Quyết định 4905/QĐ-BYT 2019 sửa đổi, bổ sung danh mục mã thuốc tân dược

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

----------------

Số: 4905/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày  21 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6)

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.
Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn
Điều 2. Các phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo quyết định này là một phần của Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Phiên bản số 6). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung danh mục trong phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược, các nội dung còn lại trong Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế được giữ nguyên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thành việc cập nhật các danh mục mã thuốc tân dược sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để gửi và tiếp nhận dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
-
Như Điều 4;

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

- BHXH Việt Nam;
- Sở Y tế các tnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Cổng Thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 Nguyễn Trường Sơn

Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược 
Phụ lục 01. Danh mục hoạt chất đính chính mã

Phụ lục 02. Danh mục thuốc đính chính mã trong Phụ lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 03. Danh mục thuốc bổ sung vào Phụ lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế 

Phụ lục 04. Danh mục các thuốc loại khỏi Phụ lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 05. Danh mục các thuốc bổ sung vào Phụ lục 05.4 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 06. Danh mục các thuốc loại khỏi Phụ lục 05.4 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 07. Danh mục các hoạt chất bổ sung vào Phụ lục số 05.7 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 08. Danh mục các hoạt chất loại khỏi Phụ lục số 05.7 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 09. Danh mục các hoạt chất bổ sung vào Phụ lục số 05.8 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 10. Danh mục các thuốc loại bỏ dấu (*) trong cột "HOAT_CHAT" trong Phụ lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 11. Danh mục các thuốc bổ sung dấu (*) trong cột "HOAT_CHAT" trong Phục lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế

Phụ lục 12. Danh mục mã đường dùng/dạng dùng 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực