Quyết định 5135/QĐ-BYT 2019 đính chính Thông tư 22/2019 tỷ lệ tổn thương trong giám định pháp y

B Y TẾ

-------

Số: 5135/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019

của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần”

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần” như sau:

- Tại khoản 4, Điều 1, Thông tư số 22/2019/TT-BYT đã in:

“Tỷ lệ % TTCT do bệnh rối loạn tâm thần và hành vi sử dụng trong giám định pháp y”.

Nay sửa thành:

“Tỷ lệ % TTCT do bệnh rối loạn tâm thần và hành vi sử dụng trong giám định pháp y tâm thần”.

- Tại tiêu đề bảng 4, Thông tư số 22/2019/TT-BYT đã in:

“do bệnh rối loạn tâm thần và hành vi sử dụng trong giám định pháp y”.

Nay bỏ dòng :

“do bệnh rối loạn tâm thần và hành vi sử dụng trong giám định pháp y”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019 và là một phần không tách rời của Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban tư pháp (để giám sát);

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Bổ trợ tư pháp);

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực