Quyết định 3375/QĐ-BYT phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 3375/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TIỂU BAN TIÊM CHỦNG THUỘC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 3330/QĐ-BYT ngày 7/7/2021 của Bộ Y tế về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 toàn quốc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Viện trưởng các Viện: Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các thành viên Tiểu ban;
- Lưu: VT, DP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên
Trưởng Tiểu ban Tiêm chủng

 

 

PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ CỦA TIỂU BAN TIÊM CHỦNG THUỘC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3375/QĐ-BYT ngày 09/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. Quy định chung

Các thành viên Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc (gọi tắt là Tiểu ban) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chung của Tiểu ban, ngoài ra các thành viên Tiểu ban ở nhũng vị trí cụ thể chịu trách nhiệm như sau:

II. Quy định nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Tiểu ban

1. Trưởng Tiểu ban và Đồng Trưởng Tiểu ban

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Tiểu ban, bảo đảm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động của Tiểu ban.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Tiểu ban. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện hoạt động của Tiểu ban.

- Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Triệu tập, chủ trì, định hướng thảo luận các cuộc họp của Tiểu ban. Trường hợp Trưởng Tiểu ban không thể chủ trì thì ủy quyền cho một Đồng chí Thành viên Tiểu ban chủ trì cuộc họp, kết luận, chỉ đạo tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả lại Trưởng Tiểu ban.

- Điều động nhân sự, huy động lực lượng, trưng tập trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc được phân công.

2. Phó Trưởng Tiểu ban thường trực (Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế)

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.

- Phối hợp với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin trên toàn quốc.

- Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

- Phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tiêm chủng.

3. Phó Trưởng Tiểu ban (Đồng chí Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng)

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ sở y tế ngành tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin.

- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tiêm chủng, tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng.

4. Thành viên

4.1. Bà Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công An

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế thuộc Bộ Công an.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ sở y tế ngành tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin.

- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tiêm chủng, tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở y tế thuộc Bộ Công an.

4.2. Ông Đặng Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế

Phối hợp với các đơn vị liên quan bao gồm Cục Y tế dự phòng, Bộ Ngoại giao để tham mưu cho Trưởng Tiểu ban về chuẩn bị nội dung hợp tác quốc tế, tiêm chủng cho các đối tượng ngoại giao, người nước ngoài.

4.3. Ông Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an

- Phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế thuộc Bộ Công an.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các địa phương tham gia hỗ trợ, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực tổ chức tiêm chủng.

4.4. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng tại 20 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, các cơ sở y tế tại 20 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, các cơ sở y tế tại 20 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

- Phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin.

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại 20 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

4.5. Ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang

- Phối hợp với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng tại 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, các cơ sở y tế tại 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, các cơ sở y tế tại 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

- Phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

4.6. Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

- Phối hợp với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng tại 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, các cơ sở y tế tại 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, các cơ sở y tế tại 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

- Phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin.

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

4.7. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.

- Tham mưu xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch mua, tiếp nhận vắc xin, tổ chức cấp phát vắc xin sau khi được Bộ Y tế phân bổ trên cơ sở kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin.

- Phối hợp với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc.

- Hướng dẫn tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế thuộc ngành y tế

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ sở y tế ngành tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin

- Xây dựng hướng dẫn sử dụng vắc xin, tổ chức tiêm chủng, tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ

4.8. Bà Đào Hải Anh, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đầu mối phối hợp với Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin.

- Phối hợp với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc.

thuộc tính Quyết định 3375/QĐ-BYT

Quyết định 3375/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3375/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:09/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày 09/07/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3375/QĐ-BYT về việc phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Theo đó, ngoài thực hiện các nhiệm vụ chung, mỗi thành viên Tiểu ban Tiêm chủng thuộc Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc (Tiểu ban) còn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:

Trưởng Tiểu ban và Đồng Trưởng Tiểu ban phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Tiểu ban; tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công; điều động nhân sự, huy động lực lượng, trưng tập trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc được phân công;...

Phó Trưởng Tiểu ban thường trực (Đồng chí Nguyễn Minh Hằng) phối hợp với Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin trên toàn quốc; tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc; phối hợp với các thành viên để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất nhu cầu vắc xin;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3375/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi