Quyết định 651/QĐ-BCĐPCD 2020 nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
________

Số: 651/QĐ-BCĐPCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

__________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Thường trực Ban Bí thư; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành phố về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Sở Y tế Hà Nội tại Tờ trình số 458/TTr-SYT ngày 05/02/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (có bản phân công chi tiết đính kèm).

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công và kết thúc nhiệm vụ khi được cấp có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh Corona.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Thường trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- VP UBND: CVP, c PCVP; Các đơn vị thuộc Văn phòng;

- Lưu: VT, KGVXAN

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Đức Chung

 

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

(Ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BCĐPCD ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND Thành phố

Trưởng Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo chung công tác phòng, chống dịch.

- Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố về công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

- Thay mặt UBND Thành phố phụ trách công tác phòng, chống dịch. Trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế , Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo việc huy động lực lượng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công.

2

Ông Ngô Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Phó Trưởng ban Thường trực

- Thay mặt UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo khi được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

3

Ông Nguyễn Khắc Hiền

Giám đốc Sở Y tế

Phó Trưởng ban

- Tham mưu UBND Thành phố trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế triển khai giám sát, xử lý dịch, tổ chức cấp cứu điều trị bệnh nhân và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, hóa chất, thuốc, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại 30 quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố.

- Theo dõi chung, đôn đốc các thành viên trong Ban Chỉ đạo Thành phố, các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực, Bộ Y tế, UBND Thành phố hàng ngày (04 lần/24h hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) về kết quả triển hoạt động phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Thành phố.

4

Ông Nguyễn Sỹ Trường

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

5

Đại diện Lãnh đạo

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Thành viên

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

6

Đại diện Lãnh đạo

Văn phòng Thành ủy

Thành viên

Trực tiếp tham mưu Thường trực Thành ủy trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên cơ sở đề xuất của UBND Thành phố và Sở Y tế.

7

Ông Nguyễn Việt Hà

Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã Thành phố trực thuộc thẹo quy định.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các quận, huyện sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch đúng quy định.

8

Ông Trần Đức Hải

Giám đốc Sở Du lịch

Thành viên

- Chỉ đạo các Công ty du lịch hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Thành phố.
- Chỉ đạo các Công ty du lịch, các Khách sạn thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch; cần nắm bắt tình hình sức khỏe của khách du lịch và hành trình của các đoàn khách đến từ vùng có dịch cho cơ quan y tế địa phương để Sở Y tế chỉ đạo phối hợp giám sát và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch.

9

Ông Chử Xuân Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thông thoáng phòng học, hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân cho các em học sinh.

- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan phun hóa chất vệ sinh môi trường khử khuẩn tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Trường học, Trường Mẫu giáo, các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên toàn địa bàn Thành phố.

- Thông báo cho ngành Y tế các Trường học, cơ sở đào tạo có học sinh, sinh viên đi về từ vùng có dịch để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh.

- Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch, tham mưu UBND Thành phố ban hành các chỉ đạo về việc tạm dừng học cho học sinh trên địa bàn Thành phố.

10

Ông Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Thành viên

- Phối hợp với ngành Y tế quản lý các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có yếu tố nước ngoài.

- Phổ biến, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người nước ngoài đến Việt Nam.

11

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hànộimới, báo Kinh tế và Đô thị...) phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, chí của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

12

Ông Nguyễn Đức Hòa

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố

Thành viên

Phối hợp với Sở Y tế trong việc thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc bệnh dịch theo quy định.

13

Ông Hoàng Đức Hạnh

Phó Giám đốc Sở Y tế

Thành viên

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát dịch trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo triển khai các biện pháp khống chế, bao vây, xử lý ổ dịch không để dịch lây lan; chỉ đạo công tác Kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập.                                                         ,

- Thường trực tổng hợp báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch trên toàn Thành phố.

14

Ông Trần Văn Chung

Phó Giám đốc Sở Y tế

Thành viên

- Phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, đề xuất với UBND Thành phố phê duyệt kinh phí phòng, chống dịch.

- Hướng dẫn các đơn vị trong ngành Y tế xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch, thực hiện chế độ chi phụ cấp chống dịch theo quy định.

- Tổng hợp nhu cầu, dự toán của các đơn vị trong ngành Y tế nhằm đảm bảo đủ nhân lực, cung ứng đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện... cho công tác phòng, chống dịch.

15

Bà Trần Thị Nhị Hà

Phó Giám đốc Sở Y tế

Thành viên

- Xây dựng phương án phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu điều trị theo từng cấp độ của dịch.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác tiếp nhận, khám phân loại, cách ly và cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch.

16

Ông Lê Tuấn Định

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và thường xuyên việc thu gom rác thải đặc biệt là rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

17

Ông Vũ Hà

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Thành viên

- Xây dựng phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng đáp ứng với tình huống dịch bùng phát cần di chuyển người dân đến khu vực cách ly theo đề nghị của ngành Y tế.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng, chống các loại dịch bệnh tại nhà ga, bến xe, bến tầu.

- Đề xuất các phương án phân luồng cũng như hạn chế giao thông công cộng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát để hạn chế lây lan dịch bệnh.

18

Bà Trần Thị Vân Anh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Thành viên

- Chỉ đạo tạm dừng các Lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn Thành phố kể từ ngày 01/02/2020.

- Với các Lễ hội đã triển khai: Chỉ đạo và hướng dẫn Ban Tổ chức Lễ hội các địa phương giảm quy mô tối đa Lễ hội, khuyến cáo nhân dân hạn chế tập trung đông người và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Corona.

19

Ông Nguyễn Văn Đức

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổng hợp nhu cầu và bố trí kinh phí theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh

20

Ông Luyện Văn Phương

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Thành viên

- Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân tại các công trường xây dựng.

Chỉ đạo các công trường xây dựng khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi phát hiện có công nhân, người lao động tại công trường bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt với các công trường xây dựng có người lao động đến từ vùng dịch, thông báo ngay cho cơ quan y tế cùng cấp để tổ chức giám sát sức khỏe kịp thời.

- Xem xét tham mưu UBND Thành phố trong việc bố trí địa điểm xây dựng Bệnh viện dã chiến trong tình huống dịch bệnh bùng phát lan rộng trong cộng đồng.

21

Ông Nguyễn Thanh Hải

Phó Giám đốc Sở Công Thương

Thành viên

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành nhằm bình ổn giá.

- Phối hợp Sở Y tế tăng cường kiểm tra cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế không để các cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở đã cấp phép, các siêu thị kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội. Nghiêm cấm các hành vi buôn bán, vận chuyển các động vật hoang dã.

22

Ông Nguyễn Huy Đăng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

Phối hợp Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi săn bắn, bẫy bắt, mua bán, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ và nuôi nhốt trái pháp luật các loài động vật hoang dã.

23

Ông Đoàn Ngọc Hùng

Phó Giám đốc Công an Thành phố

Thành viên

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt Công an khu vực của các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phường trong việc giám sát quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh Corona (nCoV) lưu trú trên địa bàn. Phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

24

Ông Đỗ Thái Sơn

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Thành viên

- Chỉ đạo phòng quân Y các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch.
- Xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến chi viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành Y tế.

25

Ông Nguyễn Hồng Dân

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thành viên

- Đảm bảo công tác an sinh xã hội cho những người trong khu vực có dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp tử vong do bệnh dịch theo quy định. Cung cấp cho ngành Y tế thông tin về các trường hợp đi lao động tại các vùng có dịch trở về Việt Nam và lưu trú trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở Giáo dục dạy nghê trên địa bàn Thành phố.

Không tổ chức đưa lao động đến các khu vực đang có dịch bệnh.

26

Bà Đặng Hương Giang

Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố

Thành viên

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Lãnh đạo UBND Thành phố trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

27

Bà Lê Kim Anh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo mỗi hội viên là một tuyên truyền viên giỏi, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

28

Ông Nguyễn Ngọc Việt

Bí thư Thành đoàn

Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo cơ sở đoàn các cấp tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Mỗi đoàn viên thanh niên phải tích cực xung phong đi đầu trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và địa phương.

29

Ông Trần Việt Hùng

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội

Thành viên

Phối hợp với Công an Thành phố và các Sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện nội dung sau:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng động vật và thực phẩm động vật nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch, các mặt hàng thủy hải sản, nội tạng gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở, nhà hàng kinh doanh tại các Khu Du lịch, Lễ hội kinh doanh các loại động vật hoang dã bị cấm kinh doanh; Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không sử dụng tiêu thụ thức ăn động vật hoang dã. Vận động ký cam kết đảm bảo ATTP trong kinh doanh, cam kết không kinh doanh thịt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ (khẩu trang, găng tay...) để bảo vệ sức khỏe, dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của vi rút Corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh. Phát hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, bán hàng giả không đảm bảo chất lượng nhằm thu lời bất chính.

30

Ông Nguyễn Trường Giang

Phó Cục trưởng Cục Hải Quan thành phố Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong giám sát, xử lý dịch bệnh.

31

Bà Dương Thị Hằng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo Hội Nông dân các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo mỗi hội viên là một tuyên truyền viên giỏi, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

32

Ông Ngô Văn Tuyến

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

33

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Thành viên

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

34

Bà Mai Thị Kim Thoa

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới

Thành viên

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, không để người dân hoang mang.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để người dân chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

35

Ông Đào Ngọc Triệu

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo Hội chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo mỗi hội viên là một tuyên truyền viên giỏi, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh

36

Ông Nguyễn Viết Thắng

Chủ nhiệm Quân Ý,

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Thành viên

Tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Chỉ đạo phòng quân Y các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch; xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến chi viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành Y tế.

37

Ông Nguyễn Nhật Cảm

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Thành viên

Chỉ đạo toàn diện cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Thành phố (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội). Kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch và tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

      
 

 

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

 

 

thuộc tính Quyết định 651/QĐ-BCĐPCD

Quyết định 651/QĐ-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây raSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:651/QĐ-BCĐPCDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:05/02/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Corona

Ngày 05/02/2020, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành Quyết định 651/QĐ-BCĐPCD về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Cụ thể, các thành viên của Ban Chỉ đạo được phân công nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, Ông Nguyễn Đức Chung-Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo chung công tác phòng, chống dịch; Thay mặt UBND Thành phố phụ trách công tác phòng, chống dịch; Chỉ đạo việc huy động lực lượng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố;…

Thứ hai, Ông Ngô Văn Quý-Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; Thay mặt UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo khi được phân công;

Thứ ba, Ông Nguyễn Khắc Hiền- Phó Trưởng ban có nhiệm vụ tham mưu UBND Thành phố trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố; Báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực, Bộ Y tế, UBND Thành phố hàng ngày (04 lần/24h hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) về kết quả triển khai hoạt động phòng, chống dịch;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 651/QĐ-BCĐPCD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi