Quyết định 666/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

------------

Số: 666/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

-------------

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 20/9/2019 tại Công ty TNHH Xuân Thì;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi 06 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

TT

Tên sản phẩm ghi trên

Phiếu công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận

Phiếu công bố

Ngày cấp

1

Delofil Hair Color Cream 9/3

10737/16/CBMP-QLD

06/6/2016

2

Colatin Hair Color Cream 4.2

39014/17/CBMP-QLD

11/7/2017

3

Colatin Hair Color Cream 6.66

39218/17/CBMP-QLD

12/7/2017

4

Colatin Hair Color Cream 5.6

39232/17/CBMP-QLD

12/7/2017

5

Colatin Hair Color Cream 6.5

39244/17/CBMP-QLD

12/7/2017

6

Colatin Hair Color Cream 8YG

39263/17/CBMP-QLD

12/7/2017

 

 

- Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Xuân Thì (Địa chi: Nhà A46-TT3 Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

- Lý do thu hồi: Thành phần công thức của sản phẩm ghi trên nhãn, hồ sơ công bố và công thức sản phẩm của nhà sản xuất không thống nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thì, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thứ truởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);

- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

- Trang TTĐT Cục QLD;

- Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Tất Đạt

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực