Quyết định 2226/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2226/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 48-KH/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay;

Căn cứ Công văn số 1009-CV/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về việc đẩy mạnh sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã bố trí cho các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VHCS, TH.30.

KT. BỘ TRƯỞNG

TH TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số 2226/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; Công văn số 1009-CV/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về việc đẩy mạnh sáng tác, tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

b) Tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái.

c) Thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, văn hóa, văn nghệ, điện ảnh... góp phần động viên toàn dân lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Yêu cầu

a) Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác, tuyên truyền cổ động, dẫn dắt, tạo tâm lý tích cực; khích lệ, cổ vũ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và xã hội trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, điện ảnh. phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong quần chúng nhân dân; đồng thời lan tỏa các thông điệp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng, rộng khắp.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

b) Tuyên truyền về các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tập thể, cá nhân và các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình.

c) Biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần giúp người dân có tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Thời gian: Kế hoạch này triển khai thực hiện trong năm 2021.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Phối hợp với các đơn vị xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường hình thức tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, điện ảnh...

c) Tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương.

d) Ấn hành và phát hành một số mẫu tranh cổ động về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi về các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

đ) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng Phim phóng sự tuyên truyền trên Kênh truyền hình với chủ đề "Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19" nhằm nêu gương những người tốt, việc tốt, hành động đẹp, những câu chuyện giàu tính nhân văn, sự sẻ chia, sự tử tế đã được thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm trong giai đoạn đất nước đang gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19; đồng thời, phê phán những hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, đi ngược lại với lợi ích cộng đồng; cổ vũ, động viên người dân tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “Mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”.

2. Tổng Cục Thể dục thể thao

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, hướng dẫn các bài tập thể thao đơn giản gửi địa phương để tuyên truyền nhân dân thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến rộng rãi để nhân dân chủ động lựa chọn luyện tập nâng cao sức khỏe.

3. Cục Nghệ thuật biểu diễn

a) Chỉ đạo và phối hợp với các Nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập một nhóm các nghệ sĩ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu nhằm tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước; những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

b) Xây dựng một số chương trình biểu diễn nghệ thuật; phát động sáng tác các ấn phẩm truyền thông (ca khúc, kịch ngắn...) liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Chương trình giao lưu nghệ thuật tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Nghiên cứu xây dựng phương án triển lãm online; triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc; Festival Nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam; triển lãm chuyên đề Gốm Việt Nam; Festival Nhiếp ảnh trẻ toàn quốc tạo thêm các sân chơi nghệ thuật đa dạng, bổ ích, tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong nhân dân.

5. Cục Điện ảnh

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (Ban Văn nghệ) đề nghị tạo điều kiện phát sóng miễn phí một số bộ phim phục vụ các sự kiện, nhằm tăng cường, thúc đẩy các hoạt động phổ biến phim phục vụ rộng rãi công chúng trên sóng truyền hình trong nước và thế giới; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chiếu phim trên nền tảng kỹ thuật số, cụ thể như: Đợt phim “Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); Tuần phim “Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)”; Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức tại thành phố Huế . Đồng hành với các Tuần phim, Đợt phim được phát sóng, Ban Văn nghệ, Chương trình Cà phê sáng với VTV3 phối hợp quảng bá, truyền thông thông qua các chương trình thường xuyên.

b) Phối hợp với các đơn vị điện ảnh, cơ quan thông tấn báo chí, một số đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan trong việc đẩy mạnh hơn nữa việc sáng tác các tác phẩm điện ảnh, thông tin tuyên truyền phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh trong sáng tác, tuyên truyền, cổ động nhằm tạo tâm lý tích cực, giải tỏa tinh thần, cổ vũ tình nhân ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

6. Các cơ quan truyền thông thuộc Bộ: Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin

a) Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong công tác truyền thông, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân của Đảng và Nhà nước.

b) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; mở diễn đàn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kịp thời phản ánh, lan tỏa những tấm gương tốt, hình ảnh đẹp trong cộng đồng, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

c) Trung tâm Công nghệ thông tin: Phối hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các hoạt động truyền thông, các chương trình nghệ thuật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các đơn vị.

7. Văn phòng Bộ

Đầu mối triển khai công tác truyền thông trước, trong và sau khi xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch.

8. Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Phối hợp xây dựng Phim phóng sự "Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19", phát sóng trên Kênh truyền hình.

9. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ quyết định phương án điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2021, điều chỉnh kinh phí từ các nhiệm vụ không thực hiện được do dịch bệnh tác động sang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 2226/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2226/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2226/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:03/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Thông tin-Truyền thông , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch của Bộ VHTTDL

Ngày 03/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2226/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, nội dung công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm: Tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tuyên truyền về các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; Biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19;...

Bên cạnh đó, Bộ giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương. Đồng thời, ấn hành và phát hành một số mẫu tranh cổ động về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi về các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2226/QĐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi