Quyết định 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
-----------

Số: 550/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN,

 KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP

VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM”

---------------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương ca các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo 127/TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).KN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN

TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN, KINH DOANH GIA CẦM,

SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
án ban hành kèm theo Quyết định s: 550/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013

 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. TÍNH CẤP THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

1. Tính cấp thiết

- Trong thời gian qua, tình hình buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ ngun gc đang có chiu hướng gia tăng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý về xuất nhập khẩu.

- Gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc đã được các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hiện ra các chất độc hại Cloramphenicol, Cycline có hàm lượng cao, thậm chí rất cao. Đây là những cht gây nguy hại đến sức khỏe của người sdụng và vlâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giống nòi.

- Gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu đã làm ảnh hưởng rất nặng nề đến người sản xuất, chăn nuôi trong nước và người tiêu dùng vì giá rẻ và không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Người tiêu dùng khó nhận biết gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, nhất là gia cầm đã qua chế biến.

- Do lợi nhuận mang lại từ nhập lậu gia cầm, sn phẩm gia cầm rất lớn, trong khi chế tài hiện nay về buôn lậu và vận chuyển về gia cầm, sản phẩm gia cầm còn nhiều bất cập, chưa đủ độ răn đe. Các đối tượng buôn lậu vẫn tổ chức, vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép bất chấp sự kiểm tra, ngăn chặn của các cơ quan chức năng.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về kinh doanh, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu và thực phẩm không rõ nguồn gốc, thời gian qua tuy đã được các cơ quan thông tấn báo chí cả nước quan tâm, song còn hạn chế cả về phương thức, cách thức, thời lượng, thời điểm tuyên truyền, vì vậy hiệu quả rất hạn chế.

2. Căn cứ pháp lý của Đề án

- Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm.

- Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Căn cứ Quyết đnh s 2088/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Đán phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Thông tin về việc kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gc; thông tin kịp thời về việc xử lý các hành vi vi phạm.

2. Thông tin về tác hại của gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu không rõ nguồn gc với sản xut, chăn nuôi trong nước và sức khỏe của người tiêu dùng.

3. Biểu dương, cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

4. Các giải pháp, hướng đi cho sản phẩm gia cầm sạch; tuyên truyền các mô hình sản xuất chăn nuôi gia cầm, các địa phương chăn nuôi gia cầm tiêu biểu trong nước.

III. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

1. Các cá nhân, đơn vị làm công việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm.

2. Người tiêu dùng.

3. Chính quyền cơ sở cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

4. Cán b, công chức, những người thực hiện nhiệm vụ về quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý thị trường, lực lượng công an, biên phòng, quản lý các trung tâm thương mại và các chợ.

IV. PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Báo hình: Thực hiện trên các đài truyền hình Trung ương và các địa phương, đặc biệt là những địa phương có đường biên giới và địa bàn trọng điểm tiêu thụ các sản phẩm gia cầm, gia cầm nhập lậu.

- Báo in: Tập trung tuyên truyền mạnh trên một số báo của Trung ương, Bộ, ngành có phạm vi ảnh hưởng rộng và đối tượng độc giả phù hợp với nội dung cần truyn thông, như: Báo Nhân Dân, Hà Nội Mới, Lao Động, Tiền Phong, Thanh Niên, Nông thôn Ngày nay, Phụ nữ Việt Nam, Khoa học và Đời sống, An ninh Thủ Đô, Tạp chí Kinh tế, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo kinh tế Việt Nam, các tạp chí dành cho phụ nữ... và báo ở địa phương.

- Báo nói: Thực hiện trên Đài Tiếng nói Việt Nam với các kênh dễ tiếp cận đến với các đối tượng cần tuyên truyền, như: VOV1, VOV giao thông; các đài phát thanh ở địa phương.

- Báo điện tử: Một số báo điện tử có lượng độc giả lớn, cập nhật thông tin thường xuyên, nhanh chóng, như: VnExpress, Dân Trí, Dân Việt...

2. Truyền thông xã hội:

- Xây dựng các chuyên đề, các nội dung trên các forum (diễn đàn) lớn được số lượng lớn độc giả, người tiêu dùng quan tâm và theo dõi, như: Lamchame.com, webtretho.com.

- Xây dựng các chuyên đề, nội dung tuyên truyền trên 01 diễn đàn tại trang báo mạng có uy tín và có lượng độc giả tham gia thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện thí điểm việc can thiệp thông tin vào các mạng xã hội, cụ thể:

+ Xây dựng các clip tuyên truyền mang thông điệp nội dung cần truyền thông lên các trang mạng xã hội có lượng người truy cập cao vào mỗi ngày;

+ Xây dựng các từ khóa liên quan tới nội dung cần truyền thông lên thanh công cụ Google (tìm kiếm) để độc giả có thể tìm hiểu và tra cứu những thông tin nóng nhanh chóng như: Gia cầm, gia cầm nhập lậu, sản phẩm gia cầm không nguồn gốc...

- Xây dựng Website cung cấp các thông tin chính thống và mang tính bền vững đăng tải văn bản hướng dẫn, các quy định, các bài viết hướng dẫn độc gi, người tiêu dùng phân biệt sản phm nhập lậu và sản phm sản xuất trong nước; lập diễn đàn để những người tiêu dùng có thể giao lưu và chia sẻ thông tin, cung cấp các địa chỉ kinh doanh gia cầm sạch cho người tiêu dùng.

- Thiết kế, in tờ rơi, quảng cáo, áp phích để tuyên truyền tại các địa điểm công cộng như: Siêu thị, chợ, trên xe buýt, nhà chờ xe buýt...

- Xây dựng tổng đài điện thoại di động để chuyển thông tin cảnh báo tới các thuê bao.

- Tổ chức các sự kiện liên quan tới nội dung cần truyền thông.

- Tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh, ghi nhận các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

3. Truyền thông ở cơ sở:

- Đây là phương thức tuyên truyền hiệu quả với các hình thức:

+ Tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp tập huấn;

+ Tổ chức phát các tờ rơi, áp phích tại các chợ đầu mối giao dịch gia cầm, siêu thị, chợ, địa điểm công cộng ở các khu dân cư;

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tại các địa phương trọng điểm về kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Trang bị kiến thức và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền theo từng nội dung, giai đoạn cho cán bộ là tuyên truyền viên cấp xã và huyện;

+ Các hình thức, mức xử phạt đối với các hành vi, vi phạm việc vận chuyển, kinh doanh, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu;

+ Cách nhận biết và tác hại của gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

V. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2013 - 2014.

2. Phạm vi thực hiện: Tất cả các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; ưu tiên tập trung tuyên truyền tại các địa phương có đường biên giới và các thành phố có sức tiêu thụ lớn gia cầm, sản phẩm gia cầm.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Đán bao gồm:

- Ngân sách nhà nước, bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- Huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Bộ phận thường trực để đôn đốc triển khai thực hiện Đề án. Bộ phận thường trực đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch chi tiết trình Thủ tướng Quyết định trong tháng 4 năm 2013 và triển khai thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công an, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cử người phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cùng thực hiện Đề án.

4. Trên cơ sở kế hoạch truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Đề án này.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tn báo chí trung ương và địa phương chủ động tchức tuyên truyn theo kế hoạch của đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các năm 2013, 2014.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin và tác nghiệp trên địa bàn, chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyn thông tổ chức thông tin tuyên truyền cơ sở.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 550/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!