĐTNĐ;
- Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistic Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (Nga5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phần 1

YÊU CẦU CHUNG

 

I. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển bằng vận tải đường thủy nội địa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện vận tải đường thủy nội địa.

II. YÊU CẦU

1. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương khi áp dụng các cấp độ phòng chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Chỉ thị số 16/CT-TTg).

2. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và nhằm triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu của cơ quan Y tế.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thanh tra Giao thông vận tải, đơn vị vận tải và đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Đơn vị vận tải bao gồm: Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải), chủ phương tiện.

2. Giấy xét nghiệm là Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) hoặc theo thời hạn do Bộ Y tế quy định.

3. Kê khai y tế là việc người trên phương tiện sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để khai báo y tế tại một trong những địa chỉ: Vietnam Health Declaration/ NCOVI/ Bluezone hoặc khai báo trực tiếp trên trang web www.tokhaiyte.vn hoặc trang web www.suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

V. YÊU CẦU CHUNG

1. Về phương tiện:

- Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

- Phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế.

2. Về thuyền viên, người lái phương tiện:

- Phải đáp ứng các điều kiện làm việc trên phương tiện theo quy định của pháp luật;

- Phải khai báo y tế thông qua phần mềm NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn... và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Luôn cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19;

- Trước, trong và sau quá trình vận chuyển hàng hóa thuyền viên, người lái phương tiện phải tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời;

- Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (test nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian hành trình trên tuyến (từ khi rời cảng bến cuối cùng đến khi cập cảng, bến gần nhất), nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

3. Về hàng hóa vận chuyển:

Việc vận chuyển hàng hóa phải tuân thủ quy định của pháp luật và phải đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi được vận chuyển.

Phần 2

TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỊCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI TRONG THỜI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH

 

I. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG

1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đảm bảo hệ thống báo hiệu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, thực hiện công tác điều tiết hướng dẫn giao thông tại các vị trí trọng yếu để đảm bảo giao thông đường thủy nội địa được thông suốt, an toàn.

2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố:

a) Tham mưu UBND tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi, xem xét cho phép một số cảng, bến thủy nội địa hàng hóa đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch được hoạt động để vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa được thông suốt, phục vụ cho đời sống của người dân và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

b) Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để bố trí thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cảng, bến thủy nội địa, tại các chốt kiểm soát trên đường thủy (nếu có) hoặc bố trí phương tiện xét nghiệm lưu động để tăng cường hiệu quả kiểm soát dịch và hỗ trợ hoạt động vận tải được thông suốt;

c) Công bố, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vị trí chốt kiểm soát trên đường thủy nội địa. Thông tin công bố phải bao gồm: vị trí chốt, các loại giấy tờ phải xuất trình, điều kiện để được lưu thông qua chốt, thông tin liên hệ tại chốt kiểm soát dịch, để thuyền viên, người lái phương tiện chủ động và chuẩn bị trước khi hành trình.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỊCH

1. Trường hợp thuyền viên, người lái phương tiện xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và đã khai báo y tế đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế và chính quyền địa phương thì cho phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát dịch.

2. Trường hợp thuyền viên, người lái phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì thực hiện nghiêm theo yêu cầu của cơ quan Y tế thực hiện test nhanh tại chỗ hoặc tiếp tục hướng dẫn và xử lý theo quy định về phòng chống dịch. Nếu phát hiện thuyền viên, người lái phương tiện dương tính với SAR-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

Phần 3

QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

1. Trước khi vận chuyển hàng hóa

1.1. Đơn vị vận tải thực hiện các yêu cầu chung và nội dung cụ thể dưới đây

a) Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy (nếu không có điện thoại thông minh);

b) Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện trong suốt hành trình chỉ ở trên phương tiện, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài, đảm bảo thuyền viên trên phương tiện có Giấy xét nghiệm còn hiệu lực;

c) Khuyến khích chủ phương tiện, đơn vị vận tải thực hiện ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục phương tiện vào, rời cảng bến thủy nội địa để hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

1.2. Thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện các yêu cầu chung và nội dung cụ thể dưới đây

a) Có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực

b) Cập nhật thông tin về các chốt và các yêu cầu cụ thể đối với kiểm soát dịch trên tuyến để chủ động chuẩn bị các nội dung cần xuất trình tại các chốt kiểm dịch trên đường thủy nội địa.

2. Trong thời gian vận chuyển (phương tiện hành trình trên tuyến):

a) Thuyền viên, người lái phương tiện tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời;

b) Quá trình phương tiện hành trình trên tuyến đường thủy nội địa phải đi thẳng từ cảng, bến xuất phát đến cảng, bến đích ghi trên giấy phép rời cảng, bến cuối cùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đường thủy nội địa

a) Thuyền viên, người lái phương tiện chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

b) Trong thời gian phương tiện hành trình trên tuyến, nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì tổ chức test nhanh cho thuyền viên, người lái phương tiện. Trường hợp không có test nhanh tại chỗ hoặc test nhanh lưu động thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

4. Trong thời gian lưu tại cảng, bến thủy nội địa

a) Thuyền viên, người lái phương tiện không được lên bờ, trừ trường hợp bất khả kháng liên quan đến cấp cứu, an toàn cho phương tiện và do điều kiện thời tiết như bão, lũ...;

b) Thực hiện thủ tục vào, rời cảng bến thông qua người được ủy quyền để hạn chế tiếp xúc, giảm thiếu tối đa nguy cơ lây nhiễm. Trường hợp không có người ủy quyền làm thủ tục cảng vụ, chỉ cử 01 thuyền viên lên làm thủ tục cảng vụ, người lên bờ làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 (mặc bộ quần áo chống dịch, luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn 1,5-2m khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay..., thải bỏ khẩu trang, bộ quần áo chống dịch tại nơi quy định khi quay trở lại phương tiện);

c) Thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trên áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Y tế, không bị cách ly khi trở về địa phương, nhưng phải tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày và kịp thời báo ngay cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế địa phương khi có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở.

Phần 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo Sở GTVT và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn tạm thời này.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa, nông sản trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương để kết nối vận tải đến các cảng, bến, tuyến đường thủy nội địa.

c) Tạo điều kiện thuận lợi, xem xét cho phép một số cảng, bến thủy nội địa hàng hóa đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch được hoạt động để vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa được thông suốt, phục vụ cho đời sống của người dân và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

d) Chỉ đạo cơ quan liên quan tại địa phương bố trí test nhanh Covid-19 tại chỗ hoặc phương tiện test nhanh lưu động tại các chốt kiểm soát dịch và tại cảng, bến thủy nội địa đầu mối.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đôn đốc, hướng dẫn Sở GTVT, đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện và tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nội dung của hướng dẫn tạm thời này.

b) Chỉ đạo các các Cảng vụ Đường thủy nội địa tạo điều kiện ở mức cao nhất có thể trong công tác làm thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa lưu thông, không gây ách tắc và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

c) Thành lập nhóm Zalo thông tin giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, các Cảng vụ Đường thủy nội địa, các cơ quan chức năng của địa phương, các đơn vị vận tải, hiệp hội vận tải để kịp thời phổ biến, trao đổi chính sách, quy định mới và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải bằng đường thủy nội địa để kịp thời hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT giải quyết theo thẩm quyền.

d) Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin liên quan đến những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời này, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

3. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung theo Hướng dẫn tạm thời này.

b) Phối hợp với Sở Y tế địa phương (Trung tâm kiểm soát bệnh tật hoặc các đơn vị y tế có thẩm quyền...) để bố trí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thuyền viên, người lái phương tiện tại chốt kiểm soát dịch, các cảng, bến thủy nội địa.

đ) Chủ động phối hợp với Cảng vụ ĐTNĐ khu vực hoặc chỉ đạo Cảng vụ ĐTNĐ thuộc Sở Giao thông vận tải thống nhất nội dung và hình thức tiếp nhận phương tiện cho đảm bảo an toàn và đảm bảo phòng chống dịch.

e) Tổng hợp danh sách các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc quản lý của địa phương (danh sách phải gồm: vị trí chốt, thông tin liên hệ của chốt, các giấy tờ phải xuất trình để được lưu thông qua chốt) để thông báo công khai và gửi về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trước ngày 03/9/2021 để phối hợp; báo cáo cập nhật kịp thời khi có các thay đổi.

4. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV, Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT

Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tạo điều kiện ở mức cao nhất có thể trong công tác làm thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa lưu thông, không gây ách tắc và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

b) Tăng cường thực hiện thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa cho phương tiện thủy nội địa thông qua người được ủy quyền làm thủ tục để hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19; trường hợp phương tiện không có người được ủy quyền thì yêu cầu chỉ 01 người lên bờ làm thủ tục và phải tuân thủ các quy định về biện pháp phòng, chống, dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và địa phương.

c) Yêu cầu tất cả thuyền viên chỉ được ở trên phương tiện, không tiếp xúc với người khác, trừ trường hợp lên bờ làm thủ tục cảng vụ (nếu không có người được ủy quyền) hoặc trường hợp bất khả kháng liên quan đến cấp cứu, an toàn cho phương tiện và do điều kiện thời tiết như bão, lũ.

d) Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi vào, rời cảng, bến thủy nội địa phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.

đ) Trong quá trình làm thủ tục vào, rời cảng bến thủy nội địa, thông báo cho thuyền viên, người lái phương tiện danh sách các chốt kiểm soát trên các tuyến đường thủy để thuyền viên, người lái phương tiện chủ động chuẩn bị.

5. Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, phía Nam

a) Thường xuyên thông báo đến Sở Giao thông vận tải về tình hình của các tuyến luồng đường thủy nội địa (tình hình luồng tuyến, các công trình vượt sông, chuẩn tắc luồng...) thuộc phạm vi quản lý.

b) Tổng hợp danh sách các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường thủy nội địa trung ương (danh sách phải gồm: vị trí chốt, thông tin liên hệ của chốt, các giấy tờ phải xuất trình để được lưu thông qua chốt) gửi Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực và báo cáo về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trước ngày 03/9/2021 để tổng hợp, thông báo công khai; báo cáo cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

6. Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam

Tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải biết và thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời này, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan và địa phương về hoạt động vận tải bằng đường thủy nội địa và phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch theo quy định.

7. Thuyền viên, người lái phương tiện

a) Trong quá trình vận chuyển phải ghi đầy đủ các nội dung quy định trong Sổ nhật kí phương tiện, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện; hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).

b) Khi phương tiện ở trong cảng, bến thuyền viên chỉ được ở trên phương tiện, thực hiện thủ tục cảng vụ thông qua người được ủy quyền (trường hợp không có người ủy quyền, chỉ cử 01 thuyền viên lên làm thủ tục cảng vụ, người lên bờ làm thủ tục phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19); tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

c) Chủ động thông báo cho cơ quan Cảng vụ trước khi rời hoặc đến cảng, bến thủy nội địa để được thực hiện làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo hiệu quả.

8. Chủ cảng, bến thủy nội địa

a) Thực hiện các quy định của Bộ Y tế và của địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

b) Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo vệ sinh an toàn phòng, chống dịch Covid-19, kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh khi phương tiện ra, vào, lên xuống hàng hóa, yêu cầu thuyền viên, lái xe chở hàng hóa ra, vào cảng bến phải có Giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-COV-2, thực hiện nghiêm quy định 5K và khai báo y tế.

c) Bố trí người đại diện liên hệ với phương tiện để thực hiện cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết nhằm hạn chế thuyền viên, người lái phương tiện lên bờ.

9. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở GTVT địa phương, Cảng vụ Đường thủy nội địa các đơn vị kinh doanh vận tải, thuyền viên, người lái phương tiện, người bốc xếp dỡ hàng hóa... hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hóa góp phần hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi