Quyết định 5203/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quy trình 51 về nhân sự cho đơn vị lọc máu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

-----------------

Số: 5203/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo
Quyết định
2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quy trình 51: Quy định nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế vì Quy trình này chứa quy phạm pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

Các Thứ trưởng BYT;

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);

Cổng thông tin điện tử BYT;

Trang thông tin điện tử Cục KCB;

Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực