Quyết định 3376/QĐ-BYT Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tiêm chủng vắc xin COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------

Số: 3376/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIU BAN TIÊM CHỦNG THUỘC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết s21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 3330/QĐ-BYT ngày 7/7/2021 của Bộ Y tế về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Viện trưởng các Viện: Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các thành viên Tiểu ban;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TT. KSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên
Trưởng Tiểu ban Tiêm chủng

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN TIÊM CHỦNG THUỘC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3376/QĐ-BYT ngày 09/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Ngày 08/7/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. Bộ Y tế đang tiếp tục tổng hợp nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của các tỉnh, thành phố trong quý III và quý IV/2021.

Để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, Tiểu ban Tiêm chủng xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tiêm chủng được được thành lập theo Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 và Quyết định số 3330/QĐ-BYT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế.

I. Mục đích, yêu cầu

Triển khai tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc kịp thời, hiệu quả góp phần đạt tỷ lệ tiêm chủng theo mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin.

II. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022

III. Nội dung

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022

1.1 - Hoạt động 1: Xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021 (Đã hoàn thành).

1.2 - Hoạt động 2: Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, y tế ngành xây dựng và triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin COVID-19 năm 2021-2022.

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian triển khai chiến dịch

2. Phân bổ vc xin phòng COVID-19

2.1 - Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị, địa phương trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành và đề xuất việc điều chuyển vắc xin trong trường hợp cần thiết.

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch cung ứng từng đợt vắc xin

2.2 - Hoạt động 2: Phối hợp với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin thực hiện việc cung ứng, tiếp nhận, vận chuyển vắc xin

- Đơn vị đầu mối: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian triển khai chiến dịch

3. Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

3.1 - Hoạt động 1: Xây dựng hướng dẫn sử dụng các loại vắc xin, tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

- Đơn vị đầu mối: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình triển khai chiến dịch, ngay trước khi tiếp nhận vắc xin ít nhất 07 ngày.

3.2 - Hoạt động 2: Rà soát các hướng dẫn hiện có để sửa đổi, bổ sung trong trường hợp cần thiết

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình triển khai chiến dịch,

3.3 - Hoạt động 3: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các địa phương, đơn vị, các giảng viên về hướng dẫn sử dụng vắc xin và tổ chức tiêm chủng; hướng dẫn việc tổ chức tập huấn cho các tuyến cơ sở.

- Đơn vị đầu mối: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trước khi triển khai tiêm chủng theo kế hoạch cung ứng từng loại vắc xin.

4. Tổng hợp số liệu tiêm chủng

4.1 - Hoạt động 1: Tổng hợp, báo cáo số liệu tiêm chủng định kỳ về công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong quá trình triển khai chiến dịch.

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình triển khai chiến dịch

4.2 - Hoạt động 2: Tổng hợp, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các cơ quan có thẩm quyền tuyến trên khi có yêu cầu.

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình triển khai chiến dịch

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất công tác tiêm chủng tại các địa phương, đơn vị

- Đơn vị đầu mối: Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục Y tế dự phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình triển khai chiến dịch

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác tiêm chủng

- Đơn vị đầu mối: Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông),

- Đơn vị phối hợp: Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Y tế dự phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình triển khai chiến dịch

IV. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí Nhà nước, nguồn Viện trợ của các tổ chức và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

V. Tổ chức thực hiện

- Các Tiểu ban, các thành viên và đơn vị có liên quan phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng triển khai thực hiện.

- Các thành viên Tiểu ban tiêm chủng thực hiện kế hoạch nêu trên theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo về Tiểu ban Tiêm chủng (Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp, báo cáo Trưởng Tiểu ban Tiêm chủng theo quy định.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3376/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3376/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 09/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!