Quyết định 745/QĐ-BYT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 745/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính mới ban hành và 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/ thay thế tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
Điều 2. Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 4554/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trư
ng (đ b/c);
- Các Thứ trư
ng (để p/h chỉ đạo);
- C
c Kiểm soát thtục hành chính - VPCP;
- C
ng Thông tin điện t- Bộ Y tế;
- Lưu
: VT, VPB6, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định 745/QĐ-BYT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1.

Cấp mới chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

2.

Điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

3.

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

nhayCác thủ tục: Cấp mới chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế; Điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế; Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT theo quy định tại Điều 2.nhay

4.

Cấp nhanh s lưu hành đối với trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

5.

Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

6.

Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túvà tiền chất

Trang thiết bị y tế

Vụ Tranthiết bị và Công trình y tế

7.

Cấp giấy phép xuất khu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chất ma túy và tiền chất

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

nhayCác thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chất ma túy và tiền chất bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT theo quy định tại Điều 2.nhay

8.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

9.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

10.

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

B

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

11.

Điều chnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế

Sở Y tế

12.

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Trang thiết bị y tế

Sở Y tế

nhayCác thủ tục: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT theo quy định tại Điều 2.nhay
2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

STT

Shồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

B-BYT- 286758-TT

Công b cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

nhayThủ tục "Công bố cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế" bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT theo quy định tại Điều 2.nhay

2.

B-BYT- 286759-TT

Cấp mới số lưu hành đi với trang thiết bị y tế chưa có quy chun kỹ thuật quốc gia tương ứng

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

3.

B-BYT- 286760-TT

Cấp mới s lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phi phê duyệt mu theo quy định ca pháp luật về đo lường

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

nhayThủ tục "Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường" bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT theo quy định tại Điều 2.nhay

4.

B-BYT- 286807-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quc gia tương ứng

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

5.

B-BYT- 286761-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phi phê duyệt mu theo quy định ca pháp luật về đo lường

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

6.

B-BYT- 286763-TT

Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

nhayThủ tục "Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế" bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT theo quy định tại Điều 2.nhay

7.

B-BYT- 286808-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

8.

B-BYT- 286772-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đi với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

9.

B-BYT- 286774-TT

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Sở Y tế

10.

B-BYT- 286775-TT

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Sở Y tế

11

B-BYT- 286776-TT

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Sở Y tế

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế

STT

Số h sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy đnh vic bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hin

A. Thtục hành chính cấp trung ương

1.

B-BYT-286766-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm định, hiệu chun trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

2.

B-BYT-286767-TT

Cấp giấy chng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm A chưa có s đăng ký lưu hành

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

3.

B-BYT-286768-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đi với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành chưa có quy chun kthuật quc gia tương ứng

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

4.

B-BYT-286769-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mu theo quy định ca pháp luật về đo lường

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

5.

B-BYT-286770-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành có quy chuẩn kthuật quốc gia tương ứng

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

6.

B-BYT-286771-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định ca pháp luật về đo lường

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

7.

B-BYT-286773-TT

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế do mất, hỏng

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

thuộc tính Quyết định 745/QĐ-BYT

Quyết định 745/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 745/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 28/02/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế

Ngày 28/02/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 745/QĐ-BYT công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, bãi bỏ 07 thủ tục hành chính, cụ thể:

- Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế;

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm A chưa có số đăng ký lưu hành;

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B,C,D chưa có số đăng ký lưu hành, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

- Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế mất, hỏng…

Ngoài ra, Quyết định còn công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành và 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/02/2019; có liên quan đến Nghị định 169/2018/NĐ-CP được ban hành trước đó về quản lý trang thiết bị y tế.

Xem chi tiết Quyết định 745/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi