Quyết định 4791/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch công tác pháp chế y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4791/QĐ-BYT

Quyết định 4791/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch công tác pháp chế y tế năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4791/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Hồng Lan
Ngày ban hành:30/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 4791/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế y tế năm 2024
____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 3 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động công tác pháp chế y tế năm 2024 gồm:

1. Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

2. Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

3. Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế.

4. Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế.

5. Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

6. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
______________

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Bộ Y tế trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

b) Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về y tế và năng lực cho các cán bộ làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật còn chồng chéo, không còn phù hợp để kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ;

b) Định kỳ lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành hoặc văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế; rà soát theo chuyên đề theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức

a) Đơn vị chủ trì thực hiện: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị tổng hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm;

d) Kết quả: Phiếu rà soát văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật

2. Xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm;

d) Kết quả: Kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật

3. Tổng hợp và rà soát lại kết quả rà soát thường xuyên của Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đề xuất biện pháp xử lý

a) Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị thực hiện: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm;

d) Kết quả: Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật

4. Xây dựng Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành trên cơ sở kết quả rà soát.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Quý IV/năm 2024.

5. Công bố hết hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế tính đến 31 tháng 12 năm 2024.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Quý IV/năm 2024;

d) Kết quả: Quyết định công bố hết hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế tính đến 31 tháng 12 năm 2024.

6. Tập hợp hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành hoặc văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo trong năm 2024.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

d) Kết quả: Tập hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành hoặc văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo trong năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

c) Theo dõi, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2024.

2. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

a) Thực hiện nhiệm vụ rà soát, xử lý kết quả văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng;

b) Bố trí nhân lực và bảo đảm kinh phí, phương tiện cần thiết cho việc rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế thuộc chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị mình gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2024 của Bộ Y tế do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Bộ Y tế trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

b) Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về y tế và năng lực cho các cán bộ làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật để xử lý theo quy định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

b) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế qua quá trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tổng kết, đánh giá những tồn tại, khó khăn, hạn chế, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm thực thi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tự kiểm tra toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và phối hợp ban hành từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/9/2024

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo

b) Đơn vị tổng hợp: Vụ Pháp chế

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024

d) Kết quả: Báo cáo kết quả tự kiểm tra

2. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về y tế theo thẩm quyền

2.1. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác có nội dung liên quan lĩnh vực y tế ban hành từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/9/2024

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024

d) Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra

2.2. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành có liên quan đến lĩnh vực y tế từ ngày 30/10/2023 đến ngày 30/9/2024

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và các cơ quan, đơn vị có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024

d) Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra

2.3. Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và cơ quan, đơn vị có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024

d) Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra

3. Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Y tế

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2024

d) Kết quả: Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Y tế

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ thực hiện việc kiểm tra, kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

c) Theo dõi, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

2. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

a) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng;

b) Bố trí nhân lực và bảo đảm kinh phí, phương tiện cần thiết cho việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế thuộc chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị mình gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

D. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về y tế tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

 

KẾ HOẠCH

PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công của Bộ Y tế trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế.

b) Tăng cường phối hợp giữa Vụ Pháp chế với các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong thực hiện công tác pháp điển.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tổ chức thực hiện pháp điển đối với các đề mục chưa hoàn thành thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ và chất lượng.

b) Thực hiện việc cập nhật thường xuyên đối với quy phạm pháp luật mới vào các đề mục pháp điển đã được Chính phủ thông qua theo đúng quy định của pháp luật về pháp điển.

c) Tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trong việc thực hiện pháp điển đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo thuộc các đề mục pháp điển của Bộ, ngành.

d) Tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng Bộ pháp điển điện tử và kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế đến các cán bộ, công chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và tổ chức, cá nhân liên quan.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thực hiện pháp điển theo đề mục

1.1. Thực hiện cập nhật pháp điển thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật mới do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo vào các đề mục pháp điển đã được Chính phủ thông qua:

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả: Kết quả pháp điển xác thực.

1.2. Thực hiện pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo vào các đề mục pháp điển của Bộ, ngành:

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả: Kết quả pháp điển xác thực.

2. Thu thập, cập nhật, rà soát văn bản pháp điển thường xuyên đối với các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả: Kết quả rà soát văn bản pháp điển.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển điện tử và kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ thực hiện việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế;

c) Theo dõi, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2024.

2. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

a) Thực hiện nhiệm vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng;

b) Bố trí nhân lực và bảo đảm kinh phí, phương tiện cần thiết cho việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế thuộc chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của đơn vị mình gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2024 của Bộ Y tế do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ NĂM 2024 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
_____________

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong ngành y tế và các đối tượng có trách nhiệm thực hiện; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế bảo đảm hiệu lực thực thi của các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Bảo đảm phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết tới cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế, bảo đảm từ 95% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế trở lên được cập nhật các kiến thức pháp luật để áp dụng, triển khai tốt công việc chuyên môn theo quy định, không vi phạm quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ;

b) Đưa pháp luật về y tế đến với mọi người trong xã hội, đặc biệt chú trọng tới các đối tượng có trách nhiệm thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế, các đơn vị sự nghiệp y tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bảo đảm thực thi pháp luật, góp phần thực hiện đúng pháp luật, hạn chế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế;

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng nhiệm vụ; tổ chức triển khai thi hành; chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế.

a) Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

2. Xây dựng và duy trì việc xuất bản Bản tin “Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế”:

2.1. Xây dựng và xuất bản bản in ấn phẩm:

a) Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế:

b) Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản y học, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: 02 số theo Quý năm 2024 và 01 số đặc biệt.

2.2. Biên tập, ghi hình bản tin truyền hình đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và các ứng dụng trên mạng xã hội và các ứng dụng internet khác:

a) Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, Báo Sức khỏe - Đời sống, các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: 01 tháng/1 số năm 2024.

3. Xây dựng chương trình tọa đàm “Truyền hình y tế” đối với các vấn đề nóng trong các chính sách, pháp luật về y tế để chủ động giải đáp thắc mắc của người dân và cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế trên mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và các ứng dụng internet khác.

a) Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, Báo Sức khỏe - Đời sống, các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: Chương trình đột xuất tùy vào tình hình sự kiện năm 2024.

4. Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và các văn bản có liên quan thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế và các trang thông tin điện tử của các đơn vị (nếu có) giúp các đơn vị, địa phương và người dân khai thác và thực hiện.

a) Đơn vị đầu mối: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ.

5. Tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về y tế do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, liên Bộ và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

a) Đơn vị đầu mối: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả thực hiện: Hội nghị, hội thảo.

6. Tổ chức giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về y tế cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức truyền thông chính sách y tế theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”:

a) Đơn vị đầu mối: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước phụ trách;

b) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin y tế quốc gia và các Vụ, Cục có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: Hội nghị, hội thảo, tài liệu.

7. Thực hiện công tác phổ biến kiến thức pháp luật trên các phương tiện truyền thông. Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình và đội ngũ cộng tác viên báo chí để phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực y tế.

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước phụ trách;

b) Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: Các chương trình phát sóng trên các đài phát thanh, truyền hình.

8. Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11 theo chủ đề do Bộ Tư pháp đề ra.

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2024;

d) Kết quả hoạt động: Tổ chức các hình thức hưởng ứng ngày Pháp luật như lễ hưởng ứng, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng, Bộ Thanh tra Bộ triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2024 trong toàn ngành.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong toàn Ngành.

b) Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về y tế do đơn vị xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Vụ Pháp chế, Bộ Y tế để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ ký báo cáo gửi Bộ Tư pháp.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế của Bộ Y tế năm 2024 từ nguồn kinh phí truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2024 của Bộ Y tế theo đề nghị của Vụ Pháp chế.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành

a) Xây dựng và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2024 của Bộ Y tế;

b) Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế và bố trí đủ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nắm vững và hiểu được các quy định về chuyên môn kỹ thuật y tế, quyền hạn, trách nhiệm, các chế độ, chính sách, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

c) Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Vụ Pháp chế Bộ Y tế.

3. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2024 để xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế, bố trí cán bộ làm đầu mối làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế trong phạm vi địa phương;

b) Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Vụ Pháp chế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2024 của Bộ Y tế do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật./.

 

KẾ HOẠCH

HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
____________

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế trong công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

b) Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về y tế và năng lực cho các cán bộ làm công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

c) Tăng cường phối hợp giữa Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ trong công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xác định trách nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra;

b) Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Y tế chủ động tiến hành việc hợp nhất văn bản đối với các văn bản quy phạm pháp luật cần tiến hành hợp nhất năm 2024 bảo đảm đúng thời gian theo quy định;

c) Xây dựng văn bản hợp nhất nhằm giúp dễ đọc, dễ tra cứu, xác định được các điều khoản đang còn hiệu lực, điều khoản đã hết hiệu lực, thời điểm hết hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật gốc của các điều khoản.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Soạn thảo văn bản hợp nhất

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ chủ trì soạn thảo văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị xây dựng.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024

d) Kết quả: Văn bản hợp nhất ký xác thực.

2. Xây dựng Báo cáo công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế gửi Bộ Tư pháp tổng hợp

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

d) Kết quả: Báo cáo công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật chung trong Báo cáo tư pháp của Bộ Y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

c) Theo dõi, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế.

2. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

a) Thực hiện nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng;

b) Bố trí nhân lực và bảo đảm kinh phí, phương tiện cần thiết cho việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế thuộc chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả định kỳ gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2024 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
______________

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Bảo đảm đúng nội dung, hình thức theo quy định của Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động quản lý nhà nước khác;

c) Bảo đảm chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp;

d) Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin pháp lý về y tế bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về y tế và các thông tin liên quan đến việc xử lý, giải đáp các tình huống pháp lý xảy ra trong thực tiễn

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm;

d) Kết quả: Hội nghị, hội thảo, công văn giải quyết kiến nghị.

2. Tổ chức thực hiện các đợt bồi dưỡng kiến thức về pháp luật y tế cho các doanh nghiệp

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm;

d) Kết quả: Hội nghị, hội thảo bồi dưỡng kiến thức

3. Giải đáp pháp luật y tế cho doanh nghiệp

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm;

d) Kết quả: Công văn giải đáp pháp luật

4. Tổ chức phổ biến, tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật về y tế để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm;

d) Kết quả: Hội nghị, hội thảo, tài liệu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Y tế;

b) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Y tế.

2. Trách nhiệm của Các Vụ, Cục thuộc Bộ (sau đây viết tắt là đơn vị):

a) Cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị;

c) Bảo đảm đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Văn phòng Bộ

Xây dựng và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Y tế do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi