Quyết định 667/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

------------------

Số: 667/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

                                                             

QUYT ĐỊNH

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

----------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 18/9/2019 tại Công ty TNHH Herizme Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi 195 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

 

TT

Nhãn hàng

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Herizme

Bio-Mx

Herizme Bio-Mx

Moisture Mask

107137/15/CBMP-QLD

11/03/2015

2

Herizme

Essential

Aroma-Mx

Herizme Essential

Aroma-Mx Fresh Oil

107138/15/CBMP-QLD

11/03/2015

3

Herizme

Essential

Aroma-Mx

Herizme Essential

Aroma-Mx Nutrition Oil

107139/15/CBMP-QLD

11/03/2015

4

Herizme

Luminous

Perfection

Herizme Luminous

Perfection Soft Pact 02

Skin Beige SPF 27 PA++

107140/15/CBMP-QLD

11/03/2015

5

Herizme

Bio-Mx

Herizme Bio-Mx

Moisture Toner

107141/15/CBMP-QLD

11/03/2015

6

Herizme A.C Less- Mx

Herizme A.C Less-Mx

Balancing Toner

107142/15/CBMP-QLD

11/03/2015

7

Herizme A.C Less- Mx

Herizme A.C Less-Mx Spot Serum

107143/15/CBMP-QLD

11/03/2015

8

Herizme Manskin- Mx

Herizme Manskin-Mx Emulsion

107144/15/CBMP-QLD

11/03/2015

9

Herizme

Luminous

Perfection

Herizme Luminous

Perfection Lip Collection

102737/15/CBMP-QLD

19/03/2015

10

Herizme

Manskin-Mx

Herizme Manskin-Mx

Skincare Set

102738/15/CBMP-QLD

19/03/2015

11

Herizme

Gold-Mx

Herizme Gold-Mx 24K

Hydrogel Mask

107222/15/CBMP-QLD

26/03/2015

12

Herizme

Bright-Mx

Herizme Bright -Mx

Radiance Foam Cleanser

107223/15/CBMP-QLD

26/03/2015

13

Herizme

Gold-Mx

Herizme Gold-Mx 24K

Premium Cream

107224/15/CBMP-QLD

26/03/2015

14

Herizme

Luminous

Perfection

Herizme Luminous

Perfection Soft Pact 01

Light Beige SPF 27 PA++

107225/15/CBMP-QLD

26/03/2015

15

Herizme

Firming

Modeling

Mask Pack

Herizme Firming

Modeling Mask Pack

107226/15/CBMP-QLD

26/03/2015

16

Herizme

Moiture

Modeling

Mask Pack

Herizme Moiture

Modeling Mask Pack

107227/15/CBMP-QLD

26/03/2015

17

Herizme

White-Mx

Herizme White-Mx

Radiance Ampoule

107228/15/CBMP-QLD

26/03/2015

18

Herizme

Pore

Tight-Mx

Herizme Pore Tight-Mx

Eraser Ampoule

110699/15/CBMP-QLD

07/05/2015

19

Herizme

Luminous

Perfection

Herizme Luminous Perfection Eyebrow Tint 01 Dark Brown

107588/15/CBMP-QLD

27/05/2015

20

Herizme

Luminous

Perfection

Herizme Luminous

Perfection Brush Pen Eyeliner

107589/15/CBMP-QLD

27/05/2015

21

Herizme

Luminous

Perfection

Herizme Luminous

Perfection Mascara

107590/15/CBMP-QLD

27/05/2015

22

Herizme

Bio-Mx

Herizme Bio-Mx Lip &

Eye Remover

111487/15/CBMP-QLD

05/08/2015

23

Herizme Pure Leaf

Tea Tree Clear spot Essence

4865/16/CBMP-QLD

11/03/2016

24

Herizme Pure Leaf

Olive Moisture Cream

5055/16/CBMP-QLD

15/03/2016

25

Herizme Pure Leaf

Olive Moisture

Cleansing Foam

5056/16/CBMP-QLD

15/03/2016

26

Herizme Pure Leaf

Olive Moisture Essence

5057/16/CBMP-QLD

15/03/2016

27

Herizme Pure Leaf

Tea Tree Clear Toner

5058/16/CBMP-QLD

15/03/2016

28

Herizme Pure Leaf

Tea Tree Clear Cleansing Foam

5059/16/CBMP-QLD

15/03/2016

29

Herizme Pure Leaf

Olive Moisture Toner

5060/16/CBMP-QLD

15/03/2016

30

Herizme Pure Leaf

Olive Moisture Emulsion

5061/16/CBMP-QLD

15/03/2016

31

Herizme Pure Leaf

Tea Tree Clear Emulsion

5062/16/CBMP-QLD

15/03/2016

32

Herizme Pure Leaf

Tea Tree Clear Essence

5063/16/CBMP-QLD

15/03/2016

33

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Gel Cream

Liner 02 Brown

8350/16/CBMP-QLD

09/05/2016

34

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow Baby Beige

8351/16/CBMP-QLD

09/05/2016

35

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow Coral Appeal

8352/16/CBMP-QLD

09/05/2016

36

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak

Mono Eye Shadow Breadew

8353/16/CBMP-QLD

09/05/2016

37

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine

Lip Tint CR01 Rose  Coral

8354/16/CBMP-QLD

09/05/2016

38

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine

Lip Tint RD01 Shiraz Red

8355/16/CBMP-QLD

09/05/2016

39

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine Lip Tint RD02 Nebbiolo Red

8356/16/CBMP-QLD

09/05/2016

40

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak Mono Eye Shadow Mandarin Orange

8357/16/CBMP-QLD

09/05/2016

41

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow ErenchPink

8358/16/CBMP-QLD

09/05/2016

42

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak Mono Eye Shadow Light Plum

8359/16/CBMP-QLD

09/05/2016

43

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak Mono Eye Shadow Night Affair

8360/16/CBMP-QLD

09/05/2016

44

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Firming Lip Color Slim Fit Co Coral (SPF14)

8361/16/CBMP-QLD

09/05/2016

45

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak Firming Lip Color Slim Fit Dusky Pink (SPF 14)

8362/16/CBMP-QLD

09/05/2016

46

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak Firming Lip Color Slim Fit Every Pink (SPF 14)

8363/16/CBMP-QLD

09/05/2016

47

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak

Mono Eye Shadow

Linden Blossom

8364/16/CBMP-QLD

09/05/2016

48

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak

Mono Eye Shadow

Eternal Ever

8365/16/CBMP-QLD

09/05/2016

49

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affak

Mono Eye Shadow Ten Minute Brown

8366/16/CBMP-QLD

09/05/2016

50

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Cashmere Pact

23 Natural Beige (SPF27 PA++)

8367/16/CBMP-QLD

09/05/2016

51

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Flawless Cover Pact 21 Light Beige (SPF50+ PA++)

8368/16/CBMP-QLD

09/05/2016

52

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Flawless Cover Pact 23 Natural Beige (SPF50+ PA++)

8369/16/CBMP-QLD

09/05/2016

53

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Gel Cream

Liner 01 Black

8370/16/CBMP-QLD

09/05/2016

54

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

Fit OR01 Toneup Orange

8371/16/CBMP-QLD

09/05/2016

55

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume Fit CR02 Co Coral

8372/16/CBMP-QLD

09/05/2016

56

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

Fit PK01 Active Pink

8373/16/CBMP-QLD

09/05/2016

57

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Firming Lip Color Slim

Fit Style Orange (SPF14)

8374/16/CBMP-QLD

09/05/2016

58

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Firming Lip Color Slim Fit Chiffon Red (SPF14)

8375/16/CBMP-QLD

09/05/2016

59

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Skinny Brow Pencil 03 Dark Brown

8376/16/CBMP-QLD

09/05/2016

60

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Ampoule Bb 23 Natural Beige (SPF50+ PA++)

8377/16/CBMP-QLD

09/05/2016

61

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Tension Serum Foundation 21 Light

Beige (SPF30 PA++)

8378/16/CBMP-QLD

09/05/2016

62

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Tension Serum Foundation 23 Natural Beige (SPF30 PA++)

8379/16/CBMP-QLD

09/05/2016

63

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Skinny Brow Mascara 01 Natural Brown

8380/16/CBMP-QLD

09/05/2016

64

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Skinny Brow Mascara 02 Dark Brown

8381/16/CBMP-QLD

09/05/2016

65

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Fixing Mascara 02 Lash

8382/16/CBMP-QLD

09/05/2016

66

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Fixing Mascara 03 Curling

8383/16/CBMP-QLD

09/05/2016

67

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

Fit CR01 Sugar Coral

8384/16/CBMP-QLD

09/05/2016

68

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Lip Color Essence Volume

Fit RD02 Art Red

8385/16/CBMP-QLD

09/05/2016

69

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow Edge Khaki

8386/16/CBMP-QLD

09/05/2016

70

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair Mono Eye Shadow

Argile

8387/16/CBMP-QLD

09/05/2016

71

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Skinny Brow Pencil 02 Natural Brown

8388/16/CBMP-QLD

09/05/2016

72

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Skinny Brow Pencil 01 Light Brown

8389/16/CBMP-QLD

09/05/2016

73

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affan Fuming Lip Color Slim Fit Juniper Purple (SPF 14)

8412/16/CBMP-QLD

09/05/2016

74

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Cashmere Pact

21 Light Beige (SPF27 PA++)

9091/16/CBMP-QLD

17/05/2016

75

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Skin Enhancer

02 Radiance (SPF30 PA++)

9092/16/CBMP-QLD

17/05/2016

76

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Skin Enhancer

01 Flawless

9093/16/CBMP-QLD

17/05/2016

77

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair

Mono Eye Shadow

Marier Coral

9094/16/CBMP-QLD

17/05/2016

78

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affan

Glow Highlighter PK01 Luminous Pink

9095/16/CBMP-QLD

17/05/2016

79

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Brightening Concealer Pen 02 Natural Beige

9096/16/CBMP-QLD

17/05/2016

80

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Sun BB 23 Natural Beige (SPF50+ PA++)

9097/16/CBMP-QLD

17/05/2016

81

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair

Glow Blusher CR01 Apricot Peach

9631/16/CBMP-QLD

30/05/2016

82

Labiotte

Petal

Affair

Labiotte Petal Affair

Glow Blusher OR01 Mandarin Orange

9632/16/CBMP-QLD

30/05/2016

83

Labiotte

Petal

Affah

Labiotte Petal Affah

Glow Blusher PK01 French Pink

9633/16/CBMP-QLD

30/05/2016

84

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine Eye Shadow Pallete 02 Sweet Wine

10163/16/CBMP-QLD

02/06/2016

85

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine Eye Shadow Pallete 01 Dry Wine

10164/16/CBMP-QLD

02/06/2016

86

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine

Lip Tint PK01 Blush Pink

10165/16/CBMP-QLD

02/06/2016

87

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine

Lip Tint OROl Chardonnay Orange

10166/16/CBMP-QLD

02/06/2016

88

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine

Lip Tint RD03 Merlot Burgundy

10168/16/CBMP-QLD

02/06/2016

89

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine

Lip Stick [Melting]

17446/16/CBMP-QLD

20/09/2016

90

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Sharp Brush

Pen Liner 02 Brown

17447/16/CBMP-QLD

20/09/2016

91

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine Angle Mascara 02 Volume Fixer

17454/16/CBMP-QLD

20/09/2016

92

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine

Lip Stick [Fitting]

17455/16/CBMP-QLD

20/09/2016

93

Labiotte

Healthy

Blossom

Labiotte Healthy

Blossom Sharp Brush

Pen Liner 01 Black

17456/16/CBMP-QLD

20/09/2016

94

Chateau

Labiotte

Wine

Chateau Labiotte Wine Angle Mascara 01 Lash Fixer

18427/16/CBMP-QLD

03/10/2016

95

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Emulsion

25873/17/CBMP-QLD

06/01/2017

96

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Eye Cream

25874/17/CBMP-QLD

06/01/2017

97

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Cream

25875/17/CBMP-QLD

06/01/2017

98

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Essence

25882/17/CBMP-QLD

06/01/2017

99

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Toner

25883/17/CBMP-QLD

06/01/2017

100

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Toner

26574/17/CBMP-QLD

16/01/2017

101

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Emulsion

26575/17/CBMP-QLD

16/01/2017

102

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Eye Cream

26577/17/CBMP-QLD

16/01/2017

103

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Essence

26588/17/CBMP-QLD

16/01/2017

104

Hanyacho

Black

Ginseng

Bogam

Hanyacho Black Ginseng Bogam Cream

26590/17/CBMP-QLD

16/01/2017

105

Herizme

Herizme Make

Perfection Angle Brow Pencil 02 Black Brown

30051/17/CBMP-QLD

22/03/2017

106

Herizme

Herizme Make

Perfection Angle Brow

30053/17/CBMP-QLD

22/03/2017

107

Herizme

Herizme Bright-Mx Radiance Mask

30078/17/CBMP-QLD

22/03/2017

108

Herizme

Herizme Bright-Mx Watery Peeling

30079/17/CBMP-QLD

22/03/2017

109

Herizme

Herizme Bio-Mx

Moisture Essence In Emulsion

30080/17/CBMP-QLD

22/03/2017

110

Herizme

Herizme Gold-Mx 24K Essence In Emulsion

30082/17/CBMP-QLD

22/03/2017

111

Herizme

Herizme White-Mx Radiance Toner

30094/17/CBMP-QLD

22/03/2017

112

Herizme

Herizme Perfume

Shower Cologne

30095/17/CBMP-QLD

22/03/2017

113

Herizme

Herizme Make

Perfection Fitting Bb Natural Beige SPF46 PA+++

30096/17/CBMP-QLD

22/03/2017

114

Herizme

Herizme Make

Perfection Makeup Base Green

30097/17/CBMP-QLD

22/03/2017

115

Herizme

Herizme Make

Perfection Fitting Foundation Natural Beige SPF46 PA +++

30098/17/CBMP-QLD

22/03/2017

116

Herizme

Herizme Perfume Body Scrub

30099/17/CBMP-QLD

22/03/2017

117

Herizme

Herizme White-Mx Radiance Ampoule

30100/17/CBMP-QLD

22/03/2017

118

Herizme

Herizme White-Mx Radiance Essence In Emulsion

30101/17/CBMP-QLD

22/03/2017

119

Herizme

Herizme White-Mx

Daily Sun Cream SPF35 PA++

30113/17/CBMP-QLD

22/03/2017

120

Herizme

Herizme White-Mx Powdery Sun Finisher SPF50+ PA+++

30116/17/CBMP-QLD

22/03/2017

121

Herizme

Herizme Gold-Mx 24K Premium Cream

30138/17/CBMP-QLD

23/03/2017

122

Herizme

Herizme Gold-Mx 24K Eye Cream

30139/17/CBMP-QLD

23/03/2017

123

Herizme

Herizme Gold-Mx 24K

O2 Mask

30140/17/CBMP-QLD

23/03/2017

124

Herizme

Herizme Manskin-Mx

All In One Essence

30141/17/CBMP-QLD

23/03/2017

125

Herizme

Herizme Gold-Mx 24K Ampoule

30145/17/CBMP-QLD

23/03/2017

126

Herizme

Herizme Bio-Mx

Moisture Toner

30146/17/CBMP-QLD

23/03/2017

127

Herizme

Herizme White-Mx Radiance spot

30148/17/CBMP-QLD

23/03/2017

128

Herizme

Herizme Gold-Mx 24K Toner

30150/17/CBMP-QLD

23/03/2017

129

Herizme

Herizme Bio-Mx

Moisture Cream

30152/17/CBMP-QLD

23/03/2017

130

Herizme

Herizme White-Mx Watery Sun Cream SPF50+ PA+++

30159/17/CBMP-QLD

23/03/2017

131

Herizme

Herizme Bio-Mx

Moisture Mist

30172/17/CBMP-QLD

23/03/2017

132

Herizme

Herizme Purifying Lip&Eye Remover

30173/17/CBMP-QLD

23/03/2017

133

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick CR01 Gorgeous Coral

30174/17/CBMP-QLD

23/03/2017

134

Herizme

Herizme Luminous Perfection Tint Glow Balm Pink Glow

30175/17/CBMP-QLD

23/03/2017

135

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick RD03 Deep Red

30176/17/CBMP-QLD

23/03/2017

136

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick RD02 So Red

30177/17/CBMP-QLD

23/03/2017

137

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick RD01 Lovely

Red

30179/17/CBMP-QLD

23/03/2017

138

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Lipstick CR02 Sweet Coral

30180/17/CBMP-QLD

23/03/2017

139

Herizme

Herizme Pore Tight-Mx Spot

31399/17/CBMP-QLD

03/04/2017

140

Herizme

Herizme Pore Tight-Mx Eraser Mask

31400/17/CBMP-QLD

03/04/2017

141

Herizme

Herizme Pore Tight-Mx Dust Foam Cleanser

31401/17/CBMP-QLD

03/04/2017

142

Herizme

Herizme Bright-Mx Radiance Foam Cleanser

31402/17/CBMP-QLD

03/04/2017

143

Herizme

Herizme Make

Perfection Cover Pact Natural Beige SPF27 PA++

31403/17/CBMP-QLD

03/04/2017

144

Herizme

Herizme Pore Tight-Mx Toner

31404/17/CBMP-QLD

03/04/2017

145

Herizme

Herizme Pore Tight-Mx Essence In Emulsion

31405/17/CBMP-QLD

03/04/2017

146

Herizme

Herizme Make

Perfection Cover Pact Light Beige SPF27 PA++

31964/17/CBMP-QLD

10/04/2017

147

Herizme

Herizme White-Mx Radiance Sheet Mask

34660/17/CBMP-QLD

11/05/2017

148

Herizme

Herizme Pore Tight-Mx Sheet Mask

34661/17/CBMP-QLD

11/05/2017

149

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Eye Shadow Palette 02 Special Pink

34662/17/CBMP-QLD

11/05/2017

150

Herizme

Herizme Bio-Mx

Moisture Sheet Mask

34663/17/CBMP-QLD

11/05/2017

151

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Eye Shadow Palette 01 Daily Brown

34664/17/CBMP-QLD

11/05/2017

152

Herizme

Herizme Gold-Mx 24K Hydrogel Mask

34667/17/CBMP-QLD

11/05/2017

153

Herizme

Herizme Luminous Perfection Velvet Lip Gloss BE01 Mood Nude

34673/17/CBMP-QLD

11/05/2017

154

Herizme

Herizme Luminous

Perfection Velvet Lip

Gloss OR01 Flash Orange

34674/17/CBMP-QLD

11/05/2017

155

Herizme

Herizme Luminous

Perfection Velvet Lip

Gloss RD01 High Red

34676/17/CBMP-QLD

11/05/2017

156

Herizme

Herizme Purifying

Peeling Gel

34681/17/CBMP-QLD

11/05/2017

157

Herizme

Herizme Make

Perfection Fitting

Cushion Light Beige SPF50+ PA++++

34682/17/CBMP-QLD

11/05/2017

158

Herizme

Herizme Make

Perfection Fitting

Cushion Natural Beige SPF50+ PA++++

34703/17/CBMP-QLD

11/05/2017

159

Herizme

Herizme Luminous Perfection Essential Shimmer Compact Gold Peach

34705/17/CBMP-QLD

11/05/2017

160

Herizme

Herizme Make

Perfection Mascara

34706/17/CBMP-QLD

11/05/2017

161

Herizme

Herizme Make

Perfection Brush Pen Eyeliner 01 Black

34722/17/CBMP-QLD

11/05/2017

162

Herizme

Herizme Purifying Peel Off Pack

34753/17/CBMP-QLD

12/05/2017

163

Herizme

Herizme Purifying Toner Pad

34754/17/CBMP-QLD

12/05/2017

164

Herizme

Herizme Purifying Cleansing Water

34755/17/CBMP-QLD

12/05/2017

165

Herizme

Herizme Purifying

Bubble Sheet Mask

34757/17/CBMP-QLD

12/05/2017

166

Labiotte

Labiotte Freniq

Whitening Tone Up

Cream

48142/17/CBMP-QLD

20/10/2017

167

Labiotte

Labiotte Code-Derm Capsule Cleansing Water [Clearing]

48143/17/CBMP-QLD

20/10/2017

168

Labiotte

Labiotte Code-Derm Ac Clear spot

48144/17/CBMP-QLD

20/10/2017

169

Labiotte

Labiotte Code-Derm Ac Clear Mist Toner

48145/17/CBMP-QLD

20/10/2017

170

Labiotte

Labiotte Marryeco Fresh Cleansing Oil With Pink Peony

48146/17/CBMP-QLD

20/10/2017

171

Labiotte

Labiotte Dr.Code-Derm Capsule Cleansing Foam [Bright]

48147/17/CBMP-QLD

20/10/2017

172

Labiotte

Labiotte Code-Derm Ac Clear Emulsion

48148/17/CBMP-QLD

20/10/2017

173

Labiotte

Labiotte Code-Derm Ac Clear Cream

48468/17/CBMP-QLD

24/10/2017

174

Labiotte

Labiotte Freniq Soothing Ampoule

85175/18/CBMP-QLD

27/12/2018

175

Labiotte

Labiotte Freniq Essential Gold Modeling Pack

85176/18/CBMP-QLD

27/12/2018

176

Labiotte

Labiotte Freniq Moisture Ampoule

85177/18/CBMP-QLD

27/12/2018

177

Labiotte

Labiotte Code-Derm Capsule Cleansing Water [Hydration]

85179/18/CBMP-QLD

27/12/2018

178

Labiotte

Labiotte Code-Derm Capsule Cleansing Water [Gentle]

85183/18/CBMP-QLD

27/12/2018

179

Labiotte

Labiotte Collagen Full

Up Mask Set

85185/18/CBMP-QLD

27/12/2018

180

Labiotte

Labiotte Collagen

Essence In Toner

85188/18/CBMP-QLD

27/12/2018

181

Chateau

Labiotte

Chateau Labiotte Wine Sherbet Cleanser

85192/18/CBMP-QLD

27/12/2018

182

Labiotte

Labiotte Wine

Hyaluronic Acid Mask 1

85193/18/CBMP-QLD

27/12/2018

183

Labiotte

Labiotte Wine

Hyaiuroqic Acid Mask 2

85194/18/CBMP-QLD

27/12/2018

184

Chateau

Labiotte

Chateau Dabiotte Wine Lip Balm 01 White Wine

85196/18/CBMP-QLD

27/12/2018

185

Chateau

Labiotte

Chateau Lạbiotte Wine

Lip Balm 02 Rose Wine

85197/18/CBMP-QLD

27/12/2018

186

Chateau

Labiotte

Chateau Labiotte Wine Lip Balm 03 Red Wine

85198/18/CBMP-QLD

27/12/2018

187

Chateau

Labiotte

Chateau Labiotte Wine Foundation Stick P21

85199/18/CBMP-QLD

27/12/2018

188

Chateau

Labiotte

Chateau Labiotte Wine Foundation Stick B23

85201/18/CBMP-QLD

27/12/2018

189

Labiotte

Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Satin Brown

85205/18/CBMP-QLD

27/12/2018

190

Chateau

Labiotte

Chateau Labiotte Wine Foundation Stick B21

85206/18/CBMP-QLD

27/12/2018

191

Labiotte

Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Deep Brown

85208/18/CBMP-QLD

27/12/2018

192

Labiotte

Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Black

85209/18/CBMP-QLD

27/12/2018

193

Labiotte

Labiotte Momentique Handbell Gel Liner Ash Black

85210/18/CBMP-QLD

27/12/2018

194

Labiotte

Labiotte Blue Safety Sun Stick

85211/18/CBMP-QLD

27/12/2018

195

Labiotte

Labiotte Freniq Firming Ampoule

85796/19/CBMP-QLD

03/01/2019

 

 

 

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Herizme Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 12A Viet Tower, số 01, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty không hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại địa chỉ trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Herizme Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);

- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

- Trang TTĐT Cục QLD;

- Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Đạt

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực