Quyết định 5203/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quy trình 51 về nhân sự cho đơn vị lọc máu

BỘ Y TẾ

-----------------

Số: 5203/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo
Quyết định
2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quy trình 51: Quy định nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế vì Quy trình này chứa quy phạm pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

Các Thứ trưởng BYT;

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);

Cổng thông tin điện tử BYT;

Trang thông tin điện tử Cục KCB;

Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực