Quyết định 3116/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3116/QĐ-BYT

Quyết định 3116/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3116/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:17/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021 – 2030 của ngành Y tế

Ngày 17/11/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 3116/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành Y tế.

Theo đó, Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh/thành phố xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế (thời gian thực hiện từ 2023 – 2024); xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế (thời gian thực hiện từ 2024 – 2025); tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê chuyên sâu cho những người làm công tác thống kê tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và cán bộ thống kê tại các cấp (thời gian thực hiện từ 2023 – 2030).

Ngoài ra, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ cùng với Tổng cục Thống kê xây dựng VBQPPL về chuẩn hóa các tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với Việt Nam (thời gian thực hiện từ 2023 – 2030); triển khai áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê (thời gian thực hiện từ 2025 – 2030).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3116/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

____

Số: 3116/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành Y tế

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của ngành Y tế.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);

- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT của Bộ Y tế (để đăng tin);

- Lưu: VT, KH-TC5.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn

 

 

 
 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CỦA NGÀNH Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3116/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

STT

Nội dung công việc

Mã số (*)

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Kinh phí thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

I

CÁC NHÓM NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực

01

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

1,1

Hoàn thiện thể chế

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế

01126

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở

Y tế tỉnh/thành phố

2023

2024

- Thông tư thay thế/sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản của ngành Y tế;

- Thông tư thay thế/sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2014/TT-BYT ngày 30/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chỉ tiêu thống kê cơ bản phân cấp cho tuyến tỉnh, huyện và xã.

 

1.1.2

Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi chỉ tiêu thống kê phục vụ theo dõi, giám sát của các Vụ, Cục

01126

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ KHTC

 

 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế được ban hành

 

1.1.3

Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế

01126

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở

Y tế tỉnh/thành phố

2024

2025

Thông tư sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế

 

1.1.4

Nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ ngành liên quan trong công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê

01126

Vụ KHTC

Bộ, ngành

2023

2030

Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và một số Bộ, ngành liên quan trong công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê được xây dựng và ban hành.

 

1,2

Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức

012

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Kiện toàn cơ cấu tổ chức.

Củng cố nhân lực thống kê tại các đơn vị

0123

Vụ TCCB

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh/thành phố

2023

2025

- Mô hình tổ chức Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp được kiện toàn;

- Nhân lực làm công tác thống kê tại các đơn vị được củng cố, kiện toàn.

 

1,3

Phát triển nguồn nhân lực

013

 

 

 

 

- Nhân lực làm công tác thống kê tại Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ được củng cố

 

1.3.1

Tăng cường huy động và sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin

0132

Vụ KHTC

Chuyên gia trong và ngoài nước từ Trường Đại học, viện, TCTK

 

Hàng năm

Có cơ chế, chế độ thu hút và sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin phối hợp giảng dạy, hội thảo, hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động thống kê

 

1,4

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

014

Bộ Y tế

 

2022

2030

- Đánh giá nguồn nhân lực trong công tác thống kê, nhu cầu đào tạo.

- Cập nhật tài liệu đào tạo/ sổ tay hướng dẫn về thống kê cơ bản, sử dụng số liệu, dự báo thống kê.

 

1.4.1

Rà soát thực trạng, xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực làm công tác thống kê

01451

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở

Y tế tỉnh/thành phố

2022

2023

Báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực làm công tác thống kê

 

1.4.2

Cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

01412

Vụ KHTC

 

 

2023

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê được hoàn thiện

 

1.4.3

Xây dựng chương trình đào tạo mã hóa bệnh tật, tử vong theo ICD 10 tại trường đại học Y khoa

01412

Cục KHCN và ĐT

Trường ĐH Y

2024

2025

Chương trình đào tạo mã hóa bệnh tật và tử vong theo ICD 10 được đưa vào chương trình đào tạo tại trường đại học Y khoa

 

1.4.4

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức làm công tác thống kê tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và cán bộ thống kê tại các cấp

0145

Vụ KHTC

TCTK, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh/thành phố

 

Hằng năm

Số lượng khóa đào tạo, số lượng học viên được đào tạo, bồi dưỡng về công tác thống kê.

 

1.4.5

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê chuyên sâu cho những người làm công tác thống kê tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và cán bộ thống kê tại các cấp

0145

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở

Y tế tỉnh/thành phố

2023

2030

Số lượng khóa đào tạo và số lượng học viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu như chất lượng thống kê, dự báo và phân tích thống kê

 

1.4.6

Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong công tác đào tạo thống kê

0146

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

Sở Y tế tỉnh/ thành phố

2023

2030

Số lượng khóa đào tạo và số lượng học viên được đào tạo chuyên đề

 

2

Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê

02

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

2,1

Xây dựng VBQPPL về chuẩn hóa các tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với VN.

0213

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

Tổng cục thống kê

2023

2030

- VBQPPL về tiêu chuẩn thống kê, chuẩn hóa các thuật ngữ chuyên môn về y tế được ban hành;

- VB áp dụng tiêu chuẩn thống kê ngành Y tế phù hợp với tiêu chuẩn thống kê do Tổng cục thống kê quy định.

 

2,2

Triển khai áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê

02233

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

Tổng cục thống kê

2025

2030

Quy trình sản xuất thông tin thống kê do Bộ KH&ĐT ban hành được điều chỉnh, áp dụng trong ngành Y tế

 

2,3

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê

2421

Vụ KHTC +D34

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

2025

2030

Văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê

 

2,4

Triển khai quy trình sản xuất thông tin thống kê trong hoạt động thống kê một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

2423

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc

Bộ

 

2025

2030

Các quy trình sản xuất thông tin thống kê được triển khai áp dụng thống nhất

 

2,5

Rà soát, đánh giá và xác định danh mục dữ liệu mở về lĩnh vực Thống kê của ngành Y tế; đề xuất giải pháp sử dụng dữ liệu mở phục vụ công tác thống kê ngành Y tế

3145

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

2027

2030

- Danh mục dữ liệu mở phục vụ công tác thống kê y tế;

- Giải pháp sử dụng dữ liệu mở của Bộ, ngành y tế phục vụ công tác thống kê.

 

3

Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu

03

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

3,1

Đa dạng hóa hình thức thu thập thông tin thống kê

03111

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở

Y tế tỉnh/thành phố

2024

2030

- Xây dựng phần mềm thu thập thông tin thống kê;

- Triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử;

- Từng bước thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử/ online trong các cuộc điều tra

 

3,2

ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý thống kê: Nâng cấp các phần mềm thống kê, phần mềm chuyên môn đang sử dụng trong Bộ, ngành Y tế

3112

Các đơn vị thuộc Bộ đang quản lý, sử dụng phần mềm

Đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế.

2023

2030

Các phần mềm được nâng câp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý thông tin thống kê

 

3,3

Xây dựng, thường xuyên cập nhật cơ chế chia sẻ thông tin thống kê giữa các đơn vị của Bộ Y tế với các Sở Y tế tỉnh/ thành phố

03121

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

Sở Y tế tỉnh/thành phố

2022

2030

Thông tin thống kê được cập nhật, chia sẻ giữa các đơn vị của Bộ Y tế với các Sở Y tế tỉnh/thành phố

 

3,4

Sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có của các cơ quan quản lý nhà nước trong sản xuất thông tin thống kê: Liên thông, trích xuất dữ liệu thống kê từ các cơ sở dữ liệu hành chính và các phần mềm quản lý chuyên môn ngành y tế

3123

Đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở

Y tế tỉnh/thành phố

2022

2030

Cơ sở dữ liệu hành chính và các phần mềm quản lý chuyên môn thuộc ngành Y tế có thể chia sẻ, liên thông dữ liệu cơ bản.

 

3,5

Xây dựng, triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê ngành Y tế

3222

Vụ KHTC

Đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan

2026

2027

- Báo cáo thực trạng về cơ sở dữ liệu thống kê ngành y tế.

- Đồ án Xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê ngành Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo kết quả triển khai Đề án

 

3,6

Nghiên cứu áp dụng mô hình, công nghệ quản trị dữ liệu thống kê ngành Y tế tập trung

3211

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

2027

2030

Mô hình, công nghệ quản trị dữ liệu thống kê ngành Y tế tập trung được nghiên cứu và áp dụng

 

4

Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

04

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

4,1

Rà soát lại các chỉ tiêu được biên soạn trong báo cáo KTXH theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế

4311

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

2023

2024

Danh mục chỉ tiêu kinh tế - xã hội được rà soát theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế

 

4,2

Đổi mới hoạt động biên soạn niên giám thống kê y tế

043

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

 

Hàng năm

- Niên giám thống kê hàng năm được biên soạn với định dạng bảng số liệu kèm theo phân tích, được cung cấp sớm, kịp thời dưới dạng số để phục vụ công tác quản lý, điều hành.

 

4,3

Cập nhật, hoàn thiện, đổi mới nội dung biên soạn thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

43110

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

 

 

Thông tin thống kế được trình bày đa dạng dưới dạng số, truy cập thuận lợi qua các thiết bị thông minh phục vụ cho công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ

 

4,4

Nâng cao chất lượng hoạt động phân tích và dự báo thống kê trong các lĩnh vực của ngành Y tế

042

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc

Bộ

Sở Y tế tỉnh/ thành phố

2022

2030

Báo cáo đánh giá ngành, báo cáo chuyên đề, báo cáo đánh giá, nghiên cứu, rà soát, phân tích số liệu thống kê được tiến hành để phục vụ công tác quản lý điều hành, xây dựng chính sách y tế

 

4,5

Nghiên cứu khung lý thuyết, mô hình, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo thống kê tiên tiến, hiện đại

0421

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

2024

2030

Phương pháp, công cụ phân tích và dự báo thống kê hiện đại được nghiên cứu và đề xuất áp dụng đối với ngành y tế.

 

4,6

Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp xác định nhu cầu sử dụng thông tin thống kê

0411

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

2022

2030

Phương pháp, hình thức và công cụ xác định nhu cầu sử dụng thông tin thống kê mới được áp dụng

 

4,7

Đa dạng hóa hình thức, nội dung công bố, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê

0441

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

2022

2030

Hình thức, nội dung công bố, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê được đa dạng hóa

 

4,8

Đối mới, phổ biến thông tin cấp tỉnh/thành phố

04324

Vụ KHTC

Sở Y tế tỉnh/ thành phố

2024

2030

Hình thức, nội dung công bố, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê được đa dạng hóa tại cấp tỉnh/thành phố

 

4,9

Xây dựng tài khoản y tế quốc gia cập nhật theo hướng dẫn mới của TCYTTG (WHO)

04315

Vụ KHTC

Bộ, ngành liên quan

2022

2030

Báo cáo kết quả tài khoản y tế quốc gia

 

5

Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê

05

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

5,1

Đánh giá hạ tầng CNTT nền tảng số phục vụ công tác thống kê

0511

Đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế

Đơn vị liên

quan

 

 

- Đánh giá cơ sở hạ tầng CNTT ngành y tế

- Báo cáo đánh giá về nền tảng số trong thu thập thông tin thống kê

 

5,2

Xây dựng và thực hiện Đề án tư liệu hóa, chuyển đổi số trong hệ thống thống kê ngành Y tế (sau khi có QĐ của Thủ tướng phê duyệt Đề án chuyển đổi số đối với chỉ tiêu quốc gia)

0512

Vụ KHTC

Đơn vị chuyên môn về Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế, các đơn vị liên quan

2023

2030

Đồ án tư liệu hóa, chuyển đổi số trong hệ thống thống kê ngành Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được triển khai thực hiện

 

6

Tăng cường kiểm tra hoạt động chuyên ngành thống kê

06

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

6,1

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tại các tuyến

06

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở y tế tỉnh/thành phố

 

Hằng năm

- Hoạt động kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tại các đơn vị ngành Y tế được thực hiện thường quy.

- Báo cáo giám sát, báo cáo kết quả kiểm tra.

 

7

Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê

09

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

7,1

Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê VN giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK21-30)

09

Đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị có liên quan

 

Hàng năm

- Dự toán kinh phí thực hiện CLTK21 -30 hàng năm được phê duyệt;

- Kinh phí cho các hoạt động thống kê từ nguồn chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Y tế được phê duyệt.

 

II

CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

 

 

 

 

 

 

 

8

Xây dựng, cập nhật Kế hoạch thực hiện CLTK21-30

 

 

 

 

 

 

Nguôn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

8,1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của ngành Y tế

10221

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

 

2022

Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của ngành Y tế được cấp có thẩm quyền ban hành

 

8,2

Cập nhật Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của ngành Y tế

10222

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ

 

2026

Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của ngành Y tế được cập nhật

 

8,3

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện CLTK21- 30 của ngành Y tế

1031

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở y tế tỉnh/thành phố

 

2022

Hội nghị phổ biến Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện CLTK21 -30 của ngành Y tế

 

9

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

11

 

 

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động khác.

9,1

Áp dụng phần mềm theo dõi

thực hiện CLTK21-30

1132

Vụ KHTC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sử dụng phần mềm của TCTK cung cấp và hướng dẫn Bộ ngành sử dụng.

Cập nhật kết quả thực hiện CLTK21 -30 được báo cáo trên phần mềm

 

9,2

Theo dõi thường xuyên quá trình thực hiện CLTK21 -30

1 141

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở y tế tỉnh/thành phố

Hàng năm

Báo cáo theo dõi thực hiện CLTK21 -30 hàng năm

 

9,3

Sơ kết thực hiện CLTK21 -30

1143

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở y tế tỉnh/thành phố

Theo yêu cầu về thời gian báo cáo sơ kết gửi

Bộ KH&ĐT (T9- 12/2025)

Báo cáo sơ kết của Bộ Y tế

 

9,4

Tổng kết thực hiện CLTK21-

30

1144

Vụ KHTC

Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở y tế tỉnh/thành phố

Theo yêu cầu về thời gian báo cáo tổng kết gửi

Bộ KH&ĐT (T7- 12/2030)

Báo cáo tổng kết của Bộ y tế

 

 
 

(*) Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng cục thống kê.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi