Quyết định 4969/QĐ-BYT 2017 nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ Y TẾ
-------
Số: 4969/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2017
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nội dung kiểm tra, đánh giá
Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017, bao gồm:
1. Phần A: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện;
2. Phần B: Đánh giá chất lượng bệnh viện; áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
3. Phần C: Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; áp dụng theo mẫu phiếu số 1, 2, 3 và tài liệu hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng (ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
Điều 2. Phạm vi áp dụng
Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế được áp dụng chung cho toàn bộ các bệnh viện Nhà nước và tư nhân.
Điều 3. Vai trò hướng dẫn, đánh giá
1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
- Làm đầu mối hướng dẫn chung các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Làm đầu mối phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam và các Vụ, Cục liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 03 Bệnh viện thuộc Trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
- Chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và phúc tra kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý.
2. Giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:
- Làm đầu mối kiểm tra, đánh giá chất lượng 03 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế: Y học cổ truyền trung ương, Châm cứu trung ương và bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y, dược học cổ truyền Việt Nam.
- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung đặc thù của y, dược cổ truyền cho các bệnh viện y, dược cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phúc tra trong trường hợp cần thiết.
3. Giao Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc và phối hợp, báo cáo đầy đủ cho Bộ Y tế quá trình triển khai thực hiện, kết quả kiểm tra, đánh giá.
Điều 4. Thời gian kiểm tra, đánh giá
1. Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá: trong tháng 11 năm 2017.
2. Cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá: từ 15/11/2017 đến 15/12/2017.
Điều 5. Công bố kết quả
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và các bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức phúc tra.
2. Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành xem xét, quyết định công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc đã được cơ quan quản lý trực tiếp đi kiểm tra, đánh giá.
Điều 6. Hiệu lực
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Vụ KGVX VPCP, Vụ VĐXH QH (để b/c);
- CĐYTVN, BHXHVN, Tổng hội YHVN (để p/h);
- Cổng TTĐT BYT, Tr. TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB, YDCT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

thuộc tính Quyết định 4969/QĐ-BYT

Quyết định 4969/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4969/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:01/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 15/11, kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cả nước

Bộ Y tế vừa ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 tại Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017.
Cụ thể, từ 15/11 đến 15/12/2017, sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá, khảo sát thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện; đánh giá chất lượng bệnh viện; khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế đối với toàn bộ các bệnh viện Nhà nước và tư nhân.
Trong đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn chung các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam và các Vụ, Cục liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 03 Bệnh viện thuộc Trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Riêng 03 bệnh viện: Y học cổ truyển trung ương, Châm cứu trung ương và bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y, dược học cổ truyển Việt Nam sẽ do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm đầu mối kiểm tra, đánh giá. Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11/2017.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định4969/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi