Quyết định 1494/QĐ-TTg 2021 Chương trình Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1494/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG Y HỌC DỰ PHÒNG QUÂN ĐỘI”

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển hệ thống y học dự phòng (YHDP) Quân đội ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phù hợp với hệ thống y tế dự phòng quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025

a) 100% các đơn vị của hệ thống YHDP Quân đội được điều chỉnh tổ chức, biên chế; bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của tình hình mới, phù hợp với hệ thống y tế dự phòng quốc gia.

b) 100% các đơn vị của hệ thống YHDP Quân đội được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thống nhất, tập trung các labo an toàn sinh học cấp 2, 3; phát triển công nghệ sinh học; trang bị, phương tiện cơ động phòng chống dịch; đầu tư cơ sở hạ tầng Viện YHDP Quân đội phía Nam.

c) Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người được thành lập và đủ điều kiện đi vào hoạt động, có trang thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, bao gồm labo an toàn sinh học cấp 3+ và các labo chuyên ngành.

d) Đạt 80% số lượng cán bộ, 100% số lượng nhân viên so với biên chế; trên 60% cán bộ được đào tạo sau đại học về các chuyên ngành YHDP, có 15% tiến sỹ, 20% thạc sỹ, 5% chuyên khoa 2, 20% chuyên khoa 1, có nhiều chuyên gia đầu ngành.

đ) 100% cán bộ, nhân viên hệ thống YHDP Quân đội được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn kỹ thuật hàng năm. Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế nghiên cứu, trao đổi chuyên môn; nghiên cứu và phát triển vắc xin, sinh phẩm y tế chẩn đoán tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động kết hợp quân dân y về YHDP.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Chương trình được triển khai và thực hiện trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

2. Đối tượng: Hệ thống YHDP Quân đội từ tuyến chiến lược đến tuyến chiến thuật.

3. Thời gian: Chương trình được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a) Kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, trang bị và cơ sở hạ tầng hệ thống YHDP Quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và hệ thống y tế dự phòng quốc gia.

- Tuyến chiến lược: Kiện toàn tổ chức, biên chế; bổ sung, hiện đại hóa một số khoa, ban và labo chuyên ngành sâu phù hợp với các tiêu chuẩn của Bộ Y tế để thực hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ hệ thống YHDP Quân đội; bổ sung trang bị, phương tiện cơ động phòng, chống dịch. Điều chỉnh biên chế Viện YHDP Quân đội, Viện YHDP Quân đội phía Nam; thành lập mới Khoa YHDP trực thuộc Bệnh viện quân y 87, Tổng cục Hậu cần; thành lập mới Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người trực thuộc Học viện Quân y.

- Tuyến chiến dịch: Điều chuyển 9 đội YHDP thuộc 7 quân khu và quân đoàn 3, 4 về bệnh viện quân y tuyến cuối của 7 quân khu, bệnh viện quân đoàn 3, 4, đổi tên thành Khoa YHDP; điều chuyển 2 đội YHDP của quân đoàn 1, 2 về bệnh xá quân đoàn 1, 2; thành lập mới Khoa YHDP thuộc Viện Y học Hải quân, Viện Y học Phòng không - Không quân.

- Tuyến chiến thuật: Kiện toàn tổ chức, biên chế hệ thống YHDP kiêm nhiệm thống nhất ở các đơn vị.

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho hệ thống YHDP Quân đội phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phù hợp với hệ thống y tế dự phòng quốc gia.

- Đảm bảo trang bị cơ bản đủ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đầu tư trang thiết bị hiện đại để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu phát triển YHDP Quân đội. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Viện YHDP Quân đội phía Nam đáp ứng tổ chức, biên chế và nhiệm vụ được giao.

b) Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kết hợp quân dân y

- Đào tạo đồng bộ sau đại học, đại học, kỹ thuật viên, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Kết hợp đào tạo trong và ngoài Quân đội, trong và ngoài nước, tuyển dụng vào Quân đội.

- Giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho hệ thống YHDP Quân đội trong lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển vắc xin, sinh phẩm y tế phát hiện, chẩn đoán tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh truyền nhiễm mới, nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; phòng, chống vũ khí sinh học, thảm họa sinh học; nghiên cứu các yếu tố tác động và giải pháp phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho bộ đội hoạt động trong môi trường quân sự đặc thù; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong Quân đội.

- Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới; chú trọng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật hiện đại về YHDP.

- Xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể giữa hệ thống YHDP Quân đội với hệ thống y tế dự phòng dân y để triển khai các nội dung phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp về y tế khác.

2. Giải pháp

a) Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

b) Tăng cường truyền thông, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong Quân đội về vị trí, vai trò của YHDP trong tình hình mới, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế, y học dự phòng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tham gia vào công tác YHDP của đơn vị.

c) Kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ hệ thống YHDP các tuyến. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng bảo đảm tiết kiệm, đồng bộ với phân cấp kỹ thuật, tận dụng được trang thiết bị và cơ sở hạ tầng sẵn có. Thành lập, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị để đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người.

d) Tăng cường phối hợp đào tạo trong và ngoài Quân đội, trong và ngoài nước kết hợp với tuyển dụng cán bộ để phát triển nguồn nhân lực YHDP Quân đội cân đối về số lượng, chất lượng và cơ cấu chuyên ngành; gắn đào tạo với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên đảm bảo phát triển bền vững hệ thống YHDP Quân đội. Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trao đổi chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật các chuyên ngành sâu, mũi nhọn về YHDP.

đ) Tăng cường phối hợp thực hiện thống nhất, đồng bộ nhiệm vụ y học dự phòng của cả nước. Kết hợp YHDP Quân đội với y tế dự phòng quốc gia, với lực lượng Bộ đội Hóa học trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, ứng phó các tác động của an ninh truyền thống và phi truyền thống.

e) Nghiên cứu đề xuất chế độ ưu đãi theo nghề phù hợp đối với hệ thống YHDP Quân đội, thống nhất với hệ thống y tế dự phòng quốc gia.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, được bố trí trong dự toán chi của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

Trong đó:

a) Kinh phí đào tạo nhân lực; nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực giám sát, quản lý bệnh truyền nhiễm; đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

b) Kinh phí xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người, Bộ Quốc phòng xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, báo cáo theo quy định.

b) Điều chỉnh tổ chức, biên chế; bổ sung chức năng, nhiệm vụ hệ thống YHDP Quân đội theo yêu cầu của tình hình mới, phù hợp với hệ thống y tế dự phòng quốc gia.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng các dự án thành phần trình cấp có thẩm quyền quyết định để tổ chức, triển khai theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự án Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

đ) Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên làm công tác YHDP Quân đội; triển khai nghiên cứu khoa học đáp ứng theo đúng mục tiêu, quan điểm của Chương trình.

2. Bộ Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với hệ thống YHDP Quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và hệ thống y tế dự phòng quốc gia.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động kết hợp quân dân y về YHDP.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo Luật Ngân sách nhà nước.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp các dự án đầu tư công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì triển khai các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ hệ thống YHDP Quân đội.

b) Phối hợp với Bộ Quốc phòng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống YHDP Quân đội.

6. Bộ Nội vụ

Phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách cho hệ thống YHDP Quân đội.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Bộ Quốc phòng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống YHDP Quân đội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KSTT, TCCV, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (2) vt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 
Vũ Đức Đam

 

 

thuộc tính Quyết định 1494/QĐ-TTg

Quyết định 1494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1494/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:10/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2025, thành lập Trung tâm Nguyên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm

Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1494/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội".

Cụ thể, mục tiêu của Chương trình đến năm 2025 như sau: 100% các đơn vị của hệ thống y học dự phòng Quân đội được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thống nhất, tập trung các labo an toàn sinh học cấp 2,3; Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người được thành lập và đủ điều kiện đi vào hoạt động, có trang thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ;…

Bên cạnh đó, Chương trình được triển khai và thực hiện trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng quản lý từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm các nhiệm vụ sau đây: kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, trang bị và cơ sở hạ tầng hệ thống y học dự phòng Quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và hệ thống y tế dự phòng quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kết hợp quân dân y.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; điều chỉnh tổ chức, biên chế; xây dựng dự án Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1494/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi